Смекни!
smekni.com

Особливості обліку і контролю доходів і витрат бюджетної установи (на прикладі Почетненської сільської ради) (стр. 1 из 18)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

РІВНЕНСЬКИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА Й ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

КАФЕДРА ОБЛІКУ І АУДИТУ

ДИПЛОМНА РОБОТА

Особливості обліку і контролю доходів і витрат бюджетної установи

/на прикладі Почетненської сільської ради/

Єфімової Іннаєт Костянтинівни

на присвоєння кваліфікації

фахівця з обліку і аудиту

Науковий керівник,

__________________________

( підпис)

"____"____________2008р.

Зміст дипломної роботи відповідає

найменуванню й установленим вимогам

і допускається до захисту

Зав.кафедрою___________ ______________

( підпис)

"_____" ________________2008р.

Рівне, 2008


Завдання на виконання роботи і календарний план

Завдання на виконання дипломної роботи - розкрити тему організації обліку і контролю доходів і витрат бюджетної установи, на прикладі Почетненської сільської ради

Календарний план виконання дипломної роботи

Тема дослідження дата виконання відмітка про виконання
1 2 3 4
1 Вивчення структури, функцій і завдань бухгалтерського обліку доходів і витрат Почетненської сільської ради
2 Ознайомлення з нормативно-законодавчими актами, що регламентують організацію бухгалтерського обліку доходів і витрат бюджетної установи
3 Дослідження прийомів і методів бухгалтерського обліку доходів і витрат бюджетної установи
4 Характеристика організаційно - економічної структури Почетненської сільської ради
5 Аналіз організації бухгалтерського обліку в установі
6 Визначення шляхів удосконалення ведення бухгалтерського обліку в бюджетній установі
7 Розкриття стану первинного обліку
8 Розробка шляхів удосконалення первинного обліку
9 Характеристика організації контрольно-ревізійної роботи в Почетненській сільській раді і її функцій
10 Вивчення методики контролю і аудиту доходів і витрат Почетненської сільської ради
11 Визначення цілей, послідовності проведення і інформаційного забезпечення аналізу бюджетної установи
12 Аналіз виконання бюджету Почетненської сільської ради
13 Охорона праці
14 Оформлення висновків, додатків

Анотація

ДИПЛОМНА РОБОТА

Єфімової Іннаєт Костянтинівни

Тема: "Особливості обліку й контролю доходів і витрат бюджетної установи (на прикладі Почетненского сільської ради)/

Рівненський технічний університет водного господарства та природокористування, 2008р.

Розкрито тему особливостей організації обліку та контролю доходів і витрат бюджетної установи на прикладі Почетненского сільської ради. Вивчено структуру і функції установи, організацію бухгалтерського обліку. Проведено аналіз виконання кошторисів доходів і витрат. Розглянуто методику проведення контролю за виконанням кошторисів доходів і витрат. Внесено пропозиції про вдосконалювання організації окремих аспектів бухгалтерського обліку.

Дипломна робота виконана на 101 аркушах, використається вісім таблиць, 1 малюнок, 222 додатків, 35 джерел використаної літератури.


Зміст

Вступ

1. Теоретичні основи обліку, контролю доходів і витрат бюджетної установи.

1.1 Економічна сутність, класифікація й завдання обліку доходів і витрат установи

1.2 Огляд нормативно-законодавчих актів, що регламентують організацію обліку і контролю доходів і витрат установи

1.3 Теоретичні аспекти організації контролю в бюджетній установі

2. Організація бухгалтерського обліку доходів і витрат Почетненської сільської ради.

2.1 Організаційно - економічна характеристика Почетненської сільської ради, її фінансування

2.2 Аналіз організації бухгалтерського обліку в установі і шляхи його вдосконалювання

2.3 Відбиття у фінансовій звітності доходів і витрат установи

2.4 Програмне забезпечення бухгалтерського обліку з використанням автоматичної системи "Парус".

3. Організація і методика контролю доходів і витрат Почетненської сільської ради.

3.1 Організація внутрішнього контролю

3.2 Основні напрямки зовнішнього контролю доходів і витрат, методика проведення й оформлення його результатів

4. Охорона праці

Висновок

Список використаних джерел

Додатки

ВСТУП

Бухгалтерський облік охоплює всі сторони економічної й господарської діяльності як усередині установ і організацій, що складаються на Державному бюджеті України, так і в їхніх взаєминах з іншими господарськими організаціями й з фінансово-кредитною системою.

Актуальність теми полягає в тому, що добре поставлений бухгалтерський облік дозволяє не тільки виявляти сховані резерви, виявляти порушення режиму економії, планової й фінансово-бюджетної дисципліни, але й попереджати й вчасно усувати можливі втрати й необґрунтовані витрати.

Роль бухгалтерського обліку в керуванні господарською діяльністю будь-якої бюджетної установи безсумнівний - облік забезпечує відбиття всіх операцій, пов'язаних з виконанням кошторису витрат по бюджеті, кошторисів по спеціальних засобах, і узагальнення даних обліку й звітності. Своєчасне, повне й достовірне відбиття на балансі установи всіх операцій дозволяє керівникові установи приймати обґрунтовані управлінські рішення, аналізувати роботу установи, здійснювати й контролювати цільова витрата засобів на основі затвердженого кошторису, виявляти незаконні витрати. Для виконання цих завдань і ведеться бухгалтерський облік і контроль: кредитів ( асигнувань ) і витрат бюджетних засобів; надходження й витрати засобів спеціального фонду; схоронності й ефективності використання запасів, основних засобів і інших цінностей; розрахунків з дебіторами й кредиторами.

Метою даної роботи є дослідження суцільного й безперервного відбиття всіх операцій, пов'язаних з виконанням кошторисів витрат по бюджеті. Адже бухгалтерський облік дозволяє не тільки систематично зіставляти їх із планом (кошторисом), але й установлювати причини відхилень фактичних витрат від плану ( кошторису), виявляти найбільш доцільні норми витрат і підвищувати рівень бюджетного й кошторисного планування в цілому. Чим точніше облік, тим вище якість планування.

Завданнями бюджетного обліку є: контроль виконання кошторису витрат і доходів; виділення в обліку касових і фактичних витрат; організація обліку в розрізі статей бюджетної класифікації й строга відповідність обліку й звітності вимогам нормативних документів. Крім того, важливими завданнями бухгалтерського обліку є облік і контроль за витратами фонду заробітної плати, а також складання в строк балансу та звітності. Зрозуміло, що правильна постановка бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю в установі сприяє більш точному складанню кошторисів витрат, а також виявленню невикористаних внутрішніх ресурсів.

Питанням вивчення оптимізації керування бюджетними потоками, ефективного виконання дохідної й видаткової частини державного й місцевого бюджетів в Україні присвячені праці багатьох учених і практиків, зокрема І.А.Бланка, В.М.Хобти, В.Г.Федоренко, Б.М.Щукіна, В.С.Щєлкова, Л.М.Бєлоусова, В.М.Блинкова, В.П.Савчука, С.И.Прилипка, Е.Г. Величко, Н.І. Чечулиной, Н.Н.Сушко.

У даній роботі описуються особливості організації бухгалтерського обліку доходів і витрат Почетненської сільської ради, яка є органом місцевого самоврядування. Почетненська сільська рада фінансується за рахунок коштів місцевого бюджету, республіканського бюджету АРКрим, відповідно до діючого законодавства.

У процесі роботи використалися наступні методи дослідження: монографічний, узагальнення, системний аналіз, статистичний, аналіз і синтез, статистичний.

Інформаційною базою дипломної роботи послужили фінансові звіти, бухгалтерські регістри, первинні документи, нормативні акти про діяльності Почетненської сільської ради за 2005р.-2007 р.

Дипломна робота виконана на 85 аркушах і складається із введення, трьох глав, висновків, списку використаної літератури і 222додатків.

У введенні обґрунтований вибір теми дипломної роботи й актуальність проблеми, визначені мета й завдання дослідження, об'єкт, методи й інформаційна база дослідження.

У першому розділі розглядається загальна структура Почетненської сільської ради, уточнюється джерело її фінансування, законодавча база, на основі якої працює сільрада.

У другому розділі розкривається специфіка ведення бухгалтерського обліку і звітності в бюджетній установі, описується програмне забезпечення сільради для ведення бухгалтерського обліку й звітності.

У третьому розділі розкриваються питання організації контролю доходів і витрат бюджетної установи.

У висновку приводяться основні висновки й рекомендації з результатів проведеного дослідження.

При виконанні дипломної роботи використано 35 джерел, що вібрали в себе науковий досвід учених, який перетворив закономірності бухгалтерського обліку в бухгалтерські стандарти, відповідно до яких працює протягом багатьох років не одне покоління бухгалтерів і фінансистів.

1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ, КОНТРОЛЮ ВИТРАТ БЮДЖЕТНОЇ УСТАНОВИ

1.1 Економічна сутність, класифікація і завдання обліку доходів і витрат установи

Бухгалтерський облік доходів і витрат бюджетної установи являє собою впорядковану систему збору, реєстрації й узагальнення інформації в грошовому вираженні про майно, зобов'язання установи і їхньому русі шляхом суцільного, безперервного й документального обліку всіх господарських операцій.