Смекни!
smekni.com

Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства (стр. 9 из 21)


Отже, у якості носіїв разової інформації у системі бухгалтерського обліку ВАТ “Універсам-23” переважно використовуються “звичайні” документи. Незважаючи на прогрес у системі автоматизації обліку, обійтись без первинних документів на найближчу перспективу неможливо, тому їх удосконалення є досить актуальним. Для цього за допомогою існуючих засобів необхідно здійснювати уніфікацію і типізацію форм; застосовувати спосіб одноразового запису; зменшувати кількість екземплярів; проводити заготовлення бланків документів за допомогою ПЕОМ; здійснювати виписку документів за допомогою комп’ютера.

3.2. Фінансовий облік витрат комерційної діяльності.

В теорії бухгалтерського обліку чільне місце займають питання суті обліку та його ролі у суспільстві. Ці питання мають актуальне значення для визначення перспектив наукового пошуку в галузі теорії і практики бухгалтерського обліку, створення такої моделі облікового процесу, яка б в найбільшій мірі відповідала об’єктивній реальності, була простою і зрозумілою для тих, хто обирає професію бухгалтера.

В найбільш загальній формі можна зазначити, що бухгалтерський облік є складовою частиною інформаційної системи підприємства і з цих позицій його завданням є постійний розвиток методологічних елементів. Облік повинен розглядатись не як самоціль, а як засіб, за допомогою якого вирішується завдання управлінського апарату підприємства. Бухгалтерська інформація досягає 70 % в загальній економічній системі інформації підприємства і вона є точною, повною, оперативною, достовірною на відміну від іншої інформації - оперативної і статистичної.

Бухгалтерський облік повинен описати процеси, що відбуваються на підприємстві, стан та використання ресурсів, розрахункові взаємовідносини з покупцями, постачальниками, бюджетом, банком, персоналом, використання грошових коштів та інше.

Бухгалтерська інформація необхідна для апарату управління з метою регулювання розвитку підприємства, а також для зовнішніх користувачів - інвесторів, банків, податкових служб, постачальників тощо.

Бухгалтерський облік виступає у ролі інструмента, який забезпечує всі ланки апарату управління інформацією про стан об’єкту управління.

Бухгалтерський облік являє собою інформаційну систему про господарські процеси, використання ресурсів підприємства, формування ціни на товари та отримання прибутку.

Структура інформаційної системи бухгалтерського обліку описується рядом рахунків, які являють собою елементи системи. Кількість рахунків залежить від того, які об’єкти обліку відстежуються і по яких необхідно збирати інформацію. Рахунки призначені для упорядкування господарських операцій, які характеризують зміни в об’єктах обліку (збільшення чи зменшення).

Для обліку даних та узагальнення інформації про витрати постачальницько-збутових, торговельних, посередницьких та інших подібних до них підприємств використовують рахунки класу 9 “Витрати діяльності”: 92 – адміністративні витрати; 93 – витрати на збут; 94 – інші витрати операційної діяльності; 95 – вінансові витрати; 97 – інші витрати. Характеристика даних рахунків приведена у таблиці 3.2.1.


Таблиця 3.2.1

Характеристика рахунків 92,93,94 “Витрати ”

Найме-нування рахунку Наймену-вання субрахунку Оборот по дебету рахунку Оборот по кредиту рахунку
1 2 3 4
92 “Адміністративні витрати”93 “Витрати на збут”94 “Iнші витрати операційної діяльності”95 “Фінансові витрати”97 “Iнші витрати” 944 “Сумнівні і безнадійні борги”945 “Витрати від операційної урсовоїрізниці”946 “Витрати від знецінення запасів”947 “”Недостачі і витрати від порчі цінностей”948 “Признанні штрафи, пені”948 “Iнші витрати операційної діяльності”951 “Відсотки за кредит”952 “Iнші фінансові витрати” Відображення признаних адміністративних витратВідображення признаних витрат на збутВідображення признаних витратВідображення признаних витратВідображення признаних витратВідображення признаних витратВідображення признаних витратВідображення признаних витратВідображення признаних витратВідображення признаних витратВідображення признаних витратВідображення признаних витрат Відображенння списання на рахунокк 79 “Фінансові результати”Відображенння списання на рахунокк 79 “Фінансові результати”Відображенння списання на рахунокк 79 “Фінансові результати”Відображенння списання на рахунокк 79 “Фінансові результати”Відображенння списання на рахунокк 79 “Фінансові результати”Відображенння списання на рахунокк 79 “Фінансові результати”Відображенння списання на рахунокк 79 “Фінансові результати”Відображенння списання на рахунокк 79 “Фінансові результати”Відображенння списання на рахунокк 79 “Фінансові результати”Відображенння списання на рахунокк 79 “Фінансові результати”Відображенння списання на рахунокк 79 “Фінансові результати”Відображенння списання на рахунокк 79 “Фінансові результати”

Отже, планом рахунків бухгалтерського обліку для обліку витрат торговельних підприємств передбачено рахунки класу 9 “Витрати діяльності”. Характеристика рахунків класу 9 “Витрати діяльності”, у відповідності з планом рахунків наступна (табл. 3.2.2.).

Таблиця 3.2.2

Характеристика рахунків класу 9 “Витрати діяльності” у відповідності з планом рахунків

№ ра-хунка Найменуван-ня рахунка Відображення в “Звіті про фінансові результати” З якими рахунками кореспондує
1 2 3 5
929394 Адміністративні витратиВитрати на збутІнші вітрати операційної діяльності Рядок 070 “Адміністративні витрати”Рядок 080 “Витрати на збут”Рядок 090 “Iнші операційні витрати” 13,20,22,28,30,31,33,37,39,47,50,60,63,64,65,66,68,80,81,82,83,8413,20,2,28,30,31,33,37,39,47,50,60,63,64,65,66,68,80,81,82,82,83,84,2513,20,22,28,30,31,33,37,39,47,50,60,63,64,65,66,68,80,81,82,83,84,25,10,11,12,51,62

Метою синтетичного обліку витрат торговельного підприємства є визначення загальної суми всіх витрат. Дані рахунків 92,93,94,95,97 використовуються для контролю, як загальної величини витрат так і їх рівня.

У ВАТ “Універсам-23” облік витрат здійснюється на рахунках 92,93,94, так як дане підприємство здійснює продаж товарів через роздрібну мережу.

Аналітичний облік витрат ведеться у спеціальній Книзі аналітичного обліку, в якій для кожної статті витрат відведена окрема графа.

Книга відкривається на рік. Записи до неї здійснюються на підставі журналів-ордерів або інших облікових регістрів, в яких міститься кореспонденція по дебету рахунків 92,93,94, в кінці місяця.

На кожне перше число місяця здійснюється звірення даних аналітичного обліку з синтетичним, при цьому дебетовий оборот по рахунках 92,93,94, повинен дорівнювати сумі витрат за місяць по книзі аналітичного обліку.

Оскільки сума витрат впливає на визначення балансового прибутку і, звісно, на величину цього прибутку, то аналітичний облік повинен бути правильно організований.