Смекни!
smekni.com

Міжнародні розрахунки та валютні операції на матеріалах комерційного банку КБ Фінанси та кредит (стр. 11 из 15)

- гривневий еквівалент іноземної валюти або банківських металів, що доручається продати відповідно до встановленого в заяві курсу (не заповнюється під час продажу іноземної валюти або банківських металів за курсом уповноваженого банку, що обслуговує клієнта);

- номер поточного рахунку в гривнях, на який потрібно зарахувати гривневий еквівалент проданої іноземної валюти або банківських металів, найменування і код уповноваженого банку, у якому відкрито цей рахунок;

- відбиток печатки та підписи відповідальних осіб клієнта, які заявлені ним у картці зі зразками підписів та відбитком печатки (для фізичної особи, яка її не має, проставляється лише її підпис).

Додатково в заяві про продаж іноземної валюти або банківських металів можуть зазначатися такі реквізити:

- номер заяви про продаж іноземної валюти або банківських металів (може містити цифри та літери);

- строк дії заяви про продаж іноземної валюти або банківських металів;

- прізвище, ім'я та по батькові працівника, уповноваженого вирішувати питання за угодою про продаж іноземної валюти або банківських металів, номер його телефону, зразок підпису;

- номер рахунку уповноваженого банку, на який потрібно перерахувати іноземну валюту або банківські метали для продажу;

- сума продажу іноземної валюти або маса банківських металів словами;

- дата валютування для зарахування коштів у гривнях (якщо це передбачено тарифами уповноваженого банку).

У заяві про продаж іноземної валюти або банківських металів клієнт має зазначити про те, що він доручає уповноваженому банку, що його обслуговує, утримати комісійну винагороду в гривнях з коштів, отриманих від продажу іноземної валюти або банківських металів без зарахування на поточний рахунок клієнта в національній валюті, за умови, якщо цей поточний рахунок в національній валюті відкрито в іншому банку.

Примірник №___

Заява на продаж іноземної валюти*

0408006

від
Назва клієнта/ПІБ
Адреса клієнта
П.І.Б працівника, уповноваженого вирішувати питання за угодою
телефон зразок підпису
Р/р в валюті № в МФО

Доручаємо(ю) від нашого(мого) імені і за наш(мій) рахунок продати іноземну валюту на таких умовах:

Сума продажу (цифрами та прописом) Код валюти Мінімальний курс продажу в гривнях** Гривневий еквівалент від продажу валюти

Зобов’язуємось (юсь) перерахувати на рахунок №_______________ суму іноземної валюти, що підлягає продажу.

Доручаємо(ю) банку перерахувати гривневий еквівалент проданої іноземної валюти на поточний рахунок

У КБ «Фінанси та кредит» МФО
(номер) (найменування уповноваженого банку)

У разі неможливості виконати заяву просимо банк повернути іноземну валюту на рахунок

У КБ «Фінанси та кредит» МФО
(номер) (найменування уповноваженого банку)
Термін дії заяви***

Керівник підприємства ______________________________

(підпис) прізвище та ініціали

Головний бухгалтер ______________________________

прізвище та ініціали

М.П. (підпис)

Фізічна особа ______________________________

(підпис) прізвище та ініціали

Згідно з «Інструкцією з бухгалтерського обліку операцій в іноземній валюті та банківських металах у банках України» [10] валютні спотоперації відображаються в бухгалтерському обліку банків наступним чином:

3. Відображення в бухгалтерському обліку операцій з купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів за дорученням клієнтів на дату розрахунку

3.3. Операції з продажу іноземної валюти та банківських металів за національну валюту за дорученням клієнтів відображаються на дату розрахунку за балансовими рахунками такими бухгалтерськими проводками:

а) перерахування клієнтом-продавцем іноземної валюти та банківських металів:

Дебет 2600, 2620, 2650

Кредит 2900;

б) перерахування іноземної валюти та банківських металів покупцю:

Дебет 2900

Кредит 1500, 1600, 2600, 2620, 2650;

в) зарахування гривні, що отримана для клієнтів за продану іноземну валюту та банківські метали:

Дебет 1200, 1500, 1600

Кредит 2600, 2620, 2650, 2900;

г) утримання комісії банку:

Дебет 2900

Кредит 6114 (на суму комісії банку)

2.1.3 Заявка на покупку валюти в КБ «Фінанси та кредит»

Згідно з “Положенням про оформлення та подання клієнтами платіжних доручень в іноземній валюті або банківських металах, заяв про купівлю або продаж іноземної валюти або банківських металів до уповноважених банків і інших фінансових установ та порядок їх виконання” [17] прийнятий наступний порядок оформлення заяв про купівлю іноземної валюти або банківських металів та про продаж іноземної валюти або банківських металів :

1. Заяви про купівлю або продаж іноземної валюти або банківських металів заповнюються українською мовою.

2. Заяви про купівлю іноземної валюти або банківських металів приймаються уповноваженим банком до виконання протягом 90 днів, починаючи з дня їх оформлення, заяви про продаж іноземної валюти (вільний продаж) або банківських металів - протягом 30 днів, починаючи з дня їх оформлення .

3. Заяви про купівлю іноземної валюти або банківських металів обов'язково мають містити такі реквізити:

- найменування та місцезнаходження уповноваженого банку, що обслуговує клієнта;

- код заяви про купівлю іноземної валюти або банківських металів відповідно до Державного класифікатора управлінської документації, затвердженого наказом Держстандарту України від 31.12.98 N 1024;

- назву документа - "Заява про купівлю іноземної валюти" або "Заява про купівлю іноземної валюти або банківських металів";

- дату складання заяви про купівлю іноземної валюти або банківських металів (число - цифрами, місяць - цифрами або словами, рік - цифрами);

- повну або скорочену назву клієнта уповноваженого банку, що збігається з назвою, яка заявлена ним у картці зі зразками підписів і відбитком печатки (для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові), місцезнаходження, номер телефону/факсу;

- підставу для купівлі іноземної валюти - посилання на документи, які відповідно до Правил здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку України , є підставою для купівлі іноземної валюти на МВРУ;

- назву іноземної валюти або виду банківського металу, що купується, словами та цифровий або літерний код іноземної валюти або банківського металу відповідно до Класифікатора;

- суму купівлі іноземної валюти цифрами, ціла частина числа відокремлюється комою (можливе зазначення "на всю суму в гривнях") у разі купівлі банківських металів зазначається маса банківських металів у тройських унціях цифрами;

- максимальний курс купівлі в гривнях (можливе зазначення "за курсом уповноваженого банку");

- номер поточного рахунку в іноземній валюті або банківських металах, на який потрібно зарахувати придбані іноземну валюту або банківські метали, код і найменування уповноваженого банку, що обслуговує клієнта, у якому відкрито цей рахунок;

- відбиток печатки та підписи відповідальних осіб клієнта, які заявлені ним у картці зі зразками підписів та відбитком печатки (для фізичної особи, яка її не має, проставляється лише її підпис).

Додатково в заяві про купівлю іноземної валюти або банківських металів можуть зазначатися такі реквізити:

- номер заяви про купівлю іноземної валюти або банківських металів (може включати цифри та літери);

- строк дії заяви про купівлю іноземної валюти або банківських металів;

- прізвище, ім'я та по батькові працівника, уповноваженого вирішувати питання за угодою про купівлю іноземної валюти або банківських металів, номер його телефону, зразок підпису (крім фізичної особи, яка не займається підприємницькою діяльністю);

- номер рахунку уповноваженого банку, що обслуговує клієнта, на який потрібно перерахувати гривні для купівлі іноземної валюти або банківських металів;

- сума купівлі іноземної валюти або маса банківських металів словами;

- сума в гривнях, що потрібна для купівлі іноземної валюти або банківських металів відповідно до встановленого в заяві курсу.

Крім того, у заяві про купівлю іноземної валюти або банківських металів клієнт має зазначити про те:

- що він доручає уповноваженому банку, що його обслуговує, купити іноземну валюту або банківські метали на умовах, які зазначені в заяві про купівлю іноземної валюти або банківських металів;

- що він доручає уповноваженому банку, що його обслуговує, утримати із суми в гривнях, яка перерахована на купівлю іноземної валюти або банківських металів, комісійну винагороду;

- що він доручає уповноваженому банку, що його обслуговує, утримати із суми в гривнях, яка перерахована клієнтом на купівлю іноземної валюти, суму збору на обов'язкове державне пенсійне страхування або -

- що він доручає уповноваженому банку, що його обслуговує, здійснити перерахування суми збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, яка була попередньо перерахована клієнтом на рахунок "Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку", або -

- що він зобов'язується перерахувати збір на обов'язкове державне пенсійне страхування і подати копію платіжного доручення про перерахування відповідної суми збору до Пенсійного фонду;