Смекни!
smekni.com

Реалізація контрольної функції з використанням концепції контролінгу (стр. 16 из 16)

Правила дотримання правил пожежної безпекиу магазині

1.Куріння на території магазина заборонене;

2.Користування відкритим вгинатимемо в магазині заборонене;

3.Зберігання легкозаймистих предметів поблизу розетки заборонене;

4.Застосування однієї розетки призначене для використання тільки одного енергоспоживача; використання кип'ятильників і печей заборонене;

5.У період відсутності продавця на робочому місці, а також перед закриттям магазина, всі електроприлади (і лічильники) повинні бути знеструмлені (відключені);

6.Самовільне використання електроприладів з метою опалювання магазина заборонене;

7.При виникненні пожароопасной ситуації - дзвонити 01(скористатися системою пожежної сигналізації)

2.4.6 Охорона навколишнього середовища

Приміщення магазину "Домоичок" розташоване вдалечині від проїзної частини, забруднення повітря від автомобілів на роботові не впливає. Навколо будинку посаджені дерева й чагарники.

Сміття є одним з головних джерел забруднення навколишнього середовища в місті. З метою недопущення забруднення прилягаючих територій співробітники зобов'язані використати спеціалізовані мусоросбірні контейнери окремо для харчових і канцелярських відходів.

Навколо будинку немає промислових підприємств. У основному, це навчальні заклади, лікарні, встанови й магазини.


2.4.7 Загальній висновок про стан охорони праці в магазини "Домовичок"

У цілому, санітарно-гігієнічні умови й стан пожежної безпеки на підприємстві відповідає стандартам. Висвітлення, вентиляція й площа забезпечують нормальні умови роботи для службовців. Загазованість, шум і запиліность приміщень незначна.

Приміщення магазину відповідає нормам пожежної безпеки. Для забезпечення захисту службовців на робочому місці передбачені заземлення й ізоляція. Щоб захистити службовців від шкідливого впливу електромагнітного випромінювання ЕОМ, в організації передбачені правила користування комп’ютером та копіювальним апаратом.

ВИСНОВКи

У даній дипломній роботі вивчалися основні аспекти й напрямки котролінга, його основні концепції, а також аналізувався рівень витрат на систему обліку в магазині «Домовичок».

При вивченні даної теми було виявлено, що перехід до ринкової економіки вимагає нових підходів до керування: на перший план виходять економічні, ринкові критерії ефективності, підвищуються вимоги до гнучкості керування. Економічне середовище в цей час украй нестабільні. Науково-технічний прогрес і динаміка зовнішнього середовища змушують сучасні підприємства перетворюватися в більш складні системи. Для забезпечення керованості таких систем необхідні нові методи, що відповідають складності зовнішнього й внутрішнього середовищ підприємств. Новим словом у керуванні стала поява контролінга як функціонально відособленого напрямку економічної роботи на підприємстві, пов'язаного з реалізацією фінансово-економічної функції, що коментує, у менеджменті, що забезпечує прийняття оперативних і стратегічних управлінських рішень.

В роботі був розроблен план впровадження нового устаткування, для вдосконалення системи обліку та мінімізації витрат на його здійснення. За допомогою проведенних розрахунків було виявлено, що впровадженняручного сканера штріхкодов Cipher Lab 1021 (який коштуе 3500 грн, але мае велику швидкість сканування) економічно виправдане при річному обсязі робіт 48 переобліків.При річному обсязі робіт N=48 переобліків таке вдосконалення дозволяє одержа річний економічний ефект ЕN =9596,8грн., коефіцієнт порівняльної економічної ефективності Е=2.74 грн., а зниження трудомістскості робіт

=432 год.

За допомогою графіку фінансового профілю бачимо, що нащі витрати на спорядження, а саме 3500 грн, ми відпрацюемо вже на 10 місяць експлуатаціі.

Це робить процес впровадження ручного сканера штрих-кодів Cipher Lab 1021 ще привабливішим. Так як підвищаться термін річних робіт, а відсутність великих перерв у роботі магазину дасть можливість більшій кількості споживачів задовольнити свої потреби, що підвисить конкурентоспроможність магазину.

Займаючи особливе місце в системі керування підприємством, контролінг здійснює інформаційне забезпечення прийняття рішень із метою оптимального використання наявних можливостей, об'єктивної оцінки сильних і слабких сторін підприємства, а також щоб уникнути банкрутства й кризових ситуацій.

Одним з інструментів контролінга є розрахунок маржинального прибутку. Цей метод дозволяє виявити місця виникнення витрат, здійснювати їхній контроль, а отже, сприяти оптимізації витрат і раціональному їхньому керуванню.

За допомогою методу розрахунку маржинальной прибутку аналізується ефективність тих або інших продуктів відносно поліпшення економічного результату підприємства в цілому. Цей аналіз указує на «носія збитків». Після чого розробляються заходи для цього «носія збитків» або корекція з метою поліпшення ситуації для контрольованого продукту, що дозволить підвищити прибуток підприємства, збільшити його можливості. Так в роботі були проведені розрахунки маржинального прибутку двох груп товарів: фірми «Джонсонс енд Джонсонс» та фірми «Юсі».

Із проведених розрахунків видно, що від реалізації товарів фірми «Джонсонс енд Джонсонс» прибуток більше чим від реалізації товарів фірми «Юсі». Тому треба більше уваги приділити продажу товарів фірми «Д енд Д».

Також був розглянутий такий інструмент контролінгу як розробка бюджетної системи на підприємстві, та зроблені висновки про необхідність її впровадження, тому що бюджетування позитивно впливає на мотивацію та настрій колективу, дозволяє вдосконалювати процес розподілення ресурсів, координувати роботу підприємства в цілому та багато іншого.

Використання концепцій контролінга має свої особливості й певні вимоги. Для їх реалізації необхідні певні витрати, але вони звичайно ж себе виправдають. Завдяки концепціям контролінга на підприємстві вдосконалюються інформаційні потоки. Вони забезпечують нормальну роботу підприємства, тобто оптимізують роботу підприємства.

СПИСОК ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ

1. В.Б. Ивашкевич, С.Н. Зайцев. Контролінг на предприятиях ФРГ. Бухгалтерский учет. - №10, 1996.

2. С.Н. Колесников. Как организовать управленческий учет. АКДИ "Экономика и жизнь", 1998.

3. Лия Купчина. Управленческий учет помогает увеличить прибыль компании. АКДИ "Экономика и жизнь", 1998.

4. В. Нестеров, А. Важнов, Управленческий учет как основа для принятия эффективных решений. АКДИ "Экономика и жизнь", 1998.

5. С.В. Шебек Управленческий учет как средство управления ресурсами предприятия. АКДИ "Экономика и жизнь", 1999.

6. Шейхов М.О. "Контролинг - как маркетинговый инструмент эффективного управления малым и средним бизнесом в строительстве" Материалы с сайта Информконтакт, 1999.

7. Комплекс консалтинговых услуг по совершенствованию бизнеса предприятия. Материалы с сайта Информконтакт, 1999.

8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 “Звіт про фінансові результати”. Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 року № 87 // Національні стандарти бухгалтерського обліку в Україні: Закон. Положення. Інструкції: Зб. норм.-прав. актів / Упоряд. В.П. Лисовський – К.: Консалт, 2000.- 256 с.

9. Положення (стандарт) бухгалтера»кого обліку 10 «Дебіторська заборгованість» від 08.10.99р, № 273.

10. Положение (стандарт) бухгалтерского учета 16 «Затраты», утвержденный приказом Министерства финансов Украины № 318 от 31.12.99 // Національні стандарти бухгалтерського обліку в Україні: Закон. Положення. Інструкції: Зб. норм.-прав. актів / Упоряд. В.П. Лисовський – К.: Консалт, 2000. – 256 с.

11. Грабова Н.Н., Добровский В.Н. Бухгалтерский учет в производственных и торговых предприятиях: Учеб. Пособие для студентов вузов./ Под ред. Н.В. Кужельного. – К.: А.С.К., 2003. – 624 с.

12. Буфатина И. Учет доходов и расходов в соответствии с новим Планом счетов.//Бухгалтерский учет и аудит, 2000, № 2, с. 37-47.

13. Завгородний В.П. Бухгалтерский учет в Украине (с использ. Нац. Стандартов): Учеб. Пособие для студентов вузов. – 5-е изд., доп. И перераб. – К.: А.С.К., 2001. – 848 с. (Экономика. Финансы. Право).

14. Загородній А.Г. та ін. Аудит: теорія і практика: Навч. посібник / Загородній А.Г., Коряг ін М.В., Єлисєєв А.В., Полякова Л.М., Блотнер В.Г. та ін. – 2-ге вид., перероб. І доп. Львів; Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2004. – 456 с.

15. Кравченко Л.И. Анализ хозяйственной деятельности в торговле: учебник. - 6-е изд., перераб и доп. - Мн.: Высш. Шк., 2003. - 526 с.

16. Лень В.С, Гливенко В.В. Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика: Навчальний посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 576 с.

17. Національні стандарти бухгалтерського обліку в Україні: Закон. Положення. Інструкції: 36. Норм.-прав. Актів / Упоряд. Д.О. Горлов, І.В. Шпак. - К.: Юрінком Інтер, 2000. - 232 с.


АНОТАЦІЯ

У ході виконання випускній роботи була розглянута тема: «Реалізація контрольної функції з використанням концепції контролінга». Дана тема актуальна, тому що контролінг - це нововведення, що має величезне значення для успішної діяльності підприємства.

Об'єктом досліджень дипломної роботи є аналіз системи обліку в магазині «Домовичок».

Дана робота дуже тісно пов'язана з дослідженням нового для нашої країни напрямку такого, як контролінг. У процесі виконання дипломної роботи було запропоновано придбати нове устаткування для вдосконалення системи переобліку та зменшення витрат на його проведення, а також такі інструменти контролінга: як бюджетна система підприємства та розрахунок маржинального прибутку для визначення прибутковості або збитковості реалізованої продукції.

Пропозиції, вироблені в процесі виконання роботи можна впроваджувати на підприємстві.