Смекни!
smekni.com

Комерційний банк: роль і місце в кредитній системі (стр. 4 из 11)

Завдання банків полягає у забезпеченні безперебійного грошового обігу й обороту капіталу, кредитуванні промислових підприємств, держави і населення, створення умов для народногосподарського нагромадження.

Банк може надавати кредити підприємствам і організаціям різних галузей народного господарства й іншим банкам, включаючи свої філії, фінансовим компаніям і населенню.

Важливою функцією комерційних банків є посередництво в кредиті. Прямим кредитним відносинам між власниками вільних коштів і позичальниками перешкоджає розбіжність обсягу капіталу, пропонованого в позичку, з потребою в ньому, а також терміну вивільнення капіталу з терміном, на який він потрібний позичальнику. Безпосередні кредитні зв'язки між власниками капіталу і позичальниками ускладнює і ризик неплатоспроможності останніх. Власник капіталу може не мати інформацію про фінансовий стан позичальника. Комерційні банки, виступаючи в ролі фінансових посередників, усувають ці ускладнення. Банківські кредити направляються в різні сектори економіки, забезпечують розширення виробництва. Стабільна економіка не може існувати без організованої і налагодженої системи грошових розрахунків. Звідси велике значення має роль банків у проведенні розрахунків і платежі.

Комерційні банки належать до особливої категорії ділових підприємств - фінансових посередників. Вони залучають капітали, заощадження населення та інші вільні грошові кошти, які вивільняються у процесі господарської діяльності, та надають їх у тимчасове користування іншим економічним агентам, які потребують додаткового капіталу.

Сучасні комерційні банки є багатофункціональними установами, що займаються практично всіма видами кредитних і фінансових операцій, пов'язаних з обслуговуванням господарської діяльності своїх клієнтів. Основне навантаження щодо фінансово-кредитного обслуговування економіки припадає саме на комерційні банки.

Надаючи кредити клієнтам, банки реалізують себе як фінансові посередники, приймаючи гроші від вкладників, що володіють тимчасово вільними коштами, і надаючи їх позичальникам, тобто тим учасникам економічного обороту, які тимчасово потребують додаткового капіталу. У результаті цієї діяльності банку у виграші перебувають усі зацікавлені сторони. Тимчасово вільні грошові кошти вкладників банк перетворює на позичковий капітал, який приносить їм реальний дохід у формі процента. Використання кредиту позичальниками сприяє прискоренню обороту капіталу, скороченню витрат виробництва і зростанню прибутків. Комерційні банки отримують доход від зазначених операцій за рахунок різниці між процентами, що стягуються за позиками і виплачуються за вкладами. Здатність комерційних банків створювати в процесі своєї діяльності додаткові засоби платежу є однією з найважливіших функцій, що відрізняє їх від інших інститутів кредитної системи.

Комерційні банки можуть здійснювати операції з купівлі і продажу іноземної валюти, організовуючи фінансування зовнішньої торгівлі; виконувати довірчі операції, пов'язані з управлінням майном, грошовими коштами та іншими матеріальними цінностями фізичних і юридичних осіб за їх дорученням; надавати консультативні послуги своїм клієнтам з питань організації господарсько-фінансової діяльності; здійснювати зберігання грошових і матеріальних цінностей у спеціально обладнаних сховищах, а також ряд інших операцій, пов'язаних з обслуговуванням різних клієнтів.

В історичному плані комерційні банки виникли раніше, ніж інші типи фінансово-кредитних інститутів, а тому розвиток кредитної системи розпочинається саме з виникнення і розвитку комерційних банків.

Стабільна й активно функціонуюча система комерційних банків та небанківських кредитно-фінансових інститутів у поєднанні з ефективною, виваженою політикою центрального банку займає головне місце в економіці будь-якої країни.


2. Комерційний банк – як основна ланка кредитної системи

2.1 Характеристика діяльності та оцінка фінансових показників ПАТ АБ „Укргазбанк”

Об’єктом дослідження даної роботи виступає Публічне акціонерне товариство Акціонерний Банк «Укргазбанк» (далі ПАТ АБ „Укргазбанк”), який працює на ринку України вже 16 років.

ПАТ АБ “Укргазбанк” є правонаступником ЗАТ “Інтергазбанк” та АТЗТ “Хаджибейбанк” , зареєстрованого Національним Банком України 21 липня 1993 року.

У 1996 році банк змінивназву на ВАТ АБ “Укргазбанк”, отримавліцензію НБУ на право здійснення операцій з валютними цінностями і приєднавсядо міжнародної системи REUTERS, яка дає змогу в найкоротші терміни здійснювати всі види міжнародних фінансових розрахунків та вести активну діяльність на валютному ринку України.

На виконання рішень загальних зборів акціонерів банк реорганізовано у Відкрите акціонерне товариство АБ “Укргазбанк”, засновниками якого є ДАХК “Укргаз”, АТ “Київоблгаз”, СП “Арго” та інші.

24 липня 1997 року АБ «Укргазбанк» отримав генеральну ліцензію №123 на право здійснення банківських операцій та став повноправним членом Української Міжбанківської Валютної Біржі (УМВБ).

На вимогу П.5 Розділу XVIIЗакону України «Про акціонерні товариства» № 514-17 від 17.09.2008 та на підставі рішення Загальних зборів акціонерів від 29 травня 2009 року Відкрите акціонерне товариство акціонерний банк «Укргазбанк» офіційно змінив своє найменування на Публічне акціонерне товариство акціонерний банк «Укргазбанк». Державну реєстрацію змін до статуту банку було здійснено 07 липня 2009 року, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи – Публічного акціонерного товариства акціонерного банку «Укргазбанк» видане державним реєстратором Солом’янської РДА у м. Києві 12.06.2009.

Відповідно до Закону України«Про акціонерні товариства» за типом акціонерні товариства поділяються на публічні та приватні. Публічне акціонерне товариство може здійснювати публічне та приватне розміщення акцій. Приватне ж акціонерне товариство може здійснювати тільки приватне розміщення акцій. Акціонери публічного акціонерного товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів та товариства.

Основною метою діяльності банку є отримання прибутку шляхом надання повного спектру внутрішніх та міжнародних банківських послуг як у національній валюті України, так і в іноземній валюті, проведення банківських операцій, комерційної, інвестиційної та будь-якої іншої діяльності, дозволеної для банків згідно з чинним законодавством України. Банк має право здійснювати наступні банківські операції:

- відкриття та ведення рахунків клієнтів (резидентів та нерезидентів) у грошовій одиниці України та іноземній валюті;

- касове обслуговування клієнтів;

- залучення та розміщення кредитів та депозитів на мїжбанківському ринку України;

- кредитування юридичних і фізичних осіб та фінансовий лізинг;

- залучення депозитів юридичних та фізичних осіб;

- ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів та нерезидентів) віноземній валюті;

- операції з валютними цінностями на міжнародних ринках та ін.

Станом на 1 січня 2009 року АБ «Укргазбанк» займає наступні позиції (згідно з рейтингом Асоціації українських банків):

- за розміром активів – 16 позицію;

- за розміром капіталу – 19 позицію;

- за розміром кредитно-інвестиційного портфеля – 17 позицію;

- за розміром портфеля депозитів фізичних осіб – 10 позицію;

- за розміром портфеля депозитів юридичних осіб – 22 позицію;

- за розміром емісії платіжних карток – 12 позицію.

Одним із пріоритетних напрямків в розвитку Банку є робота з малим та середнім бізнесом, а також робота з фізичними особами . Банк проводить політику прозорості та публічності. За оцінкоюрейтингової компанії Standard& Poor'sу 2008 році "Укргазбанк" посів перше місце у рейтингу інформаційної прозорості банків України.

Національна мережа Банку станом на 01.01.2009 представлена 390 точками продажу для понад 18000 юридичних та 600000 фізичних осіб.

Динамічний розвиток забезпечив входження АБ "Укргазбанк" в двадцятку найбільших українських банків та присутність у всіх сегментах ринку банківських послуг, орієнтованих як на роздрібних, так і на корпоративних клієнтів. Розмір банку, його представництво через філії та відділення у більшості регіонів України, обслуговування багатьох державних установ свідчили про становлення АБ "Укргазбанк" як фінансової установи загальнонаціонального масштабу. Значний обсяг коштів, залучених від приватних осіб, досить великі обсяги кредитування населення та обслуговування соціальних виплат підвищували роль банку як соціально значущої фінансової установи. Проте вже за 2009 рік „Укргазбанк” став на грані банкрутства. Вперше за всі роки існування банк отримав такий великий збиток в розмірі 1784 млн. грн. Фінансова криза та неправильна політика Уряду призвели до погіршення ситуації в багатьох банках України. „Укргазбан” знаходиться на третьому місці серед банків, що знаходяться на грані банкрутства.

У 2006 році АБ "Укргазбанк" був затверджений у проекті Міжнародної фінансової корпорації (IFC) "Корпоративне управління в банківському секторі України". Як наслідок реалізації цього проекту в бнку значно підвищилась ефективність управління банківськими процесами. В рамках проекту бнком були введені до складу Спостережної ради незалежні члени, переглянуті та узгоджені з вимогами міжнародних стандартів та практик корпоративного управління документи внутрішнього регулювання банку.