Смекни!
smekni.com

Реалізація контрольної функції з використанням концепції контролінгу (стр. 2 из 16)

- Недосконалість (з погляду рішення управлінських задач) системи внутрішній фінансовій звітності;

- Недостатньо висока фінансова дисципліна лінійних підрозділів;

- Недостатня ефективність і несистематичність процедур планування доходів, витрат і фінансових потоків;

- Недостатня відладжена системи первинного документообігу.

Формалізація бізнесу компанії

Формалізація організаційно - функціональної структури - опис основних структурних підрозділів кожного філіалу і дочірньої компанії, що беруть участь в бізнесі, їх функціональних обов'язків і вертикально-горизонтальних зв'язків. В результаті цього процесу розробляється схема управління і розподілу функцій між службами підрозділів.

Формалізація фінансової схеми компанії - опис послуг, що надаються лінійними підрозділами компанії один одному і зовнішнім контрагентам; побудова схем. При цьому отримують розроблену схему руху послуг.

Формалізація платіжної системи - опис основних фінансових потоків між підрозділами і за межі компанії.

Результат: схема руху фінансових ресурсів.

Формалізація системи обліку - характеристика організації облікового документообігу первинної інформації, використовуваного плану рахунків і типових господарських операцій, вживаної інформаційної системи.

Результат цього - опис облікового документообігу, таблиця плану рахунків, альбом типових господарських операцій, характеристики використовуваних інформаційних систем./1,2,7/

Формалізація системи обліку витрат і фінансової моделі компанії - визначення основних принципів обліку, угрупування і калькуляції витрат по напрямах діяльності і видам бізнесу.

Результат: опис існуючої системи обліку витрат і калькуляції

собівартості.

Формалізація системи внутрішньої звітності - характеристика документів внутрішньої звітності, використовуваних для ухвалення управлінських рішень.

Результат: опис форматів, процедур підготовки і надання документів внутрішній звітності.

Аналіз ефективності існуючих систем, методик і процедур

Система обліку витрат - дослідження можливості управління витратами з метою підвищення прибутковості компанії.

Організація обліку - вивчення відповідності системи вимогам підготовки зовнішньої і внутрішньої звітності, оперативності і достовірності використовуваної інформації, необхідного рівня аналітики.

Система планування доходів, витрат і фінансових потоків - оцінка її ефективності з погляду контрольованості, забезпечення ресурсами, підготовки планів і т.п.

Результат: визначення проблем і їх взаємозв'язку ("дерево проблем") по кожному з напрямів.

Розробка пропозицій і рекомендацій:

На основі проведених досліджень розробляються наступні документи:

1.1. Рекомендації по виділенню усередині компанії Центрів фінансового обліку

основних принципів їх функціонування (повноваження, відповідальність, система стимулювання), а також необхідних змін в організаційно-функціональній структурі./5,6,7/

1.2. Концепція розвитку систем обліку витрат і визначення фінансових результатів, планування доходів, витрат і фінансових потоків.

1.3. Варіанти пропозицій по вдосконаленню корпоративної системи обліку (включаючи конфігурацію і параметри Інформаційної системи) і їх обґрунтування.

1.4. Розгорнений план заходів щодо впровадження запропонованих рекомендацій, розвитку інформаційної системи і корпоративної системи обліку (на наступні етапи роботи).

1.5. Оцінка економічного ефекту від впровадження запропонованих варіантів.

Всі пропозиції і рекомендації винні представляються в звіті з урахуванням очікуваних організаційних змін в компанії.

Проектування організаційно-функціональної структури

Oрганізаційно-функціональна структура компанії - розподіл бізнеспроцесів між робочими місцями, підрозділами компанії, створюючи структуру підрозділів компанії (з урахуванням їх завдань, ієрархічної підлеглості).

Для ефективного досягнення мети діяльності в компанії повинні існувати адекватні цілям функціональна і організаційна структури.

Вимога адекватності означає:

- повноту (виконання всіх необхідних для досягнення цілей компанії функцій);

- цілісність і несуперечність (відповідність організаційної структури функціональною, відсутність дублювання функцій).

Розробка організаційно-функціональної структури компанії передбачає:

- проект нормативної організаційно-функціональної структури компанії;

- рекомендації по оптимальному розподілу функцій між підрозділами і співробітниками усередині підрозділів;

- визначення "функціональних портретів" посад, вимог до окремих робочих місць;

- аналіз і рекомендації по оптимізації методів реалізації функцій;

- опис процесу впровадження нормативно спроектованих функціональної і організаційної структур.

Посадова інструкція (опис робочого місця: завдання, підлеглість, має право і обов'язки, виконувані функції, методи реалізації функцій, процедури звітності, процедури роботи з документами.

Посадові інструкції є важливою і невід'ємною частиною системи управління.

Вони містять набір функцій (посадових обов'язків) і точні вказівки кожному співробітникові організації по їх виконанню. Тут дотримуються принципу: "Точний і повний опис організаційних процедур діяльності кожного співробітника компанії може забезпечити її надійне високоефективне функціонування". Метою цього процесу є підвищення керованості діяльністю компанії.

При цьому використовують наступні методи по управлінню: системний аналіз; методний аналіз; тренінги-семінари.

В результаті реалізації цих методів організаційно-функціональна структура і система посадових інструкцій зможе дозволити:

- налагодити чіткий механізм взаємодії підрозділів;

- створити у кожного співробітника організації точне уявлення не тільки про його посадові обов'язки, але і методах їх виконання, що дозволить економити час на їх виконання;

- завдяки точному і детальному опису кожної процедури співробітника понизити суб'єктивність трактування своїх обов'язків і тим самим объєктивізувати процес організаційної діяльності;

- адекватно і ефективно реагувати на виникаючі нештатні ситуації завдяки механізму адаптації, що є невід'ємною частиною спроектованої системи управління.

Розробка методики обліку витрат і визначення фінансових результатів

Ключовим етапом робіт по побудові системи контролінга на підприємстві є розробка документа під назвою Методика обліку витрат і визначення фінансових результатів (МОВ). Цей документ закладає основу побудови корпоративної системи обліку. В рамках його розробки виконуються наступні роботи:

- побудова єдиної для всіх структурних підрозділів класифікації статей витрат;

- визначення методики нормування витрат для розділення витрат на економічно виправдані (корисні) і надмірні;

- створення методики розрахунку собівартості продуктів і послуг компанії;

- розробка методики визначення фінансового результату (прибутку) в розрізі структурних підрозділів, видів бізнесу, послуг.

Для того, щоб побудувати таку методику і дати її в руки керівників підприємства, проводиться попереднє обстеження підприємства з різних точок зору. Природно, методика обліку витрат не виникає на порожньому місці - як основа використовується те краще, що вже напрацьоване в Activity Based Costing, Direct Costing і ін. і апробовано в умовах вітчизняного господарювання.

У основі побудови методики обліку витрат для конкретного підприємства лежить підхід, що полягає, декілька спрощено, в наступному: підприємство ділиться на одноманітно керовані частини - центри фінансового обліку (ЦФО). При цьому вводяться в розгляд: центри прибутку, центри витрат і центри інвестицій. Виявляється зв'язок між різними видами діяльності і їх доль в собівартості продукції.

На цьому ж етапі формалізується фінансова схема організації: кому які послуги виявляються (у тому числі і усередині холдингу), які фінансові потоки. На основі аналізу виконується оптимізація фінансової схеми з погляду оподаткування при дотриманні всіх вимог законодавства за рахунок усунення внутрішніх оборотів оподаткувань і інших методів./7/

Розробка Процедур підготовки і здачі фінансової звітності

Це логічне продовження попереднього пункту. Окрім процедур і регламентів для створення первинних фінансово-значущих документів, завжди є необхідність в звітах, довідках, вибірках, по різному агрегованих вторинних документах. Всі необхідні для ухвалення рішення документи і первинна інформація повинні поступати в ті місця і тим людям, які їх потребують.

Далі на основі методики обліку витрат і визначення фінансових результатів розробляються Регламент складання Бюджету Доходів і Витрат, Регламент складання і виконання Бюджету Руху Грошових Коштів і Процедура ціноутворення компанії. Розробка і подальше впровадження цих документів дозволяє:

- планувати доходи і витрати компанії для забезпечення її беззбиткової і прогнозування фінансового результату (що важливе для оптимізації оподаткування);

- забезпечувати проведення розумної цінової політики;

- на підставі прогнозу доходів і витрат планувати фінансові потоки

- підприємства і налагодити платіжну дисципліну.

Прокоментуємо найбільш важливі згадані вище документи і методики.

Розробка методики складання Бюджету доходів і витрат (БДВ)

Розробляючи Бюджет доходів і витрат, можна відштовхуватися від тієї ідеї, що з ринкових міркувань буває доцільно планувати як беззбитковість бізнесу підприємства на деякий проміжок часу, так і збитковість (зводячи її, природно, до мінімуму). Мета БДВ - зв'язати доходи від можливої (прогнозованою) реалізації і витрати на створення продукції у необхідній кількості.