Смекни!
smekni.com

Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства (стр. 11 из 21)

Поряд з цим, мають місце витрати, які здійснюються у поточному періоді (місяці), але підлягають включенню у витрати наступних періодів. Так, на підприємстві одноразово в момент передплати оплачуються виписані на рік газети, журнали, довідково-нормативні документи. Ці витрати здійснюються за рахунок майбутніх звітних періодів. Вони підлягають розподілу однаковими частинами по періодах (місяцях) і включенню до витрат того звітного періоду, до якого вони належать.

Такі витрати в момент їх здійснення попередньо обліковуються по дебету 39 “Витрати майбутніх періодів” у кореспонденції з кредитом відповідних рахунків. При списанні відповідної частки витрат, здійснених у рахунок майбутніх періодів, на витрати звітного періоду в бухгалтерському обліку роблять запис по кредиту рахунка 39 “Витрати майбутніх періодів” і дебету рахунка 92 “Адміністративні витрати”. Цим забезпечується рівномірний розподіл витрат між суміжними звітними періодами, що дає можливість здійснювати контроль за дотриманням кошторису витрат та, в кінцевому підсумку, визначити правильний фінансовий результат за кожний звітний період. Сальдо (дебетове) рахунку 39 “Витрати майбутніх періодів” показує суму здійснених раніше, але ще не списаних витрат.

У бухгалтерському обліку ВАТ “Універсам-23” витрати відображаються у наступному порядку, приведеному у таблиці 3.2.3.


Таблиця 3.2.3

Порівняльна характеристика кореспонденції рахунків по обліку витрат згідно Національних Стандартів.

Зміст господарської За мето-дологієюП(с)БО У ВАТ “Універсам-23”
з/п Операції Дт Кт Дт Кт
1 2 3 4 5 6
123456 Відображення заборгованості транспортним підприємствам за перевезення товарів:по діючим тарифамна суму податкового кредиту з ПДВ, на яке товариство має право зменшити податкове зобов’язання Оплата розрахунковими чеками транспортних та інших послуг по перевезенню товарівВідображення амортизаційних відрахувань на повне відновлення основних фондів, обрахованих за встановленими нормами до балансової вартості Відображення суми зносу по спецодягу, інвентарю та іншим малоцінним і швидкозношуваним предметам вартістю більше 10 гривень за одиницюСписання малоцінних і швидкозношуваних предметів вартістю менше 10 гривень за одиницю , введених в експлуатаціюНарахування основної і додаткової заробітної плати робітникам торг.п/п 93644939292928193 68568533113113213266181 44/268-44/244/244/244/2 60,76-02131270

Продовження таблиці 3.2.3

7 Відрахування на соціальні заходи, обраховані за встановленими законодавством нормами до суми витрат на оплату праці : а) на обов’язкове (державне) соціальне та пенсійне страхування; 92 652 44/2 69/3
891011 б) на обов’язкове соціальне страхування на випадок безробіттяВідображення заборгованості комунальному господарству - за комунальні послуги (опалення, освітлення, водопостачання та ін.)Відображення заборгованості по обов’язковому страхування майнаВідображення заборгованості орендодавцю по нарахованій орендній платі : за поточний місяць ;за наступний місяцьПерерахування з розрахункового рахунку на сплату підписки на спеціалізовану літературу і нормативно-довідкову документацію на наступний звітний період 929264492936443939 653631631654685685685685 44/244/26844/244/2683131 6876766576767651
12131415 Списання відповідної частки раніше проведених витрат у рахунок майбутніх періодів на витрати звітного місяцяСписання вартості нестач і псування товарів у межах норм природного убутку, виявлених під час інвентаризаціїСписання вартості матеріалів, витрачених : на пакування товарів ,що реалізуються (пакети, папір);на оформлення вітрин і виставок товарівВитрати на участь у виставках і ярмарках і на представницькі витрати (організація прийомів, конференцій та ін. 928491939393 3994784204201201 44/244/244/244/244/2 31840505,4151,71,76

Продовження таблиці 3.2.3

16 Беззворотня передача зразків і моделей товарів на виставки 93 28 44/2 41/2
17 Списання уцінки товарів, які втратили свою первісну якість від виставлення їх на вітринах 93 282 44/2 14
18 Оплата з розрахункового рахунку рахунку вартості ліцензій та ін. держ. дозволів на здійснення господарської діяльності 94 311 44/2 51
19 Оплата з розрахункового рахунку витрат, пов’язаних з проведенням експертиз і лабораторних аналізів якості товарів 93 311 44/2 51
20 Оплата з розрахункового рахунку відсотків банку за користування кредитами і за розрахунково-касове обслуговування 951685 685311 44/276 7651
21 Списання із підзвітних сум витрат по відрядженнях, сплачених поштово-телеграфних послуг, придбаних канцелярських товарів 92 372 44/2 71
22 Списання на витрати суми раніше пред’явлених претензій, впозові яких відмовлено судовими органами 948 374 - -
232425 Нарахування до сплати податків та зборів; землекористування, інноваційний, комунальний фонди, використання місцевої символіки, різні збориВключення до складу витрат витрат на ремонт основних фондів, реконструкції, модернізації у розмірі, що не перевищує 5% балансової вартості основних фондів на початок звітного рокуСписання у кінці місяця витрат, що відносяться до реалізованих товарів 9292791 64213193 44/244/280 65,760344/2

Отже, облік витрат у ВАТ “Універсам-23” здійснюється у відповідності з нормативними документами на рахунку 92,93,94,95, при цьому аналітичний облік здійснюється у розрізі номенклатури статей витрат у книзі аналітичного обліку з витрат. Кореспонденція рахунків, що застосовується при обліку витрат даного підприємства, відповідає вимогам діючих нормативних документів.

Однак в 2000 році запроваджується бухгалтерський облік за Національними стандартами, які передбачають застосування нового Плану рахунків. Згідно цього Плану рахунків витрати поділяються на класи. Для обліку витрат призначені рахунки 8 і 9 класів.

Клас 8. “Витрати по елементам”.

Рахунки цього класу існують для узагальнення інформації про витрати підприємства на протязі звітнього періоду.

Витрати відображаються на рахунках бухгалтерського обліку,якщо їх оцінка може бути достовірно визначена на момент вибуття актива або збільшення зобов’язання, які призводять до зменьшення власного капіталу підприємства.

Основні вимоги до визнання, складу та оцінки витрат викладені у П(С)БО 16 “Витрати”.

Цей клас включає такі синтетичні рахунки:

· 80- матеріальні витрати

· 81- витрати на оплату праці

· 82- відрахування на соціальні заходи

· 83- амортизація

· 84- інші операційні витрати

· 85- інші затрати

Кожен з цих синтетичних рахунків поділяється на субрахунки.

Клас 9. “Витрати діяльності”.

Рахунки цього класу застосовуються для обробки інформації про витрати операційної,інвестиційної,фінансової діяльності та витрати на попередження надзвичайних подій та ліквідацію наслідків.

· 90 - собівартість реалізації

Цей рахунок призначено для узагальнення інформації про собівартість реалізованої готової продукції, товарів, виконаних робіт, наданих послуг.

За дебетом рахунку 90 ”Собівартість реалізації” відображається виробнича собівартість реалізованої готової продукції, робіт, послуг; фактична собівартість реалізованих товарів (без торгових націнок), за кредитом – списання в порядку закриття дебитових оборотів на рахунок 79 “Фінансові результати”.

Адміністративні витрати, витрати на збут та інші операційні витрати не включаються до складу виробничої собівартості готової та реалізованої продукції, а тому інформація про такі витрати узагальнюється на рахунок обліку витрат звітного періоду 92 – 93 “Витрати на збут”, 94 “Інші витрати операційної діяльності”.

Рахунок 90 має такі субрахунки:

901 “Собівартість реалізованої готової продукції”

902 “Собівартість реалізованих товарів”

903 “Собівартість реалізованих робіт і послуг”

· 91- загальногосподарські витрати

На рахунку 91 “Загальновиробничі витрати” ведеться облік виробничих накладних витрат на організацію виробництва та управління цехами, дільницями, відділеннями, бригадами та іншими підрозділами основного й допоміжного виробництва, а також витрат на утримання та експлуатацію машин і устаткування. Цей рахунок не застосовується підприємствами торгівлі.

За дебетом рахунка 91 ”Загальновиробничі витрати” відображається сума визнаних витрат, за кредитом – щомісячне, за відповідним розподілом, списання на рахунки 23 “Виробництво” та 90 “Собівартість реалізації”.

Аналітичний облік ведеться за місцями виникнення, центрами і статтями (видами) витрат.

· 92- адміністративні витрати

На цей рахунок відображаються загальногосподарські витрати, пов’язані з управлінням та обслуговуванням підприемства.

За дебетом рахунка 92 “Адміністративні витрати” відображається сума визнаних адміністративних витрат, за кредитом – списання на рахунок 79 “Фінансові результати”.

До загальногосподарських витрат, зокрема, належать витрати на утримання адміністративно – управлінського персоналу, витрати на їх службові відрядження, витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів загальногосподарського призначення (оренда, амортизація, ремонт, комунальні послуги), охорона, юридичні, аудиторські, транспортні послуги, поштово – телеграфні, канцелярські витрати, сума податків, зборів (обов’язкових платежів).