Смекни!
smekni.com

Комерційний банк: роль і місце в кредитній системі (стр. 6 из 11)

Загальні витрати у 2006 році в порівнянні з минулим роком зросли на 43,2 % (135 млн.грн.) та сягнули 546,8 млн.грн., у тому числі процентні –– 239,1 млн.грн. (53,4 %); комісійні – 12,5 млн.грн. (2,8 %); загальні адміністративні витрати –149,1 млн.грн.(33,3 %); відрахування в резерви – 28,4млн.грн. (6,4 %); інші витрати – 18,1 млн.грн. (4,1 %).

Загальні витрати банку у 2007 році зросли порівняно з минулим роком у 2,1 рази (на 502,9 млн. грн.) та сягнули 945,5 млн.грн., у тому числі процентні – 499,3 млн.грн. (52,8 %), комісійні – 17,9 млн.грн. (1,9 %), загальні адміністративні витрати - 268,4 млн.грн. (28,4 %), відрахування в резерви 128,0 млн.грн. (13,5 %), інші витрати – 40,9 млн. грн. (3,4 %).

Рис.2.2.2 Динаміка доходів банку в розрізі їх видівв 2006-2009 роках, %

Витрати у 2008 році зросли порівняно з минулим роком у 2,2 рази (на 1130,4 млн.грн.) та сягнули 2080,7 млн.грн., у тому числі процентні –1132,9 млн.грн. (54,4 %), комісійні – 24,1 млн..грн. (1,2 %), загальні адміністративні витрати – 554,1 млн.грн. (26,6 %), відрахування у резерви – 267,0 млн. грн. (12,8 %), інші витрати –102,6 млн.грн. (5 %).

Ці дані узагальнемо у вигляді наступної таблиці.

Як і у попередні звітні роки,найбільшу часткувитрат банку складають процентні витрати.

Зокрема, у 2008 році процентні витрати зросли на 633,6 млн.грн. (більш ніж удвічі порівняно з попереднім роком) та станом на 01.01.2009 року становили 1132,9 млн.грн. Збільшення процентних витрат обумовлено зростанням депозитного портфеля, що свідчить про підвищення довіри до банку з боку населення та суб ’єктів господарської діяльності. Другою за величиною статтею витрат є адміністративно-господарські витрати. Внаслідок активної операційної діяльності банку обсяг адміністративно-господарських витрат збільшився у 2008 році на 285,7 млн.грн. та склав 554,1 млн.грн., у тому числі утримання персоналу – 357,5 млн.грн.

Таблиця 2.2.3Структура витрат банку в розрізі видів витрат, млн.грн.

Види витрат 2006 рік 2007 рік 2008 рік 2009 рік
1 Процентні 239,1 499,3 1132,9 1057,5
2 Комісійні 12,5 17,9 24,1 30,8
3 Загальні адміністративні 149,1 268,4 554,1 386,1
4 Відрахування у резерви 128,0 128,0 267,0 1650,8
5 Інші витрати 18,1 40,9 102,6 185,1
6 Всього витрат 546,8 945,5 2080,7 3310,3

У 2009 році ситуація дещо змінилася і основну частку витрат складають відрахування у резерви, що пов’язано з високою ризиковістю всіх операцій в умовах кризової ситуації на банківському ринку в Україні. Підвищення витрат на створення резервів було здійснено з метою запобігання банкрутства банку.

Аналіз кредитного портфеля. У 2009 році, не дивлячись на підвищення відсотку неповернення кредитів, кредитний портфель суб’єктів господарювання збільшився і становив 6131 млн. грн. Хоча ця зміна не є настільки суттєвою як в попередньому році, коли кредитний портфель суб ’єктів господарювання за рік збільшився більш ніж на 60 % і станом на 01.01.2009 р.склав 5168,0 млн.грн., з яких 4823,0 млн.грн. (93 %) - кредитний портфель корпоративних клієнтів. Стратегія щодо здійснення активних операцій будувалась на основі максимальної адаптації кредитних продуктів до потреб клієнтів і активного їх просування. Протягом 2008 року банк продовжував здійснення постійної адаптації кредитних продуктів під потреби сегментів клієнтів та розробив ряд нових продуктів.

Рис. 2.2.4 Динаміка кредитного портфеля суб ’єктів господарюванняПАТ АБ “Укргазбанк ”, млн.грн.

Таким чином, кредитний портфель банку у 2006-2009 роках складав відповідно 1573,1млн.грн;3439,9млн.грн;5168млн.грн., 6131 млн. грн. Простежується позитивна тенденція до зростання кредитного портфеля суб’єктів господарювання.

Одним із значних досягнень ПАТ АБ „Укргазбанк ” у 2008 році стало значне посилення позиції та збільшення частки банку на ринку кредитування фізичних осіб. Так, в умовах достатньо насиченого ринку роздрібних кредитних послуг, банк, за даними Асоціації українських банків, за обсягом кредитного портфеля фізичних осіб посів 17 місце, зважаючи на те, що в 2007 році це було 21 місце. Внаслідок збільшення обсягів кредитування фізичних осіб, протягом 2008 року кредитний портфель фізичних осіб зріс більше ніж у 2,5 рази до 3657,3 млн.грн. Запорукою стрімкого та динамічного розвитку даного бізнес-напрямку була виважена стратегія розвитку роздрібного кредитування банку, яка проявилась через: максимальне скорочення термінів прийняття рішення до 1 дня для автокредитів та 2-3 днів для кредитів на житло.

В 2009 році загальний обсяг кредитного портфеляфізичних осібзменшивсяна 15 % і становив 3151 млн. грн. Крім традиційної проблеми неплатежів за старими кредитами, на динаміку кредитного портфеля суттєво впливає дорожнеча кредитів. Але, окрім цього, істотно змінилися і підходи до оцінки потенційного позичальника. Тепер клієнту необхідно мати стабільний офіційний дохід,він повинен працювати в солідній компанії, яка має стійку ділову репутацію. Настільки радикальна зміна в оцінці потенційного позичальника викликанавтратою платоспроможності за старими кредитами.

Рис. 2.2.5 Динаміка кредитного портфеля фізичних осіб, млн.грн

Кредитний портфель фізичних осіб в 2006-2008 роках постійно збільшувався і становив відповідно 591,3 млн.грн., 1421,7 млн.грн., 3657,3 млн.грн. А в 2009 році ця цифра впала до 3151 млн. грн.

Аналіз депозитного портфеля. Протягом 2008 року банк пропонував своїм клієнтам декілька депозитних продуктів з різноманітними умовами, у тому числі з можливістю поповнення депозитних рахунків, поповнення та часткового зняття коштів, ощадні (депозитні) сертифікати. В 2008 році банк впровадив нові депозитні продукти «Депозитна лінія» («Матрьошка») та «Поточний». З урахуванням специфіки бізнесу клієнта банк неодноразово розробляв індивідуальні умови залучення депозитів. Станом на 01.01.2009 року обсяг депозитного портфелясуб ’єктів господарювання склав 1 567,5 млн.грн., зяких 1501,7 млн.грн.(96 %) – депозитний портфелькорпоративних клієнтів.Протягом 2008 рокудепозитний портфель суб ’єктів господарювання зріс на338,6 млн.грн. (на 27 %).

Депозитний портфель суб ’єктів господарювання в 2006 році складав 543 млн.грн, в 2007 році - 1228,9 млн.грн, збільшившись при цьому на 685,9 млн.грн, а в 2008 році склав - 1567,5 млн.грн., що більше за попередній рік на 338,6 млн.грн.

Залучення депозитів фізичних осіб є одним із важливих джерел формування ресурсної бази банку. Банк пропонує клієнтам різноманітні депозитні продукти: як класичні депозити з виплатою готівки щомісячно або в кінці строку, так і продукти з можливістю поповнення та часткового зняття коштів, вклади у банківських металах, вклади з можливістю їх оформлення на дитину. За останні роки ПАТ АБ «Укргазбанк» значно збільшив свою присутність на ринку депозитів для фізичнихосіб.Підтвердженням цього стало значнезростання кількості вкладників та обсягівдепозитного портфеля банку.Протягом 2008 року портфель строкових депозитівфізичних осіб зріс на 2301,06 млн.грн.(90,24%)тастановив 4 850,94 млн.грн.на кінець року.За даними Асоціації українських банків, на кінець 2008 ПАТ АБ “Укргазбанк” посів 10 місце серед банків України за обсягом портфеля строкових депозитів фізичних осіб (роком раніше було 14 місце). На кінець 2008 року 86243 клієнта довірили банкувласні кошти,при цьому значна кількість вкладників має по два та більше вкладів.Протягом року банком проводилися традиційні відсоткові депозитні акції для фізичних осіб: «Зими не буде», «Гроші люблять тишу», «Швейцарський стандарт», «Переваги зростання». Серед вкладників, які в період акції оформили депозитний вклад або придбали ощадний (депозитний) сертифікат, були розіграні призи – путівки до різних країн світу, а також новинкою 2008 року став розіграш додаткових процентних ставок. У жовтні-грудні 2008 року в умовах різких коливань валютних курсів та посиленні напруги на фінансових ринках банком було запропоновано кілька спеціальних депозитних програм. Програма «Вдалий курс», яка дозволяла обміняти гривню на іноземну валюту для її розміщення на депозитний рахунок за особливо вигідним для клієнта курсом та депозитна акція для існуючих вкладників банку «Подяка за довіру» з розіграшем автомобілів серед клієнтів, що пролонгували депозитний договір в період цієї акції.

Обсяг строкових депозитів фізичних осіб в 2006-2008 роках становив 1453 млн.грн., 2549,9 млн.грн., 4850,9 млн.грн.. Відслідковується постійна тенденція до збільшення цих обсягів. В 2007 році він зріс на 1096,9 млн.грн., а в 2008 році – 2301 млн.грн..

Станом на 31.12.2009 року ситуація змінилася і обсяг депозитного портфелю значно знизився. Це пов’язано з підвищенням недовіри осіб до банку. За рейтингами надійності банківських вкладів, в тому числі "Економічна правда" щоквартально презентує рейтинг надійності депозитних внесків в українських банках, „Укргазбанк” на сьогодні отримує негативний рейтинг.

Аналіз фінансової стійкості. Розглянемо першу групу коефіцієнтів, що характеризують фінансову стійкість банку, до них належать:

- коефіцієнт надійності - Кн (співвідношення капіталу банку до залучених коштів);

- коефіцієнт участі власного капіталу у формуванні активів - Кук (співвідношення капіталу банку до активів банку);

- коефіцієнт захищеності власного капіталу - Кзк (співвідношення капіталізованих активів – основні засоби і нематеріальні активи, до капіталу банку).

Аналіз ділової активності.Ділову активність банку в методичній літературі рекомендують визначити через аналіз взаємозв’язку оцінки ресурсного потенціалу банку (пасивів) і його використання як у цілому в активах, так і його окремих вкладень в інвестиції, в кредитний портфель, у матеріально-технічне забезпечення.