Смекни!
smekni.com

Загально-правові засади діяльності дільничних інспекторів міліції (стр. 4 из 20)

Розроблювати й реалізовувати заходи щодо зміцнення дисципліни й законності серед працівників служби дільничних інспекторів міліції.

Вивчати, узагальнювати й рекомендувати до впровадження позитивний досвід роботи дільничних інспекторів міліції.

Забезпечувати добір, розстановку й виховання працівників служби дільничних інспекторів міліції, підвищувати їхню кваліфікацію та професійну майстерність.

Організація відповідно до законодавства України розгляду і вирішення звернень громадян, які надходять для виконання службі дільничних інспекторів міліції.

Участь у розкритті злочинів, скоєних на адміністративних дільницях. [33]

Індивідуальна профілактична робота включає своєчасне виявлення осіб, від яких можна чекати скоювання злочинів, їх облік, систематичне спостереження за їх поведінкою і способом життя і вживання необхідних заходів до недопущення з їх боку правопорушень. У полі зору дільничного інспектора знаходяться, зокрема, обличчя, звільнені з місць позбавлення волі; засуджені до покарань, не пов'язаних з позбавленням волі; що зловживають спиртними напоями і порушення громадського порядку, що допускають на цьому ґрунті; «важкі» підлітки і батьки, що негативно впливають на виховання дітей і ін.

Деякі категорії профілактуємих осіб перебувають на картотечному обліку дільничного інспектора. Він повинен заповнювати контрольні картки осіб:

а) що полягають під адміністративним наглядом органу внутрішніх справ;

б) відносно яких, виходячи з попередніх судимостей, може бути встановлений адміністративний нагляд;

в) засуджених до позбавлення волі з відстроченням виконання вироку.

Профілактичний контроль за особами, що полягають під адміністративним наглядом, здійснюється протягом терміну адміністративного нагляду; за особами, що формально підпадають під такий нагляд, — протягом 3 років з моменту їх звільнення з місць позбавлення волі; за особами, відносно яких виконання вироку до позбавлення свободи відстрочене, — протягом терміну, визначеного вироком суду. Після закінчення встановленого терміну контроль за відповідною особою припиняється по рапорту дільничного інспектора, затвердженому начальником міліції суспільної безпеки.

1.2 Правові основи діяльності служби ДІМ

Дільничний інспектор має в своєму розпорядженні широкий арсенал організаційних і правових засобів індивідуально-профілактичної дії, якою він повинен уміло користуватися в роботі з профілактуємими особами. До числа організаційних засобів входять:

відвідини і перевірка дільничним інспектором підоблікової особи за місцем проживання і роботи; бесіда (особиста або через представників громадськості);

закріплення шефа (наставника) за місцем проживання або роботи;

надання допомозі в трудовому і побутовому пристрої;

сприяння в проходженні курсу добровільного лікування від хронічного алкоголізму або наркоманії;

обговорення поведінки порушника в трудових колективах або на засіданнях поради, інших суспільних формувань і прийняття до нього заходів суспільної дії і т.п.

Перераховані засоби дільничний інспектор використовує, як правило, самостійно. У вживанні правових (тобто примусових) засобів індивідуально-профілактичної дії його роль теж вельми значна, оскільки вся або велика частина роботи з підготовки до їх вживання виконується саме дільничним інспектором. Серед таких засобів треба назвати:

заходи адміністративної відповідальності (за дрібне хуліганство, самогоноваріння, проституцію, пияцтво і так далі);

адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі; заходи дії, вживані комісіями у справах неповнолітніх до неповнолітніх правопорушників і їх батьків; позбавлення батьківських прав; виселення із займаного житлового приміщення за неможливістю спільного мешкання;

обмеження дієздатності; заходи кримінальної відповідальності, вживані за скоювання злочинів.

На практиці широко укорінялася думка, згідно якій притягування до кримінальної відповідальності за незначні злочини (наприклад, за систематичне надання приміщення для розпивання спиртних напоїв) розглядається як кращий засіб попередження тяжчих корисливих і насильницьких злочинів. У ряді випадків це дійсно так. Але тут не можна випускати з уваги кінцеву мету індивідуально-профілактичної роботи. А вона полягає не в тому, аби в максимальній мірі ущемити профілактуєму особу, за будь-яку ціну і всіма доступними способами позбавивши його можливості скоювати нові злочини, а в тому, аби повернути його до здорового, трудового способу життя. Це украй складне, але благородне завдання.


Підтримка тісних зв'язків з населенням і громадськістю

Поняття громадського порядку і його охорони має як наукове, так і практичне значення, оскільки зміст громадського порядку, ефективність його охорони певною мірою впливають на стабільність прав громадян, їхню працю, всебічне задоволення їхніх матеріальних та духовних потреб. Тому необхідно з’ясувати напрями розвитку суті окремих елементів по взаємодії служби дільничних інспекторів міліції з громадськістю з охорони громадського порядку, прав та свобод громадян. Розв’язання цієї проблеми має і суто прикладне значення для організації органів держави, на які покладено завдання щодо охорони та забезпечення громадського порядку. Закон України "Про міліцію" безпосередньо визначає одне із завдань органів внутрішніх справ, а саме: охорона та забезпечення громадського порядку.

Фактично всі внутрішні та зовнішні функції держави безпосередньо або опосередковано спрямовані на зміцнення і вдосконалення загальносоціальних гарантій прав людини та громадянина. Сфера діяльності органів внутрішніх справ має складну структуру, в тому числі певні групи суспільних відносин, що пов’язані із захистом особи та держави від злочинних посягань, і містить забезпечення суспільного порядку та суспільної безпеки.

Аналіз завдань і функцій, які виконуються службою ДІМ, показує про те, що в діяльності цієї служби питання забезпечення, реалізації, охорони та захисту прав, свобод, законних інтересів громадян та громадського порядку посідають особливе місце. Служба ДІМ за допомогою різноманітних засобів та методів бере участь у вирішенні цих завдань безпосередньо на своїх ділянках роботи. Значна відповідальність у забезпеченні реалізації та охороні прав, свобод та громадського порядку покладена на службу ДІМ, оскільки майже лише ця служба тісно взаємодіє з громадськістю й у своїй повсякденній діяльності займається охороною прав, свобод та законних інтересів громадян шляхом забезпечення суспільного спокою і безпосередньої охорони певних благ особи.

Одним з принципів охорони громадського порядку є участь громадськості у цій справі. Взаємодія державних правоохоронних органів з громадськістю — важлива частина процесу демократизації суспільства, побудови в Україні правової держави, забезпечення законності. Спільна діяльність міліції та об’єднань населення, які беруть участь у боротьбі з правопорушеннями й охороні громадського порядку, формує у свідомості трудящих необхідність зважати на загальні інтерес, шанобливо ставитися до правових приписів, з гідністю виконувати свої громадянські обов’язки.

Уміння працівників міліції будувати взаємовідносини з представниками конкретних громадських правоохоронних формувань розглядається як важливий критерій оцінки їх професійного рівня, політичної і правової культури. Саме тут відкриваються найширші можливості для виховання людей досвідом практичної участі у перетвореннях, що відбуваються у сфері правопорядку Для виконання завдань, які постають, на рівні сучасних вимог, необхідно по-новому осмислити набутий досвід, збагатити усі напрями діяльності новим змістом, докорінно обновити арсенал форм, методів та засобів охорони громадського порядку і громадської безпеки, боротьби з правопорушеннями. Тільки так можна надати правоохоронній діяльності в Україні загальнонародного характеру, вивести її на якісно новий рівень. В умовах формування України як правової незалежної держави, коли послідовно скорочується вплив адміністративних методів управління і директивних розпоряджень, на перший план висувається самоврядування народу, а державна влада втілюється у стійкі юридичні форми. Важливою рисою громадського і господарського розвитку стає розширення поля діяльності громадських формувань, які представляють усі верстви населення. Залучення широких верств населення до правоохоронної діяльності закономірно і справедливо розглядається як важливий канал участі громадян в управлінні справами суспільства і держави, один із головних чинників зміцнення конституційного режиму, ролі законів, посилення механізму підтримки правопорядку на ґрунті розвитку народовладдя. [22, c. 124]

Нині в нашій країні ситуація та оперативна обстановка не вельми проста, можна сказати, навіть складна. Для її оздоровлення із врахуванням особливостей території, чисельності населення та низки інших чинників райони міст розбиваються на адміністративні дільниці, за кожною з яких закріплюється дільничний інспектор. Причому дільниці з найскладнішою ситуацією повинні доручатися найбільш досвідченим дільничним. Дільниці, як правило, групуються в зони, за кожною з яких закріплюється старший дільничний інспектор. Він керує дільничними, допомагає їм у плануванні заходів з профілактики правопорушень та забезпечення громадського порядку на території.

Позитивним прикладом може слугувати робота дільничного, який раціонально організував взаємодію між громадськими пунктами охорони порядку (ГПОП), вміє мобілізувати дільничних інспекторів на виконання комплексних планів профілактики правопорушень. На громадських пунктах з охорони порядку має провадитися пожвавлена робота всіх видів громадських формувань, оскільки в результаті наполегливої праці та інтенсивної профілактики, яку потрібно провадити на ГПОП, і кількість злочинних виявів значно знизиться. Дільничні інспектори повинні щотижнево і щомісяця аналізувати й узагальнювати результати роботи, правильно вести прийом громадян, стежити за правильністю і повнотою інформації, що заноситься до картотеки профілактичного обліку. Дільничні інспектори повинні проводити зустрічі, наради з громадянами, громадськими формуваннями, на яких обговорювати, як краще охороняти будинки, щоб запобігти крадіжкам, виявляти осіб, які зловживають спиртними напоями та інші питання громадського порядку. Кожного дня дільничні інспектори провадять інструктаж членів громадських формувань (ГФ), знайомлять їх з оперативною обстановкою, навчають як поводитися з порушниками порядку, патрулюють разом із членами ГФ. Керівники райвідділу розробляють спеціальну форму завдання для членів ГФ, яке доручає їм дільничний інспектор. В ньому вказуються маршрут патрулювання і список осіб, яких необхідно перевірити. Завершивши чергування, відповідальний по ГФ доповідає дільничному інспектору про виконання завдання. Кожний дільничний інспектор повинен мати список членів ГФ. Кожне ГФ належить реєструвати за встановленим порядком. Дільничні інспектори за вказівками ВДІМ УАСМ проводять зустрічі з місцевими головами, представниками держадміністрацій, проводять заняття з членами ГФ.