Смекни!
smekni.com

Комерційний банк: роль і місце в кредитній системі (стр. 7 из 11)

Необхідні висновки можна отримати трьома шляхами:

- зіставленням висновків за взаємозв’язаними статтями і розділами активів і пасивів;

- кількісною ув’язкою змін в активах і пасивах у вартісному виразі;

- розрахунком коефіцієнтів, що характеризують досягнуті рівні активності використання пасивів і активів.

Проаналізувавши системи коефіцієнтів, що їх рекомендує методична література для аналізу ділової активності банку, ми відібрали такі з них, які найбільшою мірою і прямо, а не побічно розкривають рівень використання пасивів і активів.

У частині пасивів це:

· коефіцієнт активності залучення позичених і залучених коштів (питома вага залучених коштів у загальних пасивах);

· коефіцієнт активності залучення строкових депозитів (питома вага строкових депозитів у загальних пасивах);

· коефіцієнт активності використання залучених коштів у кредитний портфель (співвідношення кредитного портфеля і депозитів строкових).

У частині активів це такі коефіцієнти:

- коефіцієнт рівня дохідних активів (питома вага дохідних активів у загальних активах);

- коефіцієнт кредитної активності (питома вага кредитного портфеля у загальних активах);

- коефіцієнт проблемних кредитів (питома вага проблемних (прострочених і безнадійних) кредитів у кредитному портфелі в цілому).

Аналіз ліквідності.Ліквідність комерційного банку — це можливість і здатність банку виконувати свої зобов’язання перед клієнтами і різними контрагентами в аналізованих періодах.

Аналіз ліквідності будемо здійснювати за такими показниками:

· коефіцієнт миттєвої ліквідності (показує можливість банку погашати «живими» грішми з коррахунків і каси зобов’язання за всіма депозитами);

· коефіцієнт загальної ліквідності зобов’язань банку (співвідношення загальних активів до загальних зобов’язань, характеризує максимальну можливість банку в погашення забавязань всіма активами);

· коефіцієнт короткострокової ліквідності (співвідношення ліквідних активів до короткострокових зобов’язань).

Наведений блок показників призначено для оцінки ліквідності банку щодо його здатності перетворювати активи в грошову готівку для погашення зараз (на дату складання балансу) та в найближчий період зобов’язань перед клієнтами за їх поточними, депозитними, ощадними рахунками, а також перед кредиторами, інвесторами, акціонерами.

Аналіз ефективності управління.Результативним показником діяльності банку є величина одержаного прибутку. Рівень окупності прибутком статутного і загального капіталу, активів (у тому числі дохідних), а також витрат банку характеризує їх рентабельність.

Оскільки в сучасних умовах витрати часто зростають незалежно від рівня господарської фінансової діяльності банку, а під впливом погіршення загальної економічної ситуації в державі, то прибуток, який часто за масою невисокий, не може характеризувати рівень окупності. Тому рівень ефективності управління банком необхідно визначати поряд з віддачею прибутком ще і доходом.

За цим принципом і сформована система основних алгоритмізованих показників, які детально характеризують ефективність управління банком:

- загальний рівень рентабельності (співвідношення прибутку до доходів);

- чиста процентна маржа((процентні доходи – процентні витрати) / середні загальні активи);

- рентабельність активів (ЧП/Середні Азаг);

- рентабельність загального капіталу (ЧП/середній Кзаг);

- рентабельність діяльності по витратам (ЧП/Витрати).

Ці всі показники узагальнемо в наступних таблицях, які наведено нижче.

Таблиця 2.2.4Аналіз фінансової стійкості ПАТ АБ „Укргазбанк”, 2006-2009 роки

Показники Роки Темп зміни
2006 2007 2008 2009 2007 2008 2009
1 Коефіцієнт надійності 0,12 0,1 0,11 0,27 -0,02 +0,01 +0,16
2 Коефіцієнт участі власного капіталу у формуванні активів 0,11 0,09 0,10 0,21 -0,02 +0,01 +0,11
3 Коефіцієнт захищеності власного капіталу 0,76 0,73 0,63 0,31 -0,03 -0,10 -0,32

Отже, як ми бачимо з цієї таблиці, банк має достатню забезпеченість власним капіталом і на сьогодні він не дуже залежить від стихій в залученні вільних грошових коштів, бо має вдосталь своїх. Такий висновок ми робима, оскіьки коефіцієнт надійності, при його мінімальному значенні 5 %, в „Укргазбанку” є більшим напротязі всього досліджуваного періоду.

Коефіцієнт захищеності власного капіталу показує, яку частину капіталу розміщено в нерухомість. Як ми бачимо, даний показник є порівняно високим, але починає зменшуватись і в 2008 році в порівнянні з 2007 роком зменшився на 10 %, що пов’язано з диверсифікацією ризиків, а в 2009 році знизився на 0,32. Зниження цього показника є позитивним для банку, оскільки такий розмір в сучасних економічних умовах є занадто високим і ризиковим.

За рахунок рекапіталізації банк має достатньо власного капіталу, а, отже, достатню надійність.

Далі проаналізуємо ділову активність банку.

Таблиця 2.2.5Аналіз ділової активності ПАТ АБ „Укргазбанк”, 2006-2009 роки

Показники Роки Темп зміни
2006 2007 2008 2009 2007 2008 2009
а) в частині пасивів
1 Коефіцієнт активності залучення позичених і залучених коштів 0,89 0,91 0,90 0,93 +0,02 -0,01 +0,03
2 Коефіцієнт активності залучення строкових депозитів 0,12 0,12 0,11 0,07 0 -0,01 -0,04
3 Коефіцієнт активності використання залучених коштів у кредитний портфель 0,15 0,15 0,27 0,77 0 +0,12 +0,50
б) в частині активів
1 Коефіцієнт дохідних активів 0,41 0,55 0,70 0,33 +0,14 +0,15 -0,37
2 Коефіцієнт кредитної активності інвестицій у кредитний портфель 0,37 0,40 0,49 0,30 +0,03 +0,09 -0,19
3 Коефіцієнт проблемних кредитів 0,012 0,011 0,014 0,4 -0,001 +0,003 -0,386

Коефіцієнти ділової активності неодночасно зростали і спадали, а отже, і рівні активності розміщення і використання залучених коштів в активи банку, були різними. Так, в 2008 роцікоефіцієнти в частині активів постійно зростали, тоді як коефіцієнти в частині пасивів зменшувались. Оскільки даний банк майже не залучає міжбанківських кредитів, то знижуюча динаміка коефіцієнтів залучення строкових депозитів з 0,12 до 0,11 може свідчити або про відсутність можливостей, або про небажання даного банку розробляти технології щодо залучення цих ризикованих ресурсів порівняно з дешевими власними, якими банк достатньо забезпечений в аналізований період. Проте знижуюча динаміка показників в частині пасивів є незначною.

Ділова активність активів характеризується рівнем вкладень ресурсів банку в дохідні активи, кредитний портфель, у цінні папери і розкриває як досягнутий рівень, так і можливості банку в даний період. Різке підвищення дохідних активів у цілому, з їх диверсифікацією в кредитний та інвестиційний портфелі, за більшістю показників свідчить про розширення власного місця на фінансовому ринку.

Найбільш зростаюча ділова активність банку проявилася в кредитній політиці. Вона базувалася на зростанні коефіцієнтів активності використання в кредитний портфель майже половини усіх залучених коштів (з 0,37 до 0,49).

В 2009 році ситуація ділової активності в частині пасивів була анлогічною ситуації в попередньому році. Значно зріс розміркоефіцієнтаактивності використання залучених коштів у кредитний портфель. Проте в частині активів ділова активність банку спадала. Надвисокий рівень коефіцієнтапроблемних кредитівпоказує нам про погіршення фінансової позиції банку на кредитному ринку. Зростання рівня неповернення кредитів сильно підриває надійність банку та знижує його активність на ринку.

Як свідчать дані, наведені в розрахунковій таблиці 2.2.6, банк забезпечував за аналізований період високий фактичний понаднормативний рівень коефіцієнтів миттєвої ліквідності (відповідно 53 % на 1 січня 2007 р. і 64 % на 1 січня 2008 р., і 65 % на 1 січня 2009 р., і 41 % на 1.01.2010 за норми НБУ не менше 20 %) і загальної ліквідності (відповідно 112 %, 110 % і 111 %, 127 % за норми не менше 100 %), і це забезпечувало спроможність банку погашати будь-які зобов’язання і борги перед клієнтами. Тільки за рахунок достатньої ліквідності банк не став банкротом за 2009 рік, багато в чому цьому посприяло вкладання коштів держави під час ре капіталізації. Уряд зміг допомогти і запобігти банкротству банка, але ситуація залишається нестабільною та складною і надзвичайно великий розмір чистого збитку за 2009 рік говорить про це.


Таблиця 2.2.6Аналіз ліквідності ПАТ АБ „Укргазбанк”, 2006-2009 роки

Показники Роки Темп зміни
2006 2007 2008 2009 2007 2008 2009
1 Коефіцієнт миттєвої ліквідності, % 53 64 65 41 +11 +1 -24
2 Коефіцієнт загальної ліквідності зобов’язань банку, % 112 110 111 127 -2 +1 +16
3 Коефіцієнткороткостроковоїліквідності, % 44 63 51 37 +19 -12 -14

Дещо знизилася забезпеченість робочих активів високоліквідними: з 63% на 1 січня 2008 р. до 51 % на 1 січня 2009 р, з 51 5 до 37 % на 1 січня 2010 року, за нормативної вимоги НБУ не менше 20 %. Це виникло через зростання робочих активів і скорочення високоліквідних.