Смекни!
smekni.com

Реалізація контрольної функції з використанням концепції контролінгу (стр. 6 из 16)

До надзвичайної діяльності відносять такі операції або події, які відрізняються від звичайної діяльності і не відбуваються часто або регулярно.

Відповідно, надзвичайна подія - це подія, яка є випадковою і нехарактерною для діяльності даного підприємства. Прикладами таких подій є стихійні лиха, пожежі, техногенні аварії та інші форс-мажорні обставини.

В бухгалтерському обліку дохід відображається в сумі справедливої вартості активів, які отримані або підлягають отриманню.

Сума доходу, що виникає в результаті господарської операції, як правило, визначається шляхом домовленості між підприємством і покупцем або користувачем активу. Вона оцінюється за справедливою вартістю отриманої компенсації (або компенсації, яка може бути отримана), з урахуванням суми будь-якої торговельної знижки, що надасться підприємством.

У разі відстрочення платежу, внаслідок чого виникає різниця між справедливою вартістю та номінальною сумою коштів або їх еквівалентів, які підлягають отриманню за продукцію (товари, роботи, послуги та інші активи), така різниця визнається доходом у вигляді відсотків.

Сума доходу за бартерними контрактами визначається:

-за справедливою вартістю активів, робіт, послуг, отриманих або які підлягають отриманню, зменшеної або збільшеної, відповідно, на суму переданих або отриманих коштів та їх еквівалентів;

-при неможливості визначення справедливої вартості отриманих активів, біт, послуг або таких, що підлягають отриманню, дохід визначається за справедливою вартістю переданих активів, робіт, послуг за даним бартерним контрактом.

Таким чином, дохід виражається в тій сумі грошових коштів або їх еквівалентів, які були отримані або підлягають отриманню.

В багатьох випадках (наприклад, в роздрібній торгівлі) передача ризиків і вигод від володіння товаром співпадає з передачею юридичного права власності або передачею майна у власність покупця. Крім того, від моменту переходу права власності залежить розподіл ризику випадкової загибелі або псування майна. Юридичним документом, який підтверджує згоду при певних її умовах на покупку (продаж) товарів, є договір купівлі-продажу. Право власності або право оперативного управління у користувача майна за договором виникає з моменту передачі майна, якщо інше не передбачено договором.

Договором може бути передбачено момент переходу права власності до передачі майна, тобто до формального виписування первинних документів або після кінцевого розрахунку. У випадку, якщо підприємство залишає за собою істотний ризик володіння, право власності не переходить і операція не розглядається як реалізація, а, отже, дохід не визнається.

Торговельне підприємство може отримувати істотні ризики і вигоди від володіння, коли:

1) у підприємства виникають зобов'язання відносно незадовільного виконання робіт, яке не передбачено звичайними гарантійними положеннями;

2) отримання доходу від певної реалізації залежить від доходу, який отримав покупець від власної реалізації цих товарів:

3) відвантажені товари підлягають подальшому монтажу, і цей монтаж є істотною частиною контракту;

4) покупець має право анулювати придбання з причин, визначених контрактом на реалізацію, і підприємство не має впевненості щодо його повернення.

Якщо підприємство залишає за собою тільки незначний ризик володіння, така операція буде вважатися реалізацією і дохід визнається.

Передача ризиків і вигод від володіння товаром співпадає з передачею юридичного права власності або передачею у володіння покупця.

В умовах ринкових відносин в торгівлі, як правило, виникають різні варіанти реалізації товару, коли виникнення доходу не співпадає з формальним відвантаженням або коли виникають незрозумілості з моментом визнання доходу.

Для обліку доходів діяльності підприємства використовують рахунки сьомого класу.

Рахунок 70 "Дохід від реалізації" призначено для узагальнення інформації про доходи від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг, доходів від страхової діяльності, а також про суму знижок, наданих покупцем, та про інші вирахування з доходу.

Відображення в бухгалтерському обліку доходів від реалізації відбувається на підставі первинних документів: рахунків-фактур; договорів купівлі-продажу, міни: товарно-транспортних накладних; платіжних вимог; розрахунків (довідок) бухгалтерії.

По кредиту цього рахунку відображається збільшення (отримання) доходів віл реалізації продукції, товарів, надання послуг і виконання робіт без вирахування наданих знижок. А по дебету цього рахунку відображається належна сума непрямих податків (акцизного збору, ПДВ тощо), суми, які утримуються на користь комітента, та суми, що списуються у порядку закриття на рахунок 79 "Фінансові результати" [46, 54, 60, 63].

Бухгалтерський облік доходів від реалізації товарів ведеться щодо кожного об'єкта за відповідними групами, для яких відкривається окремий субрахунок, що передбачений Планом рахунків бухгалтерського обліку.

Аналітичний облік доходів від реалізації ведеться за видами (групами) продукції, товарів, робіт, послуг, регіонами збуту та/або іншими напрямками, визначеними підприємством.

Підприємство може самостійно розробляти додаткові аналітичні рахунки, виходячи із специфіки діяльності, конкретних потреб, завдань управління та контролю.

Типові господарські операції та кореспонденція рахунків по рахунку 70 «Доходи від реалізації", відображено в табл. 2.3.

Рахунок 71 "Інший операційний дохід" призначено для узагальнення інформації про інші доходи від операційної діяльності підприємства у звітному періоді, крім доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

Відображення в бухгалтерському обліку операцій при накопиченні інформації про інші операційні доходи відбувається на підставі: рахунків-фактур, договорів, товарно-транспортних накладних, платіжних вимог, специфікацій, довідок та розрахунків бухгалтерії.

Збільшення (одержання) доходів від операційної діяльності а саме від реалізації іноземної валюти; від реалізації інших оборотних активів; від операційної курсової різниці; одержані штрафи, пені, неустойки; від списання кредиторської заборгованості; одержані гранти та субсидії; інші доходи від операційної діяльності відображаються по кредиту рахунку, а сума непрямих податків та списання в порядку закриття в кінці звітного періоду на рахунок 79

"Фінансові результат" - по дебету цього рахунку.

Бухгалтерський облік інших операційних доходів ведеться щодо кожного об’єкта за відповідними групами, для яких відкривається окремий субрахунок

передбачений Планом рахунків бухгалтерського обліку. Аналітичний облік інших операційних доходів ведеться за видами доходів та іншими напрямками, визначеними підприємством [54, 72].

Рахунок 72 "Дохід від участі в капіталі" призначено для узагальнення інформації про доходи від інвестицій в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, облік яких здійснюється за методом участі в капіталі.

Відображення в бухгалтерському обліку операцій для обліку доходів від участі в капіталі відбувається на підставі розрахунків та довідок бухгалтерії.

Таблиця 2.3 - Типові господарські операції та кореспонденція рахунків з обліку доходів від реалізації

Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків
Д-т К-т
1 Відображено суми, що не є доходом (які підлягають виключенню з нього) 70 36
2 Відображено непрямі податки у складі доходу від реалізації 70 64
3 Відображено надходження страхових платежів від страхувальника 70 76
4 Віднесено на фінансовий результат дохід від реалізації продукції (закриття рахунку 70 наприкінці звітного періоду) 70 791
5 Визнано дохід на суму активів переданих як внесок до статутного капіталу або в обмін на довгострокові цінні папери (фінансові інвестиції) 14 70
6 Отримано основні засоби в обмін на неподібний об'єкт 15 70
7 Визнано дохід від реалізації на суму одержаних коштів готівки 3031 70
8 Виставлено вексель на забезпечення заборгованості покупцем на суму визнаного доходу від реалізації 34 70
9 Визнано дохід від реалізації покупцям та замовникам на умовах відстрочки платежу 36 70
10 Визнано дохід від реалізації іншим дебіторам 37 70
11 Визнано дохід від погашення кредиторської заборгованості перед постачальниками та підрядчиками шляхом реалізації 63 70
12 Визнано дохід від погашення заборгованості з оплати праці робітників у натуральній формі 66 70
13 Визнано дохід від реалізації різним контрагентам 68 70
14 Віднесено до складу доходу поточного періоду доходи майбутніх періодів, одержані від реалізації 69 70
15 Списано на рахунок фінансових результатів дебетові обороти: за наданими після дати реалізації знижками, сумами, продукції або товарами, поверненими покупцями, та іншими сумами, що підлягають виключенню з доходів 791 704

Збільшення (одержання) доходів від участі в капіталі відображається по кредиту, а списання в порядку закриття в кінці звітного періоду на рахунок 79 "Фінансові результати" - по дебету цього рахунку.

Аналітичний облік доходів від участі в капіталі ведеться за кожним об'єктом інвестування та іншими ознаками, визначеними підприємством.

Рахунок 73 "Інші фінансові доходи" призначений для обліку доходів, які виникають у ході фінансової діяльності підприємства, зокрема, дивідендів, відсотків та інших доходів, одержаних від фінансової діяльності (крім доходів, які обліковуються за методом участі в капіталі).