Мир Знаний

Экономико–статистический анализ развития малых предприятий Днепропетровской области (стр. 18 из 18)

За критерієм кількості малих підприємств області, що реалізовували продукцію та надавали послуги, за основними видами економічної діяльності у 2003–2005 роках робимо висновки: по кожній галузі приблизно 20% підприємств протягом року не реалізують продукція та не надають послуги. Ці підприємства або знаходяться у стані очікування ліпшої ринкової ситуації, або просто не мають діяльності через неможливість її здійснення.

До додатних тенденцій розвитку малих підприємств Дніпропетровської області можна віднести наступні.

Кількість малих підприємств Дніпропетровської області на 1000 населення зросла вдвічі за період 1995 – 2005 років.

У сфері промисловості спостерігається витіснення малих підприємств великими та середніми. Це є позитивним перетворенням: малі підприємства за означенням не можуть якісно використовувати великі обсяги ресурсів та забезпечувати високу продуктивність праці. Одночасно збільшується присутність суб’єктів малого підприємництва у традиційних секторах: готельний та ресторанний бізнес, фінансова діяльність.

За обсягами реалізації продукції по видам економічної діяльності найбільш активні малі підприємства оптової та роздрібної торгівлі, сфери операцій з нерухомістю та промисловості.

В інвестиційній діяльності переважно малі підприємства інвестують у матеріальні активи. Більш точно – у придбання (виготовлення) нових основних засобів. Кількість малих підприємств, що інвестують у свою діяльність, зростає швидкими темпами. Обсяги валових капітальних інвестицій збільшуються з року в рік та за 2003 – 2005 роки зросли майже удвічі.

Отже, малі підприємства Дніпропетровської області мають суттєві негативні тенденції у своєму розвитку та за наявними даними не видно додатних зрушень. Виключення становлять показники кількості малих підприємств, їх перерозподіл за галузями виробництва та обсяги валових капітальних інвестицій.

За побудованими регресійними моделями, які визначають вплив факторів на кількість малих підприємств, можна зробити висновок, про ступінь впливу використаних факторів.

Темпи зростання ВВП до попереднього року у порівняних цінах (%) мають додатний вплив на кількість малих підприємств, як і очікувалось. За результатами першої моделі стверджуємо, що зі збільшенням темпів зростання ВВП до попереднього року у порівняних цінах на 1% кількість малих підприємств у Дніпропетровській області збільшиться на 255 одиниць. Масштаби впливу у моделі виявлені правильно, оскільки ВВП – узагальнюючий показник та має великий вплив на усі процеси у державі.

Доходи населення Дніпропетровської області (млн. грн. ) мають також додатний вплив на кількість малих підприємств в області. Зі збільшенням доходів на 10 млн. грн. кількість малих підприємств зросте на 7 одиниць.

Рівень зареєстрованого безробіття населення на кінець року (%) також має додатний вплив на кількість малих підприємств. Збільшення показника на 1% приведе до збільшення кількості малих підприємств на 6237 одиниць. Рівень зареєстрованого безробіття суттєво і прямопропорційно впливає на кількість малих підприємств. Населення області активне і швидко пристосовується до змін в економіці.

Інтерпретація коефіцієнту моделі щодо зміни рівня зареєстрованого безробіття в області говорить про те, що при проведенні державної політики у напрямі реструктуризації державних підприємств або закриття деяких з них, що призведе до вивільнення працівників, економіка Дніпропетровської області перенесе ці зміни відносно легко. Через мобільність населення частка безробітних перейде до категорії власників малих підприємств.

За результатами другої моделі встановлюємо, що зменшення фактору різниці у заробітних платах на 1 грн. збереже на ринку у дієвому стані протягом року приблизно 14 малих підприємств. Зі зменшенням різниці на 100 грн. без урахування впливу інших факторів 1486 малих підприємств не закриються протягом року.

При аналізі показника темпів зростання ВВП в обох моделях виявилось, що приріст показника на 1% в цілому по державі призводить до збільшення кількості суб’єктів малого бізнесу на 247 – 255 одиниць. З урахуванням щорічного збільшення значення цього показника економіка області без урахування впливу інших факторів гарантовано отримує певну кількість малих підприємств.

Підводячи підсумки, ми стверджуємо, що розвиток малих підприємств потребує допомоги з боку держави. Необхідно прийняти низку заходів, які можуть бути погоджені з результатами побудованих у роботі моделей та викладеними вище підсумками щодо інтерпретації результатів та оцінки впливу окремих показників.

Список литературы

Акимова И.М., Беззубова И.А. Проблемы развития малых и средних предприятий Украины: роль среднего бизнеса // Економіка та право. – 2005. - № 2. - С. 67 – 72.

Аніщенко І.В., Керімов Ю.А., Храмов Ю.Є., Павленко Л.М. Кластерний аналіз регіонального розвитку малого бізнесу в Україні // Економіка та держава. – 2005. - № 9. - С. 55 – 58.

Брциева И. Малое предпринемательство как экономическая категория // Общество и экономика. – 1999. - № 9. - С. 148-159.

Основи підприємництва: Навч. Посіб./ З.С. Варналій. – К.: Техніка, 2002. – 158 с.

Галан Н.І. Державна підтримка малих та середніх підприємств в Європейському союзі // Фінанси України. – 2005. - № 5. - С. 147 – 154.

Гордієнко О. Малі підприємства: критерії правового статусу і проблеми його вдосконалення // Підприємство, господарство і право. – 2002. - № 6. - С. 8-11.

Статистичне моделювання та прогнозування: Навч. Посіб./ А.М. Єріна – К.:КНЕУ, 2001. – 170с.

Закон України «Про державну підтримку малого підприємництва» від 19.10.2000// Відомості Верховної Ради України. – 2000. - №52

Закон України «Про оподаткування прибутку підприємства» від 22.05.1997// Відомості Верховної Ради України. – 1997. - №35

Ісаков М. Види та організаційні форми підприємств в Україні // Вісник академії правових наук України. – 2004 - № 4. - С. 224 – 230.

Іфтемчук В., Урсуляк І. Бізнес // Економічна енциклопедія. - К., 2000. – Т. 1. – С.102 – 103.

Кірпот О. Сутність і зміст малого підприємства // Вісник УАДУ. – 2000. - № 4. - С. 233-240.

Макарова О. Мале підприємство – категорія соціально-економічна // Юридичний вісник України. – 2003. - №39. - С. 5.

Малий бізнес та підприємництво в ринкових умовах господарювання: Навч. Посіб./ За ред. Л.І. Вороніної. – К.: Видавництво Європейського університету, 2002. – 245 с.

Матковський С.О. Методологічний підхід до статистичної оцінки діяльності малих підприємств // Проблеми статистики: збірник наукових праць. Випуск 3. К., 2001. - С. 24

Мочерний С. Підприємець // Економічна енциклопедія. - К., 2001. – Т. 2. – С.722 – 724.

Національний банк України. Основні показники економічного і соціального стану України 1991 – 2007 роки // http://www.bank.gov.ua/Macro/pok_2006.htm

Падерин И. Д. Роль малых промышленных предприятий в становлении рыночной экономики // Экономика, финансы, право. – 2005. - № 11. - С. 3 - 6.

Побережна Г. Критерії віднесення підприємств до категорії малих та середніх // Економіка АПК. – 1999. - № 3. - С. 18-20.

Підприємництво: Навч. Посіб./ В.А. Подсолонько, А.Ф. Процай, Т.Л. Миронова, В.О. Василенко. – Суми.: Вікар, 2003. – 335 с.

П’ятницька Г. Роль малого підприємництва в процесі розбудови національної економіки та підходи до розв’язання основної суперечності його розвитку// Економіст. – 2004. - № 9. – С. 38-41.

Романюк В., Савченко Л. Какими должны быть критерии отнесения предприятий к малому бизнесу // Бизнес для всех. – 2004. - № 11. - С. 5, 8 – 9.

Сизоненко В.О. Сучасне підприємництво. – К.: Знання – Прес, 2003. – 127 с.

Статистичний збірник «Діяльність малих підприємств». – К., 2006. – 255 с.

Статистичний збірник «Економічна активність населення України 2005». – К., 2006. – 238 с.

Статистичний збірник “Малі підприємства Дніпропетровської області у 2005 році”

Статистичний збірник «Промисловість Дніпропетровської області». – Дніпропетровськ, 2006. – 138 с.

Статистичний збірник «Соціальні індикатори рівня життя населення». – К., 2006. – 243 с.

Статистичний щорічник України за 2000 р. – К.: Техніка, 2001. – 598 с.

Статистичний щорічник України за 2005 р. – К.: Консультант, 2006. – 575 с.

Хандурін М. Мале підприємництво — місточок до громадянського суспільства // Зеркало недели. – 2004. - №12 (487). - С. 12. http://www.zn.kiev.ua/nn/show/487/45992/

Ходов Л. Типы малого бизнеса в России и за рубежом // Внешнеэкономический бюлетень. – 2003. - № 1. - С. 62-66.

Шпак В. Становление и развитие малого бизнеса на этапе переходной экономики // Персонал. – 2003. - № 1. - С. 86 – 89.

Holms S. Definition of Small Business // Final Report for the Small Business Coalition, Australia, 2001.

OECD Observer: Stimulating Private Enterprise in Transition Economies, Policy Brief, 2002.

Scott M. Proceedings of the 1991 Coference of rhe Small Enterprise Association of Australia and New Zealand. – Wollongong, NSW, 1991.

Small Business in Ukraine: Macroeconomic Determinants / by V. Vavryshchuk // National University of “Kyiv – Mohyla Academy”, 2003.

ДОДАТКИ

ДодатокА.

ЧасткаДніпропетровськоїобластівзагальнійкількостімалихпідприємстввкраїнізаокремимивидамиекономічноїдіяльностіу 2000–2005рр.

Додаток Б.

Кількість малих підприємств за основними видами економічної діяльності у 2001–2005рр. в Дніпропетровській області.

2001 2002 2003 2004 2005
оди-ниць у % до під-сум-ку оди-ниць у % до під-сум-ку оди-ниць у % до під-сум-ку оди-ниць у % до під-сум-ку оди-ниць у % до під-сум-ку
Всього 15331 100.0% 17001 100.0% 18566 100.0% 18960 100.0% 19424 100.0%
Сільське господарство, мисливство та лісове господарство 613 4.0% 606 3.6% 640 3.4% 653 3.4% 632 3.3%
Рибне господарство 16 0.1% 18 0.1% 26 0.1% 27 0.1% 30 0.2%
Промисловість 2052 13.4% 2286 13.4% 2529 13.6% 2563 13.5% 2536 13.1%
Будівництво 1299 8.5% 1453 8.5% 1624 8.7% 1785 9.4% 1921 9.9%
Оптова та роздрібна торгівля; торгівля транспортними засобами; послуги з ремонту 7573 49.4% 8056 47.4% 8274 44.6% 8113 42.8% 8090 41.6%
Готелі та ресторани 345 2.3% 397 2.3% 415 2.2% 393 2.1% 409 2.1%
Транспорт 510 3.3% 585 3.4% 681 3.7% 731 3.9% 744 3.8%
Фінансова діяльність 156 1.0% 156 0.9% 180 1.0% 192 1.0% 210 1.1%
Операції з нерухомістю, здавання під найм та послуги юридичним особам 2007 13.1% 2596 15.3% 3249 17.5% 3545 18.7% 3887 20.0%
Державне управління 3 0.0% 6 0.0% 4 0.0% 4 0.0% 10 0.1%
Освіта 94 0.6% 116 0.7% 131 0.7% 139 0.7% 134 0.7%
Охорона здоров’я та соціальна допомога 143 0.9% 167 1.0% 199 1.1% 218 1.1% 216 1.1%
Колективні, громадські та особисті послуги 520 3.4% 558 3.3% 614 3.3% 597 3.1% 605 3.1%
Послуги домашньої прислуги 1 0.0%

Додаток В.

Структура реалізації продукції малих підприємств України виробничої та невиробничої сфери у 2005 році.