Смекни!
smekni.com

Ринок цінних паперів України (стр. 7 из 15)


Малюнок 1.

Але на сьогоднішній день в Україні не існує програмного забезпечення для обліку фінансових вкладень. Тому на меті цієї роботи стоїть розробка умовної або теоретичної моделі з цього питання.

ВИХІДНА ІНФОРМАЦІЯ.

Облік фінансових вкладень можуть на підприємстві вести на двох категоріальних АРМ бухгалтера, коли 1 рівень АРМ бухгалтера буде встановлений в бухгалтерії, де здійснюється облік фінансових вкладень, та рівень 2 категорії - на місці керівника підприємства, головного бухгалтера.

Обліки фінансових вкладень ведеться на відповідних рахунках:

· 58 " Фінансові вкладення ", субрахунки:

1.Короткострокові фінансові вкладення;

2.Довгострокові фінансові вкладення; ї

· 59 " Векселі одержані"

· 55 " Інші рахунки в банках ", субрахунок 6. Ощадні сертифікати.

В кореспонденції з певними рахунками:

· 51 "Розрахунковий рахунок "

· 52 "Валютний рахунок"

· 80 "Прибутки і збитки "

· інші.

Інформація по руху грошових коштів, пов’язаних з фінансовими вкладеннями, фіксується в машинограммах, що видається щоденно по запитанню користувача інформацією.

Облікова картка рахунку 58 "Фінансові вкладення"

№ аукціону

Вид цінного паперу. Емітент

Номінальна вартість

Ринкова вартість

58 рахунок Д-т К-т

Кореспонд. рахунок

Д-т К-т

Строк

погашення

Дивіденди та %

Аналогічно ведуться облікові картки по обліку фінансових вкладень ощадні сертифікати (55 рахунок) та по обліку векселів (за винятком того, що необхідно вказати векселедавця та місце платежу та складання векселя).

Ці документи є довідковими і використовуються бухгалтерією для обліку та контролю наявності та руху грошових засобів, фінансових вкладень та прибутку по них, а також для перевірки правильності відображення облікових сум та кореспондуючих рахунків.

Наприкінці кожного місяця по кожному з цих рахунків виводяться залишки на кінець місяця, які потім йдуть в баланс.

Для даного облікового реєстру, щоб ввести його в машину, необхідно:

Назва вихідного повідомлення Ідентифікатор

Форма

відображення

Періодичність

видачі

Термін видачі

Користувач інформації

Облікова картка

ОВК

машинограма

щоденно

щоденно

бухгалтерія керівництво

Таблиця 1.

Таблиця складу та опису структурних одиниць.

п/п

Назва структурної одиниці

Ідентифікатор

Формат

1 № аукціону

NOA

9(3)

2 Вид ЦП. Емітент.

СРЕ

A(30)

3 Номінальна вартість

NWR

X(12)

4 Ринкова вартість

RWR

X(12)

5 Шифр головного рахунку

SGR

9(4)

6 Залишок на початок місяця

ZPM

X(12)

7 Д-т головного рахунку

DGR

X(12)

8 К-т головного рахунку

KGR

X(12)

9 Кореспондуючий рахунок

KRR

A(20)

10 Шифр кореспондуючого рахунку

SKR

9(4)

11 Д-т кореспондуючого рахунку

DKR

X(12)

12 К-т кореспондуючого рахунку

KKR

X(12)

13 Строк погашення

SPG

X(9)

14 Дивіденди, проценти

DPR

X(12)

15 Залишок на кінець місяця

ZKM

X(12)


На основі даних, що отримає бухгалтер облікової картки здійснюється аналіз і контроль цільового, прибуткового та ефективного фінансового вкладення. Також робиться висновок про доцільність подальшого грошового вкладення в певні об"єкти господарювання.

НОРМАТИВНО -ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Для вірного та безпомилкового обліку фінансових вкладень бухгалтеру необхідно використовувати наступну нормативно-довідкову інформацію:

° довідник рахунків бухгалтерського обліку;

° довідник зовнішніх організацій;

° довідник статей облік;

° нормативні акти держави щодо обліку фінансових вкладень;

° довідник курсів валют (при оплаті чи продажу за валюту);

інші.

Використовуючи вищезазначену інформацію як бухгалтер, так і аудитор може з виникненням необхідності перевірити відповідність облікових операцій законодавству, правильність кореспонденції рахунків, обліку валюти та валютних надходжень. При виявленні розбіжностей з діючим законодавством аудитор здійснює друк зазначеної інформації для складання відповідних висновків.

Аудитор має можливість документально проаналізувати надходження та видатки грошових засобів як у національній грошовій одиниці, так і в валюті.

Особливо важливим для перевірки є перегляд всієї інформаційної бази по запитанню. Тому в АРМ бухгалтера з обліку фінансово-розрахункових операцій(фінансових вкладень) необхідно передбачити режим по запитанню накопичених даних. Даний режим призначений для отримання довідкового матеріалу на будь-яке число місяця, по накопиченій інформації по збігу наступних умов логічних зв"язків:

° за типом документів або за всіма типами;

° за номером документів або діапазону номерів;

° за датою складання документу або діапазоном дат;

° по рахунку головного документу або діапазону рахунків;

° по субрахунку основного документу або діапазону субрахунків;

° по рахунку кореспондуючому або діапазону рахунків;

° по субрахунку кореспондуючому або діапазону субрахунків;

° по сумі в гривнях або діапазону сум в гривнях;

° по сумі в валюті або діапазону сум в валюті;

° за назвою або кодом назви.

Маючи такий перелік режимів, можна сформувати завдання щодо перегляду всієї інформації по вибраному режиму або по надходженнях або видатках.

Для ефективного управління фінансовими вкладеннями та грошовими засобами взагалі підприємству необхідно мати наочну інформацію, що дає можливість проаналізувати зроблені фінансові вкладення, їх динаміку.

ВХІДНА ІНФОРМАЦІЯ .

Цей вид інформації використовує бухгалтер для отримання первісних данних по фінансовим вкладенням, тобто хто здійснював купівлю цінних паперів, на якому аукціоні, яка сума грошей витрачена, скільки необхідно перерахувати посереднику тощо.

Вхідною інформацією при обліку фінансових вкладень може бути:

° повідомлення посередника (брокера) про операцію, що відбулася на фондовій біржі, та про суму грошей, яку повинен перерахувати клієнт за цінні папери та брокеру за посередницькі послуги;

° довідка посередника (брокерської фірми або брокера) про купівлю по заявці клієнта певного виду цінних паперів; протокол зборів акціонерів про нарахування дивідендів на кожну акцію;

° платіжне доручення клієнта банку про перерахування коштів за цінні папери та комісiйних;

° інші.

Для того, щоб отримати необхідні документи з допомогою АРМ необхідно їх ввести в машину: Таблиця 2.

№ п/п Назва вхідного повідомлення

Ідентифікатор

Форма відображен-ня Термін видачі Джерело інформації
1 Повідомлення POW документ по мірі надходження Фінансово-розр.діяльність
2 Довідка посередника DWP документ по мірі надходження Фінансово-розр.діяльність
3

Платіжне доручення

PLD документ по мірі потреби Фінансово-розр.діяльність

Для прикладу складемо таблицю складу і опису структурних одиниць платіжного доручення:

Таблиця 3.

№ п/п Назва структурної одиниці

Ідентифікатор

Формат
1 Шифр

SFR

9(7)
2 Назва і номер документ

NND

Х(27)
3 Дата

DAT

Х(7)
4 Назва платника

NPL

А(20)
5 Код платника

KPL

9(7)
6 Банк платника, місто, код

BMK

Х(25)
7 Д-т рахунку

DRK

9(7)
8 Назва одержувача

NOD

9(7)
9 Код одержувача

KOD

А(20)
10 Банк одержувача, місто, код

BMK

Х(7)
11 К-т рахунку

KRK

X(25)
12 Сума прописом

SPR

A(43)
13 Дата надання послуг

DNP

X(7)
14 Призначення платежу

PRP

A(15)
15 Пеня

PEN

X(9)
16 Місце печатки

MSP

A(4)
17 Підпис

PID

A(10)

Таким чином, вся ця інформація призначена для отримання первісних данних щодо фінансових вкладень, контролю за переведеними і використаними сумами.