Смекни!
smekni.com

Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства (стр. 17 из 21)

Факторний аналіз витрат торговельного підприємства досліджує вплив тільки тих факторів, які можуть бути обчислені кількісно.

Одним з факторів, що має найбільший вплив, особливо на рівень витрат ВАТ “Універсам-23” є обсяг товарообороту. При перевиконанні плану товарообороту рівень витрат знижується. Це відбувається тому, що деякі види витрат підприємства не залежать від величини товарообороту (витрати на оренду і утримання приміщень, на рекламу та інші витрати), у зв’язку з цим, відносний рівень цих витрат по відношенню до збільшеної суми товарообороту знижується. При невиконанні плану реалізації товарів за тієї ж причини рівень витрат підвищується.

Значний вплив на величину витрат підприємства має структура товарообороту, оскільки витрати по зберіганню і реалізації різних товарів неоднакові. Збільшення питомої ваги в загальному обсязі так званих витратоємких товарів підвищує рівень витрат (хоча прибуток від цього не зменшується, оскільки по таким товарам надаються більш високі торгові знижки).

Під впливом цього фактору умовно-змінні витрати зростають повільніше, ніж обсяг товарообороту, умовно-постійні майже не змінюються, тому зростання обсягу товарообороту впливає на суму і рівень витрат, тобто призводить до відносної економії витрат і зниження їх рівня по відношенню до товарообороту.

Так, вплив ступеню виконання плану товарообороту на зміну витрат ВАТ “Універсам-23” приведено в табл. 4.3.1.

Дані цієї таблиці свідчать про те, що в цілому витрати підприємства за рахунок зростання обсягу товарообороту збільшилися на 662,2 тис. грн., але за рахунок впливу інших факторів зменшились на 677,1 тис. грн. У тому числі за рахунок збільшення обсягу товарообороту значно зросли витрати на перевезення на 194,6 тис. грн., витрати на оплату праці - на 325,8 тис. грн., відрахування на соціальні заходи - на 144,1 тис грн. У свою чергу за рахунок впливу інших факторів витрати на перевезення зменшились на 195,6 тис. грн., витрати на оплату праці - на 328,0 тис. грн., відрахування на соціальні заходи - на 145,0 тис. грн. При цьому амортизаційні відрахування зросли на 2,0 тис. грн., а витрати на паливо зменшилися на 1,5 тис. грн., втрата товарів у межах норм природного убутку - на 0,1 тис. грн.

Отже, найбільший вплив на рівень та величину витрат

ВАТ“Універсам-23 ” має обсяг та структура товарообороту.

Скорочення обсягу товарообороту ВАТ “Універсам-23” призвело до скорочення витрат як в цілому, так і за окремими статтями витрат, одночасно рівень витрат зріс, це відбулося за рахунок зростання у структурі товарообороту питомої ваги витратоємких товарів.

4.4. Оперативний та порівняльний аналіз витрат комерційної діяльності.

Значення аналізу витрат полягає в тому, що він є необхідним інструментом ефективного управління господарською діяльністю, а також зниження витрат і підвищення рентабельності підприємства роздрібної торгівлі.

Сума прибутку і рентабельності торговельних підприємств знаходиться у безпосередній залежності від величини витрат. Чим нижче при інших рівних умовах рівень витрат, тим вище рівень рентабельності діяльності торговельного підприємства.

Аналіз витрат дозволяє виявити і кількісно обчислити резерви економії витрат підприємства і визначити напрямки їх ефективного використання.

Основними складовими загального аналізу витрат є оперативний та порівняльний аналіз.

Контроль та аналіз витрат здійсняють в оперативному порядку на основі даних поточного обліку та первинної документації. Оперативний аналіз можна здійсняти практично на будь-якому відрізку часу.

Порівняльний аналіз витрат проводиться на основі матеріалів зведеної звітності. При цьому використовуються методи групування ,лінійного програмування та ін.

Завданнями аналізу витрат є:

1. Перевірка правильності віднесення витрат на відповідні статті, правильності розподілу їх за структурними підрозділами, а також відповідність витрат тому періоду, до якого вони віднесені.

2. Визначення показників динаміки, а саме встановлення відхилень їх фактичної абсолютної величини від планової, а також від показників за минулі періоди.

3. Розрахунок рівня витрат по відношенню до роздрібного товарообороту.

4. Визначення відхилення рівня витрат звітного періоду від кошторису і попередніх періодів.

5. Розрахунок відносної економії або перевитрат (без розподілу витрат на умовно-постійні та умовно-змінні) за наступною формулою:

Е = Сума В1 -Сума В0* % виконання плану ТО / 100

(4.4.1.)

де, Е - економія;

Сума В1 - сума витрат звітного періоду;

Сума В0 - сума витрат за попередній період;

% виконання плану ТО - процент виконання плану товарообороту.

6. Розрахунок відносної економії з урахуванням розподілу витрат на умовно-постійні та умовно-змінні за наступною формулою:

Е = Сума В1 - ( Сума В0 зм.*% виконання плану ТО / 100 + Сума В0пост.)

(4.4.2.)

де, Е - економія;

Сума В1 - сума витрат звітного періоду;

Сума В0 зм. - сума умовно-змінних витрат попереднього періоду;

Сума В0 пост. - сума умовно-постійних витрат попереднього періоду.

Дану методику використаємо для проведення загального аналізу витрат ВАТ “Універсам-23”, який розпочнемо з перевірки виконання плану загального рівня витрат і порівняння його з показниками минулих періодів (табл.4.4.1.).

Зробивши аналіз даних табл.4.4.1 можна сказати, що витрати ВАТ “Універсам-23” у звітному періоді скоротилися у порівнянні з планом на 14,9 тис.грн., а в порівнянні з 1997 та 1998 роками збільшилися відповідно на 3010,4 тис.грн. та на 2827,6 тис.грн. Рівень витрат в порівнянні з планом зріс на 5,0%, у результаті чого відбулися перевитрати коштів підприємства у порівнянні з планом на суму 239,35 тис.грн. (5986,9 тис.грн.*5,0% / 100).

Далі проведемо аналіз обсягу, структури і динаміки витрат за економічними елементами ВАТ “Універсам-23” (табл.4.4.1).

За результатами проведеного аналізу видно, що у 1999 році витрати збільшились у порівнянні з 1997 роком на 878,5 тис. грн. або 273,2 %, а в порівнянні з 1998 роком на 612,0 тис. грн або на 104,1 %. Також необхідно замітити, що збільшення витрати відбулось за всіма елементами. Так, в порівнянні з 1997 роком збільшились: матеріальні витрати - на 50,2 тис.грн. або на 205,7 %, відрахування на соціальні заходи - на 164,5 тис.грн. або на 254,6 %, амортизація основних фондів і нематеріальних активів - на 5,5 тис.грн. або на 37,9 %, витрати на оплату праці - на 386,0 тис.грн. або на 292,9 %, інші витрати - на 272,3 тис.грн. або на 315,5 %. У порівнянні з 1998 роком: матеріальні витрати - на 29,2 тис.грн. або на 64,3 %, відрахування на соціальні заходи - на 104,8 тис.грн. або на 84,3 %, амортизація основних фондів і нематеріальних активів - на 16,0 тис.грн. або на 400,0 %, витрати на оплату праці - на 263,2 тис.грн. або на 103,4 %, інші витрати - на 198,8 тис.грн. або на 124,4%.

У структурі витрат за економічними елементами найбільшу питому вагу займають витрати на оплату праці, яка становить у 1999 році 43,15 %, що в порівнянні з 1998 роком менше на 0,14 %. У свою чергу зросла доля амортизаційних відрахувань у порівнянні з 1997 роком на 0,99 %.

Таким чином, зменшення питомої ваги витрат на оплату праці у 1999 році в порівнянні з 1998 роком та зростання питомої ваги амортизаційних відрахувань свідчать про підвищення технічного рівня підприємства, а також про зростання продуктивності праці.

У результаті проведеного аналізу витрат ВАТ “Універсам-23” за статтями витрат (табл.4.4.1) було встановлено, що найбільший рівень по відношенню до товарообороту припадає на витрати на оплату праці, що становить у звітному році 8,65 %, що в порівнянні з 1997 роком більше на 4,22 %, з 1998 роком - на 0,59 %,а у порівнянні з планом - на 2,23 %. При цьому витрати на оплату праці у 1999 році зросли у порівнянні з 1997 роком на 386,0 тис. грн., а в порівнянні з 1998 роком на 263,2 тис. грн. По статті “Витрати на оплату праці” було встановлено у звітному періоді недовиконання кошторису витрат на 2,2 тис. грн., тобто підприємству вдалося зекономити коштів на суму 2,2 тис. грн.Таблиця 4.4.1

Оцінка виконання кошторису, динаміки і рівня витрат обігу ВАТ"Універсам-23" за 1997-1999 роки
Статті витрат обігу 1997 1998 1999 Відхилення 1999 (+;-) від:
сума, тис. грн. рі-вень,% сума, тис. грн. рі-вень,% план плану 1997 1998
сума, тис. грн. рі-вень,% сума, тис. грн. Рі-вень,% абс., тис. грн. відн.,% в рів.,% абс., тис. грн. відн.,% в рів.,% абс., тис. грн. відн.,% в рів.,%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.Витрати на перевезення 42,1 1,41 89,3 2,83 217,0 2,68 215,6 3,60 -1,4 -0,6 0,92 173,5 412,1 2,19 126,3 141,4 0,77
2.Витрати на оплату праці 131,8 4,43 254,6 8,06 520,0 6,42 517,8 8,65 -2,2 -0,4 2,23 386,0 292,9 4,22 263,2 103,4 0,59
4.Амортизація основних фондів 14,5 0,49 4,0 0,13 18,0 0,22 20,0 0,33 2,0 11,1 0,11 5,5 37,9 -0,15 16,0 400,0 0,21
6.Знос МШП 0,6 0,02 1,2 0,04 1,8 0,02 2,2 0,04 0,4 22,2 0,01 1,6 266,7 0,02 1,0 83,3 0,00
7.Витрати на паливо 37,9 1,27 58,9 1,86 63,0 0,78 61,5 1,03 -1,5 -2,4 0,25 23,6 62,3 -0,25 2,6 4,4 -0,84
10.Відсотки за кредит 3,5 0,11 3,0 0,04 3,7 0,06 0,7 23,3 0,02 3,7 0,06 0,2 5,7 -0,05
11.Втрата то-варів у межах норм природ-ного убутку 0,6 0,02 1,5 0,05 2,0 0,02 1,9 0,03 -0,1 -5,0 0,01 1,3 216,7 0,01 0,4 26,7 -0,02
13.Відрахування на соціаль-ні заходи 64,6 2,17 124,3 3,93 230,0 2,84 229,1 3,83 -0,9 -0,4 0,99 164,5 254,6 1,66 104,8 84,3 -0,11
15.Інші витрати 29,5 0,99 50,8 1,61 160,2 1,98 148,3 2,48 -11,9 -7,4 0,50 118,8 402,7 1,49 97,5 191,9 0,87
РАЗОМ 321,6 10,80 588,1 18,61 1215,0 15,0 1200,1 20,05 -14,9 -1,2 5,05 878,5 273,2 9,24 612,0 104,1 1,43

Відрахування на соціальні заходи - це друга найбільша за обсягом стаття витрат підприємства. Обсяг даних витрат у звітному році становив 229,1 тис. грн., що в порівнянні з 1997 роком більше на 164,5 тис. грн., а з 1998 роком - на 104,8 тис. грн. Слід зазначити, що по цій статті була також встановлена економія коштів на 0,9 тис. грн. Рівень відрахувань на соціальні заходи у 1999 році становить 3,83 %.