Смекни!
smekni.com

Аналiз iнвестицiйної дiяльностi в умовах ринкової економiки (стр. 13 из 15)


12.

Стратегія фінансування

інвестиційного проекту

додаток ¹2

Ïëàí

õàðàêòåðèñòèêè ãàëóç³.

1. Ñôåðà ä³ÿëüíîñò³, â ÿê³é ðåàë³çóºòüñÿ ³íâåñòèö³éíèé ïðîåêò:

à) âèðîáíèöòâî;

á) òîðã³âëÿ;

â) íàäàííÿ ïîñëóã;

ã) ³íøå (âêàçàòè).

2. Ãàëóçü (ï³äãàëóçü), â ÿê³é ðåàë³çóºòüñÿ ³íâåñòèö³éíèé ïðîåêò. Âêàçóºòüñÿ â³äïîâ³äíî ç ä³þ÷îþ êëàñèô³êàö³ºþ ãàëóçåé åêîíîì³êè Óêðà¿íè

3. ³äïîâ³äí³ñòü ãàëóçåâî¿ íàïðàâëåííîñò³ ³íâåñòèö³éíîãî ïðîåêòó ö³ëÿì ñòðóêòóðíî¿ ïåðåáóäîâè åêîíîì³êè Óêðà¿íè â ìàéáóòíüîìó ïåð³îä³:

à) â³äïîâ³äຠïîâí³ñòþ;

á) â³æïîâ³äຠ÷àñòêîâî:

â) íå â³äïîâ³äàº.

4. Òåíäåíö³¿ ðîçâèòêó ïîïèòó íà ïðîäóêö³þ ãàëóç³:

à) ïîïèò íà ïðîäóêö³þ ãàëóç³ áóäå âàãîìî çá³ëüøóâàòèñü;

á) ïîïèò íà ïðîäóêö³þ ãàëóç³ î÷³êóºòüñÿ ñòàá³ëüíèì;

â) ïîïèò íà ïðîäóêö³þ ãàëóç³ áóäå çìåíøóâàòèñü..

5. гâåíü ðîçâèòêó ðèíêîâèõ â³äíîøåíü â ãàëóç³:

à) ð³âåíü ïðèâàòèçàö³¿ ï³äïðèºìñòâ ãàëóç³;

á) ñòåï³íü îõîïëåííÿ ðîäóêö³¿ ãàëóç³ äåðæàâíèì çàìîâëåííÿì;

â) ñòåï³íü äåðæàâíîãî ðåãóëþâàííÿ ö³í íà ïðîäóêö³þ ãàëóç³.

6. Середній рівенü рентабельносò³ ï³äïðèºìñòâ äàííî¿ ãàëóç³ çà îñòàíí³é çâ³òí³é ïåð³îä:

à) ðіâåíü ÷èñòîãî ïðèáóòêó äî âèêîðèñòàíîãî êàï³òàëó (ñóìè îñíîâíèõ ³ îáîðîòíèõ êîøò³â), â ïðîöåíòàõ;

á) ð³âåíü ÷èñòîãî ïðèáóòêó äî ïîòî÷íèõ âèòðàò (çàòðàòàìè ïîâíî¿ ñîá³âàðòîñò³), â ïðîöåíòàõ;

â) ð³âåíü ÷èñòîãî ïðèáóòêó äî îá’ºìó âèïóñêó ïðîäóêö³¿ (òîâàðîîá³ãó, ïîñëóã), â ïðîöåíòàõ.


таблиця ¹1

Характеристика сучасного обсягу попиту (продажі) на товар (послугу)

на внутрішньму ринку*.

Роки звітного періоду

1993р.

1994 р.

1995 р.

ВИД

Загаль-

В тому числі насичений

Загаль

В тому числі насичений

Загаль-

В тому числі насичений

РИНКУ

ний обсяг попиту (прода-ж³)

за рахунок вiтчиз-няного вир-ва

за рахунок імпорту

ний обсяг попиту (прода-ж³)

за рахунок вiтчиз-няного вир-ва

за рахунок імпотру

ний обсяг попиту (прода-ж³)

за рахунок вiтчиз-няного вир-ва

за рахунок імпорту

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Регіональний (об-ласть, в якій пердба-чається реал³-зація ³нвести-ц³йного проекту)

$93000

$60500

$32500

$112000

$ 56000

$ 56000

$122500

$ 36750

$85750

Національний (в цілому по Укра¿нi) $133000 $ 86450 $ 46550 $160000 $ 80000 $ 80000 $175000 $ 52500 $122500

таблиця ¹2

Прогноз можливого обсягу продажі товару (послуги) в межах

розглядуваного інвестиційного проекту на майбутні пять років*.

(в натуральних одиницях виміру)

РЕГIОНИ

Роки прогнозуваноого періоду

ПРОДАЖУ

1996р.

1997р.

1998р.

1999р.

2000р.

1

2

3

4

5

6

1. Область, в якій передбачається реалізація інвес-тиційного проекту

600

1800

1800

1200

1200

2. Інші області Укра¿ни

30

600

1200

2400

3600

3. Інші кра¿ни СНГ

-

30

60

120

600

4. Інші закордонні держави (перера-хувати)

-

-

-

-

-

В цілому по всіх регіонах

630

2430

3600

4320

5400


таблиця ¹3

Характеристика сучасного і планованого рівня цін на товар (послугу) на внутрішньому і зовнішньому ринках*.

(за одиницю)

ВИД

РИНКУ

Сучасний рівень

цін

Прогнозований рівень цін

в доларах США

млн крб.

$

1997 р.

1998 р.

1999 р.

2000 р.

2001 р.

1

2

3

4

5

6

7

8

Внутрішній (середній рівень цін на ринку України

456000

$ 2400

$ 2040

$ 1326

$ 1060

$ 795

$ 675

Зовнішній (середній рівень світових цін)

360000

$ 1920

$ 1734

$ 1213

$ 1031

$ 767

$ 650


таблиця ¹4

Запланований обсяг виробництва продукцii (надання послуг)

в майбутньому пятирічному періодi*.

Асортиментні групи товару (різновиди послуг)

Одиниця виміру

Роки прогнозованого періоду

1996 р.

1997 р.

1998 р.

1999 р.

2000 р.

1

2

3

4

5

6

7

1. Х - товар тис. один. млн. крб. тис. дол. США

10

50000

250

30

150000

750

50

250000

1250

65

325000

1625

70

350000

1750

2. Y - товар тис. один. млн. крб. тис. дол. США

3

240000

1200

9

720000

3600

15

1200000

6000

19,5

1560000

7800

21

1680000

8400

ВСЬОГО тис. один. млн. крб. тис. дол. США

13

290000

1450

39

870000

3600750

65

1450000

7250

84,5

1885000

9425

91

2030000

10150


Таблиця №5