Смекни!
smekni.com

Міжнародні розрахунки та валютні операції на матеріалах комерційного банку КБ Фінанси та кредит (стр. 12 из 15)

- на який поточний рахунок має бути зарахований залишок коштів у гривнях після купівлі іноземної валюти або банківських металів; найменування та код банку, у якому відкрито цей рахунок;

- що він доручає уповноваженому банку, що його обслуговує, продати іноземну валюту на МВРУ, якщо куплена іноземна валюта не буде перерахована ним за призначенням у визначений законодавством строк у встановленому порядку.

Якщо клієнт у заяві про купівлю іноземної валюти або банківських металів доручає перерахувати зі свого поточного рахунку суму в гривнях, що потрібна для купівлі іноземної валюти або банківських металів, та суму збору на обов'язкове державне пенсійне страхування (тільки у разі здійснення операцій з купівлі іноземної валюти) згідно з реквізитами, зазначеними в такій заяві, то уповноважений банк, що обслуговує клієнта, здійснює такі перерахування за умови, якщо це передбачено в договорі про розрахунково-касове обслуговування.


Таблиця 2.1

Тарифи КБ «Фінанси та кредит» за здійснення операцій купівлі валюти на МВРУ [39]
Сума (у доларах США, або еквівалент в іншій валюті)
до 100 000 0,55%
від 100 000 до 300 000 0,5%
Більше 300 000 0,4%
Купівля валюти на МВРУ для клієнтів-учасників кредитних ліній НУФ та ЄБРР (мікрокредити)* 0,35%
При продажу валюти комісія не стягується Комісійна винагорода стягується у гривні по курсу МВРУ на день купівлі *Тариф встановлюється на термін користування кредитною лінією

Згідно з вимогами статті 67 Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рік" банки та їх установи зобов'язані нараховувати, утримувати та одночасно із подачею заявки на купівлю іноземної валюти, здійснювану ними від імені та за рахунок клієнтів таких банків, сплачувати до Пенсійного фонду України додатковий збір на обов'язкове державне пенсійне страхування у розмірі 0,5 відсотка від суми операції з купівлі-продажу безготівкової валюти, зазначеної у такій заявці.

Примірник №___

Заява на купівлю іноземної валюти*

0408006

від
Назва клієнта/ПІБ
Адреса клієнта
П.І.Б працівника, уповноваженого вирішувати питання за угодою
телефон зразок підпису
Р/р в грн. № в КБ «Фінанси та кредит» МФО
Р/р в валюті № в КБ «Фінанси та кредит» МФО
Мета використання купленної валюти

Доручаємо(ю) від нашого(мого) імені і за наш(мій) рахунок купити іноземну валюту на таких умовах:

Сума купівлі в ________________ (цифрами та прописом) Код валюти Максимальний курс купівлі в гривнях** Фактично перерахована сума в гривнях

та перерахувати на обов’язкове державне пенсійне страхування суму збору в гривнях, на яку була здійснена купівля іноземної валюти, згідно з чинним законодавством України.

До початку біржових торгів зобов’язуємося(юсь) перерахувати на рахунок №2900________в АКІБ «Укрсиббанк», м. Київ, МФО 300335 гривневий еквівалент в розмірі, необхідному для купівлі ________________ за курсом, вказаним в поданій заяві, а також для перерахування збору на обов’язкове пенсійне страхування в розмірі 1,5 % від гривневого еквіваленту.

Надаємо(ю) право утримати комісійну винагороду в гривнях згідно з тарифами комісійних винагород АКІБ «Укрсиббанк».

Якщо придбана іноземна валюта не буде перерахована на протязі 5-ти робочих днів після дня зарахування її на поточний рахунок на потреби, зазначені в заяві про купівлю, доручаємо(ю) уповноваженому банку продати цю іноземну валюту на МВРУ.

Під час здійснення операції за курсом, нижчим, ніж зазначений у заяві, або в разі неможливості виконання заяви просимо уповноважений банк перерахувати залишок коштів у гривнях на поточний рахунок

у МФО
(номер) (найменування уповноваженого банку)

Реквізити Пенсійного фонду


Одержувач Код ЄРДПОУ
Банк одержувача МФО
Рахунок № Реєстраційний №
Термін дії заяви***

Керівник підприємства ______________________________

(підпис) прізвище та ініціали

Головний бухгалтер ______________________________

прізвище та ініціали

М.П. (підпис)

Фізічна особа ______________________________

(підпис) прізвище та ініціали

Згідно з «Інструкцією з бухгалтерського обліку операцій в іноземній валюті та банківських металах у банках України» [10] валютні спот-операції відображаються в бухгалтерському обліку банків наступним чином:

3. Відображення в бухгалтерському обліку операцій з купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів за дорученням клієнтів на дату розрахунку

3.1. Операції з купівлі іноземної валюти та банківських металів за національну валюту за дорученням клієнтів відображаються на дату розрахунку за балансовими рахунками такими бухгалтерськими проводками:

а) перерахування клієнтом коштів у національній валюті на купівлю іноземної валюти та банківських металів:

Дебет 2600, 2620, 2650

Кредит 2900;

б) перерахування коштів у національній валюті продавцю іноземної валюти та банківських металів:

Дебет 2900

Кредит 1200, 1500, 1600, 2600, 2620, 2650;

в) зарахування іноземної валюти та банківських металів, що куплені і отримані для клієнтів:

Дебет 1500, 1600

Кредит 2900;

г) зарахування купленої іноземної валюти та банківських металів на рахунок клієнта:

Дебет 2900

Кредит 2600, 2620, 2650;

ґ) утримання комісії банку та повернення клієнту коштів у національній валюті, якщо іноземна валюта куплена за курсом, що нижчий, ніж заявлено клієнтом:

Дебет 2900

Кредит 6114 (на суму комісії банку)+ кредит 1200, 2600, 2620, 2650 (на суму коштів у національній валюті, що повертається клієнту, якщо іноземна валюта куплена за курсом, що нижчий, ніж заявлено клієнтом за вирахуванням комісії)

2.2 Продаж та купівля валюти на умовах „Форвард”

Згідно «Інструкції з бухгалтерського обліку операцій з похідними фінансовими інструментами в банках України» [13], яка впроваджена в дію у 2007 році:

- форвардний валютний контракт віднесений до операцій з похідними фінансовими інструментами;

- спотовий валютний курс або спотова ціна - це курс іноземної валюти або ціна одиниці товару, які застосовуються під час проведення операцій на ринку спот;

- форвардний валютний курс або форвардна ціна - це курс іноземної валюти або ціна одиниці товару, які застосовуються під час проведення операцій на строковому ринку;

- форвардний контракт (форвард) - двосторонній контракт, який засвідчує зобов'язання придбати (продати) базовий актив у визначений час та на визначених умовах у майбутньому з фіксацією ціни під час укладення контракту;

- дисконт або премія за форвардним контрактом - це різниця між форвардною і спотовою ціною базового активу;

- похідний інструмент (дериватив) - це фінансовий інструмент, який має всі три такі характеристики:

а) його вартість змінюється у відповідь на зміну встановленої ставки відсотка, ціни фінансового інструменту, ціни споживчих товарів, валютного курсу, індексу цін чи ставок, показника кредитного рейтингу чи індексу кредитоспроможності або подібної змінної;

б) не вимагає початкових чистих інвестицій або вимагає початкових чистих інвестицій менших, ніж ті, що були б потрібні для інших типів контрактів, які мають подібну реакцію на зміни ринкових умов;

в) який погашається на майбутню дату;

Операції з похідними фінансовими інструментами відображаються в бухгалтерському обліку відповідно до їх економічної суті за балансовими і позабалансовими рахунками Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004 N 280, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.07.2004 за N 918/9517, зі змінами (далі - План рахунків) [8].

Під час відображення в бухгалтерському обліку операцій з похідними фінансовими інструментами банки можуть використовувати технічні рахунки 3800, 3801 і контррахунки розділу 99 "Контррахунки та позабалансова позиція банку".

1. Загальні принципи обліку операцій з похідними фінансовими інструментами

1.1. Похідні фінансові інструменти в бухгалтерському обліку на дату операції відображаються за відповідними позабалансовими рахунками як вимоги щодо отримання одного активу та зобов'язання з поставки іншого.

1.2. Вимоги щодо отримання одного активу та зобов'язання з поставки іншого за одним контрактом можуть згортатися і відображатися на нетто-основі, якщо одночасно виконуються такі умови:

є юридично забезпечені права на згортання визнаних сум;

наміри банку щодо погашення зобов'язання на нетто-основі документально підтверджені.

У цьому разі бухгалтерські проводки за позабалансовими рахунками не здійснюються.

1.3. Похідні фінансові інструменти з метою відображення в бухгалтерському обліку класифікуються таким чином:

а) похідні фінансові інструменти в торговому портфелі банку;

б) похідні фінансові інструменти, що призначені для обліку хеджування.

Аналітичний облік похідних фінансових інструментів, що призначені для обліку хеджування, ведеться в розрізі типів хеджування.