Смекни!
smekni.com

Реалізація контрольної функції з використанням концепції контролінгу (стр. 8 из 16)

Рахунок 93 "Витрати на збут" призначений для обліку витрат на збут, відображення в бухгалтерському обліку яких відбувається на підставі: авансових звітів, актів виконаних робіт, накладних, рахунків, посвідчень про відрядження, довідок бухгалтерії, розрахунків бухгалтерії тощо.

Сума визнаних витрат на збут товарів, зокрема; витрати пакувальних матеріалів; витрати на ремонт тари; оплата праці за комісійні винагороди продавцям, торговим агентам, працівникам підрозділу, які займаються збутом; витрати на рекламу та дослідження ринку (маркетинг); витрати на відрядження працівників, зайнятих збутом; витрати на утримання основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, пов'язаних зі збутом товарів (операційна оренда, страхування, амортизація, ремонт, опалення, освітлення, охорона); витрати на транспортування, перевалку і страхування товарів, транспортно-експедиційні та інші послуги, пов'язані з транспортуванням товарів відповідно до умов договору (базису) поставки; витрати на гарантійний ремонт і постгарантійне обслуговування; інші витрати, пов'язані зі збутом продукції, товарів, робіт, послуг - відображається по дебету, а списання на рахунок 79 "Фінансові результати" - по кредиту цього рахунку.

Аналітичний облік по рахунках 92 "Адміністративні витрати" та 93 Витрати на збут" ведеться за статтями витрат.

Типові господарські операції та кореспонденція рахунків з обліку адміністративних витрат та витрат на збут наведено в таблиці 2.5.

Рахунок 94 "Інші витрати операційної діяльності" призначений для обліку їх витрат операційної діяльності підприємства, крім витрат, які відображаються на рахунках 90 "Собівартість реалізації", 92 "Адміністративні витрати". 93 "Витрати на збут".

Відображення в бухгалтерському обліку операцій з обліку інших витрат операційної діяльності відбувається на підставі авансових звітів, актів виконаних робіт, накладних, рахунків, посвідчень про відрядження, довідок бухгалтерії, розрахунків бухгалтерії, актів уцінки, порівняльних відомостей, актів інвентаризації, інвентаризаційних описів тощо.

Облік витрат операційної діяльності (крім основної діяльності), а саме облік собівартості реалізованої іноземної валюти, яка визначається шляхом перерахунку іноземної валюти в грошову одиницю в еквіваленті, вираженому в грошовій одиниці України за курсом НБУ на дату продажу іноземної валюти, плюс витрати, пов'язані з продажем іноземної валюти; собівартості реалізованих виробничих запасів, яка складається з їх облікової вартості та витрат, пов'язаних з їх реалізацією; безнадійної дебіторської заборгованості та відрахування, до резерву сумнівних боргів; втрат від операційної курсової різниці; втрат, пов'язаних зі знеціненням (уцінкою) запасів; недостач і втрат від псування цінностей, зберігання та реалізації товарів, якщо на момент їх недостачі винних не встановлено; визнаних економічних санкцій за невиконання підприємством законодавства та договорів; інших операційних витрат, зокрема, витрат на виплату матеріальної допомоги, витрат на утримання будинків відпочинку, санаторіїв та закладів оздоровчого та культурного призначення відображається по дебету, а списання на рахунок 79 "Фінансові результати" - по кредиту цього рахунку.

У фінансовій звітності витрати операційної діяльності групуються не лише за функціональною ознакою, але і за економічними елементами.

Так, витрати операційної діяльності, які понесло підприємство в процесі своєї діяльності протягом звітного періоду, групуються за економічними елементами. Під елементами витрат розуміють сукупність економічно однорідних витрат підприємства. Для обліку витрат за елементами призначено рахунки класу 8 "Витрат за елементами".

Торговельному підприємству надається право вибору варіанту обліку витрат:

- використанням рахунків класу 8 "Витрати за елементами" і класу 9 "Витрати діяльності";

- використанням рахунків тільки класу 8 "Витрати за елементами" – для суб’єктів малого підприємництва, а також інших організацій, діяльність яких не спрямована на ведення комерційної діяльності;

- використанням рахунків тільки класу 9 "Витрати діяльності" - для всіх підприємств.

Якщо торговельне підприємство вибирає другий варіант обліку витрат, то використовує для цього рахунки 80 "Матеріальні витрати", 81 "Витрати на оплату праці", 82 "Відрахування на соціальні заходи", 83 "Амортизація", 84 "Інші операційні витрати", 85 "Інші затрати". При чому рахунок 85 "Інші

Таблиця 2.5 - Типові господарські операції та кореспонденція рахунків з обліку адміністративних витрат та витрат на збут

№з/п Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків
Д-т К-т
1 2 3 4
1 Нараховано знос основних засобів та нематеріальних активів:- адміністративного призначення - пов'язаних зі збутом 92,93 13
2 Списано вартість виробничих запасів, МШП, використаних на:- адміністративні потреби- потреби збуту 92,93 20,22
3 Списано витрати на відрядження:- адміністративного персоналу - персоналу, пов'язаного зі збутом 92,93 372
4 Відображено суму, раніше віднесену до складу витрат майбутніх періодів і визнану витратами звітного періоду 92,93 39
5 Нараховано суму зборів на обов'язкове соціальне страхування, розрахованого виходячи із суми витрат на оплату праці та інші виплати:- адміністративного персоналу - працівникам, зайнятих збутом 92,93 651,652,653
6 Нараховано заробітну плату: - адміністративному персоналу - працівникам, зайнятих збутом 92,93 661
7 Відображено суму, спрямовану на формування резерву сумнівних боргів за операціями, пов'язаними із збутом товарів 93 38
8 Нараховано суму забезпечення майбутніх витрат на проведення гарантійних ремонтів проданої продукції 93 473
9 Списано суми витрат за елементами (для підприємств, що застосовують рахунки класу 8) - на адміністративні витрата - на витрати на збут 92,93 80,81,82,83
10 Відображено у складі фінансових результатів суму:- адміністративних витрат- витрат на збут 79 92 93

витрати" ведеться тільки тими підприємствами, які не застосовують рахунки класу 9 "Витрати діяльності".

Рахунок 80 "Матеріальні витрати" призначений для узагальнення інформації про матеріальні витрати за звітний період [54, C. 293].

Відображення в бухгалтерському обліку операцій з обліку матеріальних витрат відбувається на підставі актів-вимог, актів на списання палива, енергії, накладних, лімітно-забірних карток, довідок бухгалтерії, розрахунків бухгалтерії тощо.

Суми визнаних матеріальних витрат, а саме витрати на сировину і матеріали, куповані напівфабрикати; паливо і енергію, тару і тарні матеріали; запасні частини; товари відображається по дебету, а списання на рахунки класу 9 "Витрати діяльності" матеріальних витрат, що відносяться до адміністративних витрат і витрат на збут, або на рахунок 79 "Фінансові результати", якщо підприємство не застосовує рахунки класу 9 - по кредиту цього рахунку.

Рахунок 81 "Витрати на оплату праці" призначений для узагальнення інформації про витрати на оплату праці за звітний період.

Відображення в бухгалтерському обліку операцій з обліку оплати праці відбувається на підставі нарядів, табелів, актів виконаних робіт, довідок бухгалтерії, розрахунків бухгалтерії тощо.

Сума визнаних витрат на оплату праці, а саме витрати на виплати за окладами і тарифами; премії та заохочення; компенсаційні виплати; оплата відпусток; оплата іншого невідпрацьованого часу відображається по дебету, а списання на рахунки класу 9 "Витрати діяльності" витрат на оплату праці, що відносяться до адміністративних витрат та витрат на збут, або на рахунок 79 "Фінансові результати", якщо підприємство не застосовує рахунки класу 9 - по кредиту цього рахунку.

Рахунок 82 "Відрахування на соціальні заходи" призначений для узагальнення інформації про витрати та відрахування на соціальні заходи.

Відображення в бухгалтерському обліку операцій з обліку витрат та відрахувань на соціальні заходи відбувається на підставі розрахунків та довідок бухгалтерії тощо.

Належна сума відрахувань на соціальні заходи, а саме відрахування на пенсійне забезпечення; відрахування на соціальне страхування; страхування на випадок безробіття; відрахування на індивідуальне страхування; відрахування на інші соціальні заходи відображається по дебету, а списання на рахунки класу 9 "Витрати діяльності" витрат та відрахування на соціальні заходи, що відносяться до адміністративних витрат та витрат на збут, або на рахунок 79 "Фінансові результати", якщо підприємство не застосовує рахунки класу 9 - по кредиту цього рахунку.

Рахунок 83 "Амортизація" призначений для узагальнення інформації про суму нарахованої амортизації основних засобів, інших необоротних матеріальних активів.

Відображення в бухгалтерському обліку операцій з обліку амортизації відбувається на підставі розрахунків бухгалтерії та довідок бухгалтерії.

По дебету рахунку 83 відображається сума нарахованих амортизаційних відрахувань, а списання на рахунки класу 9 "Витрати діяльності", або на рахунок 79 "Фінансові результати", якщо підприємство не застосовує рахунки класу 9. - по кредиту цього рахунку.