Смекни!
smekni.com

Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства (стр. 8 из 21)

Товарно-транспортні накладні,накладні,рахунки-фактури різних організацій запослуги,розрахунково-платіжні відомості,розрахунок амортизації основних фондів,розрахунок зносу МШП,акти списаннятоварно-матеріальних цінностей,авансові звіти,маршрутні листи,інвентаризаційні описи

Журнали-ордери по кредиту

різних рахунківта відомості до них


Книга аналітичного обліку витрат
Розрахунок витрат на залишок нереалізованих товарів
Журнал-ордер № 18 по кредиту різних рахунків
Головна книга
Баланс
Звітність


Держадміністрація району

Архів

Податковаінспекція

Рис.3.1.2. Схема організації документообігу по обліку витрат ВАТ“Універсам-23”

Книга аналітичного обліку витрат у ВАТ“Універсам-23” відкривається на рік. Наприкінці місяця на підставі даних цієї Книги робляться записи до журналу-ордеру №18 по кредиту різних рахунків. Звідки дані поступово переносяться до Головної книги, балансу та до форм звітності.

Визначимо чи за призначенням використовуються документи по обліку витрат у ВАТ “Універсам-23”, для цього складемо порівняльну характеристику (таблиця 3.1.1.).

Таблиця 3.1.1.

Порівняльна характеристика призначення документів по обліку витрат у ВАТ“Універсам-23”

Призначення
Документи згідно з норматив-ними документами у ВАТ “Універсам-23”
1 2 3
1. Накопичувальна відомость для ведення обліку витрат у розрізі статей витрат дана форма на підприємстві не застосовується
2. Книга аналітичного обліку витрат для здійснення ана-літичного обліку вит-рат на протязі року за економічними елементами даний документ вико-ристовується для аналітичного обліку витрат у розрізі окремих елементів статей витрат на протязі звітного періоду
3. Журнал-ордер №18 по кредиту різних рахунків Використовується для здійснення обліку витрат на загальну суму за місяць використовується для здійснення обліку витрат на загальну суму за місяць у розрізі корес-пондуючих рахунків

Дані Книги аналітичного обліку витрат за статтями “Транспортні витрати”, “Відсотки за кредит” та “Витрати на зберігання, доробку, підсортування і передпродажну підготовку товарів” використовуються для розрахунку витрат на залишок нереалізованих товарів, що оформлюється відповідним документом.

Використання на підприємстві для аналітичного обліку витрат багатографного регістру, де для кожної статті витрат виділена окрема графа, дозволяє у будь-який момент часу одержати інформацію про величину витрат як у цілому так і в розрізі кожної статті, що дозволяє здійснювати аналіз витрат.

Організація документообігу на підприємстві представлена на рисунку 3.1.2.

Етапи формування Виконавець робіт
інформаційного потоку витрат поста-чаль-ники інші органі-зації банк матер.-відповід.особа бух-гал-терія гол. бухгалтер
1 2 3 4 5 6 7
1. Складання первинної документації2. Обробка первинних документів3. Первинна реєстрація облікової інформації4. Групування та перег-рупування даних5. Періодичне зведення даних6. Складання бухгал-терської звітності

Рис.3.1.3. Оперограма обробки інформаційного потоку по обліку витрат ВАТ “Універсам-23”

Проектування первинних документів з обліку витрат підприємства приведено у таблиці 3.1.2.


Таблиця 3.1.2

Проектування первинних документів по обліку витрат в ВАТ “Універсам-23”

№з/п Найменування документа Характер документа Відповідальний за складання Призначення
1 2 3 4 5
1 Товарно-транспорта накладна Зовнішній бухгалтерія постачальника виконує функцію супроводженння товару від поста-чальника до по-купця, визначає суму витрат на перевезення
2 Акт на списання матеріалів Внутрішній матеріально-відповідальна особа є підставою для списання вартості використаних матеріалів на витрати
3 Маршрутний лист Внутрішній матеріально-відповідальна особа, що здійснила витрати фіксує здійснені транспортні витрати
4 Авансовий звіт Внутрішній підзвітна особа призначений для перевірки доціль-ності здійснених витрат
5 Інвентариза-ційний опис Внутрішній інвентаризацій-на комісія, над-ходить з місця зберігання ТМЦ призначений для перевірки збере-ження ТМЦ
6 Розрахунок амортизаційних відрахувань Внутрішній бухгалтерія підприємства відображає суми амортизаційних відрахувань
7 Акт списання МШП Внутрішній бухгалтерія підприємства використовується для відображення суми переданих в експлуатацію МШП
8 Розрахунково-платіжна відомість Внутрішній бухгалтер по заробітній платі відображає суми нарахавоної заро-бітної плати

Оперограма обробки первинних документів по фінансовому обліку витрат у ВАТ “Універсам-23” на прикладі обробки первинних документів по обліку витрат на господарські потреби приведена на рисунку 3.1.4.

Зміст роботи Виконавці
з/п Дирек-тор Зам. дирек-тора Голов.бухгал-тер Бух-галтер Касир
1234567891011121314
Реєстрація та виписка видаткового касового ордера на видачу підзвітної сумиЗатвердження касового ордеруПередача його на виконанняВидача грошей на госпо-дарські потреби під звіт із каси товаристваСкладання авансового звітуПодання авансового звіту з прикладеними до нього документами до бухгалтерії підприємстваЗатвердження авансового звітуОбробка авансового звітуВнесення записів до жур-налу-ордеру по кредиту рахукна 71Внесення записів до Книги аналітичного обліку витратВнесення записів до жур-налу-ордеру по кредиту рахунка 44Внесення записів до Головної книгиСкладання звітностіЗатвердження звітності

Рис.3.1.4. Оперограма обробки первинних документів по фінансовому обліку витрат на господарські потреби у ВАТ“Універсам-23”