Смекни!
smekni.com

Особливості обліку і контролю доходів і витрат бюджетної установи (на прикладі Почетненської сільської ради) (стр. 6 из 18)


2. ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ДОХОДІВ І ВИТРАТ ПОЧЕТНЕНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

2.1 Організаційно - економічна характеристика Почетненської сільської ради, її фінансування

Почетненська сільська рада є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки, відкриті в органах Державного казначейства, гербову печатку зі своїм найменуванням.

Почетненська сільська рада є виконавчим органом Почетненської Ради народних депутатів. Почетненська сільська рада, як місцевий орган влади, підзвітна місцевому населенню. Це дасть можливість місцевому населенню істотно впливати на якість надання бюджетних послуг і забезпечує умови для ефективного розподілу обмежених ресурсів місцевого бюджету.

Почетненська Рада народних депутатів самостійно визначає напрямки використання коштів свого бюджету, що містить в собі доходи і витрати на фінансування підприємств місцевого господарства (Почетненского комунального підприємства), на фінансування місцевих установ освіти, культури, охорони здоров'я, соціального забезпечення, на утримання місцевого органа влади.

Доходи загального фонду бюджету сільської ради включають податкові надходження, неподаткові надходження, офіційні трансферти й відбиваються в розписі доходів загального фонду бюджету (додатки за 2005 рік- 45за 2006 рік- 46,за 2007 рік -47).

Доходи спеціального фонду бюджету сільської ради включають податкові надходження, неподаткові надходження, власні надходження (плата за послуги та інші джерела власних надходжень) і цільові фонди й відбиваються в розписі доходів спеціального фонду бюджету(додатки за 2005 рік -48за 2006 рік -49,за 2007 рік -50).

Відповідно до запланованим доходам бюджету затверджуються й витрати, які відбиті в розписі витрат бюджету(додатки за 2005 рік -51-52за 2006 рік -53-54,за 2007 рік -55-56).

Почетненська сільська рада здійснює наступні функції:

-планує, виконує сільський бюджет по доходах, витратам і фінансуванню;

- відкриває рахунки в органах Державного казначейства для зарахування податків, зборів; реєстраційні рахунки в розрізі кодів бюджетної класифікації витрат - для фінансування місцевих бюджетних установ;

- веде бухгалтерський облік всіх операцій по виконанню бюджету;

-здійснює контроль за цільовим використанням бюджетних коштів;

- складає фінансову звітність про виконання бюджету з наступним поданням у територіальне відділення Державного казначейства.

Фінансування витрат на утримання Почетненської сільської ради здійснюється з місцевого бюджету. Організаційно - управлінська структура апарата Почетненської сільської ради представлена затвердженою структурою й штатним розкладом (додатки на 1.01.2007р.57-60). Почетненську сільську раду очолює - Голова; у структурі Почетненської сільської ради виділено 6 штатних одиниць (разом з Головою): 1 секретар сільської ради (є заступником Голови Почетненської сільської ради); 1 головний бухгалтер, 1 бухгалтер, 1 касир ( входять до складу бухгалтерії); 1 інспектор військово-облікового складу; 1 прибиральниця. (додатки на 1.01.2007р.61-62).

Кожний працівник Почетненської сільської ради працює в межах функцій і обов'язків, покладених посадовою інструкцією.

Ведення бухгалтерського обліку в Почетненській сільській раді покладено на головного бухгалтера, якому також затверджена посадова інструкція.

Посадову інструкцію затверджує Голова Почетненского сільської ради. Так, наприклад, досліджуємо посадову інструкцію головного бухгалтера по розділах ( додаток 63):

1.Головний бухгалтер повинен мати вищу економічну освіту, стаж роботи із спеціальності в державній службі або в органах місцевого самоврядування на керівних посадах не менш ніж 5 років або на керівних посадах в інших сферах не менш ніж 10 років.

2.Зобов'язаний знати практику застосування законодавчих і нормативних актів, що регулюють діяльність відділу; державну політику у відповідній сфері керування; основи економіки, організації праці й керування; порядок документального оформлення в бухгалтерському обліку облікових показників; методи економічного аналізу; цивільне право; трудове, фінансове і господарське законодавство; правила ділового етикету; правила і норми охорони праці й протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп'ютері.

3. Головний бухгалтер:

3.1.Керує діяльністю бухгалтерії, розподіляє обов'язки між працівниками, очолює і контролює їхню роботу.

3.2.Забезпечує виконання покладених на відділ завдань по організації бухгалтерського обліку в сільраді й контролює відповідність правилам його ведення.

3.3.Здійснює методологічне керівництво бухгалтерським обліком і звітністю в підвідомчих установах.

3.4.Керує розробкою й впровадженням методів дотримання державної й фінансової дисципліни.

3.5.Організує облік бюджетних асигнувань, необоротних активів, МШП, запасів, грошових документів, схоронність первинних документів, облікових регістрів бухгалтерської звітності й своєчасною подачею їх в архів.

3.6.Планує й складає проект кошторисів доходів і витрат сільради й здійснює контроль за їхнім виконанням. Складає бюджетний запит на наступний рік по сільраді.

3.7.Забезпечує контроль за відбиттям на рахунках бухгалтерського обліку господарських операцій, наданням оперативної інформації, складанням і здачею у встановлений термін звіту про виконання кошторисів доходів і витрат в органи державного казначейства, районному фінансовому управлінню.

3.8.Робить контроль за законністю, своєчасністю і правильністю оформлення документів, використанням фонду оплати праці, установленням посадових окладів, дотриманням фінансової дисципліни, правильністю нарахування й перерахування в Державний, місцевий бюджети податків і інших платежів, дотриманням установлених правил проведення інвентаризації грошових, необоротних матеріальних активів, запасів, розрахунків і платіжних зобов'язань.

3.9.Забезпечує організацію проведення економічного аналізу виконання кошторису доходів і витрат сільради.

3.10.Бере участь в обробці архівних документів відділу.

3.11.Систематично підвищує кваліфікацію, вивчаючи інструктивні матеріали й чинне законодавство.

3.12.Дотримує правил внутрішнього розпорядку й техніки безпеки в сільраді.

4. Головний бухгалтер має право перевіряти в підвідомчих установах, сторонніх організаціях і підприємствах дотримання у встановленому порядку фінансової дисципліни. Вносити пропозиції по вдосконаленню бухгалтерського обліку й звітності. Жадати від посадових осіб установ і організацій усунення виявлених порушень установленого порядку.

Відповідно до Закону України " Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999р. № 996-XІ у Почетненській сільській раді щорічно затверджується облікова політика й графік документообігу. Наприклад, розпорядженням по Почетненській сільській раді № 8 від 14.01.2007р., затверджена облікова політика, що включає наступні положення:

1.1. Доручити забезпечення й ведення бухгалтерського обліку в Почетненській сільській раді бухгалтерії.

1.2. Головному бухгалтерові:

а) забезпечити дотримання встановлених єдиних методологічних основ бухгалтерського обліку, складання й подання у встановлений термін фінансової звітності;

б) організувати контроль за відбиттям на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій;

в) брати участь в оформленні матеріалів, пов'язаних з недостачею й відшкодуванням втрат від недостач, крадіжок або псування активів;

г) забезпечити належний контроль за цільовим і ефективним використанням бюджетних засобів.

1.3. Керуватися в роботі наказом Державного казначейства України від 27.07.2000р. № 68 "Про затвердження Інструкції про форми меморіальних ордерів бюджетних установ і порядку їх складання" по застосуванню меморіально-ордерної системи обліку.

1.4. Для повної й реальної картини здійснюваних операцій і їхніх результатів дозволити головному бухгалтерові застосовувати додаткову систему субрахунків і регістрів аналітичного обліку. В облікових регістрах підчищення й необумовлені виправлення тексту й цифрових даних не допускаються.

Помилки в облікових регістрах виправляються коректурним способом, т.б неправильний текст і/або цифри закреслюються, і над ними приводиться правильний текст і/або цифри. Закреслювання здійснюється однією рисою так, щоб можна було прочитати виправлене.

Виправлення помилки повинне бути обговорене написом "виправлене" і підтверджено підписом осіб, які підписали цей регістр, із вказівкою дати виправлення.

Виправлення помилки минулих років оформляються бухгалтерською довідкою, де приводиться зміст помилки, сума й кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку якої виправляються помилки.

1.5. Затвердити правила документообігу і технологію обробки облікової інформації в Почетненській сільській раді. (додаток 64).

1.6. Становити щомісяця меморіальні ордери й інші облікові регістри до 01 числа наступного місяця.

1.7. Дані меморіальних ордерів, інших облікових регістрів і додаткових довідок після ретельної перевірки, відбивати головним бухгалтером у Головній книзі, що є підставою для складання балансу. Після обробки меморіальні ордери, облікові регістри й довідки повинні бути підписані головним бухгалтером із вказівкою дати підпису.

1.8. Підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи.

1.9. Неухильно дотримувати вимог по дотриманню порядку оформлення первинних документів і строку надання їх до обліку з покладанням відповідальності за порушення вимог бухгалтерського обліку, несвоєчасне складання первинних документів і невірогідність відбитих у них.

1.10. Для забезпечення вірогідності даних бухгалтерського обліку і фінансової звітності проводити інвентаризації активів і зобов'язань відповідно до Інструкції по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, коштів , документів і розрахунків, затвердженої наказом Державного казначейства України від 30.10.1998р. № 90.