Мир Знаний

Організаційні процедури аудиту заробітної плати (стр. 1 из 9)

АНОТАЦІЯ

В курсовому проекті розглянуто особливості теоретичних засад та методики проведення аудиту нарахування заробітної плати та її використання на матеріалах відкритого акціонерного товариства "Жидачівський целюлозно-паперовий комбінат" (надалі ВАТ "ЖЦПК"). Аудит проводиться для того, щоб встановити дотримання підприємством чинного законодавства розрахунків із оплати праці та правильність відображення господарських операцій в обліку.

Курсовий проект складається з трьох розділів.

У першій частині курсового проекту розкриваються теоретичні основи, етапи та стадії проведення аудиторської перевірки. Обсяг першої частини становить 15 сторінок, складається з п’яти параграфів, а також містить чотири рисунки і чотири таблиці.

У другій частині курсового проекту розкривається методика проведення аудиту нарахування та використання заробітної плати у ВАТ "ЖЦПК". Друга частина складається з семи параграфів, містить дві таблиці, а її обсяг – 15 сторінок.

У третій частині курсового проекту висвітлені особливості проведення аудиту за умови використання товариством обчислювальної техніки для ведення обліку. Обсяг третьої частини становить 5 сторінок і мітить один рисунок.


ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи організації аудиторської перевірки нарахування заробітної плати та її використання

1.1 Заробітна плата як економічна категорія

1.2 Особливості нормативної бази нарахування заробітної плати і її використання

1.3 Загальна характеристика фінансово-господарської діяльності ВАТ "ЖЦПК"

1.4 Оцінка аудиторського ризику

1.5 Планування проведення аудиту нарахування заробітної плати та її використання у ВАТ "ЖЦПК"

РОЗДІЛ 2. Методика аудиторської перевірки нарахування та використання заробітної плати у ВАТ "ЖЦПК"

2.1 Опис альтернативних облікових рішень при здійсненні нарахування заробітної плати та її використання у ВАТ "ЖЦПК"

2.2 Перевірка наявної системи документообігу щодо розрахунків із заробітної плати у ВАТ "ЖЦПК"

2.3 Реєстри синтетичного та аналітичного обліку щодо розрахунків із заробітної плати у ВАТ "ЖЦПК"

2.4 Класифікатор можливих порушень при обліку нарахування та виплати заробітної плати

2.5 Методи збору аудиторських доказів

2.6 Опис контрольних процедур для виявлення можливих порушень при нарахуванні та використанні заробітної плати у ВАТ "ЖЦПК"

2.7 Проведення аудиту фінансового стану ВАТ "ЖЦПК"

2.8 Оформлення результатів аудиту нарахування та використання заробітної плати у ВАТ "ЖЦПК"

РОЗДІЛ 3. Особливості проведення аудиту в умовах використання клієнтом обчислювальної техніки для ведення обліку

ВИСНОВОК

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


ВСТУП

В умовах переходу нашої економіки на ринковий механізм функціонування найважливішими задачами є прискорення науково-технічного прогресу, зниження витрат живої праці, механізація трудомістких робіт, поліпшення використання трудових ресурсів, зменшення витрат робочого часу. Тому досить важливим питанням на будь-якому великому підприємстві є правильне ведення бухгалтерського обліку витрат на оплату праці та його автоматизація.

Облік праці і заробітної плати займає одне з центральних місць у всій системі бухгалтерського обліку на підприємстві. Заробітна плата є основним джерелом прибутків робітників підприємства.

Законом визначено, що заробітна плата - це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.

Заробітна плата є найважливішим засобом підвищення зацікавленості працюючих у результатах своєї праці, її продуктивності, збільшення обсягів

виробленої продукції, поліпшення її якості та асортименту.

Облік заробітної плати в системі рахунків — це синтетичний облік нарахування і розподілу заробітної плати, визначення належної суми працюючим і віднесення нарахованої оплати праці на відповідні рахунки витрат за статтями і об'єктами калькулювання.

В даному курсовому проекті повністю розкрито особливості проведення аудиту нарахування та використання заробітної плати у ВАТ "ЖЦПК" згідно з чинним законодавством та міжнародними стандартами аудиту.Отже, об’єктом дослідження є процес організації та методики проведення аудиту розрахунків із заробітної плати.Відповіднопредметом дослідження є теоретичні засади та існуюча практика обліку і аудиту заробітної плати на підприємстві, її вдосконалення в умовах ринкових відносин.

Аудит проводиться з метою встановити дотримання підприємством чинного законодавства розрахунків із оплати праці та правильність відображення господарських операцій в обліку.

Завдання аудиту полягає в тому, щоб встановити ефективність внутрішнього контролю витрат на оплату праці; обґрунтованість техніко-економічних показників целюлозно-паперового комбінату; правильність розрахунків виробітку за виконані роботи, надані послуги та їх відображення в обліку;обґрунтованість виплат заробітної плати за трудовими угодами та достовірність відображення в обліку; обґрунтованість розмірів додаткової оплати та премій; дотримання встановленого порядку віднесення витрат на оплату праці на собівартість продукції; правильність визначення розміру сукупного доходу, що підлягає оподаткуванню; повноту й правильність проведених в кінці року перерахунків прибуткового податку, відповідних нарахувань чи утримань; своєчасність перерахувань до бюджету утриманих сум податків та обов’язкових платежів; резервування коштів для оплати відпусток; дотримання вказівок щодо організації бухгалтерського обліку заробітної плати в Україні тощо.

Курсовий проект складається з трьох розділів, а також містить підшиті додатки, в яких наведені основні документи, що засвідчують проведення аудиту нарахування та використання заробітної плати, робочі документи аудитора та додатки, що містять додаткову інформацію.

У першому розділі розглянуто теоретичні основи організації аудиторської перевірки, охарактеризовано об’єкт аудиту та проведено аналіз основних техніко-економічних показників досліджуваного підприємства. У другому розділі розкрито методику аудиторської перевірки, за результатами якої складено звіт та аудиторський висновок, в яких викладено пропозиції, спрямовані на удосконалення системи бухгалтерського обліку розрахунків із оплати праці, обґрунтовано доцільність та ефективність використання на практиці кожної з поданих у розділі пропозицій. У третьому розділі проаналізовано особливості проведення аудиту в умовах використання клієнтом обчислювальної техніки для ведення обліку, а також подано характеристику системи “Асистент Аудитора” фірми “Сервіс-Аудит”, яка використовується аудитором в ході перевірки.


РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВІРКИ НАРАХУВАННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ТА ЇЇ ВИКОРИСТАННЯ

1.1 Заробітна плата як економічна категорія

Заробітна плата як соціально-економічна категорія, з одного боку, є основним джерелом грошових доходів працівників, тому її величина значною мірою характеризує рівень добробуту всіх членів суспільства. З іншого боку, її правильна організація зацікавлює працівників підвищувати ефективність виробництва, а відтак безпосередньо впливає на темпи й масштаби соціально-економічного розвитку країни.

Заробітна плата як елемент ринку праці є ціною робочої сили, а також статтею витрат на виробництво, що включається до собівартості продукції, робіт (послуг) на окремому підприємстві.

Відповідно до Закону України "Про оплату праці" [2] заробітна плата – це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу. Розмір заробітної плати залежить від складності та умов виконуваної роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та господарської діяльності підприємства.

Заробітна плата сьогодні виконує інші функції, а саме: збереження зайнятості, запобігання безробіттю; забезпечення соціальних гарантій; збереження попереднього статусу, пов'язаного із попереднім робочим місцем; стримування інфляції (шляхом заборгованості із заробітної плати); перерозподіл зайнятих по галузях і сферах економіки; поширення нелегальної діяльності та вторинної зайнятості; посилення мобільності робочої сили [18, с. 15].

Організація оплати праці – це приведення складових елементів її механізму в певну систему й встановлення між ними взаємозалежності, завдяки чому забезпечується додержання принципів організації заробітної плати та реалізація її функцій.

Для оцінки розміру заробітної плати найманих працівників застосовують показник фонду оплати праці. До фонду оплати праці належать нарахування найманим працівникам у грошовій та натуральній формах за відпрацьований та невідпрацьований час, який підлягає оплаті, або за виконану роботу незалежно від джерела фінансування цих виплат.

Структура фонду заробітної плати, згідно зі статтею 2 Закону України "Про оплату праці", наведена на рис. 1.1 [35, с. 268].


Винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці (норми часу, виробітку, обслуговування, посадових обов’язків) Винагорода за працю понад установлені норми, за трудові успіхи, винахідливість і за особливі умови праці Виплати у формі винагород за підсумками роботи за рік, премії за спеціальними системами і положеннями, компенсаційні та інші грошові та матеріальні виплати, які не передбачені актами чинного законодавства, або які провадяться понад встановлені зазначеними актами норми

Рис. 1.1. Структура фонду заробітної плати