Смекни!
smekni.com

Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства (стр. 5 из 21)

Позитивним є те, що на сьогоднішній день прийнятий Закон України: “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, який запроваджує нові принципи та засади бухгалтерського обліку.

Стара система бухгалтерського обліку в Україні була більш зорієнтована на потреби та для задоволення інтересів фіскальних (податкових) органів держави, тоді як нова система направлена на забезпечення складання звітності для прийняття економічно обгрунтованих управлінських рішень,щодо підвищення ефективності діяльності підприємства.

Щодо спеціальної літератури, то нині питанням обліку, аналізу та контролю витрат приділяється особлива увага з боку вітчизняних авторів. Про це свідчать статті спеціалізованих періодичних видань, підручники, монографії та навчальні посібники.

Але поряд з цим, тема бухгалтерського обліку, аналізу і поточного контролю витрат розглядається дуже поверхнево. Можна, навіть, сказати, що ця тема залишається поза увагою багатьох авторів, незважаючи на те, що в умовах формування цивілізованих ринкових відносин питання обліку, аналізу та контролю витрат є дуже актуальними.

Характеристика спеціальної літератури з даної теми приведена у таблиці 1.3.2.


Таблиця 1.3.2.

Економіко-правовий аналіз спеціальної літератури

Назва джерела, автор Використання у дипломній роботі
1 2 3
1. Архангельська Ж.Порядок формування та віднесення на собівартість фонду оплати праці//Бух.облік і аудит, №8, 1996. Висвітлено порядок формування витрат на основну і додаткову заробітну плату працівників торговельного підприємства.Підрозділ 3.3.
2. Бабак А.А. Представи-тельские расходы: оформление докумен-тов, отражение в учёте и отчётности //Баланс №47, 1997. Розглядається проблема віднесення представницьких витрат до витрат подвійного призначення та відобра-ження їх в обліку недержавних підприємств.Підрозділ 2.2.
3. Грабова Н.Н. Бухгал-терский учёт в торгов-ле: практическое посо-бие. - К.: Учётинформ, 1997. Розглянуто питання обліку, розподілу та списання витрат торговельного підприємства.Підрозділ 2.2.
4. Грабова Н.Н. Облік, розподіл і списання витрат в торговельних підприємствах//Бух.облік і аудит, №8,9, 1998. Висвітлено загальні питання обліку витрат, а також більш детально розкрито питання амортизації основних фондів, їх ремонт і оренда; облік витрат на рекламу; облік втрат від уцінки, недостачі і псування ТМЦ, викладено порядок розподілу та списання витрат. Підрозділ 2.1.

Продовження таблиці 1.3.2.

1 2 3
5. Голов С.Ф., Єфіменко В.І. Фінансовий та управлінський облік.- К.: Автоінтерсервіс, 1996. У даному виданні визначені принципи побудови фінансового та управлінського обліку, задачі та організація обліку витрат на торговельному підприємстві.Підрозділ 2.4.
6. Дорош Н.І. Актуальні проблеми розвитку аудиторського контролю в Україні//Світ бухгалтерського обліку, №5, 1997. Досить широко висвітлено питання встановлення та розвитку системи національних стандартів аудиту в Україні. Підрозділ 2.4.
7. Конгрен Ч.Р., Дж. Фостер Бухгалтерский учёт: управленческий аспект.- М.: Аудит, 1997. Наведена класифікація витрат, основні методи обліку витрат, що використовуються у зарубіжній практиці. Підрозділ 2.4.
8. Пархоменко В. Облік доходів, витрат і фінансових результатіввід діяльності, що підля-гає патентуванню// Бух. облік і аудит, № 7, 1998. Висвітлено порядок спрощеної процедури ведення бухгалтерського обліку витрат торговельними підприємствами, що придбали спеціальний торговий патент.Підрозділ 3.1.

Продовження таблиці 1.3.2.

1 2 3
9. Сахарцева И.И. Управление издержка-ми предприятий – это умение экономить ресурсы и максимизиро-вать отдачу от них// Новигатор бухгалтера, № 44, 1998. Висвітлено питання управління витратами у високорозвинутих західних країнах. Високорозвинуті країни мають великий досвід в одержанні оперативної інформації про витрати і управління ними. Цей досвід можна використовувати на підприємствах України, що дасть можли-вість покращити економічну ситуацію.Підрозділ 2.4. 3.1.
10. Смоляр Т., Пугачов О.Порядок відшкодування витрат на службові відрядження// Бух. облік і аудит, № 3,1998. Визначається порядок віднесення до складу валових витрат витрат, пов’язаних з відрядженнями на території України та за кордон.Підрозділ 2.2.
11. Сопко В. Основи побудови внутрішньо-господарського (управлінського) обліку затрат і доходів діяльності (контролінг)// Бух. облік і аудит, № 6, 1996. Висвітлюються загальні питання побудови управлінського обліку витрат та його взаємозв’язок з фінансовим обліком.Підрозділ 2.2, 2.4.

Продовження таблиці 1.3.2.

1 2 3
12. Ткаченко Н. Бухгалтерський облік незавершеного вироб-ництва, незавершених робіт (послуг)// Бух. облік і аудит, № 8,1998. Дається роз’яснення статті балансу торговельного підприємства “Незавершене виробництво”, яка включає в себе витрати на залишок нереалізованих товарів.Підрозділ 2.2.
13. Ткаченко А., Галай А. Типичные ошибки и недостатки в учёте товарных операций// Бухгалтерский учёт и аудит, № 1,1998. Дана стаття висвітлює можливі та найбільш розповсюджені помилки в обліку товарних операцій, що стосуються списання товарних втрат на витрати. Підрозділ 3.2.
14. Турецкий Д.М. Учёт затрат на производство (издержек обращения)// Всё о бухгалтерском учёте, № 20, 1997. Розглянуті основні аспекти фінансового обліку витрат.Підрозділ 3.1.
15. Сопко В.В. Бухгалтерський облік. КНЕУ, 2000 р. Розглянуті основні аспекти бухгалтерського обліку витрат.Підрозділ 2.3.
16. Бутинець Ф.Ф. Фінансовий облік. ЖІТІ, 2000. Розглянуті основні аспекти фінансового обліку витрат.Підрозділ 3.2.
17. Бутинець Ф.Ф. Управлінський облік. ЖІТІ, 2000. Розглянуті основні аспекти фінансового обліку витрат.Підрозділ 2.1.

Огляд спеціальної літератури з питань бухгалтерського обліку, аналізу і поточного контролю витрат спонукає до висновку, що багато з наявних публікацій мають ряд недоліків. Серед них необхідно назвати відсутність характеристик бухгалтерського обліку та контролю конкретних операцій, відсутність методики проведення аналізу витрат, недостатність розробки питань обліку витрат, проблемність і невирішеність багатьох з них, рішення яких можливо відбудеться з розробкою нормативних документів, які забезпечують перехід фінансового обліку на міжнародні стандарти.

2. Організаційно-економічна характеристика базового підприємства

Відкрите акціонерне підприємство “Універсам-23” є юридичною особою з дня його державної реєстрації, користується правом оперативного управління щодо закріпленого за ним майна, має штамп встановленого зразка, печатку із власним найменуванням. ВАТ “Універсам-23” має самостійний баланс, свій розрахунковий рахунок у банку. Відносини з підприємствами, установами і організаціями та громадянами у всіх сферах фінансово-господарської діяльності будуються на договірних засадах згідно чинного законодавства України.

Головним документом, що встановлює порядок організації, здійснення фінансово-господарської діяльності та ліквідації підприємства є Статут.

Джерелом формування майна є статутний фонд, що включає основні фонди і оборотні кошти, а також інші цінності, які належать ВАТ “Універсам-23” на правах власності.

Основним видом діяльності ВАТ “Універсам-23” є роздрібна торгівля, а допоміжними видами – громадське харчування і заготівля сільськогосподарської продукції.

Основними цілями і завданнями підприємства є задоволення потреб своїх членів і обслуговуваного населення в товарах та послугах, сприяння розвитку їх трудової і соціальної активності, зростанню добробуту і культурного рівня.

Структура управління ВАТ “Універсам-23” представлена на рисунку 2.1.

ВАТ “Універсам-23” веде оперативний бухгалтерський облік і статистичну звітність та здійснює облік результатів своєї діяльності відповідно до чинного законодавства .

Результати діяльності підприємства відображаються в щоквартальних та річних балансах, у звітах про фінансові результати, а також у річному звіті.

Річний звіт перевіряється ревізійною комісією підприємства або незалежною аудиторською організацією.

Перевірка окремих напрямків діяльності підприємства здійснюється податковими та іншими уповноваженими державними органами у відповідності з чинним законодавством України.

Підприємство здійснює контроль за якісними показниками своєї фінансово-господарської діяльності за допомогою економічного аналізу.

В умовах переходу до ринкових відносин особливе значення має здобуток професійних знань, навиків і уміння працівниками, які зайняті в управлінні, здійснювати систематичний економічний аналіз результатів фінансово-господарської діяльності для знаходження вірних і обгрунтованих управлінських підходів і рішень з метою підвищення ефективності роботи підприємства.


Рис. 2.1. Структура управління ВАТ“Універсам-23”


Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства систематизують у вигляді таблиці, де їх фактично досягнуту величину у звітному періоді порівнюють з аналогічними даними за попередні періоди, при цьому розраховують абсолютне і відносне відхилення.