Смекни!
smekni.com

Теоретичні основи обліку та аудиту (стр. 21 из 23)

Таблиця 3.7

Розрахунок і аналіз грошових коштів від операційної діяльності, тис. грн.

Показник За звітний період За попередній період Зміна
1. Прибуток від операційної діяльності 4004 1675 2329
2. Збільшення оборотних активів 6897 -194зо 26327
3. Збільшення витрат майбутніх періодів 1 440 -439
4. Зменшення поточних зобов'язань -12298 22525 -34823
5. Збільшення доходів майбутніх періодів - - -
Грошові кошти від операційної діяльності -1396 5210 -6606

Наступним етапом аналізу є визначення і аналіз руху коштів від інвестиційної діяльності.

Інвестиційна діяльність, як відомо, це сукупність операцій з придбання та продажу довгострокових (необоротних) активів, а також короткострокових (поточних) фінансових інвестицій, які не є еквівалентами грошей (коштів).

Приклади руху коштів внаслідок інвестиційної діяльності:

- платежі, пов'язані з придбанням основних засобів і нематеріальних активів;

- надходження коштів від продажу необоротних активів;

- надання позик іншим підприємствам;

- надходження коштів від фінансових інвестицій (дивіденди, відсотки).

Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності визначається на основі аналізу змін у статтях розділу балансу «Необоротні активи» та в статті «Поточні фінансові інвестиції». Результати такого аналізу відображаються на відповідних статтях 2-го розділу звіту про рух коштів (ф.3).

На статті «Реалізація фінансових інвестицій» відображаються суми грошових надходжень від продажу акцій чи боргових зобов'язань інших підприємств .

Стаття «Реалізація необоротних активів» (ряд. 190) відображає суму коштів, які надійшли від продажу основних засобів (на нашому підприємстві — 1798 тис. грн.), нематеріальних активів та інших довгострокових необоротних активів (крім фінансових інвестицій) [10].

Стаття «Реалізація майнових комплексів» (ряд. 200) відображає надходження коштів від продажу дочірніх підприємств за відрахуванням коштів та еквівалентів, які було реалізовано у складі майнового комплексу.

На статтях «Отримані відсотки» та «Отримані дивіденди» (ряд. 210 і 220) відображаються надходження коштів у вигляді відсотків за грошові аванси, позик, наданих іншим сторонам, а також грошові надходження у вигляді дивідендів, і часток участі в спільних підприємствах.

Стаття «Інші надходження» (ряд. 2зо) відображає надходження коштів від повернення авансів та позик, наданих іншим сторонам, надходження коштів від ф'ючерсних та форвардних контрактів, опціонів, контрактів «своп».

На статті «Придбання фінансових інвестицій» (ряд. 240) відображаються виплати коштів для придбання акцій або боргових зобов'язань інших підприємств, а також часток участі у спільних підприємствах.

Стаття «Придбання необоротних активів» (ряд. 250) реєструє виплати коштів для придбання основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних активів (крім фінансових інвестицій). На нашому підприємства такі витрати становили —1907тис. грн. [19].

На статті «Придбання майнових комплексів» показують гроші, які було сплачено за придбані інші господарські підприємства.

Стаття «Інші платежі» (ряд. 270) відображає аванси та грошові позики, надані іншим сторонам. Виплати коштів реєструються за тими самими напрямками, що й за рядком 2зо.

На статті «Чистий рух коштів від надзвичайних подій» показують різницю між сумою грошових надходжень та витрат, пов'язаних із звичайною інвестиційною діяльністю.

Стаття «Рух коштів від надзвичайних подій» (ряд. 290) відображає надходження або витрати коштів, пов'язаних з надзвичайними подіями в процесі інвестиційної діяльності.

На статті «Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності» (ряд. зо0) показується результат руху коштів від інвестиційної діяльності з урахуванням руху коштів від надзвичайних подій. На нашому підприємстві чистий рух коштів від інвестиційної діяльності становив 109 тис. грн.

Розрахунок і аналіз коштів від інвестиційної діяльності можна зробити з допомогою аналітичної табл. 3.8.

Наступним етапом аналізу звіту про рух коштів є визначення руху коштів внаслідок фінансової діяльності, тобто аналізу 3 розділу звіту. Для цього необхідно аналізувати зміни у статтях балансу розділу «Власний капітал» та статтях, пов'язаних із фінансовою діяльністю, наведених у 2 розділі балансу «Забезпечення наступних витрат і платежів», 3 розділі «Довгострокові зобов'язання», розділі 4 «Поточні зобов'язання». Це, зокрема, статті:

- «Короткострокові кредити банків» (рядок 500);

- «Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями» (рядок 510);

- «Поточні зобов'язання за розрахунками з учасниками» (рядок 590).

Розглянемо і проаналізуємо зміст окремих статей 3-го розділу звіту про рух грошових коштів [10].

На статті «Надходження власного капіталу» (ряд. 310 ф.З) відображають надходження коштів від розміщення акцій та інших операцій, які ведуть до збільшення власного капіталу.

Таблиця 3.8

Розрахунок і аналіз коштів від інвестиційної діяльності, тис. грн.

Показник На початокзвітного періоду На кінецьзвітногоперіоду Зміна
1. Реалізація фінансових інвестицій - - -
2. Реалізація необоротних активів 1798 50 -1748
3. Отримані відсотки - - -
4. Отримані дивіденди - - -
5. Інші надходження - - -
6. Придбання фінансових інвестицій - - -
7. Придбання необоротних активів -1907 -5071 -3164
8. Надходження коштів від надзвичайних подій - - -
Усього коштів від інвестиційної діяльності -109 -5021 4912

Стаття «Отримані позики» (ряд. 320 ф.3) показує надходження коштів унаслідок утворення боргових зобов'язань (позик, векселів, облігацій, а також інших видів короткострокових і довгострокових зобов'язань, не пов'язаних з операційною діяльністю). На нашому підприємстві 14598тис. грн.

Стаття «Інші надходження» (ряд. 3зо ф.3) відображає суму коштів, які пов'язані з фінансовою діяльністю.

Стаття «Погашення позик» (ряд. 340 ф.3) має відображати виплати грошових коштів для погашення позик. На нашому підприємстві ця сума становить 1зо59 тис. грн.

Таблиця 3.9

Аналіз руху грошових коштів від фінансової діяльності, тис. грн.

Показник За звітній періоду За попередній періоду Зміна
1. Надходження власного капіталу - - -
2. Отримані позики 14598 - -14598
3. Інші надходження - 79 79
4. Погашення позик -1зо59 - 455 12604
5. Сплачені дивіденди - - -
6. Інші платежі - - -
7. Чистий рух коштів від надзвичайних подій (р. 1 + р. 2 - р. 3 - р.4-р.5) 1539 -376 -1915
8. Рух коштів від надзвичайних подій - - -
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 1539 - 376 - 1915

Для визначення суми по рядку «Сплачені дивіденди» (ряд. 350 ф.3) необхідно зробити розрахунок: рядок 590 балансу «Розрахунки з учасниками на початок звітного періоду» + «сума сплачених дивідендів» (рядок 140 ф.4) - рядок 590 балансу «Розрахунки з учасниками на кінець звітного періоду» [11].

На статті «Інші платежі» (ряд. 360 ф.3) показують суму коштів, яку було використано для викупу раніше випущених акцій підприємства, суму виплат коштів орендарю для погашення заборгованості за фінансовою орендою та інші платежі, пов'язані з фінансовою діяльністю.

На статті «Чистий рух коштів від надзвичайних подій» показують різницю між сумою грошових надходжень та витрат від звичайної фінансової діяльності (р. 310 + р. 320 - р. 340 - р. 350 - р. 360).


Таблиця 3.10

Аналіз руху коштів підприємства за звітний період, тис. грн.

Показник За звітний період За попередній період Зміна
1. Чистий рух коштів від операційної діяльності -1396 5210 -6606
2. Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності -109 -5021 4912
3. Чистий рух коштів від фінансової діяльності 1539 -376 1915
Усього чистого руху коштів 34 -187 221
Залишок коштів на початок року (рядок 2зо + рядок 240 балансу) 13 225 -212
Вплив зміни валютних курсових різницьна залишок коштів -36 -25 -11
Залишок коштів на кінець року (рядок 400+410 + 420 звіту про рух грошових коштів(ф. 3)). Таку саму суму відображено і врядку 2зо + 240 балансу. 11 13 -2

Стаття «Рух коштів від надзвичайних подій» (ряд. 380 ф.3) відображає надходження або витрату коштів, які пов'язані з надзвичайними подіями в процесі фінансової діяльності.