Смекни!
smekni.com

Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства (стр. 21 из 21)

Четвертий розділ “Проектування системи економічного аналізу та поточного контролю витрат” включає в себе основні концепції методики та організації внутрішньогосподарського контролю витрат, систему економічних показників, інформаційну базу та основні методи економічного аналізу, факторний, оперативний та порівняльний аналіз витрат комерційної діяльності.

Виходячи з проведеного аналізу витрат на базовому підприємстві можна зробити висновок, що хоча й товарообіг у 1999 році зріс у порівнянні з 1997-1998р., в порівнянні з планом він став значно менше. В цей час витрати в порівнянні з минулими роками збільшилися, а в порівнянні з планом скоротилися на 14,9 тис.грн.. Цей момент не є позитивним ,бо рівень витрат в порівнянні з планом зріс на 5%. Взагалі ситуація яка склалася є дуже негативною, тому що кожен рік спостерігається зріст рівня витрат. Одним з факторів, що має найбільший вплив на рівень витрат ВАТ “Універсам-23” є обсяг товарообороту. Тому потрібно забезпечувати перевиконання плану товарообороту, тоді рівень витрат буде знижуватись.

Також до негативних моментів треба віднести відсутність автоматизованого обліку, що призводить до трудомістких робіт і відповідно більших затрат на оплату праці.

Отже,виходячи з проведеного дослідження підприємству ВАТ “Універсам-23” можна запропонувати:

· Забезпечити виконання плану товарообороту (за рахунок впровадження нових методів продажу, підвищення якості товарів , удосконалення структури товарообороту відповідно попиту та ін.)

· Проаналізувати витрати які не залежать від обсягу товарообороту (витрати на оренду і утримання приміщень,витрати на рекламу та ін.), можливо переглянути умови договорів.

· Скоротити рівень витратоємких товарів

· Запровадити автоматизований бухгалтерський облік. Вибрати найбільш оптимальний сучасний програмний пакет,що зробить облік більш доступним, наглядним та зручним.

· За допомогою методів економічного аналізу здійснювати аналіз витрат, а також їх прогнозування

· Намагатися підвищити рівень організації праці,використовувати прогресивні технології.

· Здійснювати облік витрат із залученням методів управлінського обліку, які дозволять вільно оперувати та прогнозувати рівень цих витрат.

Реалізація цих заходів дозволить дещо покращити стан обліку, аналізу і контролю за витратами на підприємстві.


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Конституція України. Постанова ВР України від 28.06.96.

2. Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України. Постанова ВР України від 04.11.97 із змінами та доповненнями.

3. Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні:Закон України.16.07.99р..

4. Про податок на додану вартість: Закон України. Постанова ВР України від 04.03.98 із змінами та доповненнями.

5. Про господарські товариства: Закон України. Постанова ВР України від 23.12.97 із змінами.

6. Про підприємства в Україні: Закон України. Постанова ВР України від 27.03.91 із змінами та доповненнями.

7. Про власність: Закон України. Постанова ВР України від 21.01.93 із змінами та доповненнями.

8. Типове положення про склад витрат обігу та порядок їх планування і розподілу в торгівельній діяльності. Постанова КМУ від 18.03.96.

9. Про норми відшкодування витрат на відрядження в межах України і за кордон. Постанова КМУ від 10.07.98 із змінами.

10. Положення про документальне забезпечення записів в бухгалтерському обліку. Наказ Мінфіну України від 24.05.95 №88 із змінами.

11. Вказівки щодо організації бухгалтерського обліку в Україні. Наказ Мінфіну України від 07.05.93 №25 із змінами та доповненнями.

12. Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів та документів і розрахунків. наказ Мінфіну України №69 від 30.10.98 із змінами.

13. Інструкція по бухгалтерському обліку балансової вартості груп основних фондів. Наказ Мінфіну України від 24.07.97 із змінами та доповненнями.

14. Інструкція про порядок заповнення форм річного бухгалтерського звіту підприємства. Наказ Мінфіну від 18.08.95 із змінами та доповненнями.

15. Програма реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів. Постанова КМУ від 28.10.98.

16. Андреев В.Д. Практический аудит: справочное пособие. - М.: Финансы и статистика, 1995.

17. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятий и объединений. Под редакцией Рыбина В.А., М.-1987.

18. Аудит: Учебник для вузов/ Подольский В.И., Полек Г.Б.,Савин А.А.- М.: Экономика, 1997.

19. Баканов М.И., Капелюш А.В. Калькуляция издержек обращения в торговле. – М.: Экономика, 1992.

20. Барышников Н.П. Организация и методика проведения общего аудита. – М.: Информационо-издательский дом “Фисмень”, 1995.

21. Бенько М.М. “Фінансовий та внутрішньогосподарський поділ обліку витрат обігу” “Вісник КДТЕУ” №2, 1998.

22. Белобжецкий И.А. Бухгалтерский учет и внутренний аудит. – М.: Бухгалтерский учет, 1994.

23. Берстайн Л.А. Анализ финансовой отчетности : теория, практика, интерпритация. – М.: Финансы и статистика, 1996.

24. Бухгалтерский анализ. Под редакцией Гольцберга А.И. – К.: Торговое издательство, 1993.

25. Волков В.Г. Бухгалтерский учет на предприятиях малого и среднего бизнеса. – М.: Бизнес-карта, 1995.

26. Голов С.Ф. Фінансовий та управлінський облік. – К.: Автоінтерсервіс, 1996.

27. Горелкин В.Г., Головко Т.В. и др. Первичная документация и ведение учетных регистров. – К.: Вища школа, 1992.

28. Грабова Н.Н. Бухгалтерский учет в торговле. Практическое пособие. – К.: Учетинформ, 1996.

29. Грабова Н.Н., Кривоносов Ю.Г. Учет основных хозяйственных операций в бухгалтерских проводках: Практическое пособие. – К.: А.С.К.,1998.

30. Гребнев А.И., Поляков Ю.Л. Экономика торгового предприятия.- М.: Финансы и статистика, 1997.

31. Завгородний В.П., Савченко В.Я. Бухгалтерский учёт, контроль и аудит в условиях рынка. – К.: Блиц-Информ, 1995.

32. Завгородний В.П. Бухгалтерский учёт, контроль и аудит в системе управления предприятием. – К.: Ваклер, 1997.

33. Завгородний В.П. Автоматизация бухгалтерского учёта, контроля, анализа и аудита. – К.: А.С.К., 1998.

34. Карпова Т.П. Основы управленческого учёта. – М. ИНФРА, 1997.

35. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учёт, анализ хозяйственной деятельности и аудит. – М.: Перспектива, 1994.

36. Кузьминский А.М. та інші Організація бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. – К.: Вища школа, 1993.

37. Николаева С.А. Особенности учета затрат в условиях рынка: система “Директ-Костинг”. М.: Финансы и статистика, 1993.

38. Осейко Н.П. Бухгалтерский учет с помощью персонального компьтера. – К.: Вища школа, 1996.

39. Подольский В.И., Дик В.В., Уринцов А.И. Информационные системы бухгалтерского учета. – М.: Юнити, 1998.

40. Сопко В.В. Бухгалтерський облік. – К.: Техніка, 2000.

41. Хонгрен Ч.Т., Фостер Дж. Бухгалтерский учет : управленческий аспект. – М.: Аудит, 1997.

42. Управленческий учет (с элементами финансового учета). Под редакцией Палия, Вандер Вила. – М.: ИНФРА, 1997.

43. Архангельська Ж. Порядок формування та віднесення на собівартість фонду оплати праці//Бух.облік і аудит №8, 1998.

44. Бабак А.А. Представительские расходы: оформление документов, отражение в учёте и отчётности.//Баланс №47, 1997.

45. Грабова Н.Н. Облік, розподіл і списання витрат обігу в торговельних підприємствах//Бух.облік і аудит №8,9, 1998.

46. Дорош Н.І. Актуальні проблеми розвитку аудиторського контролю в Україні//Світ бухгалтерського обліку №5, 1997.

47. Пархоменко В. Облік доходів, витрат і фінансових результатів від діяльності, що підлягає патентуванню//Бух.облік і аудит №7, 1998.

48. Сахарцева И.И. Управление издержками предприятий – это умение экономить ресурсы и максимизировать отдачу от них//Новигатор бухгалтера №44, 1998.

49. Смоляр Т., Пугачов О. Порядок відшкодування витрат на службові відрядження//Бух.облік і аудит №3, 1998.

50. Сопко В. Основи побудови внутрішньогосподарського (управлінського) обліку затрат і доходів діяльності (контролінг)//Бух.облік і аудит №12, 1996.

51. Ткаченко Н. Бухгалтерський облік незавершеного виробництва, незавершених робіт (послуг)//Бух.облік і аудит №10, 1998.

52. Турецкий Д.М. Учёт затрат на производство (издержек обращения)//Всё о бухгалтерском учёте №20, 1997.

53. П(С)БО 3“Звіт про фінансові результати”№397/3690 від 21.06.99

54. Бутинець Ф.Ф. Фінансовий облік. ЖІТІ, 2000.

55. Бутинець Ф.Ф. Управлінський облік. ЖІТІ, 2000.