Смекни!
smekni.com

Ринок цінних паперів України (стр. 4 из 15)

Виконавши доручення, брокер негайно (протягом однієї доби) письмово сповіщає про це клієнта (Додаток 4).

Клієнт зобов'язується в десятиденний строк виплатити брокеру винагороду

за виконане доручення з урахуванням повноти виконання доручення в розмірах,

визначених у брокерській записці.

Брокерська записка вважається виконаною після:

· надходження коштів на рахунок клієнта або іншого учасника операції;

· надходження письмових інформаційних даних, якщо інше не передбачено

договором.

Підставою для того, щоб вважати операцію здійсненною і законною, є офіційна реєстрація її на біржі (для цінних паперів, що котируються на УФБ). Оплату за продані цінні папери клієнт одержує безпосередньо з рахунку покупця, а за куплені перераховує на рахунок продавця цінних паперів. При здійсненні клієнтом виплат по спільних діях брокер передає клієнту всі документи, які підтверджують здійснення операції і є підставою для виплати грошей.

У разі виявлення клієнтом невідповідностей між умовами доручення і їх виконання брокером, він зобов'язаний у десятиденний строк після одержання документа, що підтверджує виконання доручення, письмово повідомити брокеру, у чому полягає ця невідповідність, після чого брокер повинен вжити заходів щодо їх усунення чи відшкодувати пов'язані з цим збитки. При односторонній відмові клієнта від здійснення операції, укладеній за його дорученням брокером, він зобов'язаний у десятиденний строк після одержання документів сповістити брокера і відшкодувати витрати по виконанню доручення у вигляді комісійної винагороди.

Технічні та інші умови взаємодії сторін оформляються сторонами у Протоколі погодження технічних умов, що є невід'ємною умовою цього договору (Додаток 5).

РОЗДІЛ 2. МЕТОДОЛОГІЯ ОБЛІКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

НА УКРАЇНІ.

2.1.МЕТОДОЛОГІЯ ОБЛІКУ АКЦІЙ.

ОБЛІК ВИПУСКУ АКЦІЙ.

Рішення про випуск акцій приймається засновниками акціонерного товариства або загальними зборами акціонерів акціонерного товариства. (Додаток 6,7).

ОБЛІК БЛАНКІВ АКЦІЙ ПІДПРИЄМСТВ.

Бухгалтерський облік бланків акцій підприємства ведеться на забалансовому рахунку 004 "Бланки суворої звітності" за номінальною вартістю. Рух цих бланків відображається на рахунку 004 на підставі відповідних прибутково-видаткових документів.

Списання цих бланків з балансового обліку провадиться одночасно з записами по реалізації цінних паперів.

Аналітичний облік бланків акцій підприємства ведеться на рахунку 004 по їх видах та місцях зберігання (матеріально відповідальними особами),

(форма № 3).

Витрати, пов'язані з випуском акцій підприємства (придбання бланків цінних паперів, сплата комісійних винагород за розповсюдження акцій тощо), обліковується в дебет рахунків 80 "Прибутки і збитки" або 87 "Фонди економічного стимулювання", або 85 "Фонди спеціального призначення", або 31 "Витрати майбутніх часів, в залежності від джерел фінансування".

ОБЛІК ПРОДАЖУ (РЕАЛІЗАЦІЇ) АКЦІЙ ВЛАСНОЇ ЕМІСІЇ.

Бухгалтерський облік руху коштів одержаних (або ще не одержаних, є тільки підписка про викуп) ведеться на рахунках 85 "Статутний фонд" та 75 "Розрахунки з засновниками".

На всю суму підписки на акції створюється статутний фонд, тобто проводиться запис в кредит рахунку 85.

Всі кошти, майно, виробничі запаси, товари та інші активи, що внесені в оплату акцій, а також заборгованість фізичних та юридичних осіб, які підписалися на акції, відображаються в обліку по дебету відповідних активних рахунків. А саме:

· в дебет рахунку 50 "Каса" - оплата готівкою,

· в дебет рахунку 51 "Розрахунковий рахунок" - внесками

на цей рахунок до банку,

· в дебет рахунку 52 "Валютний рахунок" - внесками в

іноземній валюті на цей рахунок до банку,

· в дебет рахунку 01 "Основні засоби" - шляхом передачі

основних засобів у власність акціонерного товариства,

· в дебет рахунків 05 "Матеріали", 06 "Паливо", 08 "Запасні частини" та інших - шляхом передачі у власність акціонерного товариства відповідних матеріальних цінностей,

· в дебет рахунку 12 "Малоцінні швидкозношувальні предмети" - шляхом передачі у власність акціонерного товариства iнших цінностей,

· в дебет рахунку 04 "Нематеріальні активи" - шляхом передачі у власність акціонерного товариства нематеріальних активів,

· в дебет рахунку 75 "Розрахунки з засновниками" – на вартість невикуплених акцій, на які зроблена підписка.

Погашення акціонерами своєї заборгованості по підписці на акції (яка враховується за дебетом рахунку 75) в залежності від форми оплати боргу можуть бути зроблені такі записи в обліку:

· в дебет рахунків 50, 51, 52 - оплата готівкою,

· в дебет рахунків 01, 05, 06, 08, 09, 10, 12 - оплата

відповідними матеріальними цінностями, та в кредит рахунку 75 "Розрахунки з засновниками".

Передплатники акцій можуть передавати акціонерному товариству в оплату акцій власні будинки, споруди, устаткування тощо в оренду, тобто для використання на певний, договором встановлений строк. Такий договір засвідчує придбане право використання, і на договірну вартість такого права в бухгалтерському обліку робиться запис:

дебет рахунку 04 "Нематеріальні активи", кредит рахунку - 75 "Розрахунки з засновниками".

(Вартість такого майна обліковується на забалансовому рахунку 001).

В тому випадку, коли акції акціонерного товариства реалізуються по ціні, яка перевищує їх номінальну вартість, то виручена сума різниці між проданою та номінальною вартістю відноситься в кредит рахунку 88 субрахунок "Емісійний дохід", або "Доходи майбутніх періодів" та дебету рахунку грошових коштів. А потім рівномірно списується на рахунок 80 "Прибутки і збитки".

При реалізації акцій за нижчою, ніж номінальна вартість, ціною, різниця відображається по дебету рахунку 88.

субрахунок "Емісійний дохід" і кредиту рахунку 85.

Сума щорічних відрахувань розраховується з виходу чи розміру вказаної різниці та строку, на який випущена акція.

ОБЛІК ДИВІДЕНДІВ.

Нарахування дивідендів по акціях трудового колективу і процентів по акціях підприємства, придбаними фізичними особами, відображається по дебету рахунку 70 "Розрахунки по оплаті праці" або 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами", або 75 "Розрахунки з засновниками". На підставі письмової заяви робітникові-власнику акції можуть продаватися нові акції за рахунок належної суми дивідендів по вже належним йому акціям. У цьому випадку вирахування відображається по дебету рахунку 81 і кредиту

рахунку 73.

На підставі документів про видачу робітникові нових акцій трудового колективу, вартість придбаних працівником за рахунок належної йому суми дивідендів по вже належним акціях, в бухгалтерському обліку робляться проводки дебету рахунку 73 "Розрахунки з робітниками та службовцями по інших операціях "і кредиту рахунку 89 "Інші взаємні кошти".

Нарахування дивідендів по акціях підприємства, придбаним юридичним особами, відображається по дебету рахунку 81 і кредиту рахунку 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами".

ОБЛІК ПОГАШЕННЯ (ВИКУПУ) АКЦІЙ ПІДПРИЄМСТВА ВЛАСНОЇ ЕМІСІЇ.

Акції власної емісії, які викуплені акціонерним товариством у акціонерів для їх подальшого перепродажу анулюванню, акціонерні товариства можуть обліковувати на рахунку 56 "Грошові документи" спеціальному субрахунку "Власні акції".

При викупі акціонерним товариством у акціонера акцій, які належать йому в бухгалтерському обліку, робиться запис по дебету рахунку 56 "Грошові документи" та кредиту рахунків обліку грошових засобів: 51 "Розрахунковий рахунок", 52"Валютний рахунок", 50 "Каса".

Викуплені акції можуть перепродаватися або розповсюджуватися серед своїх працівників. Такий процес облікується в бухгалтерському обліку у порядку, викладеному у п. облік продажу, який викладено раніше.

При анулюванні викуплених акціонерним товариством власних акцій операція проводиться по кредиту рахунку 56 "Грошові документи" та дебету рахунку 85 "Статутний фонд" (після виконання цим товариством всіх передбачених законодавством процедур).

ОБЛІК АКЦІЙ НЕВЛАСНОЇ ЕМІСІЇ.

Для обліку наявності і руху придбаних підприємством акцій невласної емісії . (акцій інших підприємств, акціонерних товариств, товариств з обмеженою відповідальністю тощо) призначений рахунок 58 "Фінансові вкладення".

Аналiтичний облік по цьому рахунку ведеться за видами придбаних цінних паперів і підприємствами, що їх випустили.

Придбані підприємством акції оприбутковуються за номінальною вартістю на дебет рахунку 58 в кореспонденції з кредитом рахунків 51 "Розрахунковий рахунок", 52 "Валютний рахунок" тощо.

Якщо покупна вартість придбаних підприємством акцій відрізняється від їх номінальної вартості, то сума різниці між покупною та номінальною вартістю підлягає списанню (донарахуванню) таким чином, щоб до моменту погашення (викупу) акцій, в якій вони враховуються на рахунку 58 "Фінансові вкладення", відповідала номінальній вартості.

Різниця між номінальною вартістю і фактичною ціною облікується на рахунку 76 окремому субрахунку.