Смекни!
smekni.com

Ринок цінних паперів України (стр. 5 из 15)

Грошові кошти (цінності), переказані підприємством в оплату придбаних цінних паперів, одержання цих паперів відображається на рахунку 58 відокремлено.

Придбані цінні папери можуть оплачуватися шляхом надання матеріальних і інших цінностей (крім коштів).

У випадках, коли оплата придбаних цінних паперів провадиться шляхом надання матеріальних і інших цінностей (крім грошових коштів, у власність підприємства, яке випустило цінні папери, у бухгалтерському обліку робиться запис по дебету рахунку 58 і кредиту рахунків по обліку основних засобів, виробничих запасів і ін.

ОБЛІК ДИВІДЕНДІВ (ПРОЦЕНТІВ), ОДЕРЖАНИХ ПОАКЦІЯХ НЕВЛАСНОЇ ЕМІСІЇ.

Дивіденди, одержані по акціях інших підприємств, враховуються одержувачем по кредиту 80 "Прибутки і збитки" в кореспонденції з рахунками 51 або 52.

ОБЛІК ПРОДАЖУ (РЕАЛІЗАЦІЇ) АКЦІЙ НЕВЛАСНОЇ ЕМІСІЇ.

Погашення (викуп) акцій невласної емісії, які враховуються на рахунку 58 "Фінансові вкладення" відображається по дебету рахунку 46"Реалізація" та кредиту рахунку 58 "Фінансові вкладення".

На суму виручки:

Дебет 50,51,52 або 01,0,06,07,08,09,10,12 в залежності від виду активів що передаються в замін акцій.

Кредит рахунку 46 "Реалізація".

На державних підприємствах цю суму відображають одночасно по дебету рахунку 88 (субрахунок "Кошти, використані на фінансові вкладення" і кредиту рахунку 87.

Витрати пов'язані з перепродажою відбивають на дебет рахунку "Реалізація" після чого визначається результат реалізації, який переноситься в дебет або кредит рахунку 80 "Прибутки та збитки ".

ОБЛІК ЗБЕРІГАННЯ АКЦІЙ НЕВЛАСНОЇ ЕМІСІЇ.

Придбані акції невласної емісії зберігаються підприємством самостійно або здаються на зберігання в банк.

На всі акції, які зберігаються на підприємстві, складається опис з вказанням виду цінних паперів, номера, серії, номінальної вартості і строку погашення. При погашенні акцій в опису робиться відповідна відмітка за вказанням дати виписки банку або іншого належного документу, на основі якого пригодуються грошові кошти Аналогічно робляться відмітки при одержанні доходів по акціям.

Якщо придбані підприємством акції здаються на зберігання в банк, то в реєстрах аналітичного обліку робиться посилання до відповідного документу, одержаного від банку.

Затрати пов'язані з оплатою банку винагороди за послуги по зберіганню акцій, їх продажу та одержання прибутків по ним, відносяться на рахунок прибутків та збитків і показуються як результат від інших операцій.

2.2. МЕТОДИКА ОБЛІКУ ОБЛІГАЦІЙ ВЛАСНОЇ ЕМІСІЇ.

ОБЛІК ПРОДАЖУ (РЕАЛІЗАЦІЇ) ОБЛІГАЦІЙ ВЛАСНОЇ ЕМІСІЇ.

Облік руху залучених коштів, одержаних в результаті емісії ведеться на рахунку 95 "Інші залучені кошти".

Рахунок 95 призначений для обліку залучених коштів, одержаних підприємствами в результаті випуску облігацій, а також інших залучених коштів (крім банківських кредитів).До рахунку 95 відкриваються два субрахунки:

95-1 "Короткотермінові залучені кошти",

95-2 "Довготермінові залучені кошти".

Субрахунок 95 -1 використовується для обліку руху коштів, залучених на термін, що не перевищує 1 року; субрахунок 95-2 на строк понад 1 рік.

Аналітичний облік до рахунку 95 ведуть по видах випущених цінних паперів, займодавцях і строках погашення замів.

Надходження коштів від розповсюдження облігацій відображається по дебету рахунків 50,51,52, або рахунку 70, або в дебет рахунків 01, 05, 06, 07, 08, 09, 12 в залежності і від виду коштів - грошових, матеріальних або нематеріальних, та кредиту рахунку 95 "Інші залучені кошти" відповідний субрахунок

Облік процентів по облігаціям провадиться аналогічно з обліком дивідендів по акціям. Облік погашення облігацій підприємств власної емісії здійснюється аналогічно обліку викупу акцій власної емісії, за винятком останнього абзацу, де потрібно дебетувати рахунок 95 замість рахунку 85.

Облік облігацій невласної емісії провадиться за таким само порядком, як і облік акцій невласної емісії.

2.3. МЕТОДИКА ОБЛІКУ ПРИДБАННЯ ОЩАДНИХ

СЕРТИФІКАТІВ.

Ощадні сертифікати придбані підприємствами у банків, обліковуються на рахунку 55 "Інші рахунки в банках" на субрахунку "Ощадні сертифікати". Аналітичний облік на цьому субрахунку ведеться по банкам, які видали сертифікати, і строкам вилучення вкладів (для термінових сертифікатів).

Придбання ощадних сертифікатів відображається підприємством по дебету рахунку 55, субрахунок "Ощадні сертифікати" в кореспонденції з рахунком 51 "Розрахунковий рахунок".

Державні підприємства одночасно роблять запис по кредиту рахунку 88 "Фонд спеціального призначення", субрахунок "Кошти, використані фінансові вкладення" і дебету рахунків, на яких враховуються джерела придбання ощадних сертифікатів 81 "Використання прибутку" або 88 тощо.

ОБЛІК ПОВЕРНЕННЯ ОДЕРЖАНИХ СУМ БАНКУ ПО СЕРТИФІКАТУ.

При вилученні сум, депонованих банком, при видачі ощадного сертифікату, в обліку підприємств проводяться такі записи системи розрахунків.

Д-т 51 - "Розрахунковий рахунок"

К-т 55 - "Інші рахунки в банках" субрахунки "Ощадні сертифікати".

Облік зберігання сертифікатів та виплати доходів по ним ведеться аналогічно зі здійсненням таких операцій з акціями.

ОБЛІК ПРИДБАННЯ ДИВІДЕНДІВ, ПРОДАЖУ ТА ЗБЕРІГАННЯ КАЗНАЧЕЙСЬКИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ УКРАЇНИ.

Ця процедура провадиться у відповідності з визначеним вище порядком обліку акцій.

2.4. МЕТОДИКА ОБЛІКУ ВЕКСЕЛІВ.

ОБЛІК ВИДАНИХ ВЕКСЕЛІВ.

Заборгованість по розрахункам з постачальниками, підрядниками, іншим кредиторами, яка забезпечена виданими векселями, враховується підприємством на рахунку 66 "Видані векселі". Аналітичний облік по рахунку 66 "Видані векселі" ведеться по кожному виданому векселю.

Видача векселів на суму продукції, виробів, товарів, робіт та послуг відображається записом по кредиту рахунку 66 "Видані векселі" в кореспонденції з рахунком 60 "Розрахунки з постачальниками і підрядниками", 76 "Розрахунки з різними кредиторами та дебіторами" або іншими відповідними рахунками обліку розрахунків.

Сума витрат у вигляді договірних процентів за відстрочку платежу, векселедавець відображає по кредиту рахунку 66 "Видані векселі" і дебет рахунків: 26 "Загальногосподарські витрати" якщо векселями проведені розрахунки за сировину, матеріали, паливо, комплектуючі вироби, роботи і послуги виробничого характеру для забезпечення виробничої діяльності;

44 "Витрати обігу" якщо векселями проведені розрахунки за товари, роботи послуги комерційного характеру для забезпечення комерційної діяльності;

33 "Капітальні вкладення", якщо векселями проведені розрахунки за основні засоби будівельно-монтажні, проектні та інші роботи та послуги для забезпечення капітальних вкладень;81 "Поточне використання прибутку" або інші рахунки, якщо векселями проведені розрахунки за матеріали, товари, роботи та послуги, витрати по яким не відносяться до підприємницької діяльності виробничого, комерційного характеру або капітальних вкладень.

Погашення заборгованості, яка забезпечена виданими векселями, відображається по дебету рахунку 66 "Видані векселі" та кредиту грошових рахунків:

51 "Розрахунковий рахунок"

52 "Валютний рахунок "

50 "Каса".

ОБЛІК ОДЕРЖАНИХ ВЕКСЕЛІВ.

Заборгованість по розрахункам з покупцями, замовниками та іншим дебіторами, яка забезпечена одержаними векселями враховується на рахунку 59 "Векселі одержані". Аналітичний облік по рахунку 59 ведеться по кожному одержаному векселю.

При одержанні векселів по відвантаженій продукції виконаним роботам і наданим послугам в бухгалтерському обліку на суму цих векселів робиться запис по дебету рахунку 59 "Векселі одержані" та кредиту рахунку 46 "Реалізація". Одночасно по дебету рахунку 46 у встановленому порядку відображаються фактичні затрати на виробництво і реалізацію продукції. Сума доходу, що одержує у векселі продавець за відстрочку, платежу відображається по дебету рахунку 59 "Векселі одержані" та кредиту 80 "Прибутки і збитки".

Якщо підприємство відображає в обліку реалізацію продукції по мірі пред’явлення розрахункових документів покупцям (замовникам), то при одержанні векселів по реалізованій продукції робиться запис по дебету рахунку 59 "Векселі одержані" та кредиту рахунку 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками". Аналогічно в бухгалтерському обліку проводяться записи, по-

в "язані з одержанням векселів в забезпеченні інших видів дебіторської заборгованості.

По мірі оплати (сплати) заборгованості, забезпеченої одержаними векселям суми, обліковані на рахунку 59 "Векселі одержані" , списуються в кореспонденції з рахунками грошових коштів.

При цьому робляться такі записи:

Д-т 51 "Розрахунковий рахунок"

Д-т 52 "Валютний рахунок "

К-т 59 "Векселі одержані"

ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ ПО ІНДОСАЦІЇ (ПЕРЕДАЧІ) ОДЕРЖАНОГО ВЕКСЕЛЯ.

Векселетримач може індосувати одержаний вексель в оплату за одержану ним продукцію (товари, виконані роботи, одержану послугу).

При індосації векселя в оплату на одержану продукцію в бухгалтерії індосата робляться такі записи:

Д-т 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

Д-т 76 "Розрахунки з різними дебіторами та кредиторами"

Д-т інших рахунків на яких враховано борг.

К-т 59 "Векселі одержані" на суму векселя.

Якщо виданий векселедавцем вексель індосується векселетримачем на користь векселедавця (тобто вексель , повертається векселедавцю в оплату за реалізовану продукцію то в бухгалтерському обліку будуть зроблені такі записи: