Смекни!
smekni.com

Реалізація контрольної функції з використанням концепції контролінгу (стр. 9 из 16)

Рахунок 84 "Інші операційні витрати призначений для обліку операційних витрат, що не відображаються на інших рахунках класу 8.

Відображення в бухгалтерському обліку операцій з обліку інших операційних витрат відбувається на підставі актів виконаних робіт, накладних, актів уцінок, розрахунків бухгалтерії, довідок бухгалтерії, авансових звітів, рахунків тощо.

По дебету рахунку 84 відображається вартість робіт, послуг сторонніх підприємств, суми податків, зборів (обов'язкових платежів), крім податків на прибуток, втрат від курсових різниць, знецінення запасів, псування цінностей, списання та уцінки активів, суми фінансових санкцій тощо, а списання на рахунки класу 9 "Витрати діяльності", витрат, що належать до адміністративних витрат і витрат на збут, або на рахунок 79 "Фінансові результати" якщо підприємство не застосовує рахунки класу 9, - по кредиту цього рахунку.

Рахунок 85 "Інші затрати" призначений для обліку витрат на інвестиційну та фінансову діяльність підприємства, витрат від надзвичайних подій, а також про суму податку на прибуток.

Відображення в бухгалтерському обліку операцій з обліку витрат на інвестиційну та фінансову діяльність відбувається на підставі розрахунків та довідок бухгалтерії, актів уцінки, актів на списання основних засобів, рахунків, накладних тощо.

По дебету рахунку 85 відображається сума визнаних витрат, а списання на рахунок 79 "Фінансові результати" - по кредиту цього рахунку.

В ході звичайної діяльності можуть виникати витрати, пов’язані з фінансовою та інвестиційною діяльністю підприємства.

Рахунок 95 "Фінансові витрати" призначений для обліку витрат фінансової діяльності підприємства.

Відображення в бухгалтерському обліку операцій з обліку витрат фінансової діяльності відбувається на підставі виписок банку, довідок бухгалтерії, розрахунків бухгалтерії тощо.

По дебету рахунку відображаються суми визнаних витрат, а саме витрат, пов'язаних з нарахуванням та сплатою відсотків, процентів тощо; користування кредитами банків; витрат, пов'язаних із залученням позикового капіталу, зокрема, витрат, пов'язаних з випуском, утриманням та обігом власних цінних паперів; нарахуванням відсотків за договорами кредитував фінансового лізингу тощо, а списання на рахунок 79 - по кредиту цього рахунку.

Рахунок 96 "Втрати від участі в капіталі" призначений для обліку втрат від зменшення вартості інвестицій, облік яких ведеться за методом участі в капіталі, що виникають в процесі інвестиційної діяльності підприємства.

Відображення в бухгалтерському обліку операцій з обліку втрат зменшення вартості інвестицій відбувається на підставі довідок бухгалтерії, розрахунків бухгалтерії тощо.

По дебету рахунку 96 відображаються суми визнаних витрат, а списані в порядку закриття на рахунок 79 "Фінансові результати" - по кредиту цього рахунку.

При здійсненні фінансової діяльності підприємство може зазнавати втрати від участі в капіталі. Метод участі в капіталі передбачає збільшення і зменшення балансової вартості фінансових інвестицій на суму, відповідну збільшенню або зменшенню частки інвестора у власному капіталі об'єкту інвестування. Такими інвестиціями можуть бути інвестиції в асоційовані спільні підприємства. Втрати від участі в капіталі виникають у випадку, якщо результатом діяльності підприємства є збиток. Основні вимоги до обліку інвестицій викладені в П(С)БО 12 "Інвестиції" [72].

Рахунок 97 "Інші витрати" призначений для обліку витрат, що виникають в процесі звичайної діяльності (крім фінансових витрат), але не пов'язаних з реалізацією товарів.

Відображення в бухгалтерському обліку операцій з обліку інших витрат відбувається па підставі актів на списання основних засобів, виписок банку, актів уцінки, порівняльних відомостей, інвентаризаційних описів, довідок бухгалтерії, розрахунків бухгалтерії тощо.

Суми визнаних витрат, а саме: балансова вартість реалізованих фінансових інвестицій (на дату їх реалізації) та інших витрат, пов'язаних з їх реалізацією; балансова (залишкова) вартість реалізованих необоротних активів та майнових комплексів (на дату їх реалізації) та інших витрат, пов'язаних з їх реалізацією; втрат за активами й зобов'язаннями від неопераційноі діяльності підприємства; зміни курсу гривні до іноземної валюти; суми знецінення (уцінки) необоротних активів і фінансових інвестицій; залишкова вартість списаних необоротних активів та витрат, пов'язаних з їх ліквідацією (розбирання, демонтаж) тощо, відображаються по дебету, а списання на рахунок 79 "Фінансові результати" - по кредиту цього рахунку.

Під надзвичайними витратами розуміють невідшкодовані збитки від надзвичайних подій, включаючи витрати на запобігання виникненню втрат від стихійного лиха та техногенних аварій, які визначені за вирахуванням суми страхового відшкодування та покриття втрат від надзвичайних ситуацій за рахунок інших джерел.

Надзвичайні витрати поділяються на три категорії:

1.Прямі витрати від події, яка вже здійснилася. Якщо матеріальні цінності повністю непридатні до подальшого використання, то їх списують з балансу відповідно до стандартів бухгалтерського обліку.

2.Витрати, пов'язані з ліквідацією наслідків. Наприклад, витрати за договором про надання послуг сторонніх організацій по роботах, пов'язаних з ліквідацією наслідків надзвичайної події, нарахована зарплата робітникам, зайнятим на відновлюваних роботах.

3.Витрати, пов'язані з попередженням надзвичайних подій. Ці витрати необхідно відрізняти від звичайних ремонтних робіт.

Надзвичайні витрати включаються до фінансової звітності за вирахуванням суми, на яку зменшується податок на прибуток від діяльності підприємства внаслідок збитків від надзвичайних подій. Зміст і вартісну оцінку витрат від кожної надзвичайної події слід окремо розкривати в Примітках до фінансової звітності.

Рахунок 99 "Надзвичайні витрати" призначений для накопичення інформації про надзвичайні витрати торговельних підприємств.

Відображення в бухгалтерському обліку операцій з обліку надзвичайних витрат відбувається на підставі авансових звітів, актів виконаних робіт, накладних, рахунків, актів відремонтованих об'єктів, актів на списання основних засобів, довідок бухгалтерії, розрахунків бухгалтерії тощо.

Облік втрат і витрат, пов'язаних з подіями або операціями, які відрізняються від звичайної діяльності підприємства, та не очікується, що вони повторюватимуться періодично або в кожному звітному періоді, а саме: втрат від стихійного лиха (повінь, землетрус, град тощо); втрат, понесених підприємством у результаті техногенних катастроф і аварій, що сталися на самому підприємстві чи іншому підприємстві тощо, відображається по дебету, а списання на рахунок 79 "Фінансові результати" - по кредиту цього рахунку.

Методологічні принципи формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати, доходи, зобов'язання з податку на прибуток та її розкриття у фінансовій звітності визначає П(С)БО 17 "Податок на прибуток" [72].

Рахунок 98 "Податки на прибуток" призначений для обліку належної за даними бухгалтерського обліку суми податку на прибуток від звичайної діяльності та надзвичайних подій.

Відображення в бухгалтерському обліку операцій з обліку податків на прибуток відбувається на підставі довідок та розрахунків бухгалтерії.

Нарахована сума податку на прибуток відображається по дебету рахунку 98 "Податок на прибуток", а списання - по кредиту цього рахунку на рахунок 79 "Фінансові результати".

Важливу роль при складанні фінансової звітності відіграють Примітки до неї. В Примітках до фінансової звітності про витрати обов'язково повинна наводитися наступна інформація:

- склад і сума витрат, відображених у статтях "Інші операційні витрати" та "Інші витрати" Звіту про фінансові результати";

- склад та сума витрат і втрат за кожною надзвичайною подією;

- склад і сума витрат, які не включені до статей витрат Звіту про фінансові результати, а відображені безпосередньо у складі власного капіталу (крім вилучення капіталу та розподілу між власниками)

Магазин роздрібної торгівлі “Домовичок “ реалізує товари безпосередньо населенню. Одній з особливостей бухгалтерського обліку в торгівлі є те, що облік роздрібного товарообігу ведеться в грошовому еквіваленті за продажними (роздрібним) цінами, що обумовлене великою номенклатурою товарів, а також тим, що виручка від реалізації відбивається тільки в грошовому еквіваленті.

Облік діяльності торгових підприємств здійснюється на підставі плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій (затвердженого наказам Мінфіну України від 30.11.99. №291), Закону України “ Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні ”, національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, Інструкції по обліку роздрібного товарообігу і товарних запасів ( затвердженою наказом Міністра України від 28.12.97 № 383), а також загальноприйнятих законодавчих і нормативних актів.

Привезений товар здається в магазин по накладним. Вони виписуються в двох екземплярах фірмою постачальником і після звірки і підпису уповноваженого обличчя фірми і адміністратора магазина здаються на склад.. Один екземпляр накладної з розпискою адміністратора магазина про ухвалення товару повертається фірмі постачальникові. Фірма - постачальник надає платіжний документ, по якому адміністратор оплачує відвантаження через обумовлений період часу. У встановлені терміни адміністратор повинен перевірити товар і описати всі виявлені дефекти, тобто дати згоду на оплату або заявити обґрунтовану відмову. При повній відмові від оплати адміністратор повинен письмово повідомити про це постачальникові, прийняти товар на відповідальне зберігання, а потім відправити за адресою, вказаною постачальником. На підставі другого екземпляра накладної адміністратор робить записи в картках обліку і проводить націнку товару.