Смекни!
smekni.com

Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства (стр. 16 из 21)

Найважливішим принципом створення інформаційної бази аналізу є забезпечення повноти інформації щодо досліджуваного об'єкту.

Організаційно-інформаційна модель аналізу витрат являє собою стислу характеристику його суб'єктів та об'єктів, мети і завдань, системи аналітичних показників, що визначають параметри об’єктів, інформаційної бази та методів і прийомів перетворення економічної інформації та узагальнення результатів аналізу.

На рисунку 4.2.1. наведено організаційно-інформаційну модель аналізу витрат, яка складається з семи взаємопов'язаних блоків.

Перший блок: “Мета і завдання аналізу” - передбачає визначення мети аналітичної діяльності та системи завдань, послідовне вирішення яких призведе до досягнення поставленої мети.

Метою проведення аналізу витрат є підвищення ефективності управління витратами.


БЛОК 1. МЕТА І ЗАВДАННЯ АНАЛІЗУ

МЕТА: ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ОБ’ЄКТОМ АНАЛІЗУ ЗАВДАННЯ: ОЦІНКА СТУПЕНЮ ВИКОНАННЯ ПЛАНУ ТА ДИНАМІКИ ВИТРАТ ЗА ОСНОВНИМИ ПОКАЗНИКАМИ; ОЦІНКА ВПЛИВУ ФАКТОРІВ НА ЗМІНУ СТАНУ ОБ'ЄКТУ ДОСЛІДЖЕННЯ;

БЛОК 2. СУБ’ЄКТИ АНАЛІЗУ

БУХГАЛТЕРСЬКА СЛУЖБА ЕКОНОМІЧНА СЛУЖБА ФІНАНСОВА СЛУЖБА АДМІНІСТРАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА

БЛОК 3. ОБ’ЄКТИ АНАЛІЗУ

СТАТТІ ВИТРАТ ЗА ЕКОНОМІЧНИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ СТАТТІ ВИТРАТ ЗА НОМЕНКЛАТУРОЮ СТРУКТУРА ТА РІВЕНЬ ВИТРАТ КОШТОРИС ВИТРАТ ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЗМІНУ ОБСЯГУ ВИТРАТ ПРИЧИНИ ЗМІНИ ВИТРАТ
БЛОК 4. СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ АНАЛІЗУ
АБСОЛЮТНІ ПОКАЗНИКИ ВІДНОСНІ ПОКАЗНИКИ ПИТОМІ КІЛЬКІСНІ ЯКІСНІ
ВАРТІСНІ НАТУРАЛЬНІ ДИНАМІКИ СТРУКТУРИ РІВНЯ ПОКАЗНИКИ ПОКАЗНИКИ ПОКАЗНИКИ

БЛОК 5. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНАЛІЗУ

ПРАВОВА НОРМАТИВНО - ПЛАНОВА ФАКТОГРАФІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
ІНФОРМАЦІЯ ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ ІНФОРМАЦІЯ ОБЛІКОВА: БУХГАЛТЕРСЬКА, СТАТИСТИЧНА ПОЗАОБЛІКОВА

БЛОК 6. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНАЛІЗУ

ТРАДИЦІЙНІ (ЕКОНОМІКО-ЛОГІЧНІ) МЕТОДИ АНАЛІЗУ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ АНАЛІЗУ
ГРУПУВАННЯ ПОРІВНЯННЯ РОЗРАХУНОК СЕРЕДНІХ ТА ВІДНОСНИХ ВЕЛИЧИН ІНДЕКСНИЙ МЕТОД БАЛАНСОВИЙ МЕТОД МАТЕМАТИЧ-НОГО АНАЛІЗУ МАТЕМАТИЧ-НОЇ СТАТИСТИКИ ЕКОНОМЕТ-РИЧНИЙ МАТЕМАТИЧ-НОГО ПРОГРАМУВА-ННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ КІБЕРНЕТИКИ

БЛОК 7. ПРИЙОМИ УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ РЕЗУЛЬТАТІВ АНАЛІЗУ

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ КІЛЬКІСНА ОЦІНКА НЕВИКОРИСТАНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ОЦІНКА РЕЗЕРВІВ ЗБІЛЬШЕННЯ ОБСЯГІВ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЇЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИЯВЛЕННЯ ШЛЯХІВ МОБІЛІЗАЦІЇ НЕВИКОРИСТАНИХ РЕЗЕРВІВ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІІ ПРОГРАМИ ЗАХОДІВ КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

Рис. 4.2.1. Організаційно-інформаційна модель аналізу витрат торговельного підприємства


Для досягнення поставленої мети потрібно вирішити наступні завдання: оцінити ступінь виконання плану та динаміки витрат за основними показниками; оцінити вплив факторів на зміну стану об’єкту аналізу; оцінити ефективність управлінських рішень.

Другий блок: “Суб’єкти аналізу “ - являє собою перелік суб’єктів аналізу стосовно конкретних завдань, які належить виконати для досягнення мети аналізу.

Третій блок: “Об’єкти аналізу“ - характеризує об’єкти аналітичної діяльності та їх основні параметри, за якими дані об’єкти підлягають дослідженню.

Четвертий блок: “Система показників аналізу“, - складається з переліку показників, за якими передбачено дослідити об’єкти аналізу з визначенням певних термінів тривалості аналітичного періоду.

У процесі аналізу використовується система показників, до складу якої входять наступні показники:

· абсолютні і відносні - у залежності від покладених в основу вимірників;

· питомі - у залежності від застосування окремо взятих показників або ж їх співвідношень;

· кількісні та якісні - у залежності від того, яка сторона операції вимірюється.

Абсолютні показники виражаються у вартісних і натуральних вимірниках.

Відносні показники вимірюються у відсотках, коефіцієнтах та вартісному вимірнику.

У залежності від застосування окремо взятих показників або їх співвідношень - за цією ознакою визначають питомі показники, які є вторинними, похідними від відповідних об’ємних показників: обсяг витрат у розрізі економічних елементів, обсяг витрат у розрізі статей та інші.

За ознакою змісту: кількісні показники відображають розмір об’єктів, що аналізуються і комплексні зміни, які відбулися з ними. До них відносяться - обсяг витрат за статтями, обсяг витрат за економічними елементами. Тобто, кількісні показники використовуються для відображення абсолютних і відносних величин, що характеризують обсяг і структуру, рівень витрат.

За цією ж ознакою розрізняють, також якісні показники, які відображають особливості окремих об’єктів, економічної ефективності господарської діяльності торговельного підприємства, виконання кошторису витрат та інше.

П’ятий блок: “Інформаційна база аналізу“ - визначає джерела утворення та види економічної інформації, за допомогою якої мають досліджуватись об’єкти аналізу.

Як джерела інформації для аналізу використовується баланс підприємства (форма № 1), звіт про фінансові результати (форма № 2), а також кошторис витрат.

Шостий блок: “Методичне забезпечення аналізу“ - передбачає характеристику методів та прийомів обробки економічної інформації.

Сьомий блок: “Прийоми узагальнення та реалізації результатів аналізу“ - характеризує заключну стадію економічного аналізу, яка завершується прийняттям управлінських рішень щодо подальшого розвитку об’єктів аналізу.

Отже, метою здійснення аналізу витрат є підвищення ефективності управління витратами торговельного підприємства, яка досягається шляхом вирішення поставлених завдань. Для проведення аналізу витрат необхідно скласти організаційно-інформаційну модель, що являє собою стислу характеристику суб’єктів, об’єктів, мети і завдань аналізу, системи аналітичних показників, інформаційної бази та методів і прийомів перетворення економічної інформації та узагальнення результатів аналізу.

4.3.Факторний аналіз витрат комерційної діяльності.

Витрати будь-якого підприємства роздрібної торгівлі знаходяться під впливом внутрішніх і зовнішніх факторів. Зовнішні фактори не залежать від діяльності підприємства, до них відносяться: ціни, тарифи, ставки на матеріальні витрати і послуги інших підприємств, умови транспортування товарів.

Внутрішні фактори залежать від діяльності окремого підприємства. До них відносяться обсяг, склад і структура товарообороту, швидкість товарного обертання, умови зберігання товарів, а також кваліфікація і продуктивність праці працівників.

Внутрішні фактори впливають на суму і рівень витрат по-різному.

Фактори, що призводять до зменшення рівня витрат поділяються на 3 групи:

1.Загально-економічного характеру (зростання товарообороту, удосконалення його структури відповідно до попиту, а також покращання якості товарів).

2.Економіко-організаційного характеру (спеціалізація підприємства, його укрупнення, використання прогресивних технологій реалізації товарів, підвищення рівня організації праці).

3.Технічного характеру (впровадження технічного прогресу в галузях, що обслуговують роздрібну торгівлю).

Фактори, що призводять до підвищення рівня витрат, пов’язані з розширенням матеріально-технічної бази, заміною обладнання більш ефективним, з підвищенням рівня обслуговування.

Схематично фактори, що мають вплив на обсяг та рівень витрат торговельного підприємства, зображено на рисунку 4.3.1.

ФАКТОРИ
ЗОВНІШНІ
ВНУТРІШНІ
ЕКОНОМІКО-ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ХАРАКТЕРУ
ФАКТОРИ, ЩО ПРИЗВОДЯТЬ ДО ЗБІЛЬШЕННЯ РІВНЯ ВИТРАТ
ЗАГАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ХАРАКТЕРУ
ФАКТОРИ, ЩО ПРИЗВОДЯТЬ ДО ЗМЕНШЕННЯ РІВНЯ, ОБСЯГУ ВИТРАТ
ТЕХНІЧНОГО ХАРАКТЕРУ

Рис. 4.3.1. Схема факторів, що мають вплив на рівень, обсяг витрат торговельного підприємства