Мир Знаний

Экономико–статистический анализ развития малых предприятий Днепропетровской области (стр. 11 из 18)

Кількість малих підприємств Дніпропетровської області, що здійснювали валові капітальні інвестиції у 2001–2005 роках, можна побачити на рисунку 2.11.

Рисунок 2.11 - Кількість малих підприємств Дніпропетровської області, що здійснювали валові капітальні інвестиції, одиниць.

Рисунок 2.11 дозволяє стверджувати, що за 2001 – 2005 роки кількість малих підприємств, що здійснювали капітальні інвестиції, збільшилась на 1523 одиниць або на 65,6%.

Отже, ситуація з інвестуванням малих підприємств Дніпропетровської області постійно поліпшується. Про це говорять показники збільшення кількості малих підприємств, що здійснюють валові капітальні інвестиції, та ріст самих обсягів інвестування. З 2003 – 2005 роки вони збільшились на 309487,6 млн. грн. або у 1,98 разів.

Четвертий критерій – вартість і стан майна підприємства. Визначаються вартість активів малих підприємств, вартість нерухомого майна та оборотних коштів в абсолютному вираженні та їх прирости.

Активи – ресурси, контрольовані підприємством в результаті минулих подій, використання яких, як очікується, призведе до отримання економічних вигод у майбутньому.

Через недостатність статистичної інформації проаналізувати показники цього критерію не має можливості.

Наступний п’ятий критерій – обсяг виробництва за галузями діяльності.

Розглянемо структуру малих підприємств, що реалізовували продукцію та надавали послуги, за основними видами економічної діяльності у 2003–2005 роках у таблиці 2.10.

Таблиця 2.10 - Кількість малих підприємств Дніпропетровської області, що реалізовували продукцію та надавали послуги, за основними видами економічної діяльності у 2003–2005 роках.

2003 2004 2005
од. у % до заг. кількостімалих підприємств відповіднї діяльності од. у % до заг. кількості малих підпри-ємств відпо- відповіднї діяльності од. у % до заг. кількості малих підпри-ємств відпо- відповіднї діяльності
1 2 3 4 5 6 7
1 Всього 14482 78% 14612 77,1% 14447 74,4%
2 Сільське господарство 459 71,7% 466 71,4% 448 70,9%
3 Рибне господарство 21 80,8% 19 70,4% 23 76,7%
4 Промисловість 1963 77,6% 1941 75,7% 1835 72,4%
5 Будівництво 1249 76,9% 1351 75,7% 1408 73,3%
6 Оптова та роздрібна торгівля 6193 74,8% 6012 74,1% 5683 70,2%
7 Готелі та ресторани 365 88% 338 86% 332 81,2%
8 Транспорт 565 83% 588 80,4% 594 79,8%

Закінчення табл. 2.10

1 2 3 4 5 6 7
9 Фінансова діяльність 147 81,7% 144 75% 152 72,4%
10 Операції з нерухомістюта послуги юридичним особам 2713 83,5% 2954 83,3% 3188 82%
11 Державне управління 2 50% 3 75% 7 70%
12 Освіта 119 90,8% 121 87,1% 117 87,3%
13 Охорона здоров’я та соціальна допомога 168 84,4% 181 83% 173 80,1%
14 Колективні, громадські та особисті послуги 518 84,4% 494 82,7% 487 80,5%

З огляду на дані таблиці 2.10 видно, що кількість малих підприємств Дніпропетровської області, що реалізовували продукцію та надавали послуги, вменшується. За 2003 – 2005 роки зменшення становило усього -35 підприємств за рахунок високого значення показника у 2004 році. Приріст кількості малих підприємств, що реалізовували продукцію та надавали послуги, у 2004 році по відношенню до 2003 становив 130 одиниць, а 2005 по відношенню до 2004 - -165 одиниць.

В Україні зі зміною методології збору статистичної інформації у 2003 році обсяг виробництва замінено визначенням обсягів реалізації продукції (робіт, послуг). Розглянемо у таблиці 2.11 обсяги реалізованої продукції (робіт, послуг) малими підприємствами за основними видами економічної діяльності у Дніпропетровській області.

Таблиця 2.11 - Обсяги реалізованої продукції (робіт, послуг) малими підприємствами Дніпропетровської області за основними видами економічної діяльності у 2003–2005рр.

2003 2004 2005
тис.грн. у % до підсумку тис.грн. у % до підсумку тис.грн. у % до підсумку
1 2 3 4 5 6 7
1 Всього 6191168 100,0% 6539598 100,0% 6502422 100,0%
2 Сільське господарство 140827 2,3% 200064,3 3,1% 232525,6 3,6%

Закінчення табл. 2.11

1 2 3 4 5 6 7
3 Рибне господарство 1435,7 0,02% 1654,4 0,03% 2728,7 0,04%
4 Промисловість 716369 11,6% 832656,6 12,7% 877139,2 13,5%
5 Будівництво 494656 8,0% 653918,4 10,0% 751120,3 11,6%
6 Оптова та роздрібна торгівля 3025368 48,9% 3650166 55,8% 3300008 50,8%
7 Готелі та ресторани 55854,3 0,9% 66867,3 1,0% 80026,6 1,2%
8 Транспорт 166179 2,7% 224861,6 3,4% 246654 3,8%
9 Фінансова діяльність 952068 15,4% 83580,3 1,3% 48192,4 0,7%
10 Операції з нерухомістю 527048 8,5% 687140,6 10,5% 793304,1 12,2%
11 Державне управління 1446,5 0,02% 388 0,01% 1061,7 0,02%
12 Освіта 19400,9 0,3% 24754 0,4% 26911,5 0,4%
13 Охорона здоров’я та соціальна допомога 18783 0,3% 20801,6 0,3% 24463,7 0,4%
14 Колективні, громадські та особисті послуги 71732,8 1,2% 92745,6 1,4% 118286,4 1,8%

За таблицею 2.11 видно, що обсяги реалізованої продукції (робіт, послуг) малими підприємствами Дніпропетровської області за 2004 – 2005 роки зменшилась на 37176,1 тис. грн. або на 0,5%. Найбільші обсяги реалізації продукції в оптовій та роздрібній торгівлі (у середньому за 3 роки 51,8%), промисловості (12,6%), операціях з нерухомістю (10,41%) та будівництві (9,85%).

Шостий критерій аналізу малих підприємств – зовнішньоекономічна діяльність (обсяг обороту). Передбачається визначення обсягів імпорту та експорту за країнами призначення чи відправлення та по галузям - виробникам. Встановлення часток сплачених угод в іноземній та національній валюті, у формі бартеру.

Через недостатність статистичної інформації проаналізувати показники цього критерію не має можливості.

Сьомий критерій – економічна ефективність (обсяг прибутку). Визначаються грошові витрати на 1000 грн. продукції у середньому по малим підприємствам. У їх складі встановлюють частку витрат на сировину та матеріали, витрати на оплату праці (середньомісячна величина). Аналізуються складові фінансового результату. До цієї ж групи Матковський С.О. відносить визначення кількості збиткових підприємств в загальній сукупності та за видами діяльності.

Розглянемо структуру операційних витрат малих підприємств Дніпропетровської області з реалізованої продукції (робіт, послуг) у 2005році у таблиці 2.12.

Таблиця 2.12 - Структура операційних витрат малих підприємств Дніпропетровської області з реалізованої продукції (робіт, послуг) у 2005р.

У відсотках до загальної суми витрат
матері-альні витрати вартість товарів та послуг, придбаних для перепродажу та реалізованих без додаткової обробки на даному підприємстві амор-тизація витрати на оплату праці відраху-вання насоціальнізаходи інші опера-ційнівитрати
Операційні витрати, % 21,1% 48,0% 5,0% 9,1% 3,1% 13,7%

За даними таблиці 2.12 найбільший внесок до структури операційних витрат малих підприємств Дніпропетровської області вносить вартість товарів та послуг, придбаних для перепродажу та реалізованих без додаткової обробки на даному підприємстві – 48%. Наступні по значимості - матеріальні витрати (21,1%).

Через недостатність статистичної інформації ми не маємо можливості більш детально дослідити цей критерій.

Останній критерій – заборгованість. Визначаються обсяги та динаміка дебіторської та кредиторської заборгованості. Встановлюються галузі з найбільшими такими показниками. Вимірюється дисциплінованість підприємств у відносинах з бюджетом та робочим персоналом. Аналізується середній строк сплати боргів.

З огляду на висвітлені сторони діяльності малих підприємств Дніпропетровської області можна зробити висновки про їх проблематичний розвиток.

За критерієм чисельності кількість малих підприємств збільшується, але їх частка у масштабах держави падає. Це говорить проте, що малі підприємства Дніпропетровської області не є самими ефективними у своїй діяльності. Так же спадаюча частка кількості суб’єктів малого бізнесу може виступати індикатором несприятливих умов розвитку підприємництва.

У сфері промисловості спостерігається витіснення малих підприємств великими та середніми. Вважаємо, що це є позитивним перетворенням: малі підприємства за означенням не можуть якісно використовувати великі обсяги ресурсів та забезпечувати високу продуктивність праці. Одночасно збільшується присутність суб’єктів малого підприємництва у традиційних секторах: готельний та ресторанний бізнес, фінансова діяльність.