Смекни!
smekni.com

Комерційний банк: роль і місце в кредитній системі (стр. 11 из 11)

2009 рік, в свою чергу, став кризовим для банку і приніс йому збиток в розмірі 1784,2 млн. грн. Рівень більшості досліджуваних показників знизився, а це зниження — сигнал про необхідність активізації управлінських заходів, спрямованих на усунення появи ризикового фактора, який також контролюється НБУ.

Ще в 2008 році банк активно нарощував масштаби діяльності, як шляхом збільшення обсягу операцій на банківському ринку так і шляхом територіальної експансії. На сьогодні „Укргазбанк” знаходиться в тяжкому становищі на грані банкрутства.

5)На сьогодні вУкраїни наіснує близько 150банків, проте третя частина з них знаходиться на грані банкрутства. Банківська система України переживає важкі часи.

„Укргазбанк” не є винятком в даній ситуації.В 2008 році ПАТ АБ «Укргазбанк» за розміром кредитно-інвестиційного портфеля на початок 2009 року займав 17 позицію, але вже станом на 1.11.2009 він втратив одну позицію. А на кінець року за всіма вітчизняними та іноземними рейтингами мав негативний рейтинг.

Таким чином, вдосконалення кредитної системи та її правового регулювання на сьогоднішній день є важливою проблемою, яка має в перспективі своє вирішення.

6) До основних аспектів, в яких проявляються наслідки світової фінансової кризи для національної банківської системи, можна віднести:

· зниження довіри населення до банків;

· серйозні труднощі українських банків пов'язані з поверненням значних зовнішніх запозичень;

· наслідком фінансової кризи стала нестабільність на валютному ринку;

· криза істотно вплинула на підвищення процентних ставок за кредитами;

· наслідком кризи є той факт, що у всьому світі порятунок фінансових установ став завданням держави – вона вливала бюджетні кошти, а також брала комерційні банки під свій контроль. З огляду на політичну ситуацію в Україні важко сказати , чи зможе держава врятувати банківський сектор за умов поширення кризових явищ;

· криза може призвести до укрупнення банків в Україні, оскільки дрібні банки просто не впораються з проблемами.

На нашу думку, основний пакет заходів щодо стабілізації та виведення з кризи банківського сектора має проводити НБУ, але уряд не повинен діяти самостійно щодо фінансової політики. Уряд повинен узгодити свою фінансову політику з НБУ і разом використати ті інструменти, які б доповнювали одне одного й ефективно виводили банківську систему з кризи.

Зокрема в Україні для вдосконалення кредитної системи потрібно перш за все розширити ринок цінних паперів та позичкового капіталу.Крім того, в умовах світової фінансової кризи, запропоновано ряд напрямків по вдосконаленню діяльності комерційних банків України, до них можна віднести:

o відновити довіру населення до банківської системи;

o запобігати поширенню неправдивої та негативної інформації про банки через ЗМІ;

o узаконити бартерні розрахунки між банком та його клієнтами (тобто надати законні підстави позичальникам банків розраховуватися товарами з банками , і банкам розраховуватися за вклади також товарами за згодою сторін);

o стимулювати утворення фірм, які б займалися секюритизацією боргів перед банками, що б покращило ліквідність банківської системи (тобто перетворювати заборгованість перед банками на ліквідні цінні папери);

o удосконалити аналіз фінансового стану суб 'єктів, які подали заявку на отримання кредитних коштів.

Використання даних рекомендацій, вчасної реакції та дій НБУ разом з розробленнямі запровадженнямприйнятних і перевірених методів формалізації та оцінки ризиківсамими банками, виявлення значущих критеріїв, а також розроблення і запровадження чітко налагодженої системи прийняття рішень, яка базується на отриманих даних і приводить до ефективного результату дозволить банківській системі України вийти з кризи і почати ефективно функціонувати.


Список використаної літератури

1. Закон України „ Про Національний банк України” від 20.05.1999р. (з урахуванням змін).

2. Закон України „Про банки і банківську діяльність” від 07.12.2000р. (з урахуванням змін).

3. Банківські операції: Підручник / А. М. Мороз, М. І. Савлук, М. Ф. Пуховкіна та інші; за ред.. д-ра екон. наук, проф. А. М. Мороза. – К.: КНЕУ, 2000. – 384 с.

4. Білорус О. Сучасна світова фінансово-економічна криза як прояв тотальної кризи системи глобалізму // [Інтернет ресурс ].

5. Васюренко О. В. Банківські операції: Навч. посіб. - 4-те вид., перероб. і доп. - К.: Знання, 2004. - 324 с.

6. Версаль Н. І., Дорошенко Т. В. Теорія кредиту: Навч. Посіб. – К.: Вид. дім „Києво-Могилянська академія”, 2007. – 483 с.

7. Гроші та кредит: Підручник / М. І. Савлук, А. М. Мороз, М. Ф. Пуховкіна та ін..; заг. ред. М. І. Савлука. – К.: КНЕУ, 2002. –598 с.

8. Козак Н. Бенчмаркинг как инструмент повышения конкурентоспособности компании // Рынок капитала . – 2000. – № 1-2. – С . 17-21.

9. Котлер Ф. Маркетинг-менеджмент. – СПб: Изд-во "Питер Ком ", 1998. – 896 с.

10. Кравченко І., Багратян Г. Криза та регулювання фінансової системи: уроки та перспективи // Вісник НБУ – січень 2009. – 22 с.

11. Лігоненко Л.О. Антикризове управління підприємством: підручник . – К.: Національний торговельно-економічний університет, 2005. – 125 с.

12. Міщенко В., Сомик А. Ліквідність банківської системи України: сучасний стан, чинники та напрямки підвищення ефективності регулювання // Вісник НБУ . – січень 2009. – 34 с .

13. Операції комерційних банків / Р. Коцовська, В. Ричаківська, Г. Табачук, Я. Грудзевич, М. Вознюк. – 2-ге вид., доп. – Львів: ЛБІ НБУ, 2001. – 516 с.

14. Павлов Р.А . Рання діагностика банкрутства в системі антикризового регулюваннябанківського сектору національної економіки // Актуальні проблеми економіки . – 2007. – № 4(70). – 2007. – 107 с.

15. ПацераМ. Світова фінансова криза та її наслідки для банківської системи України // Вісник НБУ . – січень 2009. – 19 с.

16. Петрук О. М. Банківська справа: Навч. Посібник / За ред. д.е.н., проф. Ф. Ф.Бутинця. - К.: Кондор., 2004.- 461 с.

17. Сучасні концепції менеджменту : навч. посібн. / Федулова Л. І., Гавловська Н. І., Декалюк О. В. / за ред. д-ра екон. наук, проф. Л.І. Федулової. – К.: Вид-во "Центр учбов . літ -ри ", 2007. – 533 с.

18. Фирсов М . Реинжиниринг процессов как метод управления бизнесом // Проблеми теории и практики управления . – 2005. – № 2. – С. 100-104.

19.Фредерік С.Мишкін Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків. - К., 1998. - 624 с.

20. Хаммер М ., Чампи Дж . Реинжиниринг корпорации : манифест революции в бизнесе.– СПб: Изд -во "Питер ", 2000. – 212 с.

21. Штангрет А .М . Антикризове управління підприємством: підручник. – Львів: Українська академія друкарства , 2008. – С . 64-65.

22. www.aub.org.ua – сайт Асоціації українських банків

23. www.bank.gov.ua – сайт Національного банку України.

24. www.finance.ua – cайт професійних учасників фінансового ринку.

25. www.ukrgasbank.com– сайт ПАТ АБ „Укргазбанк”