Смекни!
smekni.com

Комерційний банк: роль і місце в кредитній системі (стр. 1 из 11)

Зміст

Вступ

1. Теоретичні основи функціонування комерційних банків

1.1 Поняття кредитної системи

1.2 Комерційний банк: сутність, види та функції

1.3 Роль і місце банків в кредитній системі

2. Комерційний банк – основна ланка кредитної системи

2.1 Характеристика діяльності та оцінка фінансових показників ПАТ АБ „Укргазбанк”

2.2 Місце в кредитній системі ПАТ АБ „Укргазбанк”

3. Напрямки вдосконалення функціонування комерційних банків України на сучасному етапі

Висновки

Список використаної літератури

комерційний банк кредитний система


Вступ

Актуальність теми дослідження. На сучасному етапі економічного розвитку, в умовах трансформації національної економіки, серед проблем, пов'язаних з виходом України з кризового стану, важливе місце посідає формування ефективної кредитної системи. Кредитування населення України в сучасних умовах є надзвичайно важливим питанням через те, що соціально-економічний рівень його життя дуже низький.

Певна особа, щоб підвищити свій соціально-економічний рівень життя прагне більших доходів, яких не може забезпечити держава, тому часто люди розпочинають власну діяльність, а на це потрібні чималі кошти. І тут на допомогу може прийти лише розвинена практика кредитування.

Крім того, такого роду допомоги потребують часто й ринкові структури, товарне виробництво, торгівля, тобто усі сфери народного господарства.

У будь-якій державі кредитна система відіграє ключову роль. Саме вона задовольняє економіку необхідним обсягом фінансових ресурсів, забезпечуючи вільний рух капіталу, розрахунки суб’єктів господарювання, кредитування економіки, а також реалізацію цілого ряду інших функцій та завдань. Без розвинутої кредитноїсистеми неможливо навіть уявити собі розвинуту економіку держави.

Як найважливіший елемент відтворювальної структури економіки банківські установи організують рух і перерозподіл ресурсів суспільства в їх грошовому виразі. Через банківську систему проходять грошові розрахунки і платежі господарюючих суб'єктів та населення в цілому. Саме комерційні банки виконують важливу функцію мобілізації тимчасово вільних грошових ресурсів і перетворення їх у реальний капітал, здійснюючи різноманітні кредитні, інвестиційні та інші операції і забезпечуючи, таким чином, потреби економіки в додаткових ресурсах.

Серед суб'єктів фінансово-господарської діяльності комерційні банки - це саме та галузь, яка повинна бути спроможна своєчасно прогнозувати динаміку економічної кон'юнктури, а також якнайшвидше та досить гнучко реагувати на будь-які зміни, що відбуваються на фінансовому ринку.

Комерційний банк – являється основною ланкою кредитної системи, тому для нормального функціонування системи, необхідно забезпечити безперервну та ефективну роботу банків. У зв’язку з цим виникає необхідність аналізу діяльності банків, визначення проблем їх функціонування та розробки напрямків їх усунення.

Важливе теоретичне й практичне значення вказаних проблем та їх невирішеність зумовили необхідність проведення цього дослідження та вибір теми роботи.

Проблематиці, що піднімається в даній роботі,присвячено ряд робіт вітчизняних та іноземнихвчених, серед яких треба виділити працітакихіноземнихвчених, як Дж. Маршалл, Ж. Герар, Р. Ринутро, I. Ханкель. Серед вітчизняних дослідників слід назвати В. Міщенко, А. Сомик, О. Васюренко, М. Пацера.В складі кафедрифінансів, грошового обігу та кредиту Київського національного університету імені Тараса Шевченка займаються питаннями функціонування комерційних банків Васильченко З.М., Версаль Н.І., Януль І.Є. та інші.

Метою курсової роботи є теоретичне й практичне обґрунтування ролі та місця комерційних банків в кредитній системі та шляхів удосконалення їхнього функціонування в Україні.

Відповідно до даної мети роботи постають такі завдання:

· визначити поняттякредитної системи;

· дослідити сутність комерційних банків;

· визначити роль комерційних банків в кредитній системі;

· охарактеризувати діяльність та оцінити фінансові показники ПАТ АБ „Укргазбанк”;

· визначити місце в кредитній системі ПАТ АБ „Укргазбанк”;

· дослідити шляхи та виробити рекомендації щодо підвищення ефективності діяльності комерційних банків.

Предметом дослідження є функціонуваннякомерційних банків у кредитній системі країни.

Об'єкт дослідження – комерційний банк як основна ланка кредитної системи.

Методологічну та інформаційну основу в проведенні дослідження склали вітчизняні та зарубіжні публікації з питань фінансово-кредитних відносин, періодичні видання, а також Закони України з питань фінансово-кредитної та банківської діяльності, законодавчі правові акти, законопроекти України щодо правового забезпечення банківської та кредитно-фінансової діяльності, статистичні матеріали.

Дана робота складається зі вступу, трьох розділів та висновків. У першому розділі розглянемо теоретичні основи кредитної системи та функціонування комерційних банків. В другому розділі проведемо аналіз банківської діяльності на прикладі одного банку, а також визначемо його місце в кредитній системі України. В третьому розділі запропонуємо напрямки удосконалення функціонування комерційних банків України на сучасному етапі.


1. Теоретичні основи функціонування комерційних банків

1.1 Поняття кредитної системи

У будь-якій державі, незалежно від економічної системи та способу організації суспільних відносин, кредитна система відіграє ключову роль. Недарма її порівнюють часто із кровоносною системою економіки держави. Адже саме вона задовольняє економіку необхідним обсягом фінансових ресурсів, забезпечуючи вільний рух капіталу, розрахунки суб’єктів господарювання, кредитування економіки, а також реалізацію цілого ряду інших функцій та завдань. Без розвинутої кредитноїсистеми неможливо навіть уявити собі розвинуту економіку держави.

Кредит –є формою руху грошового капіталу, який надається в позику на умовах повернення й прибутковості. Наявність кредитних відносин передбачає, з одного боку, тимчасово вільні грошові кошти, власники яких готові надати їх на певний строк за певну винагороду (процент), а з іншого, - підприємців, бажаючих тимчасово використати їх у своїй виробничій діяльності [5, 23].

В умовах розвинутої ринкової економіки кредит виступає в декількох видах і здійснюється через найрізноманітніші організаційні форми, які в сукупності утворюють кредитну систему, а це: банки, інвестиційні фонди, страхові компанії та інші фінансово-кредитні інститути.

Однак, для того щоб визначитись зі складовими кредитноїсистеми, передусім, необхідно дослідити таке поняття, як система взагалі. Зокрема, В.Афанасьєв писав, що під системою розуміється сукупність компонентів, взаємодія яких породжує нові (системні) якості, не притаманні її складовим. Найважливішою особливістю системи є її цілісність. Ознаками системи є також її структурність (можливість опису системи через визначення її структури, тобто зв’язків всередині системи), взаємозв’язок системи та зовнішньої середи (система формує та проявляє властивості у взаємодії із зовнішньою середою), ієрархічність (кожний із компонентів системи може розглядатися як система, а система, що розглядається, є компонентом більш широкої системи), множинність опису системи (складність системи потребує її опису з різних сторін для розуміння її сутності).

Таким чином, у будь-якому випадку віднесення до системи простої сукупності установ, що здійснюють діяльність на ринку позичкового капіталу,є щонайменше хибним.

Тому, кредитна система – цевизначена законодавством країни сукупність кредитно-фінансових інститутів, а також кредитно-фінансові відносини, форми і методи кредитування.

Вона являється невід'ємною і важливою частиною економіки будь-якої країни, так як від її функціонування залежить форма і динаміка розвитку країни.

Економічною основою функціонування кредитної системи, є кредитні відносини, виникнення яких пов'язане з неспівпадінням у часі витрат, що здійснюються різними учасниками господарських процесів, і надходженням необхідних для цього доходів. Таке неспівпадіння, зумовлене об'єктивними економічними причинами, - характерне для переважної більшості суб'єктів ринкової економіки. У результаті, з одного боку, виникає значна сума тимчасово вільних від обороту грошових коштів, а з іншого - відчувається потреба у додаткових грошових ресурсах. Розв'язується дане протиріччя за допомогою інститутів кредитної системи, в яких акумулюються тимчасово вільні кошти одних суб'єктів ринку і надаються у тимчасове користування іншим, що відповідає економічним і соціальним потребам суспільства в цілому.

Зазначені моменти відображають дві найважливіші історичні передумови становлення і розвитку кредитної системи як центральної ланки економіки. З одного боку, розвиток товарного виробництва і розширення торгівлі обумовили зростання обсягів грошового обороту, що викликало необхідність впорядкування його організації і технічного обслуговування, а з іншого – виникає необхідність у специфічній формі підприємницької діяльності, пов'язаної з нагромадженням і розподілом тимчасово вільних коштів суб'єктів ринку. Організація виконання цих двох найважливіших економічних завдань призвела до появи особливих підприємств-інститутів кредитної системи, які поділяються на три великі групи:

1) центральні банки;

2) комерційні банки;

3) спеціалізовані кредитно-фінансові установи.

При цьому перші дві групи складають окрему ланку організації кредитних відносин і представляють собою банківську систему країни, тоді як третя група є відносно відособленою системою небанківських установ, що спеціалізуються на виконанні окремих операцій. Головною ланкою кредитної системи у будь-якій країні є банки, щоздійснюють основну масу кредитних і фінансових операцій.