Смекни!
smekni.com

Комерційний банк: роль і місце в кредитній системі (стр. 5 из 11)

Керуючись міжнародними стандартами, Принципами корпоративного управління України АБ "Укргазбанк" вживає заходів щодо створення ефективних правових, регуляторних та інституційних засад належного корпоративного управління.

2007 рік для банку відзначився значним зростанням показників діяльності. Зокрема фінансовий результат - прибуток - за підсумками роботи в 2007 році склав 100,352 млн. грн., що у 3,26 перевищує показник 2006 року. Протягом року банк збільшив свій статутний капітал до 500 млн. грн. Також, у 2007 році чисті активи „Укргазбанку”становили 10313,8 млн. грн., що на 131,2 % перевищило аналогічні показники минулого року. Кредитно-інвестиційний портфель банку зріс більш ніж удвічі, і сягнув 5353,6 млн. грн., що перевищило показник 2006 року у 2,4 рази. Сума кредитів, видана юридичним особам, збільшилась у 2,2 рази - до 3439,9 млн. грн. Обсяг коштів клієнтів банку за 2007 рік подвоївся, і становив 5594,5 млн. грн.

У 2008 році банк увійшов до групи найбільших вітчизняних кредитно-фінансовіх установ, збільшив статутний фонд до 700млн.грн. Фінансовий результат за підсумками 2008 року склав 204,2 млн.грн., що у 2 рази перевищує показник 2007 року. Чисті активи банку становили 14803 млн.грн., це на 43,5% більше показників минулого року. Сума кредитів, виданих юридичним особам, збільшилась на 63% і склала 5603 млн.грн. Балансовий капітал банку за 2008 рік виріс на 524млн.грн. і досяг 1453млн.грн.

Проте в 2009 році ситуація сильно змінилася в порівнянні з попередніми роками. Відсоток неповернених кредитів зріс аж до 40 %, що значно дестабілізує ситуацію в банку. Активи в 2009 році зменшились зі 1480 млн. грн. до 1294 млн. грн. Але значно збільшився статутний капітал банку за рахунок державних коштів. Це і дозволяє банку функціонувати на фінансовому ринку України.

Власний капітал банку протягом 2006 року зріс на259,7 млн.грн. (120%) до 476,7 млн.грн.Збільшення власного капіталу банку на 50 %відбулося за рахунок здійснення додаткової емісіїна 130,0 млн.грн.,на 38 %– за рахунок переоцінкинеоборотних активів та цінних паперів на 98,7 млн.грн.,на 6 % – за рахунок поповнення на 16,7 млн.грн.резервного фонду,на 7 % – за рахунок зростанняв 2006 р.(в порівнянні з 2005 р.)на 17,0 млн.грн.чистого річного прибутку.Протягом 2007 року власний капітал банкузріс на 452,6 млн.грн.(майже в 2 рази) до929,3 млн.грн. на кінець року.Основним чинником збільшення власногокапіталу банку (на 44,2 %) стало здійсненнядодаткової емісії на 200,0 млн.грн.,на 18,9 %власний капітал збільшивсяза рахунокпереоцінки необоротних активів та ціннихпаперів на суму 85,6 млн.грн., на 15,4 %–зарахунокзростання річного чистого прибуткуна 69,6 млн.грн., на 15,3 %- за рахунок іншихскладових (емісійнихрізниць) на 69,5 млн.грн., на 6,2 %–за рахунок поповнення на27,9 млн.грн.резервного фонду.Протягом 2008 року власний капітал Банку зріс на 523,7 млн.грн.(на 56,4 %) до 1453 млн.грн.накінець року. Основнимчинником збільшення власного капіталу банку (на 38,2 %) стало здійснення додаткової емісії на 200,0млн.грн.,на 10 %капітал збільшився за рахунок переоцінки необоротних активів та цінних паперів на суму52,1 млн.грн.,на 19,8 % – за рахунок зростання річного чистого прибутку на 103,9 млн.грн.,на 12,8 % – за рахунок інших складових (емісійних різниць) на 67,3 млн.грн.,на 19,2 % – за рахунок поповнення резервного фонду на 100,4 млн.грн.За 2009 рік власний капітал зріс до 2772 млн. грн. (на 91 %). Такий значний ріст пов'язаний зі збільшенням статутного капіталу на 3100 тис. грн.

Статутний капітал банку захищає кредиторів і вкладників від непередбачуваних збитків, яких може зазнати банк у процесі своєї діяльності залежно від розміру різноманітних ризиків.

За передостанні 5 років зареєстрований статутний капітал банку було збільшено майже у 8 разів і станом на 01.01.2009 р. він складав 700,0 млн.грн. В 2009 році, тільки за рік, його було збільшено в 5 разів, що пов’язано з рекапіталізацією банку проведеною в липні 2009 р. Внаслідок ре капіталізації Уряд вніс в банк 3,1 млрд грн і отримав 84,21% акцій.А на позачергових загальних зборах акціонерів АБ "Укргазбанк" 25 грудня 2009 року ухвалили збільшення статутного капіталу банку на 1,9 млрд. грн. шляхом додаткової емісії акцій. Згідно з рішенням зборів, збільшення статутного капіталу шляхом допеміссії заплановано було на 11 січня 2010 р.

Позитивна динаміка відслідковувалася щодо чистого фінансового результату, який отримує банк щорічно. Зокрема, у 2008 році прибуток склав 204,2 млн.грн., а про значний його приріст свідчать наступні дані за останні 6 років:

o 2003 р.3,3 млн.грн.

o 2004 р.12,2 млн.грн.

o 2005 р.13,8 млн.грн.

o 2006 р.30,8 млн.грн.

o 2007 р.100,4 млн.грн.

o 2008 р.204,2 млн.грн.

В 2009 році, вперше за 6 років, чистий фінансовий результат має негативне значення. Банк отримав збиток в розмірі 1784 млн. грн., що пов’язано зі зменшенням чистого процентного доходу в порівнянні з попереднім роком, значного зменшення результату від торгових операцій з цінними паперами, негативним значенням результату від торгівлі іноземною валютою та зниженням даних по всіх інших показниках. Найбільшого удару банку принесло неповернення кредитів в розмірі близько 40 %.

Дану динаміку графічно зображено на рис. 2.2.1, який наведений нижче.

Аналіз активів банку являє собою оцінку ефективності скоординованого управління банківським балансом. Зміни в структурі активних операцій можна проаналізувати за допомогою горизонтального аналізу. На основі горизонтальної оцінки активних операцій банку аналізуються зміни в динаміці через порівняння даних за різні періоди. Зіставлення даних дає змогу виявити відхилення в абсолютній сумі та у відсотках за: основними робочими активами, витратами на власні потреби тощо.

Рис. 2.2.1 Динаміка чистого фінансового результату 2003-2009 роки

Аналіз активних операцій починається з горизонтального аналізу зміни загальних активів за допомогою стандартних показників динаміки:

o Абсолютний приріст активів = Активи на кінець періоду – Активи на початок періоду;

o Темп зростання активів = Активи на кінець періоду / Активи на початок періоду;

o Темп приросту активів = (Активи на кінець періоду – Активи на початок періоду) / Активи на початок періоду.

Розрахуємо ці показники для 2006 – 2009 років, отримані дані оформимо у вигляді таблиці 2.2.1.

Як ми бачимо, активи банку постійно зростали в 2006-2008 роках. Найбільший темп приросту активів був у 2007 році, це пояснюється значним зростанням позик, наданих клієнтам (більше ніж у 2 рази) та коштів в банках (у 2,5 рази). Темп приросту в 2008 році значно зменшився в порівнянні з 2007 роком, але залишалися на належному рівні. Його зменшення можна поянити зменшенням коштів в інших банках, торгових цінних паперів, що зумовлене економічними процесами в країні, які виникли внаслідок фінансової кризи. В 2009 році відбулося зменшення активів на 13 %. Це зменшення пов’язане зі зменшенням коштів в інших банках в більше ніж 2 рази, зменшенням кредитів та заборгованості клієнтів. В умовах негативних змін, до яких банк почав наближатися в кінці 2008 року, в 2009 році були збільшені всі резерви – це резерви під знецінення цінних паперів на продаж, резерви у відсотках по активу, були створені резерви під знецынення цынних паперыв до погашення. Завдяки цим заходам, вдалося зменшити темпи спадання активів.

Таблиця 2.2.1Показники динаміки активних операцій банку за 2006-2009 роки

Показники Роки
2006 2007 2008 2009
Абсолютний приріст активів, млн.грн. 2073,6 6005,5 4489,5 -1862
Темп зростання активів, % 187 234 144 87
Темп приросту активів, % 87 134 44 -13

Аналіз доходів. Найбільшу питому вагу в структурі доходів банку традиційно займають процентні доходи (74,8 %), розмір яких збільшився у 2006 році на 114,3 млн.грн. та станом на 01.01.2007 р. становив 357,8 млн.грн. Загальні доходи у2006 році впорівнянні з минулим рокомзросли на 46,6%(152,0млн.грн.)та сягнули 478,1млн.грн.Структура доходів банку в розрізі видівдоходів в 2006 р.має такий вигляд:

· процентні – 357,8 млн.грн.(74,8 %);

· комісійні – 69,5 млн.грн.(14,5 %);

· позитивний результат від торговельних операцій– 32,8 млн..грн.(6,9 %);

· інші доходи – 17,9 млн.грн.(3,8 %).

Інтенсивний динамічний розвиток банку в сферірозміщення ресурсів простежується в 2006 році всфері кредитування населення.Результатом активності банку на цьому сегментіринку стало відповідне збільшення в 2,4 рази (на30,3 млн.грн.)до рівня 51,2 млн.грн.процентнихдоходів по роздрібному банкінгу. Значний приріст за підсумками року спостерігаєтьсяпо комісійним доходам (49,4 %або на 23,0 млн.грн.),частка яких в загальних доходах складає 14,5 %, або69,5 млн.грн.

Загальні доходи банку у 2007 році зросли порівняно з минулим роком у 2,2 рази (на 567,8 млн.грн.) та досягли 1045,9 млн.грн., у тому числі процентні -757,5 млн.грн. (72,4 %), комісійні – 149,1 млн.грн. (14,3 %), позитивний результат від торговельних операцій – 64,8 млн.грн. (6,2 %), інші доходи – 74,4 млн.грн. (7,1 %).

Загальні доходи банку у 2008 році зросли у 2,2 рази (1238,9 млн.грн.), порівняно з 2007 роком та досягли 2285,0 млн.грн., у тому числі процентні – 1 598,7 млн.грн. (70,0 %), комісійні – 166,2 млн.грн. (7,3 %), позитивний результат від торговельних операцій – 371 млн.грн.(16,2 %), інші доходи – 149,1 млн.грн. (6,5 %).

Загальні доходи у 2009 році знизились у 1,5 рази порівняно з попереднім роком. Ці дані зобразимо у вигляді таблиці.

Таблиця 2.2.2Структура доходів банку в розрізі видівдоходів, млн.грн.

Види доходів 2006 рік 2007 рік 2008 рік 2009 рік
1 Процентні 357,8 757,5 1 598,7 1 413,2
2 Комісійні 69,5 149,1 166,2 100,9
3 Позитивний результат від торговельних операцій 32,8 64,8 371,0 8,9
4 Інші доходи 17,9 74,4 149,1 1,1
5 Всього доходів 478,0 1045,8 2285,0 1524,1

У відсотковому відношення дані можна зобразити за допомогою діаграми, яку можна побачити на рис. 2.2.2.