Смекни!
smekni.com

Особливості обліку і контролю доходів і витрат бюджетної установи (на прикладі Почетненської сільської ради) (стр. 7 из 18)

1.11. Установити строки проведення інвентаризації:

- матеріальних цінностей - щорічно;

- бланків суворої звітності - щокварталу;

- коштів у касі - щокварталу;

- основних фондів і нематеріальних активів - щорічно за станом на 1 листопада;

- у випадку зміни матеріально відповідальних осіб або виявлення розкрадань (недостач) - відповідно в момент зміни або факту виявлення розкрадання (недостач).

1.12. для здійснення інвентаризації й прийняття рішень по її результатах щорічно створювати постійно діючу інвентаризаційну комісію.

2. Облікову політику проводити по наступних принципах:

2.1. Вносити зміни в облікову політику у випадках зміни вимог Міністерства фінансів України, Державного казначейства України й інших органів, введення нових Положень, що забезпечують більш достовірне відбиття господарських операцій.

2.2. До прочих необоротних матеріальних активів (терміном служби більше одного року) відносити активи, відмінні від основних засобів (на підставі класифікації, представленої в Інструкції з обліку основних засобів і інших необоротних активів бюджетних організацій), вартісна оцінка яких не більше 1000 грн.

2.3. Нарахування зносу основних засобів і інших необоротних активів бюджетних установ робити відповідно до Інструкції по обліку основних засобів і інших необоротних активів бюджетних організацій, затвердженої наказом Державного казначейства України від 17.07.2000р. № 64.

2.4. Проводити переоцінку об'єктів необоротних активів у тому випадку, коли вартість необоротних активів (за даними бухгалтерського обліку) істотно відрізняється від справедливої вартості на дату складання балансу.

2.5. Облік запасів оборотних активів у матеріальній формі ведеться відповідно до Інструкції по обліку запасів бюджетних установ", затвердженої наказом Державного казначейства України від 08.12.2000р. № 125. Запаси враховуються по місцю їхнього відповідального зберігання й у бухгалтерії.

2.7. Забезпечити відповідність показників кошторисів доходів і витрат сільської ради доцільності запланованих витрат, правильності їхнього розподілу відповідно до економічної класифікації, відповідності законодавчим документам.

2.8. Дотримуватися жорсткого режиму економії бюджетних коштів. Не допускати перевитрати кошторисних асигнувань по кодах економічної класифікації. Забезпечувати ефективне й раціональне використання приміщень і комп'ютерної техніки, що перебувають на балансі сільради, а також їхня схоронність. Підсилити контроль за доцільністю й тривалістю міжміських телефонних переговорів, здійснюваних співробітниками сільради.

Форма оплати праці в Почетненській сільській раді- погодинна. Витрати на утримання апарата здійснює на підставі затвердженого кошторису і плану асигнувань на відповідний рік. Нижче розглянемо економічну характеристику показників діяльності Почетненської сільської ради на прикладі 2005 - 2006 рока.

Таблиця 2.1

Економічна характеристика показників діяльності Почетненської сільської ради за 2005 - 2006 роки

Показники 2005 рік 2006рік Динаміка
грн. %
Обсяг річних кошторисних асигнувань загального фонду 304155 510891 +206736 +40
у т.ч. - на оплату праці ( КЕКВ 1111, 1120) 289698 438937 +149239 +34
- на господарські витрати ( КЕКВ 1130,1140,1160) 10187 10954 +767 +7
- на капітальні потреби ( КЕКВ 2000) 4270 61000 +56730 +93
Обсяг фінансування із загального фонду 368840 558848 +190008 +34
Обсяг касових витрат загального фонду 291448 558848 +267400 +48
у т.ч. - на оплату праці ( КЕКВ 1111, 1120) 232172 438061 +205889 +47
- на господарські витрати ( КЕКВ 1130,1140,1160) 55006 59789 +4783 +8
- на капітальні потреби ( КЕКВ 2000) 4270 60998 +56728 +93
Обсяг річних кошторисних асигнувань спеціального фонду 60468 119253 +58785 +49
у т.ч. - на оплату праці ( КЕКВ 1111, 1120) 4571 7075 +2504 +35
- на господарські витрати ( КЕКВ 1130,1140,1160) 5897 11180 +5283 +47
- на капітальні потреби ( КЕКВ 2000) 50000 100998 +50998 +50
Обсяг надходжень засобів спеціального фонду 61078 117626 +56548 +52
у т.ч. - від платних послуг 541 470 -71 -13
- від орендної плати 1478 2361 +883 +37
-від благодійних внесків 2559 3271 +712 +78
-від надходжень на виконання доручень 6500 6610 +110 +2
- цільові фонди 50000 104914 +54914 +52
Обсяг касових витрат спеціального фонду 60431 117626 +57195 +49
у т.ч. - на оплату праці ( КЕКВ 1111, 1120) 7039 7068 +29 0
- на господарські витрати ( КЕКВ 1130,1140,1160) 3392 9560 +6168 +65
- на капітальні потреби ( КЕКВ 2000) 50000 100998 +50998 +50
Кредиторська заборгованість на кінець року 4465 3000 -1465 -33
Дебіторська заборгованість на кінець року 0 1072 +1072 +100
Первісна вартість необоротних активів на кінець року 6219983 6207830 -12153 0
у т.ч. основні засоби 6187557 6174542 -13015 0
Знос основних засобів 3942625 4241445 +298820 +7
Матеріали й продукти харчування 2000 3459 +1459 +42
Кошти на реєстраційних рахунках 3746 940 -2806 -75

Джерело: Таблиця складена автором на підставі звіту установи

У результаті порівняльного аналізу за економічними показниками видно, що обсяг кошторисних асигнувань загального фонду й, відповідно, фінансування в 2006 році в порівнянні з 2005 роком значно збільшився. Наприклад, обсяг затверджених кошторисних асигнувань загального фонду зріс із 304155грн. в 2005 році до 510891грн. в 2006 році, тобто на 206736грн. або на 40%. Ріст обсягу фінансування в 2006році (558848грн.) у порівнянні з 2005роком (291448грн.) склав 190008грн. або 34%. Касові витрати загального фонду також зросли на 267400грн. або на 49%. Ріст кошторисних асигнувань, фінансування й витрат викликано, в основному, за рахунок росту витрат на оплату праці працівників бюджетної сфери.

Обсяг затверджених кошторисних призначень спеціального фонду також зріс в 2006р., у порівнянні з 2005р., на 58785грн. або на 49%. Ріст обсягу фактичних надходжень засобів за рахунок спеціального фонду склав 56548грн. або 52%, що викликано за рахунок росту обсягу цільових фондів, а також надходжень за рахунок засобів орендної плати. Касові витрати спеціального фонду також зросли на 57195грн. або на 49%. Ріст кошторисних асигнувань, фінансування й витрат викликано, в основному, за рахунок росту капітальних витрат ( за рахунок засобів цільових фондів - ремонт доріг і здійснення заходів, спрямованих на попереджень аварій).

В 2006р. виникла дебіторська заборгованість по доходах - у розмірі 1072грн. - за рахунок зайво сплачених внесків батьків за зміст дітей у дитячих садках (519грн.) і за рахунок зайво сплаченої орендної плати (553грн.)

Зниження кредиторської заборгованості на 1465грн. викликано погашенням в 2006р. заборгованості по виплатах згідно ст.57 Закону України "Про освіту".

Первісна вартість необоротних активів знизилася в 2006році, у порівнянні з 2005 роком на 12153грн. або на 0,2%. Залишки матеріалів і продуктів харчування зросли на 1459грн. або на 42%. Залишки коштів на реєстраційних рахунках знизилися - на 2806грн. або на 75%.

2.2 Аналіз організації бухгалтерського обліку в установі і шляхи її вдосконалювання

Організація бухгалтерського обліку доходів від ведення господарської діяльності Почетненською сільською радою представлена обліком власних надходжень за рахунок здачі в оренду приміщень, платних послуг по утриманню дітей у дитячих садках, безкоштовного одержання активів, одержання коштів з цільових фондів.

Щомісячна батьківська плата за утримання дітей у дитячому садку затверджується рішенням сесії Почетненської сільської ради і становить 30грн. за 1-у дитину. Батьківська плата вноситься в касу Почетненської сільської ради. Вся інформація з розрахунків з батьками за утримання дітей зводиться в накопичувальну відомість - меморіальний ордер № 15 (додаток 65). Плата за оренду нараховується щомісяця; орендарі сплачують оренду на рахунок Почетненської сільської ради на підставі виставленого рахунку ( додаток 66).

Розглянемо основну кореспонденцію рахунків, використовувану бухгалтерією сільради по обліку доходів у таблиці 2.2

Таблиця 2.2

Кореспонденція рахунків по обліку доходів

Зміст операції Дебет Кредит
Нараховано батьківську плату за зміст дітей у дитячому садку 674 711
Надійшла батьківська плата 301 674
Нараховано орендну плату 364 741
Надійшла орендна плата 301 364
Безоплатне одержання основних засобів 10-12 401

Витрати на утримання апарата Почетненської сільської ради можна умовно розділити на дві групи: витрати на оплату праці й витрати на господарські потреби (канцелярські витрати, поточний ремонт, відрядні, комунальні послуги).

Господарські витрати звичайно займають близько 30% від загальної суми затверджених асигнувань на поточний рік, однак, з погляду організації обліку, є найтрудомісткішими й найдеталізованими. Почетненська сільська рада купує канцелярські товари, необоротні матеріальні активи, ремонтує комп'ютерну техніку, меблі, а також здійснює інші витрати на утримання апарата.