Мир Знаний

Экономико–статистический анализ развития малых предприятий Днепропетровской области (стр. 9 из 18)

Рік Кількість малих підпри-ємств, одиниць Із загальної кількості малих підприємств – створено у звітному році З них шляхом Кількість малих підприємств, що зазнали структурних змін у звітному році
утворення нового підпри-ємства поділу підпри-ємств на декілька поновлення діяльності раніше існуючого підприємства
2003 18566 1739 1524 14 179 8487
2004 18960 1714 1569 5 124 7539
2005 19424 1627 1612 2 6 7468
ЧАСТКА ПОКАЗНИКІВ У ЗАГАЛЬНІЙ КІЛЬКОСТІ
2003 100% 9,37% 8,21% 0,08% 0,96% 45,71%
2004 100% 9,04% 8,28% 0,03% 0,65% 39,76%
2005 100% 8,38% 8,30% 0,01% 0,03% 38,45%

За даними таблиці 2.3 щорічно створюється у середньому 8,9% нових малих підприємств, а структурних змін зазнають трохи більше третини з існуючих (38,45% у 2005 році). Також видно, що вже у 2005 році майже зовсім не практикується поділ підприємств на декілька (14 підприємств у 2003 та 2 у 2005) та поновлення діяльності раніше існуючого підприємства (179 підприємств у 2003 та 6 у 2005).

Аналіз критерію кількості малих підприємств Дніпропетровської області дозволяє зробити висновки про те, що кількість малих підприємств постійно збільшується (за 2003 – 2005 роки збільшення відбулось з 18566 до 19424 підприємств). При цьому у відношенні до 1000 населення Дніпропетровської області за 1995 – 2005 роки збільшення малих підприємств відбулось з 2,4 до 5,64 – більше, ніж у два рази. При цьому «навантаження» населенням на одне мале підприємство зменшилось з 417 у 1995 до 177 у 2005 році.

Порівняно з загальнодержавними тенденціями щодо швидкості створення малих підприємств у 2001 – 2003 роках темпи їх створення у Дніпропетровській області були вищими. Але мали тенденцію до зниження. У 2004 та 2005 роках в області спостерігаються менша швидкість створення малих підприємств, ніж в Україні: відповідно 2% та 4%.

Детальний розгляд кількості малих підприємств у найбільш вагомих галузях їх діяльності – оптова та роздрібна торгівля, промисловість та операції з нерухомістю – дає можливість стверджувати, що зменшення підприємств спостерігається в обох перших галузях. Щорічне середнє зниження в галузі оптової та роздрібної торгівлі становить 2%, у промисловості – 0,2%. В галузі промислового виробництва спостерігається витіснення малих підприємств великими. В галузі операцій з нерухомістю навпаки присутній суттєвий зріст кількості малих підприємств – 1,2%.

Таким чином, можна стверджувати, що в Дніпропетровській області відбувається процес перерозподілу малих підприємств за галузями діяльності. Розвитку набувають галузі, традиційні для малих підприємств розвинутих країн: готельний та ресторанний бізнес, фінансова діяльність та транспорт.

Наступний критерій слугує визначенню розміру підприємства. Проводиться аналіз чисельності зайнятих на малих підприємствах, виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) та балансовий прибуток. Ці показники розглядаються у динаміці та по галузям діяльності малих підприємств.

Середньорічна чисельність найманих працівників визначається з урахуванням штатних та позаштатних (працюючих за договорами та сумісництвом) працівників підприємства. Середньорічна чисельність зайнятих працівників враховує штатних, позаштатних та неоплачуваних (власників, засновників та членів їх сімей) працівників підприємства. [26, с. 5]

Зіставити кількість малих підприємств на 10 тис. осіб наявного населення з середньорічною кількістю найманих працівників на одному малому підприємстві можна на рисунку 2.5.

Рисунок 2.5 - Кількість малих підприємств на 10 тис. осіб наявного населення та середньорічна кількість найманих працівників на одному малому підприємстві, одиниць.

Графіки рисунку 2.5 говорять про зниження середнього розміру малих підприємств у Дніпропетровській області. Спостерігається зниження кількості найманих працівників на одному підприємстві з одночасним збільшенням кількості малих підприємств.

Рисунок 2.6 надає дані щодо середньорічної кількості найманих працівників на одному малому підприємстві по країні та області.

Рисунок 2.6 - Середньорічна кількість найманих працівників на одному малому підприємстві в Україні та у Дніпропетровській області.

З огляду на динаміку середньорічної кількості найманих працівників на одному малому підприємстві в Україні та у Дніпропетровській області, приведену на рисунку 2.6, робимо висновок, що швидкість зменшення розміру малих підприємств Дніпропетровської області є більшою за загальнодержавні. За 5 років з 2000 по 2005 середньорічної кількості найманих працівників на одному малому підприємстві у Дніпропетровській області зменшилась на 2, а в Україні – на 1,5 особи.

Загальний характер зниження середньорічної кількості найманих працівників на одному малому підприємстві в Україні та у Дніпропетровській області та зростаючий показник кількості малих підприємств на 10 тис. населення Дніпропетровської області говорять проте, що навіть при стабільних умовах існування малих підприємств в цілому по державі за 2000 – 2002 роки в Дніпропетровській області малі підприємства дрібнішали. Тобто вони мають гірші умови функціонування в Дніпропетровській області, порівняно з іншими областями.

Структуру розподілу середньорічної кількості працівників у 2001–2005рр. по малих підприємствах за характером зайнятості можна побачити у таблиці 2.4.

Таблиця 2.4 – Описові характеристики середньорічної кількості працівників у 2001–2005рр. на малих підприємствах Дніпропетровської області.

2001 2002 2003 2004 2005
1 1 2 3 4 5 6
Середньорічна кількість зайнятих працівників, осіб 113213 123988 132749 128409 123995
З них середньорічна кількість найманих працівників, осіб 112442 122468 130907 122795 115883
Частка найманих працівників в загальній кількості, % 99,32% 98,77% 98,61% 95,63% 93,46%
2 ЛАНЦЮГОВІ ПРИРОСТИ
Середньорічна кількість зайнятих працівників, осіб - 10775 8761 -4340 -4414
З них середньорічна кількість найманих працівників, осіб - 10026 8439 -8112 -6912
Частка найманих працівників в загальній кількості, % - -0,54% -0,16% -2,98% -2,17%
3 ЛАНЦЮГОВІ ТЕМПИ РОСТУ, %
Середньорічна кількість зайнятих працівників, осіб - 109,52% 107,07% 96,73% 96,56%
З них середньорічна кількість найманих працівників, осіб - 108,92% 106,89% 93,80% 94,37%
4 ЛАНЦЮГОВІ ТЕМПИ ПРИРОСТУ, %
Середньорічна кількість зайнятих працівників, осіб - 9,52% 7,07% -3,27% -3,44%
З них середньорічна кількість найманих працівників, осіб - 8,92% 6,89% -6,20% -5,63%

По малих підприємствах Дніпропетровської області за 2004 та 2005 роки спостерігається зменшення середньорічної кількості зайнятих працівників. Зменшення відбулось відповідно на -4340 осіб (-3,27%) та -4414 осіб (-3,44%). Також з 2002 по 2005 роки відбувалось збільшення частки власників підприємств та неоплачуваних членів сімей у зайнятості на малих підприємствах. Це видно через зменшення частки середньорічної кількості найманих працівників. Збільшення відбулось на 5,31% (100% - 93,46%-100% - 98,77%).

Кількість найманих працівників у 2002 та 2004 роках майже однакова. Показник 2003 року показав збільшення зайнятості, яке малі підприємства не змогли підтримувати.

Розглянемо внесок малих підприємств у зайнятість по Дніпропетровській області у таблиці 2.5.

Таблиця 2.5 – Динаміка показників зайнятості в цілому по Дніпропетровській області та по малих підприємствах.

Рік Середньорічна кількість найманих працівників на малих підприємствах, тис осіб Зайнятість населеня, тис осіб Середньорічна кількість найманих працівників, тис осіб Частка середньорічної кількості найманих працівників малих підприємств у загальній кількості зайнятих, % Частка середньорічної кількості найманих працівників малих підприємств у загальній кількості найманих працівників, %
1995 110,8 1821,1 1449 6,08% 7,65%
1996 109,2 1767,1 1357 6,18% 8,05%
1997 110,3 1719 1255 6,42% 8,79%
1998 113 1676,9 1218 6,74% 9,28%
1999 114,8 1659,4 1165 6,92% 9,85%
2000 107,9 1655,2 1111 6,52% 9,71%
2001 112,4 1583,0 1070,7 7,10% 10,50%
2002 122,5 1577,6 1033,8 7,77% 11,85%
2003 130,9 1585,1 1005,4 8,26% 13,02%
2004 122,8 1554,7 990,2 7,90% 12,40%
2005 115,9 1573,8 1016,9 7,36% 11,40%

Дані таблиці 2.5 підтверджують результати таблиці 2.4: 2003 рік був найліпшим з точки зору зайнятості для малих підприємств. У цей рік спостерігаються найбільші частки середньорічної кількості працівників малих підприємств у загальній кількості зайнятих (8,26%) та частка середньорічної кількості найманих працівників малих підприємств у загальній кількості найманих працівників (13,02%).

Динаміку цих часток приведемо на рисунку 2.7.

Рисунок 2.7 – Динаміка часток середньорічної кількості найманих працівників малих підприємств у загальній кількості зайнятих та найманих працівників по Дніпропетровській області, %