Смекни!
smekni.com

Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства (стр. 6 из 21)

Динаміка основних показників фінансово-господарської діяльності ВАТ “Універсам-23” наведена в таблиці 2.1. З даних таблиці можна зробити висновок, що товарооборот у 1999 році в порівнянні з 1997та 1998 роками збільшився відповідно на 3010,4 та 2827,6 тис. грн. або на 101,1% та 89,5%, що є позитивним моментом. Також до позитивних моментів можна віднести збільшення середньорічної вартості основних фондів, балансового прибутку. Але при цьому спостерігається значне зростання обсягу витрат на реалізацію товарів, зменшення оборотних активів, суми власних засобів, що є негативними моментами, а також негативним є те, що показники платоспроможності підприємства значно не досягають критичного значення.

Система бухгалтерського обліку у ВАТ “Універсам-23” організована таким чином, що господарські операції в узагальненому вигляді відображаються у синтетичному обліку, і деталізовано, у розрізі синтетичного – в аналітичному обліку. При цьому операція, відображена у синтетичному обліку, повинна дорівнювати її аналітичному обліку. Сполучення різних реєстрів аналітичного і синтетичного обліку, їх взаємозв’язок, послідовність і способи ведення облікових записів з метою узагальнення і одержання звітності утворює форму бухгалтерського обліку.


Таблиця 2.1.

Динаміка основних показників фінансово-господарської

діяльності ВАТ“Універсам-23”

№ п/п Найменування показника Одиниці виміру 1997 1998 1999 Відхилення 1999 ( +; - ) від
1997 1998
абсол. відн. абсол. відн.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ТоварооборотВаловий доходРівень валового доходуВитрати Рівень витрат Витрати на реалізацію товарівРезультат від реалізаціїРезультат від іншої реалізаціїБалансовий прибутокРентабельністьСередньоспискова чисельність працівниківСередньорічна вартість основних фондів

тис. грн.

тис. грн.

%

тис. грн.

%

тис. грн.

тис. грн.

тис. грн.

тис. грн.

%

чоловік

тис. грн.

2976,5

919,5

30,89

321,6

10,8

1675,6

42,8

6,7

49,5

1,66

77

56,1

3159,3

814,1

25,76

588,1

18,61

1798,0

19,0

11,0

30,0

0,9

81

106,5

5986,9

516.0

8,61

1200,1

20

1107.0

6.0

10.0

16.0

0,26

73

107.0

3010,4

-403.5

-22,28

878,5

9,2

-568.6

-36.8

3.3

-33.5

-1,4

-4

50.9

101,1

-43.88

273,2

-33.93

-85.98 49.25

-67.67

-5.19

90.73

2827,6

-298.1

-17,15

612

1,39

-691.0

-13.0

-1.0

-14.0

-0,64

-8

0.5

89,5

36.62

104,1

-38.43

-68.42

-9.09

-46.66

-9.88

0.47

13

14

15

16

17

Позаоборотні активиОборотні активиСума власних засобівСума залучених засобівСума власних оборотних засобів

тис. грн.

тис. грн.

тис. грн.

тис. грн.

тис. грн.

92.7

180.7

90.6

182.8

-2.1

92.0

148.0

75.0

165.0

-17.0

88.0

79.0

63.0

104.0

-25.0

-4.7

-101.7

-27.6

-78.8

-5.07

-56.28

-30.46

-43.11

-4.0

-69.0

-12.0

61.0

-4.35

-46.62

-16.0

-36.97

18

19

20

21

22

Коефіцієнт автономіїКоефіцієнт маневреностіКоефіцієнт загального покриттяКоефіцієнт абсолютної ліквідностіКоефіцієнт проміжного покриття

%

%

%

%

%

33.14

-0.02

98.85

7.22

15.10

31.25

-22.66

89.69

7.87

21.81

37.72

-39.68

61.72

3.9

14.06

4.58

-37.13

-3.32

-1.04

-

6.47

-27.97

-3.97

-7.75

-

Бухгалтерський облік у ВАТ “Універсам-23” здійснюється за журнально-ордерною формою обліку. Склад облікових регістрів і послідовність запису в них при журнально-ордерній формі обліку представлені на рис. 1.3.3.

Структура бухгалтерії ВАТ “Універсам-23” представлена на рисунку 2.2.


Рис. 2.2. Структура бухгалтерії ВАТ“Універсам-23”

До складу бухгалтерії ВАТ “Універсам-23” входить 8 бухгалтерів.

Службові обов’язки для працівників бухгалтерії встановлює головний бухгалтер, який забезпечує організацію бухгалтерського обліку на підприємстві і контроль за раціональним економічним використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, збереженням власності .

Головний бухгалтер підпорядковується безпосередньо директору підприємства.

Службові обов’язки в бухгалтерії розподіляються за функціональними ознаками, тобто за окремим працівником, залежно від обсягу робіт закріплюється конкретна ділянка роботи.

Всі підрозділи підприємства своєчасно передають в бухгалтерію необхідні для обліку документи, витяги з наказів і розпоряджень, договори, нормативи, звіти матеріально-відповідальних осіб.

Вимоги головного бухгалтера щодо порядку оформлення і подання в бухгалтерію необхідних документів є обов’язковими для всіх працівників підрозділів товариства.

Для забезпечення раціональної організації бухгалтерського обліку велике значення має розробка плану його організації. План організації бухгалтерського обліку ВАТ “Універсам-23” складається із наступних елементів: план документації і документообігу, план інвентаризації, план рахунків і їх кореспонденції, план звітності, план організації праці працівників бухгалтерії.

Система бухгалтерського обліку у ВАТ “Універсам-23” побудована з урахуванням всіх необхідних змін, спричинених наявними економічними обставинами, з дотриманням загальних принципів і вимог щодо здійснення бухгалтерського обліку.