Смекни!
smekni.com

Теоретичні основи обліку та аудиту (стр. 22 из 23)

Стаття «Чистий рух коштів від фінансової діяльності» (ряд. 390 ф.3) показує результат руху коштів від фінансової діяльності, з урахуванням руху коштів від надзвичайних подій (рядок 370 + рядок 380 ф.3 ) (табл. 3.9).

Отже, визначивши суми коштів від усіх видів діяльності підприємства, необхідно розрахувати та проаналізувати чистий рух коштів за звітний період (табл. 3.10).

Наведений аналіз з руху грошових коштів свідчить про те, що операційна діяльність підприємства ВАТ "Херсонські комбайни" є неефективною. З таблиці 3.10 видно, що збитки за цим видом діяльності на кінець звітного періоду склали 6606тис.грн. Як позитивним явищем можна вважати збільшення притоку грошових коштів від фінансової та інвестиційної діяльності. Сума грошових коштів за цими видами діяльності збільшується на 6827тис.грн. (4912 + 1915), ця сума не покриває відтік грошових коштів від операційної діяльності. На кінець звітного року залишки грошових коштів на рахунках зменшаться на 2тис.грн. (13-11). Керівництву слід звернути увагу на хід операційної діяльності підприємства.


ВИСНОВКИ

У результаті дослідження підтвердилось те, що грошові кошти підприємства являють собою початок і кінець виробничо-комерційного циклу. Діяльність підприємства потребує, щоб грошові кошти переводились у різні активи, які в свою чергу перетворюються у дебіторську заборгованість як частину процесу реалізації. Результати діяльності вважають кінцевими й досягнутими, коли процес інкасування приносить потік грошових коштів на підприємство, на основі яких міг би початися новий цикл, який з часом принесе прибуток.

Мета цієї роботи полягала у вивченні та систематизації основних методичних принципів й організаційних основ удосконалення обліку, аудиту й аналізу грошових коштів підприємства в умовах діючого законодавства.

Для досягнення намічених цілей в роботі були поставлені наступні задачі, які успішно були вирішені у процесі дослідження теми:

1) Розгляд побудови обліку та аудиту грошових коштів.

2) Розгляд особливості організації обліку грошових коштів підприємства.

3). Розгляд аудиту та аналізу грошових коштів.

Виходячи з вище наведеного можна зробити висновок, що здатність підприємства утворювати грошові кошти у результаті господарської діяльності є важливим показником його фінансової стійкості. Жодне підприємство не може продовжувати існування тривалий час, не утворюючи грошові кошти у результаті своєї діяльності. Підприємству ВАТ "Херсонські комбайни" поки що не вдається утворювати кошти у результаті своєї діяльності. Тому у нього борги по заробітній платі, по податкам до бюджету та по комунальним платежам. Але, не дивлячись на це все це підприємство продовжує своє існування і висновки

У результаті дослідження підтвердилось те, що грошові кошти підприємства являють собою початок і кінець виробничо-комерційного циклу. Діяльність підприємства потребує, щоб грошові кошти переводились у різні активи, які в свою чергу перетворюються у дебіторську заборгованість як частину процесу реалізації. Результати діяльності вважають кінцевими й досягнутими, коли процес інкасування приносить потік грошових коштів на підприємство, на основі яких міг би початися новий цикл, який з часом принесе прибуток.

Мета цієї роботи полягала у вивченні та систематизації основних методичних принципів й організаційних основ удосконалення обліку, аудиту й аналізу грошових коштів підприємства в умовах діючого законодавства.

Для досягнення намічених цілей в роботі були поставлені наступні задачі, які успішно були вирішені у процесі дослідження теми:

1) Розгляд побудови обліку та аудиту грошових коштів.

2) Розгляд особливості організації обліку грошових коштів підприємства.

3) Розгляд аудиту та аналізу грошових коштів.

Виходячи з вище наведеного можна зробити висновок, що здатність підприємства утворювати грошові кошти у результаті господарської діяльності є важливим показником його фінансової стійкості. Жодне підприємство не може продовжувати існування тривалий час, не утворюючи грошові кошти у результаті своєї діяльності. Підприємству ВАТ "Херсонські комбайни" поки що не вдається утворювати кошти у результаті своєї діяльності. Тому у нього борги по заробітній платі, по податкам до бюджету та по комунальним платежам. Але, не дивлячись на це все це підприємство продовжує своє існування і зберігає робочі місця з надією на краще.

Для дослідження були використані законодавчі акти України, постанови уряду з питань удосконалення господарчого механізму в умовах сучасної облікової політики.

Наведений аналіз з руху грошових коштів свідчить про те, що операційна діяльність підприємства ВАТ "Херсонські комбайни" є неефективною. Збитки за цим видом діяльності на кінець звітного періоду склали 6606 тис. грн. Як позитивним явищем можна вважати збільшення притоку грошових коштів від фінансової та інвестиційної діяльності. Сума грошових коштів за цими видами діяльності збільшується на 6827тис. грн. (4912 + 1915), ця сума не покриває відтік грошових коштів від операційної діяльності. На кінець звітного року залишки грошових коштів на рахунках зменшаться на 2тис. грн. (13 - 11). Керівництву слід звернути увагу на хід операційної діяльності підприємства.

Виходячи з вищенаведеного можна зробити висновок, що аналіз руху грошових коштів за непрямим методом дає можливість зробити більш обґрунтовані висновки про те, в якому обсязі та з яких джерел були отримані грошові кошти, що надійшли; які основні напрями їх використання; чим пояснюється розбіжність величини отриманого прибутку і наявності грошових коштів.


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.99р. №996-XIV.

2. Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 4 "Звіт про рух грошових коштів", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99р. №87.

3. Міжнародний (стандарт) бухгалтерського обліку 7 "Звіт про рух грошових коштів" (переглянутий у 1992р.).

4. Порядком ведення касових операцій у національній валюті України, затвердженим Постановою правління НБУ від 02.02.95р. №21.

5. Інструкція про організацію роботи з готівкового обігу установами банків України, затвердженою постановою правління НБУ від 20.06.95р. №149.

6. Інструкція про порядок відкриття та використання рахунків у національній та іноземній валюті, затверджена Постановою Правління НБУ 18.12.98р. №527.

7. Інструкція №7 "Про безготівкові розрахунки в господарському обороті України", затверджена постановою Правління НБУ №204 від 02.08.96р.

8. Наказом Міністерства Статистики України від 15.02.96р. №51 "Про затвердження типових форм первинного обліку касових операцій".

9. Автоматизированные информационные технологии в экономике: Учебник/ Под ред. Проф. Г.А.Титоренко. - М.: Компьютер, ЮНИТИ, 1998.-400с.

10.Баканов М.І., Шеремет А.Д. Теорія економічного аналізу: Підручник - 4-те вид., доп. та переробл. М.: Фінанси та статистика. 1999. - 416 с

11.Бандурка A.M. та інші. Фінансово - економічний аналіз: Підручник -Харків. Університет внутрішніх справ, 1999.- 394 с

12.Береза А,М, Основи створення інформаційних систем: Навчальний посібник. -К.: КНЕУ, 1998. - 140с.

13.Білуха М.Т. "Теорія бухгалтерського обліку": Підручник - К.: 2000. -694 с.

14.Бірюкова І.К., Кодрянський А. Бухгалтерський облік в Україні. - К.: Знання, КОО, 1998.-408 с

15. Бірюкова І.К., Випих Г.Т. Практичний бухгалтерський облік та аудит в Україні. - К .: Економіка і право, 1996. - 223 с

Іб.Бутинець Т.А. Документування господарських операцій: Теорія, методологія, комп'ютеризація. Наукове видання. - Житомер: ЖІТІ, 1999. - 412с.

17.Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник для студентів вузів. / Вид. 2-е, доп. і перероб. - Житомир: ЖІТІ, 2000.-640с.

18.Бутинець Ф.Ф. та інші. Бухгалтерський управлінський облік. -Житомир, ЖІТІ, 2000. - 488с.

19.Бутинець Ф.Ф. та інші. Економічний аналіз. Практикум - Житомир, ЖІТІ, 2000.-416 с

20.Бухгалтерський облік: Конспект лекцій навч. посіб. для ВУЗів // під ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. - Житомир: ЖІТІ, 2001. - 288 с

21.Бухгалтерський фінансовий облік. Практикум: Навч. видання для ВУЗів // під ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. та доп. Л.В. Чижевської - 3-те вид., доп. і переробл. - Житомир: ЖІТІ, 2001. - 512 с

22. Грабова Н.М. Теорія бухгалтерського обліку: Навч. посібник. - 5 -те вид. доп. і переробл. - К.: А.С.К, 1998. - 223 с

23.3авгородній В.П. Бухгалтерський облік в Україні: Навч. практ. посібник. - 4-те вид., доп. та переробл. - К.: А.С.К, 1999. - 864 с

24. Завгородній В.П. Бухгалтерський облік, контроль та аудит в системі

управління підприємством. -Ваклер. Ді-ксі., 1997.

25.3авгородній В.П., Савченко В.Я. Бухгалтерський облік, контроль та аудит в умовах ринку. - 2-ге вид. - К.: Фірма Ді-ксі, 1997. - 832 с

26. Завгородній В.П. Автоматизація бухлалтерського обліку, контролю, аналізу та аудиту. - К.: А.С.К., 1998. - 768 с

27.Ильина О.П. Информационные технологии бухгалтерского учета. -СПб.: Питер, 2001.-688с.

28.Камишанов П.І. Практичний посібник з бухгалтерського обліку. - 2-гевид.-М.: А.С.К., 1997.

29.Камаринський Я. Фінансово - інвестиційний аналіз: Навч. посібник. Уч.: Українська енціклопедія ім. М.П. Бажана, 1996. - 288 с

зо.Лучко М.Р. Бухгалтерський облік в управлінні бізнесом: зарубіжний досвід. -К.: облікінформ, 1997. - 144 с

31.Коробов М.Я. Фінансово - економічний аналіз діяльності підприємств: Навч. посіб. - К.: Т-во "Знання", КОО, 2000. - 378 с

32.Малешкін О.І. Фінансова звітність підприємства: міжнародні та національні стандарти: навч. посібн. - 2-ге вид., доп. - Суми: "Університетська книга", 2001.-158 с

33.Мус Г., Ханшман Р. Бухгалтерський облік: основи - завдання -розв'язання / пер. з нім. С. Лобочової. - К.: КНЄУ, 2000. - 358 с

34.Організація бухгалтерського обліку: вправи, ситуації, тести: Навч. посіб. длі ВУЗів / за ред проф Ф.Ф. Бутинця. - 2-ге вид. - Житомир. ЖІТІ, 2001. -288 с.