Смекни!
smekni.com

Теоретичні основи обліку та аудиту (стр. 13 из 23)

- складається при цьому реєстр депонованих сум;

- не допускаються підчистки або виправлення в прибуткових касових ордерах та квитанціях до них, а також у видаткових касових ордерах і документах, що їх замінюють;

- погашаються документи, прикладені до прибуткових і видаткових касових ордерів, штампом або надписом "Оплачено" із зазначенням дати (числа, місяця, року);

- реєструються прибуткові та видаткові касові ордери або документи, що їх замінюють, до передачі в касу бухгалтерію в журналі реєстрації прибуткових і видаткових касових ордерів;

- не допускаються підчищення і виправлення в касовій книзі;

- ізольовано приміщення каси;

- зберігаються гроші в сейфах і чи опечатуються каси після закінчення роботи;

- зберігаються ключі від сейфа та печатка касира, а також дублікати ключів у опечатаних касирами пакетах, скриньках у керівників підприємства;

- ознайомлюють касира після видання постанови про призначення його на посаду з Порядком ведення касових операцій і чи укладається договір про повну матеріальну відповідальність;

- не покладаються обов'язки касира на працівників обліку;

- проводиться не рідше як один раз на квартал на підприємстві раптова ревізія каси з повним переліком усіх грошей та перевіркою інших цінностей, які знаходяться в касі, тощо.

Основним нормативним документом, що регулює здійснення обліку грошових коштів у касі, є Порядок ведення касових операцій у національній валюті в Україні.

Послідовність ревізії касових операцій показано в табл. 2.4.

Таблиця 2.4

Схема послідовності контролю і ревізії касових операцій при журнально-ордерній формі рахівництва

Документи і регістри бухгалтерськогообліку Процедури контроль
Прибуткові й видаткові касові ордери Журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових документівКнига обліку прийнятих і виданих касиром грошей. Звіт касира (касова книга)Журнал-ордер №1 до рахунка зо "Каса"Головна книга й баланс до рахунка зо "Каса" Перевірка фактичної наявності коштів,цінних паперів та інших цінностей каси (інвентаризація)Перевірка повноти оприбуткування йобґрунтування витрачання готівки зацільовим призначеннямПеревірка відповідності даних звітів касира й прикладених до них документів записам журналу - ордера № 1, Головної книги й балансу за рахунком зо "Каса"

Під час ревізії касових операцій залишок на початок звітного періоду слід порівняти з залишком попереднього звіту, у журналі-ордері №1 з рахунка зо "Каса", Головній книзі й балансі.

Залишок на кінець звітного періоду аналогічно порівнюється з залишком, виведеним у наступному звіті касира, журналі-ордері №1, Головній книзі. Проти кожного звіреного запису ставиться відмітка [24].

У кожному звіті касира підприємства ВАТ "Херсонські комбайни" слід перевірити дотримання порядкової нумерації прибуткових і видаткових касових документів, їх дати, відповідність нумерації тому періоду, за який складено звіт, з'ясувати, чи нема підчисток дат.

Вилученню не підлягають документи пожовтілі, вицвілі, пом'яті, з проколами від підшивки, обрізані, з іншим почерком, чорнилами, з підробленими підписами, довідками, цифрами.

У разі неможливості встановити фальшивку ревізор на основі письмового розпорядження судово-слідчих органів, які мають на те право, знімає копії з сумнівних документів, оригінали вилучає відповідно до акта і направляє прокурору для розгляду питання про можливість провести криміналістичну експертизу.

При виявленні таких документів не слід одразу ставити до відома касира, тому що вони можуть бути прикладені й до інших звітів, і особи, які допустили зловживання, можуть вжити запобіжних заходів. У таких випадках необхідно довести ревізію до кінця і лише після завершення одночасно вилучити всі документи і зажадати пояснень від посадових осіб. Однак у таких випадках необхідно заздалегідь попередити органи прокуратури або внутрішніх справ. Якщо під час перевірки звітів касира й прикладених до них документів розходжень не виявлено, то проти рядка, у якому записаний касовий ордер, ревізор ставить відмітку ("V").

І, навпаки, якщо встановлено розбіжностей, ревізор фіксує порушення в журналі ревізії або відомості порушень і з'ясовує причини, встановлює винних осіб.

Порівнюючи дані журналу-ордері №1 з Головною книгою, ревізор встановлює реальність сум залишків каси шляхом перевірки записів з дебетів і кредиту рахунка зо "Каса", зроблених на основі прибуткових і видаткових касових ордерів. Адже можна механічно зменшити сальдо з рахунка каси і одночасно зменшити або сальдо нереальної кредиторської заборгованості, або сальдо власного капіталу, або сальдо рахунка 285 "Торгова націнка".

В окремих випадках, навпаки, збільшується сальдо в дебіторів, витрат та на інших рахунках.

Інколи сальдо каси зменшують за рахунок механічного збільшення підсумку кредиторської сторони рахунка зо Каса" в журналі - ордері №1 у дебет рахунків витрат, розрахунків, власного капіталу тощо [25].

Особливу увагу ревізор приділяє перевірці своєчасності оприбуткування одержаних за чеком грошей з банку, на суму яких у день одержання виписується прибутковий касовий ордер. Одночасно ревізор знаходить корінець чека, на підставі якого одержані гроші, і відмічає на ньому: "Оприбутковано".

Є кілька випадків, коли механічно збільшується загальний підсумок розрахунково-платіжної відомості при нарахуванні заробітної плати.

У момент виписки видаткових касових ордері інколи рядки "прописом" не заповнюються, а після видачі грошей дописуються потрібні цифри.

Під час перевірки правильності виплати грошей за платіжними відомостями слід вибірково встановити, чи всі записані у відомість особи фактично працювали на підприємстві ВАТ "Херсонські комбайни", чи не було серед них підставних, на яких виписується заробітна плата з метою її привласнення.

Такі факти можна встановити шляхом зіставлення даних відомості на заробітну плату із записами в особистих справах працівників і табелях, з наказом про зарахування на роботу та звільнення, з даними документів про нарахування заробітної плати. Допоміжно перевірці підлягають достовірність підписів одержувачів грошей, випадки дописування сум, підчистки, незастережні виправлення тощо.

Можливі факти крадіжок готівки з каси. У таких випадках ревізор в обов'язковому порядку застосовує прийом зустрічної перевірки операцій. Рахунок зо "Каса" порівнюють з рахунком 31 "Рахунки в банках", 33 "Інші кошти", 37 "Розрахунки з різними дебіторами" тощо (табл. 2.5).

Крім того, на підставі корінців чеків можна встановити, скільки і з якою метою одержано грошей. Така необхідність виникає у зв'язку з випадками не-оприбуткування грошей каси, одержаних із банку шляхом підбору шифру у виписці банку, коли суму, одержану на основі чека, аби не було розходжень між оборотом кредиту рахунка 31 "Рахунки в банках" і таким самим оборотом дебету виписок з рахунків у банках, відносять на дебет тих рахунків, де є нереальна кредиторська заборгованість, на витрати. Гроші, одержані в банку за чеками, мають бути використані за їх цільовим призначенням. Для цього необхідно зіставити суми виписок банку за видатковою частиною й відповідним рахунком за кодом операцій "03" із записами у звіті касира та прибутковими касовими ордерами на певну дату і корінцями чекових книжок на отримання готівки. Крім того, використання грошей за цільовим призначенням перевіряється шляхом зіставлення фактично витрачених сум готівки, відображених у звіті касира на основі видаткових касових ордерів, із сумами, вказаними на корінцях чекових книжок і на прибутковому касовому ордері та з встановленим банком лімітом коштів на відповідні цілі.

До коштів, що рахуються в дорозі (рахунок 33, субрахунок 333 "Грошові кошти в дорозі в національній валюті") на підприємстві ВАТ "Херсонські комбайни", належать: виручка, одержана підприємствами за послуги, реалізовану продукцію й виконані роботи, внесена до банку, відділку Ощадбанку, каси, по­штового відділення зв'язку для зарахування на рахунки в банках [24].

Основою запису зазначених операцій на дебет субрахунку 333 "Грошові кошти в дорозі в національній валюті" є квитанції установ банку, Ощадбанку, поштового відділка зв'язку, копії супровідних відомостей про здачу виторгу інкасаторам банку, а у кредит - виписки банку.

Таблиця 2.5

Зустрічна перевірка операцій по рахунку зо "Каса"

За дебетом рахунка зо "Каса" 3 кредиту: За кредитом рахунка зо "Каса" з дебетом:
14 "Довгострокові фінансові інвестиції"15 "Капітальні інвестиції"16 "Довгострокова дебіторська заборгованість"31 "Рахунки в банках"34 "Короткострокові векселі одержані" 15"Капітальні інвестиції"16 "Рахунки в банках"33 "Інші кошти"36 "Розрахунки з покупцями та замовниками"37 "Розрахунки з різними дебіторами"41 "Пайовий капітал"
37 "Розрахунки з різними дебіторами"41 "Пайовий капітал"42 "Додатковий капітал"50 "Довгострокові позики"70 "Доходи від реалізації"97 "Інші витрати" 50 "Довгострокові позики"66 "Розрахунки з оплати праці"67 "Розрахунки з учасниками"76 "Витрати на збут"95 "Фінансові витрати"

Ревізор перевіряє своєчасність і повноту зарахування на рахунки в банках кожної окремо зданої суми.

Для встановлення можливих крадіжок кожну на підприємстві ВАТ "Херсонські комбайни" суму на рахунку 33, субрахунку 333 "Грошові кошти в дорозі в національній валюті" за дебетом цього рахунка зіставляють з документами, що підтверджують відправлення грошей, а за кредитом - з випискою банку або прибутковим касовим ордером. У випадку виявлення сум, зарахованих на рахунки в банках не повністю або з великим запізненням, негайно повідомляють начальнику відділення зв'язку і разом з ним встановлюють причини і винних осіб.