Смекни!
smekni.com

Міжнародні розрахунки та валютні операції на матеріалах комерційного банку КБ Фінанси та кредит (стр. 6 из 15)

Здійснення уповноваженим банком операцій за експортним аккредитивом:

1. Авізування умов акредитива уповноваженим банком бенефіціара в разі виконання ним функцій авізуючого та/або виконуючого банку

1.1. Уповноважений (авізуючий та/або виконуючий) банк бенефіціара, отримавши від іноземного банку-емітента або іншого банку повідомлення (текст акредитива) про відкриття акредитива на користь бенефіціара, має переконатися в достовірності цього повідомлення (перевірити ключі, підписи, формат S.W.I.F.T.).

У разі потреби уповноважений (авізуючий та/або виконуючий) банк бенефіціара надсилає запит до іноземного банку-емітента або іншого банку, через який було передано умови акредитива, для уточнення справжності повідомлення.

До отримання від іноземного банку-емітента або іншого банку, через який було передано умови акредитива, інформації, що підтверджує справжність тексту акредитива, уповноважений (авізуючий та/або виконуючий) банк бенефіціара може проінформувати бенефіціара в письмовій або усній формі про отримання повідомлення щодо відкриття йому акредитива.

Після отримання відповідних уточнень, що підтверджують достовірність повідомлення (тексту акредитива), уповноважений (авізуючий та/або виконуючий) банк бенефіціара передає текст акредитива для подальшого авізування бенефіціару.

1.2. Якщо уповноважений (авізуючий та/або виконуючий) банк бенефіціара за будь-яких причин відмовляється авізувати акредитив, то він негайно має повідомити про це іноземний банк-емітент або інший банк, від якого акредитив був отриманий.

1.3. Відповідальний працівник уповноваженого (авізуючого та/або виконуючого) банку бенефіціара:

а) реєструє акредитив в журналі реєстрації отриманих (експортних) акредитивів (далі в цьому розділі - Журнал), який може вестися як у паперовій, так і в електронній формі.

б) готує супровідний лист, що надсилається бенефіціару, у якому зазначаються рекомендації уповноваженого (авізуючого та/або виконуючого) банку бенефіціара щодо виконання бенефіціаром умов акредитива, або повідомлення, що надсилається на адресу іншого банку бенефіціара, про отримання акредитива.

Супровідний лист засвідчується підписом відповідального працівника та (у разі потреби) відбитком штампа уповноваженого (авізуючого та/або виконуючого) банку бенефіціара і разом з копією тексту акредитива [за винятком інформації про міжбанківські ключі та інформації, призначеної виключно для уповноваженого (авізуючого та/або виконуючого банку бенефіціара)] передається бенефіціару під підпис або надсилається на його адресу поштою, за допомогою системи "Клієнт-Банк", телекса або інших засобів передавання інформації з проханням підтвердження прийняття умов акредитива. Бенефіціар має право надавати згоду на прийняття умов акредитива як в письмовій, так і в усній формі.

Текст повідомлення, що надсилається до іншого банку бенефіціара, має містити всі умови отриманого тексту акредитива [за винятком інформації про міжбанківські ключі та інформації, призначеної виключно для уповноваженого (авізуючого та/або виконуючого) банку бенефіціара).

1.4. Облік суми акредитива в уповноваженому (авізуючому та/або виконуючому) банку бенефіціара здійснюється за відповідним позабалансовим рахунком за максимальною сумою акредитива в день авізування акредитива бенефіціару.

У разі отримання письмової відмови від прийняття умов акредитива уповноважений (авізуючий та/або виконуючий) банк бенефіціара списує з обліку суму акредитива з відповідного позабалансового рахунку та повідомляє банк, від якого було отримано умови акредитива, про відмову бенефіціара від прийняття умов акредитива.

1.5. Уповноважений (авізуючий та/або виконуючий) банк бенефіціара всі документи, що отримані за експортним акредитивом, формує у Справу за експортним акредитивом (далі в цьому розділі - Справа), що має містити:

повідомлення (текст акредитива) з умовами акредитива;

листи, повідомлення та інші документи від банків, що беруть участь у супроводженні акредитива, та від бенефіціара;

копії листів, повідомлень та інших документів на адресу банків, що беруть участь в обслуговуванні акредитива, та від бенефіціара;

будь-які інші документи щодо акредитива (за вибором уповноваженого банку бенефіціара).

Крім того, у разі потреби уповноважений (авізуючий та/або виконуючий) банк бенефіціара під час формування Справи може заповнювати титульну сторінку, у якій зазначається інформація щодо умов акредитива, а саме: номер акредитива; вид акредитива; дата відкриття акредитива; дата та місце закінчення строку дії акредитива; позначки про пролонгацію; код іноземної валюти (цифровий або літерний відповідно до Класифікатора) та її сума; назва виконуючого (авізуючого, підтверджуючого, рамбурсуючого) банку; назва іноземного банку-емітента; назва наказодавця акредитива; назва бенефіціара; облік сплати витрат за акредитивом; позначки про забезпечення грошовими коштами акредитива та суми всіх здійснених платежів і підсумковий рахунок (з остаточним розрахунком) тощо. Відповідна інформація може зазначатися і на зворотному боці титульної сторінки Справи.

3. Порядок прийняття уповноваженим банком бенефіціара документів від бенефіціара

3.1. Уповноважений банк бенефіціара отримує від бенефіціара документи за акредитивом разом із супровідним листом, у якому зазначаються номер акредитива (визначений уповноваженим банком бенефіціара), сума за документами (сума комерційного рахунку або сума, що має бути сплачена за цими документами згідно з умовами акредитива), перелік наданих документів із зазначенням кількості оригіналів та копій кожного документа, а також інструкції уповноваженому банку бенефіціара щодо оплати документів. Уповноважений банк бенефіціара перевіряє наявність та кількість документів на відповідність даним, зазначеним у супровідному листі бенефіціара.

Супровідний лист подається бенефіціаром у двох примірниках і засвідчується відбитком печатки та підписами тих осіб, які заявлені ним у картці зі зразками підписів та відбитком печатки. Перший примірник супровідного листа зберігається у Справі, другий, засвідчений підписом відповідального працівника та відбитком штампа уповноваженого банку бенефіціара, надається бенефіціару як підтвердження того, що документи прийняті.

3.2. Якщо уповноважений банк бенефіціара виконує виключно функції авізуючого банку, то документи, отримані від бенефіціара, після перевірки їх наявності та кількості разом із супровідним листом уповноваженого банку бенефіціара, який містить реквізити, потрібні для перерахування коштів за акредитивом, надсилаються до виконуючого банку. У цьому разі уповноважений банк бенефіціара не зобов'язаний здійснювати перевірку поданих документів, але може перевірити документи, якщо уповноважений банк бенефіціара отримав відповідні інструкції бенефіціара та згоду оплатити комісійну винагороду уповноваженому банку бенефіціара за перевірку поданих документів.

3.3. Якщо уповноважений (авізуючий) банк бенефіціара отримав від виконуючого банку повідомлення про те, що в документах, поданих бенефіціаром, розбіжностей не виявлено і згідно з цим оплата за акредитивом здійснюється виконуючим банком відповідно до умов акредитива та інструкцій, наданих уповноваженим (авізуючим) банком бенефіціара, то уповноважений (авізуючий) банк бенефіціара здійснює перевірку надходження коштів за акредитивом.

Після отримання оплати за акредитивом уповноважений (авізуючий) банк бенефіціара:

зараховує кошти на розподільчий рахунок (якщо в уповноваженому банку бенефіціару відкрито рахунок)

або перераховує кошти за реквізитами, отриманими від банку бенефіціара або самим бенефіціаром (якщо бенефіціару відкрито рахунок в іншому уповноваженому банку).

3.4. Якщо уповноважений (авізуючий) банк бенефіціара отримує від виконуючого банку повідомлення про те, що в документах, наданих бенефіціаром, виявлено розбіжності (із зазначенням цих розбіжностей) і згідно з цим оплата за цим акредитивом може бути здійснена лише за згодою наказодавця акредитива, то уповноважений (авізуючий) банк бенефіціара надсилає бенефіціару відповідний запит (із зазначенням цих розбіжностей) щодо отримання інструкцій стосовно документів, у яких виявлено розбіжності.

Після отримання від бенефіціара належних інструкцій уповноважений (авізуючий) банк бенефіціара надсилає до виконуючого банку повідомлення, яке містить отримані інструкції бенефіціара стосовно документів з розбіжностями.

Відповідно до отриманих інструкцій стосовно дій щодо документів, у яких виявлено розбіжності, виконуючий банк бенефіціара повертає ці документи на виправлення бенефіціару або надсилає їх до банку-емітента або наказодавцю акредитива для здійснення ним оплати за цими документами.

3.5. Якщо уповноважений банк бенефіціара отримав від виконуючого банку повідомлення про згоду наказодавця акредитива на здійснення оплати за акредитивом, незважаючи на розбіжності в документах, то уповноважений банк бенефіціара діє згідно з пунктом 3.3 цієї глави.

3.6. Якщо уповноважений банк бенефіціара отримав від виконуючого банку повідомлення про відмову наказодавця акредитива від здійснення оплати за акредитивом через виявлені в документах розбіжності, то уповноважений банк бенефіціара має повідомити про це бенефіціара.

Уповноважений банк бенефіціара після отримання від виконуючого банку неоплачених документів за акредитивом передає їх бенефіціару під розпис або надсилає їх до іншого банку бенефіціара, у якому бенефіціару відкрито рахунок.

4. Виконання уповноваженим банком бенефіціара, що є виконуючим банком, непідтвердженого експортного акредитива

4.1. Якщо уповноважений банк бенефіціара здійснює функції виконуючого банку, то він проводить перевірку отриманих документів відповідно до вимог УПДА або інших міжнародних документів, затверджених Міжнародною торговельною палатою, яким акредитив підпорядкований, та з урахуванням банківського досвіду.