Смекни!
smekni.com

Теоретичні основи обліку та аудиту (стр. 16 из 23)

Виходячи з цілей, які необхідно досягти аудитору під час проведення дослідження операцій з коштами на підприємстві ВАТ "Херсонські комбайни" формуються об'єкт аудиту (рис. 3.1).

Джерелами інформації для аудиту грошових коштів є:

1.Первинні документи з обліку грошових коштів (табл.3.1).

2.Облікові регістри, що використовуються для відображення господарських операцій з обліку коштів (табл.3.2).

З. Акти та довідки попередніх ревізій, аудиторські висновки та інша документація.

4.Головна книга.

5.Звітність (табл.3.2).

Аудит операцій з коштами на підприємстві ВАТ "Херсонські комбайни" слід розпочинати з інвентаризації готівки каси, коштів на рахунках в банку. Це дає можливість виявити недостачі або лишки грошових коштів та виявити правопорушення.

Об'єктами інвентаризації є:

- готівка (національна гривня та іноземна валюта),

- цінні папери (акції, облігації, депозитні сертифікати),

- грошові документи (векселі, лімітовані чекові книжки, акредитиви, талони на паливно-мастильні матеріали тощо),

- бланки суворого обліку (акції та облігації власної емісії, санаторно-курортні путівки, незаплановані бланки векселів),

- залишки по рахунках в банку (по виписках банку).

Таблиця 3.1

Документування операцій з грошовими коштами

Формадокументу Первиннідокументи Призначення документу
з/п
1 КО-1 Прибутковий касовий ордер (ПКО) Надходження готівки в касу
2 КО-2 Видатковий касовий ордер (ВКО) Видача готівки з каси
3 КО-3 Журнал реєстраціїприбуткових тавидаткових касовихдокументів Для реєстрів в бухгалтеріїПКО, ВКО, чи документів, щоїх замінюють
4 КО-4 Касова книга Для обліку касиром операцій з готівкою
5 КО-5 Книга обліку прийнятих і виданих касиром грошей Для обліку руху коштів в касі
6 Грошовий чек Для одержання готівки з рахунку в банку
7 П-53 Платіжна відомість Виплата грошових коштів з каси декільком особам
8 П-49 Розрахунково-платіжнавідомість Розрахунок виплат по заробітній платі і її виплата з каси
9 Платіжне доручення Письмове доручення банку, який обслуговує підприємство, на перерахування певної суми коштів з поточного рахунку в банку на рахунок постачальника
10 Виписка банку Видається банком підприємству і відображає рух грошових коштів на поточному рахунку підприємства

Інвентаризація касової готівки проводиться комісією в складі аудитора, головного бухгалтера і касира підприємства ВАТ "Херсонські комбайни". Під час інвентаризації встановлюється фактична наявність грошових коштів, поштових марок, розрахункових чекових книжок та інших грошових документів, цінних паперів [13].

До початку вивчення касових документів слід визначити, чи укладений договір про матеріальну відповідальність керівника підприємства з працівниками, які відповідають за ведення касових операцій.

Потім касир зобов'язаний скласти звіт касира який передається аудитору разом з письмовою розпискою про відсутність у касі грошей і грошових документів, які належать особисто касиру, стороннім організаціям або особам.

Перевірка наявності грошових коштів та інших грошових активів в касі, здійснюється шляхом перерахунку касиром в присутності контролера і головного бухгалтера або іншого члена комісії. Результати підрахунку перевіряє аудитор. Готівка в опечатаних банком пачках розпечатується і теж перераховується.

Таблиця 3.2

Відображення грошових коштів у регістрах обліку та звітності

Шифр та назва рахунку Регістри обліку Номер рядка в Балансі (ф. №1) Номер рядка вПримітках дофінансової звітності
30 "Каса"31 "Рахунки в банках"33 "Іншірахунки" Журнал 1,Відомість 1 2зо, 240 640650, 660670, 680

За наявності великої кількості купюр складається опис, в якому зазначається номінал купюр, їх кількість і сума. Опис підписується всіма членами інвентаризаційної комісії.

Під час перевірки фактичної наявності грошових документів встановлюється сума, автентичність кожного документу і правильність його оформлення. Перевірка здійснюється за окремими видами документів із зазначенням в інвентаризаційному описі назви номера, серії купюри і загальної суми.

Залишок пред'явленої готівки та цінних паперів комісія порівнює із залишками по касовій книзі на момент інвентаризації. Результати якого заносяться до інвентаризаційного опису [38].

За наявності на підприємстві ВАТ "Херсонські комбайни" кількох структурних підрозділів (крамниці, кафе, їдальні, пункту надання послуг тощо) інвентаризація готівки проводиться в кожній касі або кожної підзвітної особи, яка займається збором виручки або виплатою заробітної плати.

В період інвентаризації в касі можуть перебувати частково оплачені (не закриті) платіжні відомості на виплату заробітної плати, пенсій, допомог, а також різного роду розписки на видачу грошей в тимчасове користування. Суми, частково виплачені за такими платіжними відомостями, дозволено заносити до акту інвентаризації із певним застереженням. Розписки, неправильно оформлені довіреності, документи на видачу коштів з каси, на яких немає розписки отримувача, до заліку не приймаються, а видані за ними суми вважаються недостачею.

Виявлена в касі готівка, не виправдана прибутковими документами, вважається лишком каси і зараховується в доход підприємства.

Інвентаризацій грошових коштів на рахунках в банку здійснюється методом звірки залишків, які обліковуються на рахунках в бухгалтери, із залишками в банківських виписках.

Розбіжності, виявлені інвентаризацією оформлюються актом. У випадку необхідності достовірність виписок встановлюють зустрічною перевіркою з банківськими установами.

При інвентаризації не повинні залишатися поза увагою банківські операції, не підтверджені відповідними документами. Незалежно від наявності відповідного запису в банківській виписці необхідно з'ясувати причину відсутності документів і у випадку необхідності звернутись до банку за роз'ясненнями по даній операції.

Перш ніж почати вивчати касові операції, аудитор має уважно вивчити нормативні документи, що регламентують порядок ведення касових операцій, збереження готівки в касі, та ознайомитися зі списком осіб, що несуть відповідальність за порушення цього порядку.

Після перевірки фактичної наявності коштів, заборгованості та інших активів аудитор розпочинає документальну перевірку. При перевірці касових операцій з'ясовується:

- наявність встановленого ліміту залишку каси;

- повнота оприбуткування готівки;

- забезпечення щоденною дотримання встановлених банком лімітів залишків готівки у касі, строків та порядку здачі грошової виручки, своєчасність повернення в банк не виплачених у встановлений термін сум заробітної плати, допомоги, стипендій, винагород та інших сум;

- правильність витрачання готівки з виручки та готівки, отриманої в банку, враховуючи, що підприємства та індивідуальні підприємці не мають права й використовувати на інші цілі, крім вказаних в чеку при отриманні грошей;

- правильність ведення касової книги, своєчасність і повнота обліку в ній надходжень та видачі готівки, правильність оформлення касиром касових ордерів.

Під час перевірки касових операцій на підприємстві ВАТ "Херсонські комбайни" обов'язково вивчаються матеріали попереднього аудиту, акти раптових інвентаризацій касової готівки та грошових цінностей, акти передачу касової готівки на період відпустки касира та наявність наказу по підприємству. При перевірці також слід встановити коло посадових осіб, які мають право підписувати касові документи [24].

Аудитору слід звертати увагу на умови збереження грошових коштів: забезпечення обладнання каси пожежною та охоронною сигналізаціями, сейфами й вогнетривкими шафами, дотримання умов транспортування готівки з банку до підприємства.

Вивчення касових операцій рекомендується проводити в такій послідовності.

Перевірка дотримання касової дисципліни. При перевірці касової дисципліни слід сконцентрувати увагу на виявленні випадків використання коштів не за цільовим призначенням із сум, що отримані на виплату заробітної плати, використання касової виручки понад встановлені норми або на виплату заробітної плати, якщо у підприємства є податкова заборгованість, на своєчасність повернення до банку невикористаних коштів. Для цього аудитору слід перевірити:

- наявність наказу про призначення касира;

- наявність укладеного з касиром договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність;

- наявність доведеного банком ліміту залишку готівки в касі;

- правильність складання заявки-розрахунку ліміту залишку готівки;

- наявність дозволу банку на витрачання коштів на виплату зарплати та інші потреби з виручки;

- дотримання встановлених граничних норм використання готівки;

- забезпечення збереженості грошових коштів в касі, а також при доставці їх з банку і здачі в банк;

- визначити терміни здачі звітів касирів та перевірити їх дотримання (своєчасне подання звітів дозволяє контролювати рух готівки, залишки грошових коштів в касі, а також правильність оформлення первинних документів);