Смекни!
smekni.com

Теоретичні основи обліку та аудиту (стр. 11 из 23)

Загальну схему порядку ведення обліку коштів на поточному рахунку підприємства ВАТ "Херсонські комбайни" відобразимо на рис. 2.10.

Синтетичний облік грошових коштів здійснюється на рахунках 30 "Каса", 31 "Рахунки в банках" та 33 "Інші кошти".

На підприємстві ВАТ "Херсонські комбайни" використовують рахунок зо "Каса" призначений для узагальнення інформації про наявність та рух грошових коштів в касі підприємства.

Рахунок зо активний, балансовий, призначений для обліку господарських засобів підприємства, має такі субрахунки:

301 "Каса в національній валюті";

302 "Каса в іноземній валюті".

На підприємствах, де працюють операційні каси (продаж квитків, оплата послуг зв'язку, обмін валюти тощо), відкриваються субрахунки "Операційна каса в національній валюті" та "Операційна каса в іноземній валюті".

По дебету рахунку зо "Каса" відображається надходження грошових коштів до каси підприємства, по кредиту - виплата грошових коштів з каси підприємства.

Аналітичний облік може вестись за центрами відповідальності: за кожною операційною касою чи касиром, а також за видами іноземної валюти.

Рахунок 33 "Інші кошти" на підприємстві ВАТ "Херсонські комбайни" призначений для узагальнення інформації про наявність та рух грошових коштів (поштових марок, марок гербового збору, сплачених проїзних документів, сплачених путівок до санаторіїв, пансіонатів, будинків відпочинку тощо), та про кошти в дорозі [23].

Рахунок 33 активний, балансовий, призначений для обліку господарських засобів підприємства, має такі субрахунки: 331 "Грошові документи в національній валюті"; 332 "Грошові документи в іноземній валюті"; 333 "Грошові кошти в дорозі в національній валюті"; 334 "Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті".

По дебету рахунку 33 "Інші кошти" відображається надходження грошових документів до каси підприємства та коштів в дорозі, по кредиту - вибуття грошових документів та списання коштів у дорозі після їх зарахування на відповідні рахунки.

На субрахунку 331 відображаються грошові документи за їх номінальною вартістю. Надходження грошових документів відображається по дебету рахунку 331, списання - по кредиту рахунку.

Аналітичний облік грошових документів ведеться за їх видами.

На субрахунках 333 та 334 обліковуються грошові кошти (переважно грошова виручка), внесені до кас банків, ощадних кас чи кас поштових відділень для зарахування на поточний рахунок підприємства, але ще не зараховані за призначенням. По дебету цих рахунків відображаються суми, що здані до банку, по кредиту - суми, зараховані на поточні рахунки. На перше число кожного місяця сальдо по субрахунках 333 та 334 повинно збігатись з розміром виручки, зданої до банківської установи в останній день місяця.

В Балансі (ф. № 1) підприємства ВАТ "Херсонські комбайни" залишки по рахунках зо, 33 відображаються разом із залишками по рахунку 31 "Рахунки в банках" та субрахунку 351 "Еквіваленти грошових коштів", рахунку 35 "Поточні фінансові інвестиції" в статтях балансу 2зо та 240 окремо в національній та в іноземній валюті. В кінці року підприємство складає Звіт про рух грошових коштів (ф. № 3), який призначений для відображення руху грошових потоків в розрізі надходжень та виплат в рамках операційної, інвестиційної та фінансової діяльності.

Операції, які використовує підприємство ВАТ "Херсонські комбайни" по рахунку зо "Каса" відобразимо у вигляді табл. 2.2.

Рахунок 31 "Рахунки в банках" на підприємстві ВАТ "Херсонські комбайни" призначено для обліку наявності та руху грошових коштів, які знаходяться на рахунках в банку, і які можуть бути використані для поточних операцій.

Цей рахунок активний, балансовий, призначений для обліку господарських засобів - грошових коштів, має такі субрахунки:

311 "Поточні рахунки в національній валюті";

312 "Поточні рахунки в іноземній валюті";

313 "Інші рахунки в банку в національній валюті";

314 "Інші рахунки в банку в іноземній валюті".

Таблиця 2.2

Схема операцій по рахунку зо "Каса"

№ оп Зміст господарської операції Дебет Кредит Сума, грн.
1 Одержано з поточного рахун­ку (прибутковий касовий ордер, чек, виписка з банку) зо "Каса" 31 "Поточний рахунок" 1278
2 Здано в касу залишок невитраченого авансу (прибутковий касовий ордер, авансовий звіт) зо "Каса" 372 "Розрахунки з підзвітними особами" 150
3 Внесено готівкою в рахунок внеску до статутного капіта­лу (прибутк. касовий ордер) зо "Каса" 46 "Неоплачені капітали" 13456
4 Виявлені лишки коштів в касі (акт інвентаризації) зо "Каса" 716 "Відшкодування раніше списаних активів" 35
5 Внесено на поточний рахунок (прибутковий касовий ордер, об'ява на внесок готівкою) 31 "Поточ­ний рахунок" зо "Каса" 2897
6 Видано в підзвіт (видатковий касовий ордер, посвідчення про відрядження) 372 "Поточ­ний рахунок" зо "Каса" 200
7 Видана заробітна плата (видатковий касовий ордер, платіжна відомість) 66 "Розраху­нки з оплати праці" зо "Каса" 26785,78
8 Виявлена недостача коштів в касі (акт інвентаризації) 947 "Нестачіі втрати відпсуванняцінностей) зо "Каса" 135

Па субрахунку 313 обліковується рух коштів, що знаходяться в акредитивах, на особових рахунках по вантажообігу і в чекових книжках.

На кожний виставлений акредитив відкривають окремий аналітичний рахунок із зазначенням конкретного постачальника. Після відвантаження товару (продукції) постачальник надає в своє відділення банку рахунок на відвантажену продукцію, на підставі якого йому зараховують платіж з акредитиву. Списання коштів в банку платника здійснюється на підставі одержаних від банку постачальника рахунків і доданих до них товарно-транспортних документів тощо [12].

В обліку розрахунки чеками відображаються так само, як і при акредитивній формі розрахунків. Для відкриття чекової книжки на суму перерахованих коштів складають бухгалтерську проводку: Д-т pax. 313 "Інші рахунки в банку в національній валюті", К-т pax. 311 "Поточний рахунок в національній валюті". Чеки, що надійшли постачальнику в платіж за товари та послуги, здаються в банк [18].

Суми по одержаним в банку лімітованих чекових книжках списується в міру оплати виданих підприємством чеків, тобто в сумах погашення банком пред'явлених йому чеків згідно з випискою банка. За даними пред'явлених чеків дебетується рахунок 631 і кредитується субрахунок 313.

Рух коштів по чекових книжках, виданих в підзвіт працівникам підприємства для розрахунків з підприємствами-кредиторами, обліковується на рахунках 63 "Розрахунки з постачальниками і підрядниками" або 685 "Розрахунки з іншими кредиторами" і по аналітичному рахунку "підзвітні особи по виданим їм чековим книжкам" до рахунку 372 "Розрахунки з підзвітними особами". Видача таких книжок підзвітним особам відображається по кредиту рахунку 685 і дебету рахунку 372. Після подання підзвітними особами звіту кредитується рахунок 372 в кореспонденції з рахунком 685 на суму використаних чеків. Таким чином, сальдо по рахунку 372 і 685 повинні співпадати бути тотожними сумі по залишку чеків у підзвітних осіб, а різниця між названими сальдо і сальдо по рахунку 313 покаже суму по використаних, але не оплачених банком чеках [18].

Операції, які використовує підприємство ВАТ "Херсонські комбайни" по рахунку 31 "Рахунки в банку" відображені в табл. 2.3.


Таблиця 2.3

Облік операції по рахунку 31 "Рахунки в банках"

№ оп Зміст господарської операції Дебет Кредит Сума
1 Внесено на розрахунковий рахунок (об'ява на внесок готівкою) 31 "Рахунки в банках" зо "Каса" 25347
2 Одержана плата за товари, роботи, послуги 31 "Рахункив банках" 36 "Розрахун-ки з покупцями та замовниками" 17345
3 Одержана передоплата за то вари, роботи, послуги (платіжне доручення, виписка із поточного рахунку) 31 "Рахунки в банку" 681 "Аванси одержані" 17345
4 Зарахована на поточний рахунок позика банку (виписка із поточного рахунка) 31 "Рахункив банку" 60 "Коротко-строкові кре-дити банку" 100000
5 Перераховано постачальникамі підрядникам за доставлені товарно-матеріальні цінності (платіжне доручення, виписка з поточного рахунка) 63 "Розрахунки з постачальниками і підрядниками" 31 "Рахункив банку" 356
6 Перераховано аванс постачальникам (платіжне доручення, виписка із поточного рахунку) 31 "Рахункив банку" 371 "Авансивидані" 548
7 Перераховані податки до бюджету (платіжне доручення, виписка із поточного рахунку) 31 "Рахункив банку" 64 "Розрахунки за податками і платежами" 347
8 Погашена позика банку (термінова вимога, виписка із поточного рахунку) 31 "Рахункив банку" 60 "Коротко-строкові кредити банків 217

2.3 Особливості ревізії та контролю процесу руху грошових коштів

Ревізію касових операцій здійснюють відповідно до Положення про ведення касових операцій у національній валюті України, затвердженого постановою Правління НБУ 15.03.2001р. № 72.

Мета ревізії полягає в забезпеченні контролю за дотриманням законодавчих норм щодо проведення касових операцій, встановленні випадків зловживань, їх попередження і розробці конкретних заходів для зміцнення касової дисципліни суб'єктів господарювання.