Смекни!
smekni.com

Аналiз iнвестицiйної дiяльностi в умовах ринкової економiки (стр. 5 из 15)

Íà çàâåðøåííÿ öüîãî ðîçä³ëó ïîâèíí³ áóòè òàê³ õàðàêòåðèñòèêè ³íâåñòèö³éíîãî ïðîåêòó - íåîáõ³äíà ñóìà ³íâåñòèö³éíèõ ðåñóðñ³â â íàö³îíàëüí³é âàëþò³ íà ìîìåíò ðîçðîáêè á³çíåñ-ïëàíó (ïðè íåîáõ³äíîñò³ çàëó÷åííÿ ³íîçåìíèõ ³íâåñòîð³â, à òàêîæ ïðè âåëèêèõ òåìïàõ ³íôëÿö³¿ ñóìà ³íâåñòèö³éíèõ ðåñóðñ³â ïîâèííà áóòè ïåðåðàõîâàíà â äîëàðè ÑØÀ ó â³äïîâ³äíîñò³ ñ ïîòî÷íèì êóðñîì Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè); ïåð³îä çä³éñíåííÿ ³íâåñòèö³é äî ïî÷àòêó åôåêòèâíî¿ åêñïëóàòàö³¿ îá’ºêòó; ìîæëèâèé ïåð³îä åêñïëóàòàö³¿ îá’ºêòó äî ïî÷àòêó íàñòóïíîãî éîãî ðîçøèðåííÿ àáî òåõí³÷íîãî ïåðåîáëàäíàííÿ; ïðîåêòîâàíèé ïåð³îä îêóïíîñò³ ³íâåñòèö³é. Äëÿ ³íîçåìíîãî ³íâåñòîðà äîäàòêîâî ìîæóòü áóòè змінені îñíîâí³ положення державного ³ правового регулюваннÿ öüîãî бізнесó â Укра¿í³.

2. Õàðàêòåðèñòèêè галузі, â якій ðåàëіçóºòüñÿ ³íâåñòèö³éíèй ïðîåêò.

Õàðàêòåðèñòèêà ãàëóç³ â ÿê³é ðåàë³çóºòüñÿ ³íâåñòèö³éíèé ïðîåêò, äîçâîëÿº â íàéá³ëüø çàãàëüíîìó îáñÿç³ ðîçãëåä³òè âïëèâ çîâí³øíüîãî ñåðåäîâèùà íà ïåðñïåêòèâí³ñòü ³ åôåêòèâí³ñòü ðîçâèòêó çàïðîïîíîâàíîãî ³íâåñòèö³éíîãî ïðîåêòó.

Ïðè çì³í³ öüîãî ðîçä³ëó á³çíåñ-ïëàíó ðîçãëÿäàºòüñÿ â³äïîâ³äí³ñòü ãàëóçåâî¿ íàïðàâëåíîñò³ ³íâåñòèö³éíîãî ïðîåêòó çàäà÷àì ñòðóêòóðíî¿ ïåðåáóäîâè åêîíîì³êè Óêðà¿íè; òåíäåíö³¿ ðîçâèòêó ïîïèòó íà òîâàðè ãàëóç³; ð³âåíü ðîçâèòêó ðèíêîâèõ â³äíîñèí â ãàëóç³; ñåðåäí³é ð³âåíü ïðèáóòêó êàï³òàëó â äàí³é ãàëóç³ çà îñòàíí³é çâ³òí³é ïåð³îä. Äëÿ á³ëüø äåòàëüíî¿ õàðàêòåðèñòèêè ãàëóç³, â ÿêó ðåàë³çóºòüñÿ ³íâåñòèö³éíèé ïðîåêò, ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ ïîêàçíèêè, ÿê³ ðîçãëÿäàëèñü âèùå ïðè îö³íö³ ³íâåñòèö³éíî¿ ïðèâàáëèâîñò³ ãàëóç³ åêîíîì³êè Óêðà¿íè.

Ïðè õàðêòåðèñòèö³ ãàëóç³ â ÿêó ðåàë³çóºòüñÿ ³íâåñòèö³éíèé ïðîåêò, íàéá³ëüø äîö³ëüíî âèêîðèñòîâóâàòè ïëàí, ÿêèé ïîäàíèé íèæ÷å[2].

3. Õàðàêòåðèñòèêà òîâàðó (ïîñëóãè).

Õàðàêòåðèñòèêà òîâàðó (ïîñëóãè) ïîâèííà ðîçãëÿäàòè ¿õ характерні особливості і привабливість для споживачів (клієнтів), позитивні якості і переваги в порівнянні з товарами (послугами), вже представлених на ринку. Така порівняльна оцінка здійснюється по параметрам функціональності товару (послуги), його якості, дизайну та інших ознаках.

Особливу увагу в процесі характеристики товару (послуги) треба звернути на оцінку його конкурентноздатності по основним якісним ознакам, рівню цін, наданням гарантій і післяпродажним послугам і т.п. Бажано також взнати запланований загальний період життєвого циклу даного товару (послуги) і можливість подальшого вдосконалення в рамках передбачених технологій і рівня технічного забезпечення.

Ïî îêðåìèì ïðèíöèïiально новим товарам, просуненим на ринок в процесi реалiзацi¿ iнвестицiйного проекту потрiбно вказати в даному роздiлi потрiбну форму його правового захисту (патент, авторське право, торговий знак).

4. Ðîçòàøóâàííÿ îá’ºêòó.

Розміщення об’єкту, що розглядається у слідуючому розділі бізнес-плану, дозволить, з однієї сторони, оцінити інвестиційну привабливість даного регіону, а з другої - роздивитися потенційні переваги його конкретного мізцерозташування із позицій наближеності до факторів виробництва (сировині, енергоресурсам, кадровому потенціалу) або до ринків збуту. Не останню роль у такій оцінці грає ринкова вартість земельної ділянки, що її займає об’єкт та прилягяючої до неї території, з врахуванням майбутнього законодавчого розширення приватизації та продажу землі.

При характеристиці розміщення об’єкту у даному розділі бізнес-плану можуть бути використані окремі показники, що розглядалися при оцінці інвестиційної привабливості регіонів України, а також загальні результати цієї оцінки.

5. Àíàë³ç ðèíêó.

Аналіз ринку являє собою один із найбільш складних розділів при розробці бізнес-плану. Цей аналіз охоплює не тільки поточне, але й прогнозований стан даного ринку. Обгрунтованість висновків даного розділу суттєво впливає на запланований обсяг виробництва продукта, рівень цін та суму прибутку, а відповідно визначає і правильність розрахунків ефективності інвестиції. В окремих випадках для підготовки такого розділу слід залучати відповідних спеціалістів-маркетологів.

Розробка цього розділу починається з характеристики потенційних покупців (клієнтів) даного продукту (послуги), їх особливостей та запропонованої кількості у рамках даного регіонального регіону.

Наступний етап аналізу ринку пов’язаний тільки з такими видами продуктів та послуг, що розглядаються у інвестиційному проекті, котрі вже існують на внутрішньому ринку. Цей етап передбачає оцінку теперішнього обсягу попиту (продажі) на продукт або послугу на цьому ринку. Така оцінка по можливості повинна проводитися за останні три роки та розглядати продукти не тільки вітчизняного виробництва, а й імпортні. Результати такої оцінки подаються, як правило, у табличній формі[3].