Смекни!
smekni.com

Особливості обліку і контролю доходів і витрат бюджетної установи (на прикладі Почетненської сільської ради) (стр. 15 из 18)

Методика проведення зовнішнього контролю господарської діяльності заснована на перевірці й оцінці адекватності, ефективності й достатності застосування механізмів системи внутрішнього контролю, стану управління ризиками, повноти, своєчасності й вірогідності звітності.

Методика проведення зовнішнього контролю може бути представлена в такий спосіб:

-перевірка попередження недоліків і порушень у ході виконання функцій, покладених на Почетненську сільську раду; кількісна і якісна оцінка стану економічних, організаційних, інформаційних і інших характеристик роботи сільради;

-перевірка стану дотримання вимог Бюджетного кодексу України, Законів України, Указів Президента України, постанов і декретів Уряду України, наказів, вказівок Мінфіну України, Державного казначейства України, керування коштами спеціального й загального фондів місцевого бюджету; здійснення витрат місцевого бюджету, ведення обліку касового виконання місцевого бюджету й складання звітності;

-перевірка виконання кошторисів доходів і витрат сільрадою.

Слід зазначити, що в Почетненській сільській раді в жовтні 2005р. була здійснена планова виїзна ревізія контрольно-ревізійним відділом у м. Красноперекопську й Красноперекопськом районі за період з 01.10.2002р. по 01.09.2005р. Результати ревізії фінансово-господарської діяльності в сільраді були оформлені довідкою, що свідчить про високий професіоналізм працівників Почетненської сільської ради.

Справа в тому, що, якщо в результаті перевірки не виявлено порушень чинного законодавства, результати ревізії оформляються довідкою; якщо порушення мали місце - результати оформляються актом перевірки й на винних осіб накладаються штрафи.

4. Охорона праці

Обов'язок працівника виконувати вимоги нормативних актів про охорону праціПрацівник зобов'язаний:. знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці, правила поводження з машинами, механізмами, устаткуванням і іншими засобами виробництва, користуватися засобами колективного і індивідуального захисту;. дотримувати зобов'язання по охороні праці, передбачені колективним договором (угодою, трудовим договором) і правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства;. проходити в установленому порядку попередні і періодичні медичні огляди;. співробітничати з власником в справі організації безпечних і нешкідливих умов праці, особисто вживати посильні заходи до усунення будь-якої виробничої ситуації, що створює загрозу його життя або здоров'ю або оточуючих його людей і природному середовищу, повідомляти про небезпеку свого безпосереднього керівника або інший посадовець.1. Згідно Закону України «Про охорону праці» і Кодексу законів про працю України створення безпечних і нешкідливих умов праці на виробництві покладається на власника або уповноважений їм орган, які не мають права вимагати від працівника виконання роботи, пов'язаної з явною небезпекою для нього або оточуючих його людей, а також в умовах, не відповідних законодавству про охорону праці. В той же час законодавець передбачив конкретний круг обов'язків працівника з цих питань, тому що без цього неможливо повною мірою забезпечити необхідний рівень безпеки праці на виробництві.Обов'язком працівника перш за все є старанне відношення до всіх видів навчання (інструктажа), які проводить власник або уповноважений їм орган по вивченню вимог нормативних актів про охорону праці, правил поводження з машинами, механізмами, устаткуванням і іншими засобами виробництва.Кожен працівник повинен знати, що Закон України «Про охорону праці» забороняє допуск до роботи осіб, що не пройшли навчання, інструктажа або перевірки знань з питань охорони праці.Якщо власник або уповноважений їм орган не дотримується термінів проведення чергового навчання (інструктажа), то працівник має право про це нагадати відповідному керівнику.Відповідно до статті 20 Закону України «Про охорону праці» по проханню працівника проводиться додатковий інструкцію з питань охорони праці.Після навчання (інструктажа) працівник повинен одержати інструкцію по охороні праці по його професії.2. Одним з головних обов'язків працівника є неухильневиконання вимог безпеки праці, що є заставою попередження більшості аварій і нещасних випадків на виробництві. Слід постійно пам'ятати, що порушення технологічного процесу, правил дорожнього руху, незастосування засобів індивідуального або колективного захисту або недотримання інших вимог безпеки праці рано чи пізно приведе до важких наслідків. Тому невипадково в ст. 11 Закону України «Про охорону праці» вказано, що якщо нещасний випадок відбувся унаслідок невиконання потерпілим вимог нормативних актів про охорону праці, розмір одноразової допомоги може бути зменшений в порядку, визначуваному трудовим колективом за уявленням власника і профспілкового комітету підприємства. Більш того, до Кодексу України про адміністративнихправопорушеннях внесені доповнення про накладення штрафу на працівників за порушення вимог законодавчих і інших нормативних актів про охорону праці або невиконання законних вимог службових осіб органів Держнаглядохоронпраці України щодо усунення порушень законодавства про охорону праці.3. Під час роботи працівники повинні користуватися відповідну спецодягом, спецвзуттею і запобіжними пристосуваннями.У відповідності сп. 19 Інструкції про порядок видачі, зберігання, використовування спецодягу, спецвзутті і запобіжних пристосувань, затвердженої Госькомтруда СРСР 11 червня I960 р. № 786 і ВЦСПС від 22 квітня 1960 р. № 10, п. 6 з доповненнями і змінами цими органами від 2 жовтня 1963 р. № 299/П-22 і від 4 липня 1967 р. № 329/П-17, працівники, що одержували згідно діючим галузевим нормам запобіжні кошти (респіратори, протигази, саморятівники і т. п.), повинні проходити спеціальний інструктаж за правилами користування і способами перевірки справності цих засобів, а також тренування по їх застосуванню.Власник підприємства або уповноважений їм орган зобов'язані не допускати до роботи працівників, які відмовляються користуватися необхідними засобами індивідуального або колективного захисту (п. 18 Інструкції)4. Законом України «Про колективні договори і угоди» (ст. 9) визначено, що положення колективного договору розповсюджуються на всіх працівників підприємства, установи, організації (незалежно від того, чи є вони членами профспілки) і обов'язкові як для власника або уповноваженого їм органу, так і для працівників. Положення генеральної, галузевої, регіональної угод діють безпосередньо і є обов'язковими для всіх суб'єктів, що перебувають у сфері дії сторін, що підписали угоду.Всі працюючі, а також тільки що прийняті на підприємство працівники повинні бути ознайомлені з колективним договором власником або уповноваженим їм органом.У колективному договорі підприємства, установи, організації, як правило, містяться зобов'язання працівників ретельно вивчати вимоги державних нормативних актів про охорону праці, виконувати встановлений власником порядок безпечного виконання робіт згідно конкретним обов'язкам і професіям, а також правилам поведінки на території підприємства у виробничих приміщеннях, на будівельних майданчиках і робочих місцях; брати активну участь і проявляти ініціативу в здійсненні заходів щодо підвищення рівня охорони праці, вносити раціоналізаторські і інші пропозиції з цих питань і т.п.5. Укладенню трудового договору між працівником і підприємством завжди передує досягнення угоди між сторонами про умови цього договору. Відповідно до чинного законодавства однією з основних умов трудового договору є дотримання працівником встановлених на підприємстві правил внутрішнього трудового розпорядку, які затверджуються трудовим колективом за уявленням власника (уповноваженого їм органу) і профспілкового комітету на підставі Типових правил внутрішнього трудового розпорядку для робочих і служать підприємств, установ, організацій, затверджених ухвалою Госькомтруда СРСР від 20 липня 1984 р. № 213, узгодженим з ВЦСПС.Серед найважливіших обов'язків працівника вказані Типові правила визначають дотримання вимог але безпеці і гігієні праці, передбачених відповідними правилами, інструкціями і іншими нормативними актами, обов'язкове користування наявним спецодягом, спецвзуттею і іншими засобами індивідуального і колективного захисту. Таким чином, невиконання працівником вимог нормативних актів про охорону праці є порушенням трудової дисципліни, яке спричиняє за собою застосування до порушника дисциплінарних стягнень відповідно до чинного законодавства (догана, звільнення з роботи).6. Відповідно до ст. 19 Закону України «Про охорону праці» і ст. 169КЗоТ працівники при прийомі на роботу і впродовж трудової діяльності на важких роботах, роботах з шкідливими і небезпечними умовами праці або таких, де є потреба в професійному відборі, повинні проходити попередній і періодичний медичний огляди.Всі особи молодші за вісімнадцять років, незалежно від того, на яких роботах вони працюватимуть, приймаються на роботу лише після попереднього медичного огляду і надалі, до досягнення 21 року, щорічно підлягають обов'язковому медичному огляду.Перелік професій, працівники яких підлягають медичному огляду, термін і порядок його проведення затверджений наказом Міністерства охорони здоров'я України від 31 березня 1994 р. № 45 за узгодженням з Державним комітетом України з нагляду за охороною праці, Міністерством праці, Міністерством соціального захисту і Федерацією профспілок України.Працівники, які ухиляються від проходження обов'язкового медичного огляду, можуть притягати до дисциплінарної відповідальності і усунені від роботи без збереження заробітної платні.7. Обов'язок працівника співробітничати з власником в справі організації безпечних і нешкідливих умов праці передбачена також ст. 159 КЗоТ України і підпунктами «г», «д», «е» п. 11 вказаних Типових правил внутрішнього трудового розпорядку. Це перш за все ухвалення особисте працівником посильних заходів по усуненню якої-небудь загрозливої виробничої ситуації, яка може викликати нещасний випадок або аварію, вимогу до відповідних служб підприємства щодо забезпечення працюючих засобами індивідуального і колективного захисту, проведення ремонту устаткування, повідомлення своєму керівнику Іпі іншому посадовцю про небезпеку для життя і здоров'я працівників, інших громадян, оточуючої середовища і т.п. Обов'язку працівників, а також власника в цьому напрямі можуть бути конкретизовані і уточнені в локальних нормативних актах: правилах внутрішнього трудового розпорядку, колективному договорі залежно від специфіки галузі даного виробництва або інших обставин. Зокрема, може бути визначений порядок інформування працівником про виникнення небезпечної ситуації, перелік заходів і дій, які він зобов'язаний прийняти, щоб попередити важкі наслідки, порядок підтвердження небезпечної виробничої ситуації, при якій працівник має право відмовитися від роботи і т.п.Не виключена можливість деталізації обов'язків працівника в питаннях безпеки праці і в індивідуальному трудовому договорі.8. Невиконання працівником обов'язків, витікаючих з необхідності співпраці з власником в справі безпечних і нешкідливих умов праці, є порушенням трудової дисципліни, за яке до працівника можуть бути застосовані заходи дисциплінарної дії, передбачені ст. 147 КЗоТ (догана, звільнення) або статутами, положеннями про дисципліну для окремих категорій працівників. Така міра дії як звільнення може бути застосована до працівників, якщо до них раніше застосовувалися заходи дисциплінарної або суспільної дії (п. 3 ст. 40 КЗоТ України), а до керівних працівників, передбачених п. 1 ст. 41 КЗоТ України, - також за одноразове порушення, якщо воно є грубим.Залучення до дисциплінарної відповідальності проводиться в порядку і в терміни, передбачені ст. 148 і 149 КЗоТ України, тобто після отримання від порушника письмового пояснення (у разі відмови дати пояснення про це складається акт) і в місячний термін з дня виявлення провини. Якщо провину виявлено пізніше 6 місяців з дня його здійснення, стягнення не може бути накладено.Одночасно або замість притягання до дисциплінарної відповідальності до працівника можуть бути застосовані інші заходи дії: суспільного (товариським судом, зборами трудового колективу, профспілкової організації) або матеріального (позбавлення премії, інших заохочувальних виплат).9. Старанна і ініціативна співпраця працівника з власником в справі організації безпечних і нешкідливих умов праці, бездоганне виконання вимог нормативних актів з питань охорони праці, зобов'язань за трудовим і колективним договором може бути підставою для заохочення працівника, надання йому переваг і пільг, передбачених правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним договором (ст. 145 КЗоТ України).Дотримання вимог по охороні праці при проектуванні, будівництві (виготовленні) і реконструкції підприємств, об'єктів і засобів виробництва.Виробничі будівлі, споруди, устаткування, транспортні засоби, які вводяться в дію після будівництва або реконструкції, і технологічні процеси повинні відповідати нормативним актам про охорону праці.Проектування виробничих об'єктів, розробка нових технологій, засобів виробництва, засобів колективного і індивідуального захисту працюючих повинні вироблятися з урахуванням вимог по охороні праці. Забороняється будівництво (реконструкція, технічне переоснащення) виробничих об'єктів, виготовлення і упровадження нових технологій і вказаних засобів без попередньої експертизи (перевірки) проектної документації на їх відповідність нормативним актам про охорону праці.Фінансування цих робіт може вироблятися тільки після отримання позитивних результатів експертизи.Введення в експлуатацію нових і реконструйованих об'єктів виробничого і соціально-культурного призначення, виготовлення і передача у виробництво зразків нових машин, механізмів, устаткування і інших засобів виробництва, упровадження нових технологій без дозволу органів державного нагляду за охороною праці забороняється. Проектні організації зобов'язані здійснювати авторський нагляд за дотриманням проектних рішень з питань охорони праці при будівництві і експлуатації запроектованих ними підприємств і об'єктів. Авторський нагляд здійснюється на підставі договору, що укладається проектною організацією з власником.Машини, механізми, устаткування, транспортні засоби і технологічні процеси, упроваджувані у виробництво, і в стандартах на які є вимоги по забезпеченню безпеки праці, життя і здоров'я людей, повинні мати сертифікати, що засвідчують безпеку їх використовування, видані в установленому порядку.Власник, що створив нове підприємство, зобов'язаний одержати від органів державного нагляду за охороною праці дозвіл на початок його роботи.Експертиза проектів, приймання в експлуатацію виробничих об'єктів і видача дозволу на початок роботи підприємства виробляються Державним комітетом України з нагляду за охороною праці в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.Приймання в експлуатацію нових і реконструйованих виробничих об'єктів виробляється з участю представників професійних союзів.Технологічні процеси, машини, механізми, устаткування, транспортні засоби, придбані за межею, допускаються в експлуатацію лише за умови відповідності їх нормативним актам про охорону праці і охорону навколишнього середовища, діючим в Україні.Забороняється застосування у виробництві шкідливих речовин, на які не розроблені гранично допустимі нормативи (концентрації), методика, засоби метрологічного контролю і які не пройшли токсикологічну експертизу.У разі надходження на підприємство нових небезпечних речовин або наявності такої кількості небезпечних речовин, яка вимагає вживання додаткових заходів безпеки, власник зобов'язаний завчасно повідомити про це орган державного нагляду за охороною праці, розробити і погодити з ним заходи по захисту здоров'я і життю працівників, населення і охороні навколишнього природного середовища.1. Стаття, що коментується, а також ст. 154 КЗоТ України вимагають, щоб проектування виробничих об'єктів, розробка нових технологій, засобів виробництва, засобів колективного і індивідуального захисту працюючих проводилися з урахуванням вимог по охороні праці.Виробничі будівлі, споруди, устаткування, транспортні засоби, які вводяться в дію після будівництва або реконструкції, технологічні процеси повинні відповідати нормативним актам про охорону праці.Вимоги до відповідності виробничих будівель, споруд, устаткування, транспортних засобів після їх будівництва або реконструкції нормативним актам про охорону праці підтверджуються комісіями по прийманню цих об'єктів до експлуатації.2. Проведення експертизи проектної документації на її відповідність нормативним актам про охорону праці здійснюється з метою недопущення будівництва і виготовлення засобів виробництва і захисту, що не відповідає вимогам по охороні праці.Експертиза проектної документації на її відповідність вимогам нормативних актів про охорону праці виробляється згідно ухвалі Кабінету Міністрів України від 23 червня 1994 р. № 431 «Про порядок проведення державної експертизи (перевірки) проектної документації на будівництво і реконструкцію виробничих об'єктів і виготовлення засобів виробництва на відповідність їх нормативних актам про охорону праці», якою затверджене Положення про проведення такої експертизи. Відповідно до Положення експертиза виробляється в обов'язковому порядку щодо всіх проектів на будівництво і реконструкцію виробничих об'єктів, виготовлення засобів виробництва незалежно від форм власності і джерел фінансування. Експертизу виробляють органи Держнаглядохоронпраці з урахуванням висновків органів і закладів санітарно-епідеміологічної служби Міністерства охорони здоров'я, органів Державного пожежного нагляду управління пожежної охорони Міністерства внутрішніх справ, Держатомнагляду (на підконтрольних об'єктах) Мінекобезпеки України.Термін проведення експертизи залежно від кошторисної вартості встановлюється від 20 до 30 календарних днів.У разі незгоди з експертним висновком власник може оскаржити його в місячний термін в Держнаглядохоронпраці.Якщо власник почав будівництво без позитивного висновку експертизи, він несе відповідальність відповідно до діючого законодавством.Питання про конкретний порядок проведення державної експертизи проектній документації на будівництво (реконструкцію, технічне переоснащення) виробничих об'єктів і виготовлення засобів виробництва розв'язується згідно Методиці Державного комітету України по нагляду за охороною праці, узгодженою з відповідними органами нагляду і зареєстрованої в Мінюсті України 20 лютого 1995 р. під № 44/580.3. Щодо недопущення фінансування об'єктів без позитивних висновків експертизи по охороні праці всім головам правлінь комерційних банків України з цього питання був направлений лист Держнаглядохоронпраці від 13 травня 1994 р. № 03-6/945.4. Введення в експлуатацію нових і реконструйованих об'єктів виробничого і соціально-культурного на значення без дозволу органів державного нагляду забороняється (ст. 155 КЗоТ України).Порядок введення в експлуатацію цих об'єктів визначається ухвалою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 1992 р. № 449 «Про порядок приймання в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів державного замовлення» (із змінами, внесеними ухвалою від 6 грудня 1993 р. № 990).5. Порядок здійснення авторського нагляду за будівництвом нових, реконструкцією і технологічним переобладнанням діючих підприємств, будівель і споруд визначений будівельними нормами і правилами СніП 1.06.05-85, якими передбачено, що авторський нагляд проектних організацій здійснюється впродовж всього періоду будівництва і приймання закінченого будівництвом об'єкту в експлуатацію.Авторський нагляд здійснюється згідно з угодою який укладає замовник з генеральною проектною організацією. Проектні організації винні наказом покласти здійснення авторського нагляду на головних інженерів проекту, в першу чергу - на авторів проекту, головних фахівців організації, керівників груп і інших фахівців, що брали участь в проектуванні. Цим же наказом призначається керівник авторського нагляду. Копія наказу повинна бути відправлена замовнику. Працівники, що здійснюють авторський нагляд, виїжджають на будівництво в терміни, передбачені планами-графіками або спеціальним викликом замовника. Працівники авторського нагляду ведуть журнал встановленої форми, який після закінчення будівництва передається замовнику.6. Відповідність засобів виробництва вимогам діючих законодавчих і нормативних актів про ох рані праці визначається згідно системі сертифікації продукції УкрСЕПРО. Право проведення робіт по сертифікації продукції надається органам по сертифікації, випробувальним лабораторіям (центрам) і експертам-аудиторам, акредитованим в системі УкрСЕПРО Перелік продукції, належній обов'язковій сертифікації, затверджується Держстандартом України.У разі незгоди однієї із сторін з результатами сертифікації подальший дозвіл суперечки здійснюється комісією по апеляції, яка створюється національним органом по сертифікації (Держстандарт України) із залученням представників органів по сертифікації і інших зацікавлених сторін.7. Відповідно до ст. 155 КЗоТ України власник, що створив нове підприємство, зобов'язаний одержати від органів державного нагляду за охороною праці дозвіл па початок його роботи.Видача такого дозволу на початок роботи нового підприємство здійснюється згідно Положенню про видачу Державним комітетом з нагляду за охороною праці власнику підприємства, установи, організації або уповноваженому їм органу дозволу на початок роботи підприємства, установи, організації, затвердженому ухвалою Кабінету Міністрів України від 6 жовтня 199Й р. № 831.Дозвіл на початок роботи підприємства є офіційним документом, що дозволяє експлуатацію підприємства в робочих режимах.Дозвіл на початок роботи підприємства базисною кошторисною вартістю будівництва (основних фондів) в цінах 1992 р. понад 25 млн. крб., а також підприємств з підвищеною небезпекою видається безпосередньо Держнаглядохоронпраці, інші - його територіальними органами.Перелік підприємств з вказівкою органу, що видає дозволи, затверджується Держнаглядохоронпраці.Для отримання дозволу власник зобов'язаний представити в відповідний орган Держнаглядохоронпраці заява, а також довідку про державну реєстрацію підприємства і дозвіл (ліцензії) на види діяльності, вказані в засновницьких документах, якщо це передбачено чинним законодавством; про контрольним обстеженні підприємства органами державного нагляду за охороною праці; про відповідність професійної кваліфікації посадовців профілю виробництва і наявності у них знань з питань охорони праці; про дозвіл відповідних органів на утилізації про відходів виробництва.У разі невиконання підприємством умов дії дозволу орган, що видав його, має право відмінити цей дозвіл.При незгоді власника з рішенням територіального органу про видачі дозволу він може оскаржити його в Держнаглядохоронпраці, а в випадках, передбачених чинним законодавством, - в арбітражному суді.8. До технологічних процесів, машин, механізмів, устаткування, транспортних засобів, придбаних за рубежем, пред'являються ті ж вимоги, що і до нових зразків засобів виробництва і технологій, тобто їх експлуатація без дозволу органів державного нагляду за охороною праці забороняється.Відповідність технологій і засобів виробництва нормативним актам про охорону праці і охорону навколишнього середовища, діючим в Україні, перевіряється відповідно до порядку, встановленого цими органами державного нагляду.9. Одним з документів, підтверджуючих безпеку продукції для людини, є їх токсикологічна оцінка, що виробляється згідно ухвалам Головного державного санітарного лікаря України від 19 жовтня 1992 р. № 4 «Токсиколого-гигиеническая оцінка хімічних речовин», від 7 квітня 1994 р. № 4 «Про атестацію установ (лабораторій) на право проведення токсиколого-гигиенических досліджень». Згідно діючій ухвалі Головного державного санітарного лікаря України від 20 липня 1990 г № 8 нормативна документація (госстандарты, технічні умови) на продукцію виробничого використовування підлягає узгодженню з органами, установами, закладами державної санепідслужби з видачею висновків встановленої форми.Узгодження нормативної документації на хімічні, біологічні речовини здійснюється за наявності сертифікату державної реєстрації небезпечного чинника, виданого Комітетом з питань гігієнічної регламентації Міністерства охорони здоров'я України.Існуюча система гігієнічної стандартизації і сертифікації продукції дозволяє давати оцінку тільки 20 % продукції, яка виготовляється, використовується, імпортується на підприємствах України.Нові небезпечні речовини, які вперше використовуються на підприємстві, повинні мати сертифікат державної реєстрації небезпечного чинника, виданий Комітетом з питань гігієнічної регламентації, позитивний висновок на нормативний документ, виданий органами державної санепідслужби.Надходження на підприємство нових небезпечних речовин без попередньої підготовки до їх застосування або перевищення встановленої кількості їх наявності на підприємстві не дозволяється.

ВИСНОВОК