Смекни!
smekni.com

Аналiз iнвестицiйної дiяльностi в умовах ринкової економiки (стр. 6 из 15)

При необхідності показники обсягу цієї таблиці можуть бути доповнені розрахунками показниками структури.

З врахуванням запропонованої чисельності роздрібних та оптових покупців та характеристики поточного стану попиту прогнозується можливий обсяг продажу продуків(послуг) у рамках даного інвестиційного проекту на майбутні п’ять років із моменту експлуатації об’єкту. Розрахунки диференціюються у розрізі окремих регіональних ринків (якщо реалізація даного товару(послуги) передбачається за межами даного регіону). Результати цьго прогнозу представляються у інвестиційному бізнес-плані також у вигляді таблиці ( у найбільш спрощеній формі вона показана у таблиці[4]).

У процесі аналізу ринку особливу увагу потрібно приділити оцінці рівнів та динаміки цін на продукцію (послуги). Така оцінка проводиться по внутрішньому ринку України у співставленні із рівнем світових цін на аналогічну продукцію (особливу роль світових цін на продукцію (послуги). Також оцінка проводиться по внутрішньому ринку України у співставленні з рівнем світових цін на аналогічну продукцію (особливу роль вивчення світових цін грає по продуктах, котрі прогнозується продавати на зовнішніх ринках). По результатах оцінки та виявлення тенденцій складається прогнос динаміки рівня цін на продукт на майбутній період.

Для того, щоб виключити вплив фактора інфляції в Україні прогнозований рівень цін на внутрішньому ринку виражається у доларах США ( перерахунок цін здійснюється по курсу Національного банку на момент закінчення бізнес-плану). Результати оцінки теперішнього та прогнозованого рівня цін на продукт (послугу) надається по формі, приведеній у таблиці[5].

Аналіз ринку завершується оцінкою теперішньог та прогнозованого рівнів конкуренції на внутрішньому ринку (у першу чергу - на ринку регіона, у якому реалізується інвестиційний проект). В процесі такої оцінки розглядається кількість підприємств, що випускають аналогічний продукт, чи здійснюють аналогічну послугу; частка основних підприємств у обсязі продаж у регіоні (Україні); прогнозуєма поява на ринку нових підприємств-конкурентів.

При необхідності у даному розділі можуть бути відображені і інші показники, що характеризують теперішній стан та перспективи розвитку даного продукту (послуги).

6. Пëàíîâàíèé îáñÿã ³ ñòðóêòóðà âèðîáíèöòâà òîâàðó (íàäàíня ïîñëóã).

Планований обсяг та структура виробництва продукту (послуг що надаються), являється основою характеристики майбутьньої виробничої діяльності об’єкту інвестування на стадії його експлуатації.

У процесі розробки цього розділу бізнес-плану на першому етапі обсяг випуска продукта (надання послуг) в середньому за рік при виході інвестованого об’єкту на проектну потужність. На другому етапі аналогічні розрахунки проводяться у розрізі окремих асортиментних груп продукту (різновидностей послуги). І накінець, на третьому етапі результати вищевирахуваних розрахунків диференціюються по конкретним рокам майбутньогоперіоду, так як планується, що по мірі освоєння проекту його виробнича потужність буде зростати за рахунок реалізації окремих резервів. Планований обсяг та структура виробництва продукту (надання послуг) розраховуються на трьох одиницях виміру: 1) кількості одиниць (або у інших натуральних одиницях виміру); 2) у національній валюті; 3) в доларах США (також із врахуванням прогнозу динаміки цін).

Результати проведених розрахунків представляються у бізнес-планах по

формі, приведеній у таблиці[6].

Якщо розрахунки носять альтернативний характер(наприклад, при благоприємному та неблагоприємному варіантах розвитку ринку; більш швидкому або повільному освоєнні проектних потужностей и т.д.), то у приведеній формі вони викладаються, як різні варіанти прогнозованого випуску продукції.

7. Çàáåçïå÷åííÿ âèïóñêó òîâàðó (ïîñëóãè) îñíîâíèìè ðåñóðñàìè.

Забезпеченість випуску продукту (послуги) основними факторами виробництва дозволить з одної сторони, виявити реальність планованого об’єкту цього випуску, а з другої, ефективність розміщення інвестиційного проекту у вибраному регіоні.

Першочергова роль у розгляді окремих факторів виробництва відводиться у інвестиційному бізнес-плані забезпеченністю випуску продукту (послуги) основними видами сировини, матерiалiв, енергетичних ресурсiв. Власне цей фактор викликає найбільш прискіпливу оцінку інвесторів, так, як часто визначає найбільшу уразливість інвестиційного проекту із позицій ефективності його розміщення. Звичайно, це не відноситься до тих видів сировини та матеріалів, які в Україні не виробляються, але потреба в яких відносно невелика, та в пропозиції та можливій закупці не виникає можливих ускладнень. Характеристика забезпеченочті передбачуємого випуску продукту (послуги) цими факторами виробництва викладається у бізнес-плані по формі.

Другим питанням, що розгладається у цьому розділі бізнес-плану, є забезпеченість випуску продукту (послуги) сучасною технологією. У процесі викладення цього питання відрізняється: чи є у ініціатора інвестиційного проекту технологія, що відповідає сучасним стандартам; чи необхідне придбання закордонних чи вітчизняних патентів, ліцензій, “ноу-хау”. Бажано також взнати можливий період використання наявної або закупної технологій.

Слідуючим питанням, що розглядається у цьому розділі, є забезпеченість випуску продукції (послуги) сучасним обладнанням. Воно повинно бути розглянуте у прямому зв’язку із пропонованою до використання технологією виробництва товару чи послуги. Також тут вказується - чи є у ініціатора інвестиційного проекту необхідне обладнання чи його повинні придбати за кордоном.

Серед факторів виробництва розглядається також забезпеченість випуску продукту (послуги) відповідними виробничими приміщеннями та об’єктами виробничої інфраструктури. При цьому вказується: чи є у повному обсязі необхідні виробничі приміщення, чи необхідне їх розширення, купівля чи нове будівництво. У останніх трьох випадках вказуються їх площі або обсяги.

І, накінець, важливу роль у системі розглянутих факторів виробництва відіграє аналіз забезпеченності випуску продукту чи послуги кадрами відповідної кваліфікації. Деколи характер розміщення розглянутого об’єкту створює серйозні проблеми у притягненні кадрів не тільки спеціалістів, але й відповідних робочих професій.

8. Ñòðàòåãіÿ ìàðêåòèíãó.

Стратегія маркетингу розробляється, як самостійний розділ бізнес-плану у слідуючих випадках:

а) при виході на ринок із принципіально новим видом продукції;

б) при втручанні у інші регіональні ринки;

в) при високому рівні конкуренції на відповідному товарному ринку (ринку послуг) даного регіону.

При відсутності у найближчому майбутньому проблем з попитом на продукцію, послуги та з конкуренцією, маркетингова стратегія може не розроблятися (вона особливо ефективна в умовах “ринку покупця”).

Якщо ж необхідність у розробці маркетингової стратегії по інвестиційному проекту, що розглядається виникає, то в даному розділі бізнес-плану повинні бути відображені прогнозовані цільові показники стратегії маркетингу (в першу чергу, обсяг свого сегменту на товарному ринку, або ринку послуг свого регіону, інших регіонів України і т.п.) та основні міроприємства, що передбачаються цією стратегією.

9. Óïðàâë³ííÿ ðåàë³çàö³ºþ ³íâåñòèö³éíîãî ïðîåêòó.

Управління реалізацією інвестиційного проекту повинно забезпечити його найбільш ефективне та швидке здійснення.

ерш за все у цьому розділі необхідно розмістити організаційно-правову форму реалізації інвестиційного проекту. Так, інвестиційний проект може бути реалізованим у рамках діючої організаційно-правової форми його ініціатора; у рамках організаційно-правової форми його інвестора; шляхом створення нового акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю і т.п.

Бажано подати у цьому розділі схему організаційної структури управління об’єктом і на стадії його експлуатації. При цьому може бути вказана кандидатура керівника і відповідні дані про нього (вік, стаж, стаж роботи у подібній галузі).

І, накінець, у цьому розділі варто вказати - чи зможе бути реалізованим інвестиційний проект самостійно (при відповідній організаційній та фінансовій підтримці інвестора) чи потребує залучення підрядників та субпідрядників. У останньому випадку у бізнес-плані освітлюються також характеристики підрядчиків та субпідрядчиків (час роботи з аналогічними інвестиційними проектами; досвід роботи з аналогічними інвестиційними обсягами; рівень прогресивності технологій, що приміняються; рівень кваліфікації кадрів; форми зв’язку з постачальниками матеріалів, необхідних для реалізації проекту; ділова та фінансова репутація.

10. Îö³íêà ðèçèê³â òà ôîðìè ¿õ ñòðàõóâàííÿ.

Оцінка ризиків та форми їх страхування повинні розглядатися у розрізі окремих видів цих ризиків. До таких ризиків можуть бути віднесені:

а) ризик істотної затримки початку реалізації проекту (затримки в отриманні ліцензії, несвоєчасного відведення ділянки і т.д.);

б) ризик несвоечасного завершення будівничо-монтажних робіт по проекту;