Смекни!
smekni.com

Грошово-кредитні інструменти як засіб економічного зростання (стр. 9 из 19)

У січні – серпні 2005 року монетарна базазбільшилася на 27,4 відсотка, грошова маса – на 31 відсоток. Інтенсивне збільшення монетарних агрегатів (яке частково мало відновлювальний характер після істотного уповільнення наприкінці минулого року) спостерігається на тлі значного уповільнення темпів зростання ВВП. Приріст депозитів фізичних осіб у національній валюті за вісім місяців становив 55,7 відсотка. У той же час співвідношення темпів приросту загального обсягу вкладів фізичних і юридичних осіб у банківській системі (33,1 відсотка) та темпів збільшення інших монетарних агрегатів (зокрема, готівки та грошової маси) свідчить про уповільнення тенденції щодо збільшення частки грошей, які розміщені в банківській системі. Темп зростання готівки (27,1 відсотка за період) значно перевищує відповідні показники за роки економічного зростання, що обумовлює додатковий інфляційний ризик.

Розвиток економіки України в 2005 роціхарактеризується значним уповільненням темпів економічного зростання. Збільшення ВВП протягом січня-липня 2005 р. порівняно з відповідним періодом минулого року становило 3,7 відсотка і мало низхідну динаміку з початку року: з 6,5 відсотка в січні помісячні його темпи знизилися до мінімального значення в червні (1,1 відсотка) та дещо збільшилися у липні (2,4 відсотка). Така динаміка є значно нижчою від прогнозованої. Промислове виробництво в зазначеному періоді зросло на 3,9 відсотка, а в червні та липні його динаміка була від'ємною.

Дещо поліпшилася ситуація на ринку праці, кількість безробітних, які перебувають на обліку, зменшилася за рік з 945 до 825,4 тис. осіб., або на 2,7 відсотка. У результаті цього рівень зареєстрованого безробіття, розрахований щодо працездатного населення працездатного віку, знизився з 3,4 до 2,9 відсотка.

Завдяки вжиттю заходів щодо поліпшення фіскальної політики, зокрема скасування наявних раніше численних податкових пільг, за сім місяців 2005 року вдалось досягти збільшення доходів державного бюджету на 53,2 відсотка, а їх частка у ВВП досягла 25,6 відсотка, порівняно з 21,2 відсотка у 2004 році. У структурі видатків відбулося зміщення в бік соціальних трансфертів, за підсумками року прогнозується дефіцит бюджету на рівні 5,4 млрд. грн., який покриватиметься за рахунок приватизаційних надходжень та можливого розміщення єврооблігацій на 600 млн. євро з терміном обігу 10 років.

У зв'язку з цим важливе значення для забезпечення стабільності гривні матиме вирішення проблеми посилення координації бюджетної та монетарної політики.

Тенденція зростання доходів населення за рахунок переважно соціальних платежів та зарплат у бюджетному секторі, що започаткована в кінці 2004 року, спостерігалася і в 2005 році. За результатами семи місяців 2005 року приріст реальної заробітної плати становив 17,5 відсотка, а приріст реальних наявних доходів населення – 25,8 відсотка. До кінця року очікується продовження підвищення доходів населення через планомірне збільшення мінімальної заробітної плати та зміни в системі оплати праці в бюджетних установах.

Після досягнення в 2004 році рекордного значення позитивного сальдо зовнішньої торгівлі на рівні 4,87 млрд. дол. США в 2005 році відбувається значне його зменшення. Кількісний склад банківської системи представлено у таблиці 2.7. За станом на 1 січня 2006 року в Державному реєстрі банків значиться 186 банків, з них 165 банків мають ліцензію Національного банку України на здійснення банківських операцій, у тому числі: 133 банки – акціонерні товариства (з них: 92 – відкриті акціонерні товариства (2 банки – державні), 41 – закриті акціонерні товариства), 32 банк – товариства з обмеженою відповідальністю.

Таблиця 2.7. Кількісний склад банків України

Показники 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Кількість банків за реєстром (на кінець року) 195 189 182 179 182 186
у тому числі зареєстровано протягом року 1 3 5 5 7 5
Із загальної кількості:Кількість банків, які мають ліцензію Національного банку України на здійснення банківських операцій (на кінець року) та надають звітність 154 153 157 157 160 165163
– акціонерні товариства: 137 136 136 133 132 133
відкриті 99 95 94 94 92 92
у тому числі державні 2 2 2 2 2 2
закриті 38 41 42 39 40 41
– товариства з обмеженою відповідальністю 17 17 20 24 28 32
– кооперативні - - 1 - - -
– кількість банків 31 21 20 19 19 23
у тому числі зі 100% іноземним капіталом 7 6 7 7 7 9
– статутний капітал*, млн. грн. 725 946 1046 1152 1630 3602
у тому числі зі 100% іноземним капіталом, млн. грн. 225 265 365 414 689 1056
Кількість банків, які мають ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій (на кінець року) 149 149 153 156 158 162
крім того, кількість інших фінансово-кредитних установ, яким надано ліцензію на здійснення банківських операцій 1 1 1 1 1 1
Статутний капітал діючих банків у гривневому еквіваленті*, млн. грн. 3666 4576 6003 8116 11605 16111
Кількість банків, виключених з Державного реєстру (за період) 9 9 12 8 4 1

За 2005 рік в Державному реєстрі банків зареєстровано 6 банків (ЗАТ «Міжнародний Іпотечний Банк», ТОВ КБ «Євробанк», ЗАТ «Внєшторгбанк (Україна)», ТОВ КБ «Фінансова Ініціатива», ТОВ «Банк інвестицій та заощаджень» та ТОВ «БМ Банк»). В стані ліквідації перебуває 20 банків (10,8% від загальної кількості банків у Державному реєстрі банків), з них 14 банків ліквідуються за рішенням Національного банку України, 5 банків – за рішенням господарських (арбітражних) судів та 1 банк – за рішенням зборів акціонерів (власників) банку.

Таблиця 2.8. Основні показники діяльності банків України за 2003–2005 рр.

Показники На 01.01.2004, тис. грн. На 01.01.2005, тис. грн. Абсолютне відхилення, тис. грн. На 01.01.2006, тис. грн. Абсолютне відхилення, тис. Грн. Темп приросту, %
Група 1(найбільші банки) 10 10 0 12 0 -
Загальні активи 53862004 71356872 17494868 123501883 52145011 73,1
Кредити та заборгованість клієнтів 34355043 47890201 13535158 84686862 36796661 76,8
Зобов’язання 48903807 63696369 14792562 111392981 47696612 74,9
Балансовий капітал 4958196 7660502 2702306 12108902
Група 2(великі банки) 14 14 0 15 1 7,1
Загальні активи 17144003 24250586 7106583 37600802 13350216 55,1
Кредити та заборгованість клієнтів 10704298 14946015 4241717 23031444 8085429 54,1
Зобов’язання 15212559 21185341 5972782 33656581 12471240 58,9
Балансовий капітал 1931442 3065244 1133802 3944221 878977 28,7
Група 3(середні банки) 24 31 7 28 -3 -
Загальні активи 17080656 21772876 4692220 27811046 6038170 27,7
Кредити та заборгованість клієнтів 10324344 13823420 3499076 18552322 4728902 34,2
Зобов’язання 14535183 18678821 4143638 24302765 5623944 30,0
Балансовий капітал 2545476 3094056 548580 3508281 411195 13,4
Група 4
(малі банки)
99 105 6 108 3
Загальні активи 12148697 16967546 4818849 24964250 7996704 47,1
Кредити та заборгованість клієнтів 7119280 10859745 3740465 16006130 5146385 47,3
Зобов’язання 8700936 12365917 3664981 19074801 6708884 54,2
Балансовий капітал 3446763 4601629 1154866 5889449 4734583 27,9
Усього
Кількість банків 158 160 2 163 3
Загальні активи 100234360 134347880 34113520 213877982 179764462 59,1
Кредити та заборгованість клієнтів 62 502965 81495036 18992071 142276756 60781720 73,5
Зобов’язання 87352485 115926449 28573964 188427129 72500680 в 2,5 рази
Балансовий капітал 12881878 18421431 5539553 25450853 19911300 38,2

Як свідчать дані таблиці 2.8 капітал (балансовий) банків збільшився на 39,5% і становить 25689,7 млн. грн. Зростання капіталу банків відбулося за рахунок збільшення статутного капіталу – на 4502,3 млн. грн. або на 38,8%, загальних резервів, резервного фонду та інших фондів банку – на 1126,8 млн. грн. або на 61,3%, емісійних різниць – на 125,2 млн. грн. або на 30,0%. Капітал (балансовий) банків має таку структуру. Статутний капітал складає 62,7% від капіталу, результат минулих років – 4,4%, результат переоцінки основних засобів, нематеріальних активів та інвестицій в асоційовані та дочірні компанії – 9,9%, результат поточного року – 9,4%, загальні резерви та фонди банків – 11,5%, емісійні різниці – 2,1%.

За 2005 рік зобов'язання банків України збільшилися на 62,4% (за 2004 рік – на 32,7%) і на 01.01.2006 становили 188245,1 млн. грн., в т.ч. нерезиденти – 16,7% від зобов'язань. Збільшення зобов'язань банків відбулось за рахунок збільшення вкладів фізичних осіб – на 31333,5 млн. грн.