Смекни!
smekni.com

Міжнародні розрахунки та валютні операції на матеріалах комерційного банку КБ Фінанси та кредит (стр. 2 из 15)

Таблиця 1.2

Тарифи Банку "Фінанси та Кредит" за операціями у іноземній валюті для юридичних осіб
Послуга Оплата
Здійснення переказу на користь клієнтів інших банків
Коштом отримувача $5 *
При відправленні платежем понад 10 шт. на місяць (тільки платежі у USD) $1 *
Коштом відправника:
"терміновий" 0,1% (min.$30 max.$150)*
"строковий" 0,1% (min.$25 max.$125)*
"звичайний" 0,1% (min.$20 max.$100)*
Відправлення коштом поточних надходжень або поза операційним часом, а також терміновість платежу +$10 *
Конверсійний платіж 0.15% (min.50% max.$250) *
Купівля валюти 0,1%-0,6%
Продаж валюти: -вільний -обов"язковий 0,1%-0,6% 0,05%-0,06%

* - при відсутності на рахунку власної іноземної валюти оплата проводиться у гривні за курсом НБУ на день проведення операції.

В табл.1.3 наведене платіжне доручення в іноземній валюті, яке застосовується клієнтами для формування наказів банку на проведення банківського переказу в іноземній валюті [39].

Згідно з «Положенням про оформлення та подання клієнтами платіжних доручень в іноземній валюті або банківських металах, заяв про купівлю або про-даж іноземної валюти або банківських металів до уповноважених банків і інших фінансових установ та порядок їх виконання» [17] наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

бенефіціар - кінцевий отримувач коштів або банківських металів, на рахунок якого зараховуються кошти в іноземній валюті або банківські метали, переказ яких був ініційований за допомогою платіжного доручення в іноземній валюті або банківських металах;

внутрішньобанківське повідомлення - документ на переказ коштів, складений відокремленим структурним підрозділом банку, що не має статусу юридичної особи (філією банку), на підставі поданих клієнтами платіжних доручень в іноземній валюті, який надсилається до уповноваженого банку та на підставі якого формується повідомлення до іноземного банку про перерахування коштів в іноземній валюті на користь бенефіціара;

день валютування транскордонного переказу (далі - день валютування) - день, починаючи з якого переказані клієнтом кошти в іноземній валюті переходять у власність бенефіціара, який визначається уповноваженим банком, що обслуговує клієнта, і узгоджується з ним в договорі про розрахунково-касове обслуговування. До настання дня валютування сума переказу обліковується в уповноваженому банку, що обслуговує клієнта;

платіжне доручення в іноземній валюті або банківських металах – розрахунковий документ, який містить доручення клієнта уповноваженому банку, що його обслуговує, виконати переказ коштів в іноземній валюті або банківських металів на користь бенефіціара;

транскордонний переказ (далі - переказ коштів в іноземній валюті) - рух коштів в іноземній валюті, який здійснюється за ініціативою клієнта уповноваженим банком, що його обслуговує, з метою зарахування коштів в іноземній валюті на рахунок бенефіціара, розташованого в іншій державі. Клієнт, ініціатор цієї операції та бенефіціар можуть бути однією і тією самою особою.

Порядок оформлення платіжних доручень в іноземній валюті або банківських металах [30],[28] :

1. Платіжне доручення в іноземній валюті заповнюється латинськими літерами, а платіжне доручення в банківських металах - українською мовою (кирилицею) або латинськими літерами. Разом з тим сума іноземної валюти, зазначена словами, заповнюється українською мовою (кирилицею). Назва (для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові) та місцезнаходження клієнта, найменування та місцезнаходження уповноваженого банку, що його обслуговує, та назва іноземної валюти можуть заповнюватися латинськими літерами або українською мовою (кирилицею). Під час переказу коштів у валютах країн СНД та Балтії дозволяється заповнювати платіжне доручення в іноземній валюті російською мовою.

Допускається використання англомовних аналогів назв текстових елементів бланків, але тільки разом з їх українською назвою.

2. Платіжні доручення в іноземній валюті або банківських металах приймаються уповноваженим банком до виконання протягом 10 днів, починаючи з дня їх оформлення (день оформлення не враховується).

3. Платіжні доручення в іноземній валюті або банківських металах обов'язково мають містити такі реквізити:

- код платіжного доручення в іноземній валюті або банківських металах відповідно до Державного класифікатора управлінської документації, затвердженого наказом Держстандарту України від 31.12.98 N 1024;

- назву документа - "Платіжне доручення в іноземній валюті" або "Платіжне доручення в іноземній валюті або банківських металах";

- номер платіжного доручення в іноземній валюті або банківських металах (може включати цифри та слова);

- дату складання платіжного доручення в іноземній валюті або банківських металах (число - цифрами, місяць - цифрами або словами, рік - цифрами);

- найменування та місцезнаходження уповноваженого банку, що обслуговує клієнта (назва країни, міста);

- повну або скорочену назву клієнта, що збігається з назвою клієнта, яка заявлена ним у картці зі зразками підписів та відбитком печатки (для фізичної особи - прізвище, ім'я, по батькові та документ, що її засвідчує (серія, номер, дата, ким виданий, адреса за місцем проживання), його місцезнаходження (назва країни, місто);

- номер рахунку клієнта в іноземній валюті або банківських металах, з якого здійснюється переказ коштів або банківських металів;

- цифровий або літерний код іноземної валюти або банківського металу відповідно до Класифікатора іноземних валют та банківських металів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04.02.98 N 34 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 02.10.2002 N 378) (далі - Класифікатор);

- суму переказу або масу банківських металів в тройських унціях цифрами (ціла частина числа відокремлюється комою);

- суму переказу або масу банківських металів в тройських унціях та назву іноземної валюти або виду банківського металу словами;

- назву бенефіціара (для бенефіціара - фізичної особи - прізвище, ім'я, по батькові), його місцезнаходження або проживання (за наявності такої інформації) та номер рахунку, на який перераховуються кошти або банківські метали (для бенефіціара - фізичної особи, яка не має рахунку, цей реквізит може не заповнюватися);

- найменування та місцезнаходження банку бенефіціара;

- призначення платежу (заповнюється відповідно до вимог пункту 2.6 цього Положення);

- комісійні - зазначається порядок сплати комісійних витрат уповноваженого банку й інших банків за переказ коштів в іноземній валюті за рахунок клієнта уповноваженого банку (OUR) або бенефіціара (BEN), або клієнта та бенефіціара (SHA) та надання права уповноваженому банку утримувати комісійну винагороду без платіжного доручення клієнта;

- код операції (чотири символи) за стандартною класифікацією платіжного балансу (заповнюється уповноваженим банком, що обслуговує клієнта);

- код країни бенефіціара (три символи) відповідно до його місцезнаходження або країни реєстрації (заповнюється уповноваженим банком, що обслуговує клієнта);

- ідентифікаційний код клієнта - для юридичних осіб зазначається код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України, для фізичних осіб зазначається ідентифікаційний номер платника податків;

- відбиток печатки та підписи відповідальних осіб клієнта, які заявлені ним у картці зі зразками підписів та відбитком печатки (для фізичної особи, яка її не має проставляється лише її підпис).

Платіжні доручення в іноземній валюті або банківських металах можуть містити такі допоміжні реквізити:

- код уповноваженого банку, що обслуговує клієнта;

- SWIFT-код (BIC kod) банку бенефіціара, IBAN банку бенефіціара;

- найменування та інші реквізити банку-посередника (заповнюється за потреби);

- номер рахунку клієнта, з якого здійснюється списання комісійної винагороди;

- строки виконання переказу: "терміновий" - сьогодні, "строковий" - наступного робочого дня уповноваженого банку, що обслуговує клієнта, або "звичайний" - на третій робочий день уповноваженого банку, що обслуговує клієнта, ураховуючи день надходження платіжного доручення до уповноваженого банку, що обслуговує клієнта;

4. Найменування та місцезнаходження банку бенефіціара, назва бенефіціара, номер його рахунку в платіжному дорученні в іноземній валюті мають відповідати реквізитам, що зазначені в документах, які подаються до уповноваженого банку разом з платіжним дорученням в іноземній валюті для здійснення уповноваженим банком валютного контролю за правомірністю перерахування іноземної валюти з рахунку клієнта.

5. Клієнт заповнює реквізит "Призначення платежу" платіжного доручення в іноземній валюті або банківських металах таким чином, щоб надавати повну інформацію про платіж в іноземній валюті або перерахування банківських металів та документи, на підставі яких здійснюється перерахування коштів або банківських металів бенефіціару.


Таблиця 1.3

0408004
ПЛАТІЖНЕ ДОРУЧЕННЯ В IНОЗЕМНIЙ ВАЛЮТІ АБО БАНКІВСЬКИХ МЕТАЛАХ (ВКВ) № PAYMENT ORDER IN FOREIGN CURRENCY від „ ” 2007р. примірник (copy) №_____
Порядок переказу: Kind of transfer Строковий Терміновий (за додаткову плату) Urgent (by additional charge)
Сума в валюті* Currency amount* 32 Цифровий код ін. валюти або банк. металу: Сума або маса цифрами: Сума або маса банк. металів та назва іноземної валюти словами:
резидент нерезидент
Платник* Originator* 50 Назва платника : Місцезнаходження : Код ЄДРПОУ : № рахунку в «Фінанси&кредит»: Контактний телефон :
Банк платника 52 Найменування та місцезнаходження: КБ «Фінанси та кредит», м. Київ
Банк-кореспондент* Intermediary* 56 SWIFT-код : Найменування : Місцезнаходження :
Банк бенефiцiара* Beneficiary`s bank* 57 SWIFT або коррахунок : Найменування : Місцезнаходження : Вiддiлення :
резидент нерезидент
Бенефiцiар коштів* Beneficiary* 59 IBAN : Найменування : № рахунку : Місцезнаходження :
Призначення платежу * Payment details* 70 (по факту поставки чи попередня оплата, вид товару чи послуги, № та дата контракту, ПДВ). (МАХ. 140 символів, врахов. Пробіли)
Додаткова інформація для банку до переказу Additional information
Код операції за стандартною класифікацією платіжного балансу (ПБ) Код країни бенефіціара платежу за стандартною класифікацією ПБ
* - поля з позначкою заповнюються тільки англійською мовою
OUR Всі комiсiйнi списати з нашого рахунку
OUR2 Комiсiї АКІБ «Укрсиббанк»а (з включенням комісій кореспондента АКІБ «Укрсиббанк»а з нашого рахунку, інші – за рахунок бенеф.
SHA Комiсiї АКІБ «Укрсиббанк»а (без включення комісій кореспондента АКІБ «Укрсиббанк»а) з нашого рахунку, інші – за рахунок бенеф.
BEN Всi комiсiйнi за рахунок бенефіціара
All charges on beneficiary

Надання SWIFT – повідомлення (відповідно до тарифів банку)