Мир Знаний

Экономико–статистический анализ развития малых предприятий Днепропетровской области (стр. 10 из 18)

З огляду на динаміку рисунку 2.7 найшвидше збільшення вкладів малих підприємств у зайнятість відбувалось протягом 2000 – 2003 років. У таблиці 2.6 наведені дані темпів приросту середньорічної кількості найманих працівників на малих підприємствах за 2004/2003 (-6,20%) та 2005/2004 роки (-5,63%). За таблицею 2.5 можна розрахувати прирости часток середньорічної кількості найманих працівників малих підприємств у загальній кількості найманих працівників по Дніпропетровській області. За аналогічні періоди вони становлять відповідно -0,6% та -1%.

Тобто, частка найманих працівників малих підприємств у зайнятості скорочується повільніше, ніж відбувається відплив зайнятих на малих підприємствах.

Оплату праці на малих підприємствах у 2001–2005рр. в Дніпропетровській області та в Україні характеризує рисунок 2.8.

Рисунок 2.8 - Середньомісячна заробітна плата найманих працівників на малих підприємствах Дніпропетровської області та України у 2001–2005 рр.

На рисунку 2.8 видно, що за останні три роки середньомісячна заробітна плата по області перевищує загальнодержавні показники, але навіть найбільше у 2005 році перевищення становить усього 7,06 грн.

Визначимо приблизну частку доходів зайнятих на малих підприємствах у вигляді заробітної плати у загальних доходах населення Дніпропетровської області. Для цього використаємо дані середньомісячної заробітної плати найманих працівників на малих підприємствах та їх кількість.

Показник «Середньорічні доходи у вигляді заробітної плати зайнятих на малих підприємствах, млн. грн» у таблиці 2.6 отримано шляхом множення середньомісячної заробітної плати на малих підприємствах на 12 місяців та на кількість зайнятих на малих підприємствах.

Результати розрахунків наведені у таблиці 2.6.

Таблиця 2.6 - Доходи зайнятих на малих підприємствах у вигляді заробітної плати та загальні доходи населення Дніпропетровської області.

Рік Середньорічна заробітна плата на малих підприємствах Дніпропетровської області, грн Доходи населення Дніпропет-ровської області, млн грн Середньорічна кількість зайнятих працівників на малих підприємствах Дніпропетровської області, осіб Середньорічні доходи у вигляді заробітної плати зайнятих на малих підприємствах, млн. грн Частка доходів у вигляді заробітної плати зайнятих на малих підприємствах у загальних доходах населення області, %
2001 189,96 12890 113213 258,07 0,23%
2002 218,57 14757 123988 325,20 0,26%
2003 268,26 17331 132749 427,33 0,32%
2004 332,39 22241 128409 512,18 0,40%
2005 436,03 30136 123995 648,79 0,52%

За результатами розрахунків, наведеними у таблиці 2.6, робимо висновок, що частка доходів у вигляді заробітної плати зайнятих на малих підприємствах у загальних доходах населення області мізерна і не досягає навіть 1%. Це означає, що громадяни мають інші джерела доходів.

На рисунку 2.9 приведена динаміка середньомісячної заробітної плати працівників, робітників та службовців (без урахування найманих працівників статистично малих підприємств та зайнятих у громадян - підприємців) та середньомісячної заробітної плати на малих підприємствах Дніпропетровської області, грн.

За даними рисунку 2.9 видно, що різниці між заробітними платами по області та на малих підприємствах збільшується з року в рік.

Рисунок 2.9 – Динаміка середньомісячної заробітної плати працівників (робітників і службовців) у середньому по області та на малих підприємствах Дніпропетровської області, грн.

На рисунку 2.9 видно, що за 2001 – 2005 роки заробітна плата працівників по області збільшилась на 543,7 грн. або у 2,5 рази. На малих підприємствах середньорічна заробітна плата зросла за цей період на 246,07 грн. або у 2,3 рази.

Ще одним показником розміру підприємств виступає обсяг реалізації продукції малих підприємств. Його структура по Україні у виробничій та невиробничій сферах у 2005 році наведена у додатку В.

Структура реалізації продукції малих підприємств виробничої та невиробничої сфери Дніпропетровської області у 2005р: 28,7% - виробнича сфера, 71,3% - невиробнича сфера. В цілому по Україні, згідно з даними додатку В, виробнича сфера за показником реалізації продукції малих підприємств становить 29,3%, а невиробнича відповідно – 70,7%. В Дніпропетровській області частка реалізації продукції малими підприємствами невиробничої сфери більша за загальнодержавну на 6%.

Обсяги реалізованої продукції (робіт, послуг) малими підприємствами Дніпропетровської області наведені у таблиці 2.7.

Таблиця 2.7 - Обсяги реалізованої продукції (робіт, послуг) у 2003–2005роках, тис. грн.

2003 2004 2005
Обсяги реалізованої продукції (робіт, послуг), тис. грн.. 6191167,8 6539598,2 6502422,1
у % до загального обсягу реалізації 4,9 % 3,5 % 3,2 %

Частка обсягів реалізованої продукції малими підприємствами за 2003 – 2005 роки зменшується. За цей період зменшення частки становить -1,7% одночасно зі збільшенням обсягів реалізації продукції на 311254,3 тис. грн.

Динаміку частки продукції малих підприємств у загальних обсягах реалізації продукції (робіт, послуг) в Дніпропетровській області та Україні наведемо на рисунку 2.10.

Рисунок 2.10 - Динаміку частки продукції малих підприємств у загальних обсягах реалізації продукції (робіт, послуг) в Дніпропетровській області та Україні, %

Детально проаналізувати дані рисунку 2.10 можна за допомогою даних таблиці 2.8.

Таблиця 2.8 - Частка продукції малих підприємств у загальних обсягах реалізованої продукції (робіт, послуг), %

Частка продукції малих підприємств у загальних обсягах реалізованої продукції (робіт, послуг), %
Рік Україна Ланцюгові прирости Ланцюгові темпи при-росту Дніпропет-ровська область Ланцюгові прирости Ланцюгові темпи при-росту
2000 8,1 - - 5,0 - -
2001 7,1 -1 -12,35% 4,2 -0,8 -16,00%
2002 6,7 -0,4 -5,63% 4,6 0,4 9,52%
2003 6,6 -0,1 -1,49% 4,9 0,3 6,52%
2004 5,3 -1,3 -19,70% 3,5 -1,4 -28,57%
2005 4,9 -0,4 -7,55% 3,2 -0,3 -8,57%

За даними рисунку 2.10 та таблиці 2.8 видно, що напрямок зміни частки продукції малих підприємств у загальних обсягах реалізованої продукції (робіт, послуг) за 2000 – 2005 роки у Дніпропетровській області та Україні мав не завжди однаковий характер. Протягом 2001 – 2003 років в Україні значення показника зменшується, а у Дніпропетровській області збільшується. У 2003 – 2005 роках показник прямує до зменшення в обох випадках.

У 2004 році в Україні та Дніпропетровській області спостерігались найбільші ланцюгові темпи приросту частки продукції малих підприємств у загальних обсягах реалізованої продукції (робіт, послуг). Показник становив відповідно -19,7% та -28,57%.

За весь період з 2000 по 2005 рік частка продукції малих підприємств у загальних обсягах реалізованої продукції (робіт, послуг) по Україні впала на 3,9 %, а по Дніпропетровській області – на 1,8%.

З огляду на розглянуті показники величини розміру малих підприємств Дніпропетровської області можна зробити висновок, що за 2003 – 2005 роки підприємства дрібнішають, оскільки зменшується кількість зайнятих на них, збільшується загальна чисельність малих підприємств та знижується показник частки продукції малих підприємств у загальних обсягах реалізованої продукції (робіт, послуг) по області.

Третій критерій – інвестування підприємств малого бізнесу. Визначаються обсяги інвестування по видам діяльності та характеру капіталу (інвестування в основний чи оборотний). Оцінюється розподіл інвестицій між іноземними (за країнами) та внутрішніми інвесторами.

Валові інвестиції в основний капітал – це сукупність витрат, здійснених за рахунок усіх джерел фінансування і спрямованих на придбання, створення, відновлення основного капіталу. Розглянемо структуру валових капітальних інвестицій до малих підприємств за напрямами вкладання коштів у таблиці 2.9.

Таблиця 2.9 – Структура валових капітальних інвестицій до малих підприємств Дніпропетровської області за 2003–2005рр., млн. грн.

2003 2004 2005
млн.грн.за фактич-ною вартістю у % до підсумку млн.грн.за фактич-ною вартістю у % до підсумку млн.грн.за фактич-ною вартістю у % до підсумку
Валові капітальні інвестиції 313490 100,00% 580955,6 100,00% 622977,9 100,00%
у тому числі
валові інвестиції в матеріальні активи: 299701,2 95,60% 553247,7 95,23% 557254 89,45%
з них
на будівництво 82024,1 26,16% 119252,7 20,53% 177240,2 28,45%
на придбання раніше існуючих засобів 55808,2 17,80% 163067,2 28,07% 145929,7 23,42%
на придбання (ви-готовлення) нових основних засобів 161868,9 51,63% 270927,8 46,63% 234084,1 37,58%
валові інвестиції в нематеріальні активи 13789,1 4,40% 27707,9 4,77% 65723,9 10,55%

З огляду на дані таблиці 2.9 видно, що за 2003 – 2005 роки малі підприємства Дніпропетровської області вкладають більше коштів у нематеріальні активи. Це видно зі спадаючих даних часток валових інвестицій в матеріальні активи. За означений період частка зменшилась на 6,15%.

Будівництво складає приблизно чверть з валових інвестицій в матеріальні активи. За цим показником відсутня однозначна тенденція. Валові капітальні інвестиції на придбання (виготовлення) нових основних засобів на малих підприємствах області постійно зменшуються. За 2003 – 2005 роки зменшення становить 14,06% або -72215,2 млн. грн.