Смекни!
smekni.com

Аналiз iнвестицiйної дiяльностi в умовах ринкової економiки (стр. 12 из 15)

Äðóãèé âèä îïåðàö³é - ë³çèíã - òàêîæ âèíèê ó ÑØÀ â 50-ò³ ðîêè ³ ÿâëÿº ñîáîþ ð³çíîâèä äîâãîñòðîêîâîãî êðåäèòó, ÿêèé íàäàºòüñÿ ó íàòóðàëüí³é ôîðì³ ³ ïîãàøàºòüñÿ ê볺íòîì â ðîçñòðî÷êó.

˳çèíãîâèé ìåõàí³çì ïîëÿãຠó íàñòóïíîìó. Íà ïðîõàííÿ ê볺íòà áàíê íàáóâຠïåâíå ìàéíî, (óñòàòêóâàííÿ, òðàíñïîðòí³ çàñîáè, êîèï`þòåðè òîùî) ³ ïðèéìຠíà ñåáå ïðàêòè÷íî âñ³ çîáîâ`ÿçàííÿ âëàñíèêà, âêëþ÷àþ÷è â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà çáåðåæåííÿ ìàéíà, âíåñåííÿ ñòðàõîâèõ ïëàòåæ³â, îïëàòó ìàéíîâèõ ïîäàòê³â. Ê볺íò, íà ïðîõàííÿ ÿêîãî áóëî êóïëåíî ìàéíî, ñêëàäаº ç áàíêîì ñòðîêîâèé äîãîâ³ð îðåíäè, â ÿêîìó âèçíà÷àþòüñÿ, ïîðÿä ç ³íøèìè óìîâàìè, ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè ³ ïåð³îäè÷í³ñòü ¿¿ âíåñåííÿ. Îðåíäíà ïëàòà ñêëàäàºòüñÿ ç äâîõ âåëè÷èí: âàðòîñò³ ìàéíà ³ êîì³ñ³éíî¿ âèíàãîðîäè çà ë³ç³íãîâ³ ïîñëóãè, ùî äîð³âíþº â³äñîòêó çà êðåäèò. Ïðèáóòîê áàíêó â³ä ë³çèíãîâèõ îïåðàö³é ñêëàäàºòüñÿ ç: ë³çèíãîâîãî â³äñîòêà ³ çàëèøêîâî¿ âàðòîñò³ ìàéíà äî ìîìåíòó çàê³í÷åííÿ ñòðîêó îðåíäè. ³äñîòêîâà ïëàòà çà ë³çèíãîâó ïîñëóãó íèæ÷à â³ä ïîçè÷êîâîãî â³äñîòêà, òîìó ê볺íòó âèã³äí³øå êîðèñòóâàòèñÿ ë³çèíãîì, í³æ áðàòè ãðîøîâó ïîçèêó äëÿ êóï³âë³ äîðîãîãî îáëàäíàííÿ.

²ñíóº òðè ôîðìè ë³çèíãó:

- îïåðàòèâíèé - 3-5 ðîê³â;

- ë³çèíã íåðóõîìîñò³ - 15-20 ðîê³â;

- ô³íàíñîâèé ë³çèíã - 2-6 ðîê³â.

Висновки.

Інвестиційна діяльність в Україні ще перебуває в стані становлення, причому цей процес відстає від потреб реформування економіки. У цьому виявляється взаємозалежність всієї економічної системи та інвестиційної діяльності, яка є джерелом фінансування господарського механізму. Основною причиною слабкості інвестиційної діяльності в Україні є не стільки законодавча та правова база, скільки економічна криза, спад виробництва, розрив традиційних господарських зв’язків.

Лібералізація та безконрольне зростання цін спричинило велику нестачу оборотних засобів і коштів для інвестицій.

При написанні роботи були виявлені такі недоліки:

– мала частка банківських інвестицій, в зв’язку із складним становищем в Україні.

Необхідно змінити цю частку, оскільки це є одним із найважливіших компонентів НТП. Для зміни цієї частки потрібно:

– залучити іноземні інвестиції;

– під’єднати Україну до ЄЕС;

– отримувати інвестиції іноземних банків;

– законодавчими актами стимулювати банки, інвестувати кошти.


ÄÎÄÀÒÊИ.

додаток ¹1

Рекомендована ñòðóêòóðà ðîçðîáêè ³ подання інвестиційного проекту.

1. Êîðîòêà õàðàêòåðèñòèêà інвестиційного

проекту (ðåçþìå).

2. Õàðàêòåðèñòèêà галузі â якій

ðåàë³çóºòüñÿ інвестиційний ïðîåêò.

3. Õàðàêòåðèñòèêà товару (послуги)

4. Розташування îá’ºêòó.

5. Àíàë³ç ðèíêó.

Ðîçä³ëè

6. Ïëàíованèé îá’ºì ³ ñòðóêòóðà ³íâåñòèö³éíîãî ïðîåêòó

âèðîáíèöòâà òîâàðó (ïîñëóãè).

7. Çàáåçïå÷åíí³ñòü âèïóñêó òîâàðó

(ïîñëóãè) îñíîâíèìè ðåñóðñàìè.

8. Ñòðàòåã³ÿ ìàðêåòèíãó

9. Óïðàâë³ííÿ ðåàë³çàö³ºþ

³íâåñòèö³éíîãî ïðîåêòó.

10. Îö³íêà ðèçèê³â, òà ôîðìè

¿õ ñòðàõóâàííÿ.

11. Ô³íàíñîâèé ïëàí.