Смекни!
smekni.com

Реалізація контрольної функції з використанням концепції контролінгу (стр. 1 из 16)

РЕФЕРАТ

Даний дипломний проект представляє собою розробку реалізації контрольної функції з використанням інструментів контролінгу, а саме вдосконалення системи переобліку за допомогою впровадження нового устаткування. Економічне обґрунтування необхідне для того, щоб прийняти рішення, чи буде проект прибутковим, чи доведеться відмовитись від його реалізації, а також оцінити вірогідність позитивного або негативного його впливу.

Дипломний проект має два розділи. В першому теоретичному розділі наведені методичні рекомендації по здійсненню і обґрунтуванню проекту. Розробка проекту передбачає: оцінку актуальності проекту і необхідності вирішення задач, поставлених у проекті; дослідження в області контролінга.

Другий розділ, аналітичний, містить характеристику підприємства, аналіз його діяльності. В цьому розділі проводиться аналіз витрат підприємства на проведення переобліку, наводяться характеристики нового устаткування та здійснюється розрахунок економічної ефективності від впровадження нового обладнання. Обґрунтовується необхідність впровадження системи контролінга за допомогою прикладу розрахунку маржинального прибутку двох груп товарів, та розробки бюджетної системи на підприємстві. Також наведено аналіз можливих надзвичайних ситуацій, шкідливих і небезпечних чинників на дослідженому підприємстві.


РЕФЕРАТ

Данный дипломный проект представляет собой разработку реализации контрольной функции с использованием инструментов контролинга, а именно усовершенствование системы переучета с помощью внедрения нового оборудования. Экономическое обоснование необходимое для того, чтобы принять решение, будет ли проект прибыльным, или придется отказаться от его реализации, а также оценить достоверность положительного или отрицательного его влияния.

Дипломный проект имеет два раздела. В первом теоретическом разделе существуют методические рекомендации по осуществлению и обоснованию проекта. Разработка проекта предусматривает: оценку актуальности проекта и необходимости решения задач, поставленых в проекте; исследование в области контролинга.

Второй раздел, аналитический, содержит характеристику предприятия, анализ его деятельности. В этом разделе проводиться анализ расходов предприятия на проведение переучета, приводятся характеристики нового оборудования и осуществляется расчет экономической еффективности от внедрения нового оборудования. Обосновывается необходимость внедрения системы контролинга с помощью примера расчета маржинальной прибыли двух групп товаров, и разработки бюджетной системы на предприятии.Также приведен анализ возможных чрезвычайных ситуаций, вредных и опасных факторов на исследуемом предприятии.


ABSTRACT

Given degree project presents itself development of the realization to checking function with use instrument контролинга, as follows improvement of the system of the rediscount by means of introducing the new equipment. The Economic motivation necessities to come to a conclusion, will project profitable, or come to abandon to his(its) realization, as well as value validity positive or negative his(its) influences.

The Degree project has two sections. The methodical recommendations exist In the first theoretical section on realization and motivation of the project. The Development of the project provides: estimation to urgency of the project and need of the decision of the problems, поставленых in project; the study in the field of контролинга.

The Second section, analytical, contains the feature of the enterprise, analysis to his(its) activity. Analysis of the expenses of the enterprise be conducted In this section on undertaking the rediscount, happen to the features of the new equipment and is realized calculation economic еффективности from introducing the new equipment. Need of the introducing the system контролинга is Motivated by means of example of the calculation маржинальной arrived two groups goods, and development of the budgetary system on enterprise.Is it Also brought analysis possible exceeding situation, bad and dangerous factor on under investigation enterprise.


ВСТУП

Створюючи передумови повної економічної самостійності, ринок висуває тверді фінансові й економічні вимоги, які орієнтують підприємство на ефективну й рентабельну діяльність.

У цій ситуації обов'язковою умовою вдосконалювання методів керування є повне використання внутрішніх можливостей підприємства, тобто ефективної системи внутрішнього обліку й звітності як основи менеджменту. Ефективність менеджменту перебуває в прямій залежності від ступеня вдосконалювання інформаційного забезпечення. Напрямок вдосконалювання останнього можна зв'язувати з організацією переважно нової системи керування економікою на мікрорівні.

Контролінг - це принципово нова концепція інформації й керування, що забезпечує підтримку внутрішнього балансу економіки підприємства шляхом формування інформації про витрати й доходи як основи для прийняття оптимальних управлінських рішень.

Контролінг як інформаційна система досить широко реалізується закордонними підприємствами й приносить досить відчутні результати. У керуванні економікою українських підприємств дана система не знаходить належного застосування тому, що потреба в ній найчастіше переважає над наявністю знань у цій області. Внаслідок цього, рішення проблем, пов'язаних з організацією й методикою побудови системи контролінга, буде сприяти підвищенню якості менеджменту, а отже, забезпеченню стабільного розвитку бізнесу підприємства.

Метою контроллинга є створення необхідних умов для підвищення професійного рівня суб'єктів підприємництва в керуванні ресурсами підприємства в умовах нестабільності як зовнішніх (інтернаціоналізація економіки, загострення конкуренції на внутрішньому й світовому ринках і т.д.), так і внутрішніх (обсяги виробництва, заборгованості по зарплаті, пошук надійних партнерів і постачальників) факторів. Сучасним менеджерам необхідно комплексне бачення системи керування й, зокрема, такого важливого її блоку, як формування інформації про витрати й ресурси підприємства з метою вироблення альтернативних варіантів управлінських рішень по оптимізації прибутку й ін.

Знання про контролінг дадуть можливість менеджерам різних рівнів керування розібратися з питаннями організаційної побудови системи контролінга на українських підприємствах.

Контролліг (умовний термін - внутрішньогосподарський або управлінський облік) - це принципово нова концепція інформації й керування, що має всі характеристики обліково-аналітичної системи, тому що реалізує окремі елементи не тільки бухгалтерського, але й оперативно-технічного обліку, контролю й планування. Контролінг - це один із блоків системи внутрішнього контролю й одне з найважливіших джерел її інформаційного забезпечення. Від ступеня налагодженості системи внутрішнього контролю залежить довіра до бізнесу господарюючого суб'єкта.

РОЗДІЛ 1. КОНТРОЛІНГ, ЯК МЕТОД РЕГУЛЮВАННЯ ВИТРАТ

1.1 Контролінг як методика вдосконалення практичної діяльності підприємства

Загальновідомо, що залежно від вирішуваних задач підприємство може бути розглянуте з різних точок зору, наприклад:

Як система руху товарно-матеріальних ресурсів;

-Як соціально-технологічна система;

Як система руху фінансів і т.д.

Природно, кожна точка зору народжує свій спосіб обліку і управління на підприємстві. В даний час в світі використовується комплекс консалтингових послуг із створення методики обліку і управління крупним підприємством з погляду руху фінансів, який називається "контролінг".

Контролінг- це набір методик, направлених на вдосконалення облікової політики і управлінської практики підприємств, виходячи з фінансових критеріїв успішності функціонування підприємства. За допомогою його можуть бути вирішені наступні традиційні проблеми обліку і управління:

- Низька платіжна дисципліна структурних підрозділів;

- Неконтрольована дебіторська заборгованість;

- Слабке управління витратами: відсутність чіткого розуміння структури витрат і їх доцільності;

- Невірне визначення прибутковості філіалів і видів бізнесу;

- Брак оборотних коштів;

- Сплата необґрунтовано високих податків до місцевого і федерального бюджетів.

Контролінг не тільки дозволяє рахувати витрати по-новому, природніше, але і стимулює вище керівництво думати у фінансових категоріях, переміщаючи технологічне управління безпосередньо до виробничого процесу.

Технологічне управління делегується відповідному керівникові середнього рівня і, тим самим, локалізується в рамках тих підрозділів підприємства, які ведуть певну технологічну діяльність. Області бізнесу, де застосування контролінга найбільш ефективно-багатопрофільні холдинги, розгалужені фінансово-виробничі структури. Тобто ті види бізнесу, де можна достатньо природно розділити фінансове і виробниче управління. /1,2/

Є види бізнесу, де дистанціюватися від поточних виробничих проблем не завжди вдається. Це процеси типу будівництва електростанції, стадіону або судна на верфі (технологічний процес триває декілька років і переструктурувати| витрати без переривання технологічного процесу не завжди просто). Тут найбільш велика вірогідність зміни виробничих планів. Виробничий процес може розгортатися не завжди так, як передбачалося - фінансування може уриватися і вихід на прибуток відбувається в непрогнозований момент часу. Або ж, наприклад, вже по ходу будівництва періодично виникає можливість зробити щось не так, як було заплановано - купити комплектуючі у нового виробника або внести удосконалення до конструкції. У таких областях проведення контролінга найменше ефективно.

Основні етапи робіт по постановці системи контролінга

Діагностика

Типовими проблемами, з якими стикаються більшість підприємств, є:

- Відсутність "прозорості" системи обліку витрат, що дозволяє встановити причини їх виникнення і визначити їх економічно виправдану величину;

- Недостатній рівень відповідальності і мотивації персоналу на зниження рівня витрат і підвищення ефективності діяльності компанії;

- Низька оперативність отримання фактичної інформації про поточну діяльність філіалів і компанії в цілому (розрахунки, наявність фінансових ресурсів і т.п.);