Смекни!
smekni.com

Теоретичні основи обліку та аудиту (стр. 23 из 23)

35.Подольскый В.И., Дик В.В., Уринцов А.И. Информационные системы бухгалтерского учета: Учебник для вузов / Под ред. В.И. Подольского. - М.: Аудит, ЮНИТИ, 1998.-319с.

36.Попович П.Я. Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання: Підручник - Тернопіль: економічна думка, 2001. - 454 с

37.Рогач І.Ф., Сендзюк М.А., Інформаційні системип в фінансово - кредитних установах: Навчальний посібник. - К.: КНЕУ, 1999. - 216с.

38.Романов А.Н., Одинцов Б.Е. Автоматизация аудита. - М.: Аудит, ЮНИТИ, 1999.-336с.

39.Савицька Г.В. Аналіз господарчої діяльності підприємства: 4-те вид., доп. та переробл. - Мінськ. ТОВ "Нове знання", 2000. - 688 с

40.Соколов Я.В. Бухгалтерский учет: от истоков до наших дней: Учебн. Пособие для вузов. - М.: Аудит, ЮНИТИ, 1996. - 638с.

41.Соколов Я.В. Основи теории бухгалтерского учета. - М.: Финансы и статистика, 2000. - 496с.

42.Сопко В. Бухгалтерський облік: Навч. посібник. - 2-ге вид., переробл. і доп. - К.: КНЄУ, 1999. - 500 с.

43.Сапко В., Завгородній В. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу: Підручник. - К.: КНЄУ, 2000. - 260 с

44.Ткаченко Н.Н. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: Підр. для студ. екон. спец. вищ. навч. закл. - 5-те вид., допов. і переробл. - К.: А.С.К., 2000. - 784 с

45.Трупі B.C., Моргунова Т.І. Бухгалтерський облік на основі національних стандартів: Навч. посібн. -Херсон, ХДТУ, 2000. - 474 с