Смекни!
smekni.com

Теоретичні основи обліку та аудиту (стр. 14 из 23)

Ревізор перевіряє також, чи здійснюються щомісячна інвентаризація сум, зданих у відділення зв'язку, але не зарахованих у банку до кінця місяця.

На основі книги обліку коштів у дорозі, а також суми нестач і лишків грошей, виявлених у інкасаторських сумках, слід перевірити відображення їх у звітах касира або звітах матеріально відповідальних осіб підприємства. Якщо виторг здавав касир, то проводять інвентаризацію каси, результати виводять з урахуванням виявлених у інкасаторській сумці розходжень сум виторгу.

Однак дебетову чи кредитові залишки на рахунку 33, субрахунку 333 щодо кожної суми, зданої через інкасаторів, свідчать про те, що виправлення не зроблені й ревізор повинен такий факт врахувати при виведенні результатів інвентаризації каси.

Таку ж ревізію проводять відносно сум, зданих у вечірню касу банку в останній день місяця й не зарахованих у перший день наступного місяця. Ревізор в акті ревізії зазначають поправлені записи за відповідний період і виявляють результати.

Особливу увагу слід звернути на сальдо субрахунку 333 "Грошові кошти в дорозі в національній валюті" на перше число відповідного місяця. При цьому важливо з'ясувати, чи немає фактів віднесення на зазначений субрахунок суми виручки, яка відноситься до перших чисел наступного за звітним місяця.

Під час операцій з рахунків у банках ревізор керується такими нормативними актами: Інструкцію про відкриття банками рахунків у національній валюті, затвердженою постановою Правління НБУ від 18 грудня 1998р. №527; Інструкцією №7 "Про безготівкові розрахунки в господарському обороті України", затвердженою постановою Правління НБУ №204 від 02.08.1996 р.; П(С)БУ №4 "Звіт про рух грошових коштів", затвердженим Міністерством фінансів України від 31.03.1999р. №87.

Відповідно до Порядку ведення касових операцій в народному господарстві України підприємство ВАТ "Херсонські комбайни" мають поточні рахунки в банку і зобов'язано зберігати свої грошові кошти на них. Таким чином, об'єктом контролю є вільні грошові кошти підприємства в національній та іноземній валюті, операції на рахунках, які здійснюють з розрахунково-грошовими документами, затвердженими банком, і виписки банку з виділенням кожного рахунку в окрему облікову одиницю.

Ревізія здійснюється суцільним способом і розпочинається з перевірки дотримання порядку відкриття рахунків у банках і дослідження виписок за весь період, що підлягає ревізії, та прикладених до них документів підприємств-клієнтів. Насамперед визначають законність і обґрунтованість операцій і правильність віднесення затрат на відповідні рахунки. Особливу увагу ревізор звертає на правильність оприбуткування в касу грошей, одержаних із банка за чеками. Тому необхідно встановити відповідність номерів і сум використаних чеків корінцям книжок, а в разі виявлення анульованих чи зіпсованих чеків з'ясувати, чи є відмітка про це в корінцях [25].

Не менш важливо перевірити дотримання законодавчих актів з розрахунків із бюджетом. Ретельний перевірці підлягають документи, пов'язані з виникненням дебіторської і кредиторської заборгованості, а також з'ясовується реальність цих сум, своєчасності звірки розрахунків з тим, щоб не пропустити строку позовної давності. Ревізор перевіряє також заборгованість за позиками, порівнюючи суму виплачених процентів із сумою, передбаченою при одержані кредитів, і аналізує причини відхилень. Поряд із цим слід перевірити забезпеченість векселів, виданих підприємством ВАТ "Херсонські комбайни".

Усі операції, відображені на розрахунковому рахунку, ревізор повинен зустрічно перевірити за відповідними журналами-ордерами, відомостями і документами кореспондуючого рахунка. Платежі за матеріали, що надійшли на підприємство, слід зіставити із записами в журналі-ордері щодо розрахунків з постачальниками і документами на оприбуткування матеріалів на склад підпри­ємства. Розбіжність між сальдо виписок банку і даними бухгалтерського обліку перевіряють на основі первинних документів, обороти з кореспондуючих рахунків - за допомогою журналів і статей балансу.

Ретельно перевіряються факти невідповідності дат одержання і оприбуткування грошей, недотримання порядкової нумерації ордерів, непогашення прикладених до них документів спеціальним штампом.

Виписка має бути завірена штампом і печаткою банку, підписами бухгалтера і контролера, а виправлення у ній підписує і скріпляє гербовою печаткою головний бухгалтер або його заступник.

Якщо банківські операції не виправдані документами, слід встановити причину цього, а в банку - підставу операції.

При оплаті платіжних вимог безготівковим способом або за товарно-транспортними накладними слід переконатися в тому, що оплата здійснена за одержані товари або за ті, які перебувають у дорозі.

Використання коштів поточного рахунка на виплату заробітної плати, оплату послуг, які відносяться на витрати, розрахунки з кредиторами стосовно нетоварних операцій, з бюджетом за податки, видатки майбутнього періоду, фінансово-результатні рахунки, спецфонди слід перевіряти особливо старанно, оскільки тут можливі безгосподарні видатки і витрати. Іноді штучно створюють кредиторську заборгованість. Зустрічною перевіркою можна уточнити, чи оде­ржав адресат переведені йому кошти, звіряють оприбуткування грошей у касу підприємства ВАТ "Херсонські комбайни", порівнюють корінці чеків з чекових книжок з прибутковими касовими ордерами, оплату документів постачальника цінностей з їх оприбуткування.

Для виявлення документів, оплачених лімітованими чеками і повторно з підзвітних сум, необхідно простежити, чи не видається експедиторам та іншим працівникам, крім лімітованих книжок, ще і готівка, звірити звіти про їх витрачання з даними складів про прибулі й відправлені вантажі.

Збірка оборотів виписок з обліковими регістрами є обов'язковою, оскільки можливі випадки умисного зменшення або збільшення на одну і ту ж суму оборотів з дебету і кредиту рахунка. Ревізор повинен ретельно перевірити автентичність виписок банку, звернувши увагу на однорідність шрифту, надрукованих показників, на наявність виправлень, помарок, підчисток. Щодо сумнівних виписок треба провести зустрічну звірку їх з другими примірниками в банку.

Ревізор не повинен залишати без уваги банківські операції, не виправдані документами. У цьому випадку він зобов'язаний з'ясувати причину відсутності документа і в разі необхідності звернутися в банк для з'ясування підстави проведення операції. Практика показує, що записи методом "червоне сторно" і повторні поновлення проводки в більшості випадків застосовуються для незаконного списання витрачених грошей на рахунку, безпідставного віднесення таких сум на рахунки затрат, збитків, реалізації, фондів, нереальної кредиторської заборгованості.

Особливо уважно вивчають обґрунтованість перерахування грошей в Ощадбанк на особові рахунки окремих осіб.

При акредитивній формі розрахунків або з особових рахунків слід встановити причину таких розрахунків і їх доцільність, обґрунтованість платежів виправдувальними документами [24].

Послідовність документальної ревізії операцій з рахунків у банку така.

1 .Звіряють дані виписки з даними первинних документів.

2. Перевіряють відповідність виписок банку й журналу-ордерів №2 та допоміжних відомостей №2.

3. Здійснюють перевірку тотожності між даними журналів-ордерів, головної книги й балансу з рахунка 31 "Рахунки в банках" (табл. 2.6.)

Таблиця 2.6

Кореспонденція рахунку 31 "Рахунки в банках"

За дебетом з кредитом рахунків За кредитом з дебетом рахунків
14 "Довгострокові фінансові інвестиції"16 "Довгострокова дебіторська заборгованість"зо "Каса"31 "Рахунки в банках"34 "Короткострокові векселі одержані"36 "Розрахунки з покупцями і замовниками"37 "Розрахунки з різними дебіторами"41 "Пайовий капітал"50 "Довгострокові позики"60 "Короткострокові позики"63 "Розрахунки з постачальниками іпідрядниками"64 "Розрахунки за податками і платежами"70 "Доходи від реалізації"76 "Страхові платежі" 15 "Капітальні інвестиції"зо "Каса"31 "Рахунки в банках"33 "Інші кошти"36 "Розрахунки з покупцями і замовниками"37 "Розрахунки з різними дебіторами"41 "Пайовий капітал"45 "Вилучений капітал"50 "Довгострокові позики"51 "Довгострокові векселі видані"60 "Короткострокові позики"64 "Розрахунки за податками і платежами"66 "Розрахунки з оплати праці"67 "Розрахунки з учасниками"76 "Страхові платежі"93 "Витрати на збут"95 "Фінансові витрати"

2.4 Організація облік грошових коштів з використанням ЕОМ

Автоматизоване рішення обліку грошових коштів включає наступні завдання:

- облік грошових коштів в касі підприємства,

- облік грошових коштів на рахунках у банку.

До складу системи автоматизованої обробки завдань обліку грошових коштів входить: база даних, мовні та програмні засоби, які реалізують доступ до даних і керування ними, а також програмне забезпечення для рішення даного комплексу завдань і засоби спілкування користувачів з системою у вигляді відповідних мов діалогу.

Для рішення завдань з обліку грошових коштів з використанням АРМ бухгалтера необхідна наступна інформація: дані первинного обліку, дані єдиної бази бухгалтерських записів, нормативно додаткової інформації.

АРМ бухгалтера з обліку грошових коштів повинно забезпечувати облік і контроль грошових коштів, які відображають щоденний стан підприємства, та виконання необхідних розрахунків з аналізу його фінансового стану з метою визначення резервів прискорення оборотності грошових коштів [15].