Смекни!
smekni.com

Загально-правові засади діяльності дільничних інспекторів міліції (стр. 16 из 20)

Можна зазначити, що успішна діяльність дільничних інспекторів міліції у розкритті та профілактики злочинів безпосередньо залежить від взаємодії з громадськими організаціями та окремими громадянами, від побудови своїх відносин з населенням, залучення найбільш активних з них до охорони правопорядку. Насамперед це стосується громадських формувань з охорони громадського порядку та ефективної допомоги громадських помічників дільничних в сільській місцевості. На виконання відповідних вказівок та розпоряджень керівництва МВС та ГУМВС України дільничний інспектор міліції повинен відвідати кожне помешкання громадян, яке знаходиться на території його обслуговування, вручити візитку та заповнити відповідну картку на домоволодіння з метою повної обізнаності щодо населення, яке в ньому мешкає та надання практичної допомоги особам, які її потребують. Коли всі ми дійсно зрозуміємо, що злочинність можна подолати лише гуртом, що боротьба з нею не лише справа правоохоронних органів, а й кожної добропорядної людини, тоді нас не лякатимуть ніякі перешкоди на шляху до нормального, гідного життя.


Список використаних джерел

1. Ануфриев М. Кадровый потенциал – гарантия успеха – "Милиция Украины". - К., 2004, №5 - 6

2. Ануфриев М. Реформирование органов внутренних дел – "Милиция Украины", - К., 2006. – 125с.

3. Бандурка О.М. Основи управління в органах внутрішніх справ України: теорія, досвід, шляхи удосконалення – Х: “Основа”, 2001. – 398 С.

4. Бандурка О.М. Адміністративна діяльність. Частина особлива: Підручник.– Харків: Еспада, 2000. – 368 с

5. Бедь В.В. Юридична психологія: Навчальний посібник / В.В. Бедь ; Нац. академія внутрішніх справ України. - К.: Каравела; Львів: Новий Світ-2000, 2002. - 375 с.

6. Молдаван В.В. Правоохоронні органи. – К., Юмана, 2003. – 245 c.

7. Гребеньков, Г.В. Юридична етика: Навчальний посібник; М-во освіти і науки України. - К.: Алерта, 2004. - 209 с.

8. Кондратьєв Я.Ю. Юридична психологія: Підручник для студ. вуз.; Нац. акад. внутр. справ України. - К.: Вид. Дім "Ін Юре", 2000. - 351

9. Кондратьєв Я.Ю.: Суд, правоохоронні та правозахисні органи України, 2002. - 268 с.

10. Корж В. Криминалистическая характеристика признаков организованных преступных образований в сфере экономики / Підприємництво, господарство і право. - 2002. - №4. - С. 96-100

11. Мельник П. Етика взаємовідносин працівників міліції і населення / П. Мельник // Вісник податкової служби України. - 2003. - №8. - С. 33-37

12. Мороз Л.І. Розвиток комунікативних умінь у працівників міліції / Л.І. Мороз // Практична психологія та соціальна робота. - 2004. -№12. - С. 51-54

13. Мельник М.І. Суд та інші правоохоронні органи. Правоохоронна діяльність: закони і коментарі: Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2000. – 512 с.

14. Мельник М. Корупційні злочини: сутність і поняття / М. Мельник // Право України. - 2000. - №11. - С. 126-130

15. Мінченко С. Методологічні аспекти аналізу злочинності в регіоні / С. Мінченко // Право України. - 2001. - №4. - С. 114-117

16. Паливода А.В. Кримінальне право України. Загальна частина: Посібник для підготовки до іспитів. - K.:, 2003. - Вид. 2-е, стереотип.

17. Темченко В. Психологічні основи теорії та принципи етики працівників міліції / В. Темченко // Право України. - 2002. -№5. - С. 26-28

18. Тодыка, Ю.Н. Конституция Украины - основной закон государства и общества; Национальная юридическая академия; Академия правовых наук. - Х.: Факт, 2001. - 382 с.

19. Фролова О.Г. Злочинність і система кримінальних покарань (соціальні, правові та кримінологічні проблеми й шляхи їх вирішення за допомогою логіко-математичних методів) : Навч. посіб. для студ. вуз. - К.: АртЕк, 2002. - 205

20. Шакун В.І. Суспільство і злочинність. - К.: Атіка, 2003. - 782, с.

21. Судові та правоохоронні органи України: Навч. посіб. Для студ. вищ. навч. закл. / А.П. Гель, Г.С. Семаков. – К.: МАУП, 2004. – 272 с

22. Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ:загальна частина: пудручник //авт. кол. (Ю.І. Римаренко, Є.І. Моісеєв. - К.:КНТ, 2008. - 816 с.

23. Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ. Загальна частина: Підручник / Під загальною редакцією І.П. Голосніченка, Я.Ю. Кондратьєва. – К.: УАВС, 2002. – 177 с.

24. Четвериков В.С., Четвериков В.В. Основы управления в органах внутренних дел: Учебное пособие. – М., Новый Юрист, 2006

25. Кримінологія: Загальна та Особлива частини: [Підручник для студентів юрид. спец. вищ. навч. закладів] І.М. Даньшин, В.В. Голіна; За ред. проф. І.М. Даньшина. - Харків: Право, 2003. - 352 с

26. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: Навч. посіб. / B.C. Ковальський (керівник авт. колективу), В.Т. Білоус, С.Е. Демський та ін.; Відп. ред. Я. Кондратьєв. - К.: Юрінком Інтер, 2002. – 320 с.

27. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. – К., 1996. – 78 с.

28. Закон України від 20 грудня 1990 р. “Про міліцію” // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – №4. – Ст. 20. (з наступними змінами та доповненнями).

29. Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо місцевої міліції" 1577-IV від 04.03.2004

30. Закон України від 18 лютого 1992р. “Про оперативно-розшукову діяльність” // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №22. – Ст. 303 (з наступними змінами та доповненнями).

31. Закон України від 26 березня 1992 р. “Про внутрішні війська МВС України” // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №29. – Ст. 397.

32. Наказ 09.03.2004 №3/235 "Про затвердження Інструкції щодо порядку взаємодії управлінь (відділів) у справах сім’ї та молоді, служб у справах неповнолітніх, центрів соціальних служб для молоді та органів внутрішніх справ з питань здійснення заходів з попередження насильства в сім’ї". Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 березня 2004 р. за №399/8998

33. Наказ№1212 від 20.10.2003 "Про затвердження Положення про службу дільничних інспекторів міліції в системі Міністерства внутрішніх справ України". Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 листопада 2003 р.за №1031/8352

34. Статут патрульно-постової служби міліції України згідно з Наказом МВС №1009 від 06.09.2004

35. Павловський М. Витоки корупції та організованої злочинності - у хибній ідеології реформ/ М Павловський // Віче. - 2002. - №9. - С. 3-17

36. Аналіз стану злочинності в Україні за 2005 рік та прогноз на 2006 рік : Аналітичний огляд / Ред. Я.Ю. Кондратьєв; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ України, НДІ проблем боротьби зі злочинністю. - Київ, 2007. - 23 с.

37. Литвак О. Про причини зростання злочинності та умови, що цьому сприяють: Деякі концептуальні положення / О Литвак // Віче. - 2001. -№11. - С. 57-65

38. Даньшин І. Організована злочинність: (поняття, кримінологічна характеристика, чинники, шляхи протидії)/ І. Даньшин // Вісник Академії правових наук Україні. - 2005. -№1. - С. 100-110

39. Кримінальна відповідальність неповнолітніх: Правове виховання учнів // Позакласний час. - 2005.- №3-4. - С. 105-106

40. Голіна В. Рецедивна злочинність в України: причини та попередження / В. Голіна // Вісник Академії правових наук України. - 2004. -№1. - С. 189-196

41. Салков Е.В. Маргинальность и преступность / Е.В. Салков // Социологические исследования. - 2000. - №4. - С. 43-47

42. Молодь та міліція: Правове виховання учнів // Позакласний час. - 2005.- №3-4. - С. 102-103

43. Кузьмічов В. Нові види злочинної діяльності: їх аналіз / В. Кузьмічов // Право України. - 2000. -№10. - С. 110-112

44. Мельник М. Корупційні злочини: сутність і поняття / М. Мельник // Право України. - 2000. - №11. - С. 126-130

45. Романков Л. Организованная преступность: откуда она у нас взялась и что с ней делать? / Л. Романков // Звезда. - 2001. - №3. - С. 182-187

46. Волобуєв А. Про деякі стандарти злочинної поведінки в технології організованої економічної злочинності/ А.Волобуєв // Вісник Академії правових наук України. - 2001. -№1. - С. 175-181

47. Мінченко С. Методологічні аспекти аналізу злочинності в регіоні/ С. Мінченко // Право України. - 2001. - №4. - С. 114-117

48. Корж В. Криминалистическая характеристика признаков организованных преступных образований в сфере экономики/ В. Корж // Підприємництво, господарство і право. - 2002. - №4. - С. 96-100

49. Сахарова О.Б. Основні причини та умови, що детермінують вчинення злочинів на ринку цінних паперів в Україні. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. - 2002. - №5. - С. 66

50. Бова А.В. Інституційні ознаки організованої злочинності та її соціальна основа. Соціальна психологія. - 2004. -№5. - С. 48-59

51. Омельченко О. Про злочини і покарання, або чому діти в Україні так часто порушують закони. Освіта України. - 2005. - 5 липня. - С. 6

52. wsww.mvs.gov.ua – Міністерство внутрішніх справ України


Додаток 1

Міністерство внутрішніх справ України

___________________________________________________________

(назва міськ-, райоргану внутрішніх справ)

___________________________________________________________

(назва ГУМВС, УМВС)

___________________________________________________________

дільничний пункт міліції N __________

ЖУРНАЛ

реєстрації відгуків та пропозицій громадян

Почато "__" ______ 200_ р.

Закінчено "__" _____ 200_ р.

ПРАВИЛА

видачі, збереження, ведення і здавання журналу реєстрації відгуків та пропозицій громадян

1. Журнал реєстрації відгуків та пропозицій громадян заводиться для вивчення думки населення, обслуговуваного дільничними інспекторами даного дільничного пункту міліції, думки про роботу як дільничного пункту міліції в цілому, так і кожного дільничного інспектора окремо.

2. Журнал реєструється в секретаріаті органу внутрішніх справ і видається старшому дільничному (або дільничному) інспектору під підпис. Аркуші журналу повинні бути пронумеровані, прошиті і скріплені печаткою органу внутрішніх справ.